Data

Lớp Data

Lớp google.maps.Data

Một lớp để hiển thị dữ liệu không gian địa lý. Điểm, chuỗi dòng và đa giác có thể được hiển thị.

Theo mặc định, mỗi Map có một đối tượng Data, vì vậy trong hầu hết trường hợp, bạn không cần tạo đối tượng. Ví dụ:

 var myMap = new google.maps.Map(...);
myMap.data.addGeoJson(...);
myMap.data.setStyle(...);
Đối tượng Data là một tập hợp của Features.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Data
Data([options])
Thông số:
Tạo một tập hợp trống, với một DataOptions cụ thể.
add
add([feature])
Thông số:
Giá trị trả về: Data.Feature
Thêm một tính năng vào bộ sưu tập và trả về tính năng đã thêm.

Nếu tính năng này có mã nhận dạng, thì nó sẽ thay thế mọi tính năng hiện có trong bộ sưu tập bằng cùng một mã nhận dạng. Nếu không có tính năng nào được cung cấp, một tính năng mới sẽ được tạo với hình dạng rỗng và không có thuộc tính nào. Nếu bạn cung cấp FeatureOptions, một tính năng mới sẽ được tạo kèm theo các thuộc tính được chỉ định.

Xin lưu ý rằng mã nhận dạng 1234'1234' là tương đương nhau. Thêm một tính năng có mã nhận dạng 1234 sẽ thay thế một tính năng có mã nhận dạng '1234' và ngược lại.

addGeoJson
addGeoJson(geoJson[, options])
Thông số:
Giá trị trả về: Array<Data.Feature>
Thêm các tính năng GeoJSON vào bộ sưu tập. Cung cấp phương thức này cho JSON. Các tính năng đã nhập được trả về. Cho ra một ngoại lệ nếu không thể nhập GeoJSON.
contains
contains(feature)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
Kiểm tra xem tính năng đã cho có nằm trong tập hợp hay không.
forEach
forEach(callback)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Liên tục gọi hàm đã cho, truyền một tính năng trong tập hợp đến hàm trên mỗi lệnh gọi. Thứ tự lặp lại của các đối tượng chưa được xác định.
getControlPosition
getControlPosition()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: ControlPosition
Trả về vị trí của các nút điều khiển bản vẽ trên bản đồ.
getControls
getControls()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<string>
Trả về chế độ vẽ có sẵn cho người dùng chọn, theo thứ tự hiển thị. Điều này không bao gồm chế độ vẽ null, được thêm theo mặc định. Các chế độ vẽ có thể sử dụng là "Point", "LineString" hoặc "Polygon".
getDrawingMode
getDrawingMode()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string|null
Trả về chế độ vẽ hiện tại của lớp Dữ liệu cho sẵn. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và các lượt nhấp sẽ không vẽ gì. Các chế độ vẽ có thể sử dụng là null, "Point", "LineString" hoặc "Polygon".
getFeatureById
getFeatureById(id)
Thông số:
 • idnumber|string
Giá trị trả về: Data.Feature|undefined
Trả về tính năng có mã nhận dạng nhất định, nếu tính năng này tồn tại trong tập hợp. Nếu không, hàm này sẽ trả về undefined.

Xin lưu ý rằng mã nhận dạng 1234'1234' là tương đương nhau. Bạn có thể sử dụng một trong hai cách này để tìm kiếm cùng một tính năng.

getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Trả về bản đồ nơi đối tượng được hiển thị.
getStyle
getStyle()
Thông số: Không có
Lấy kiểu cho tất cả các tính năng trong bộ sưu tập.
loadGeoJson
loadGeoJson(url[, options, callback])
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Tải GeoJSON từ một URL và thêm các tính năng vào tập hợp.

LƯU Ý: GeoJSON được tìm nạp bằng XHR và có thể không hoạt động trên nhiều miền. Nếu gặp vấn đề, bạn nên tìm nạp GeoJSON bằng thư viện AJAX bạn chọn, sau đó gọi addGeoJson().

overrideStyle
overrideStyle(feature, style)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Thay đổi kiểu của một tính năng. Các thay đổi này được áp dụng bên cạnh kiểu do setStyle() chỉ định. Các thuộc tính kiểu được đặt thành null sẽ chuyển về giá trị được chỉ định qua setStyle().
remove
remove(feature)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Xóa một tính năng khỏi bộ sưu tập.
revertStyle
revertStyle([feature])
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Xoá hiệu ứng của các lệnh gọi overrideStyle() trước đó. Kiểu của tính năng đã cho chuyển về kiểu được chỉ định bởi setStyle().

Nếu bạn không cung cấp tính năng nào, tất cả các tính năng sẽ có kiểu gốc được hủy bỏ.

setControlPosition
setControlPosition(controlPosition)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Đặt vị trí của các nút điều khiển bản vẽ trên bản đồ.
setControls
setControls(controls)
Thông số:
 • controlsArray<string>
Giá trị trả về: Không có
Đặt các chế độ vẽ có sẵn để người dùng chọn, theo thứ tự hiển thị. Chế độ này không bao gồm chế độ vẽ null được thêm theo mặc định. Nếu null, các chế độ điều khiển bản vẽ sẽ bị tắt và không hiển thị. Các chế độ vẽ có thể sử dụng là "Point", "LineString" hoặc "Polygon".
setDrawingMode
setDrawingMode(drawingMode)
Thông số:
 • drawingMode: string optional
Giá trị trả về: Không có
Đặt chế độ vẽ hiện tại của lớp Dữ liệu đã cho. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và các lượt nhấp sẽ không vẽ gì. Các chế độ vẽ có thể sử dụng là null, "Point", "LineString" hoặc "Polygon".
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị các tính năng trên bản đồ đã chỉ định. Nếu bạn thiết lập bản đồ thành null, các tính năng sẽ bị xoá khỏi bản đồ.
setStyle
setStyle(style)
Giá trị trả về: Không có
Đặt kiểu cho tất cả các tính năng trong bộ sưu tập. Các kiểu được chỉ định trên cơ sở từng tính năng thông qua overrideStyle() sẽ tiếp tục áp dụng.

Truyền một đối tượng bằng các tuỳ chọn kiểu mong muốn hoặc một hàm tính toán kiểu cho mỗi đối tượng. Hàm này sẽ được gọi mỗi khi một thuộc tính của đối tượng cập nhật.

toGeoJson
toGeoJson(callback)
Thông số:
 • callback: function(Object): void
Giá trị trả về: Không có
Xuất tính năng trong bộ sưu tập sang đối tượng GeoJSON.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
addfeature
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi một tính năng được thêm vào bộ sưu tập.
click
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt cho một lượt nhấp vào hình học.
contextmenu
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi sự kiện menu ngữ cảnh DOM được kích hoạt trên hình học.
dblclick
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi nhấp đúp vào hình.
mousedown
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi di chuột xuống hình học.
mouseout
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi chuột rời khỏi khu vực hình học.
mouseover
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi chuột di chuyển vào khu vực hình học.
mouseup
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt để di chuột lên hình học.
removefeature
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi một tính năng bị xóa khỏi bộ sưu tập.
removeproperty
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi thuộc tính của tính năng bị xóa.
setgeometry
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi hình học của tính năng được đặt.
setproperty
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi bạn đặt thuộc tính của tính năng.
rightclick
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt cho một lượt nhấp chuột phải vào hình học.

Giao diện Data.DataOptions

Giao diện google.maps.Data.DataOptions

Đối tượng DataOptions được dùng để xác định các thuộc tính mà nhà phát triển có thể đặt trên đối tượng Data.

map
Loại: Map
Bản đồ hiển thị các tính năng trong bộ sưu tập.
controlPosition optional
Loại: ControlPosition optional
Vị trí của các bản vẽ điều khiển trên bản đồ.
controls optional
Loại: Array<string> optional
Mặc định: null
Mô tả các chế độ vẽ có sẵn để người dùng chọn, theo thứ tự hiển thị. Chế độ này không bao gồm chế độ vẽ null được thêm theo mặc định. Nếu null, các chế độ điều khiển bản vẽ sẽ bị tắt và không hiển thị. Các chế độ vẽ có thể sử dụng là "Point", "LineString" hoặc "Polygon".
drawingMode optional
Loại: string optional
Mặc định: null
Chế độ vẽ hiện tại của lớp Dữ liệu đã cho. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và các lượt nhấp sẽ không vẽ gì. Các chế độ vẽ có thể sử dụng là null, "Point", "LineString" hoặc "Polygon".
featureFactory optional
Loại: function(Data.Geometry): Data.Feature optional
Khi bản vẽ được bật và người dùng vẽ Hình học (Điểm, Chuỗi dòng hoặc Đa giác), hàm này sẽ được gọi với Hình học đó và sẽ trả về một Tính năng sẽ được thêm vào lớp Dữ liệu. Nếu FeatureFactory không được cung cấp, một Tính năng không có id và không có thuộc tính nào sẽ được tạo từ Hình học đó. Giá trị mặc định là null.
style optional
Kiểu cho tất cả các tính năng trong bộ sưu tập. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phương thức setStyle() ở trên.

Giao diện Data.GeoJsonOptions

Giao diện google.maps.Data.GeoJsonOptions

Các tham số không bắt buộc để nhập GeoJSON.

idPropertyName optional
Loại: string optional
Tên của Tài sản tính năng để sử dụng làm mã tính năng. Nếu không được chỉ định, mã tính năng GeoJSON sẽ được sử dụng.

Giao diện Data.StyleOptions

Giao diện google.maps.Data.StyleOptions

Các tùy chọn này chỉ định cách tính năng hiển thị khi hiển thị trên bản đồ.

animation optional
Loại: Animation optional
Ảnh động sẽ phát khi điểm đánh dấu được thêm vào bản đồ. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
clickable optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Nếu true, điểm đánh dấu sẽ nhận được các sự kiện chuột và chạm.
cursor optional
Loại: string optional
Con trỏ chuột hiển thị khi di chuột. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
draggable optional
Loại: boolean optional
Mặc định: false
Nếu true, đối tượng có thể được kéo qua bản đồ và đối tượng địa lý cơ bản sẽ được cập nhật hình học.
editable optional
Loại: boolean optional
Mặc định: false
Nếu true, bạn có thể chỉnh sửa đối tượng bằng cách kéo các điểm điều khiển và đối tượng địa lý cơ bản sẽ được cập nhật hình dạng. Chỉ áp dụng cho hình học Chuỗi và Đa giác.
fillColor optional
Loại: string optional
Màu tô. Tất cả màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ màu có tên mở rộng. Chỉ áp dụng cho hình học đa giác.
fillOpacity optional
Loại: number optional
Độ mờ màu nền từ 0 đến 1,0. Chỉ áp dụng cho hình học đa giác.
icon optional
Loại: string|Icon|Symbol optional
Biểu tượng cho nền trước. Nếu một chuỗi được cung cấp, thì chuỗi đó được coi là một Icon với chuỗi là url. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
icons optional
Loại: Array<IconSequence> optional
Các biểu tượng sẽ được hiển thị dọc theo hình nhiều đường. Chỉ áp dụng cho hình học đường.
label optional
Loại: string|MarkerLabel optional
Thêm nhãn vào điểm đánh dấu. Nhãn có thể là một chuỗi hoặc đối tượng MarkerLabel. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
opacity optional
Loại: number optional
Độ mờ của điểm đánh dấu từ 0,0 đến 1,0. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
shape optional
Loại: MarkerShape optional
Xác định bản đồ hình ảnh dùng để phát hiện lượt truy cập. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
strokeColor optional
Loại: string optional
Màu nét vẽ. Tất cả màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ màu có tên mở rộng. Chỉ áp dụng cho hình học đường và đa giác.
strokeOpacity optional
Loại: number optional
Độ mờ nét vẽ từ 0,0 đến 1,0. Chỉ áp dụng cho hình học đường và đa giác.
strokeWeight optional
Loại: number optional
Chiều rộng nét (tính bằng pixel). Chỉ áp dụng cho hình học đường và đa giác.
title optional
Loại: string optional
Cuộn văn bản. Chỉ áp dụng cho hình học điểm.
visible optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Liệu tính năng có hiển thị hay không.
zIndex optional
Loại: number optional
Tất cả các đối tượng được hiển thị trên bản đồ theo thứ tự zIndex, với các giá trị cao hơn hiển thị phía trước các đối tượng có giá trị thấp hơn. Điểm đánh dấu luôn hiển thị trước các chuỗi dòng và đa giác.

Typedef Data.StyleFunction

Type (kiểu) google.maps.Data.StylingFunction

Hàm tính toán giao diện của một tính năng.

Phương thức Data.setStyle() có thể chấp nhận một hàm định kiểu. Hãy sử dụng cách này khi các tính năng hiển thị sẽ khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các tính năng định kiểu trong hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

function(Data.Feature): Data.StyleOptions

Lớp Data.Feature

Lớp google.maps.Data.Feature

Đối tượng có hình học, mã nhận dạng và một tập hợp các thuộc tính.

Data.Feature
Data.Feature([options])
Thông số:
Xây dựng tính năng với các tùy chọn nhất định.
forEachProperty
forEachProperty(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(*, string): void
Giá trị trả về: Không có
Liên tục gọi hàm đã cho, chuyển giá trị thuộc tính và tên trên mỗi lệnh gọi. Thứ tự lặp lại của các thuộc tính là không xác định.
getGeometry
getGeometry()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Data.Geometry
Trả về hình học của đối tượng.
getId
getId()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number|string|undefined
Trả về mã tính năng.
getProperty
getProperty(name)
Thông số:
 • namestring
Giá trị trả về: *
Trả về giá trị của thuộc tính được yêu cầu hoặc undefined nếu thuộc tính không tồn tại.
removeProperty
removeProperty(name)
Thông số:
 • namestring
Giá trị trả về: Không có
Xoá tài sản có tên đã cho.
setGeometry
setGeometry(newGeometry)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Đặt hình học cho đối tượng.
setProperty
setProperty(name, newValue)
Thông số:
 • namestring
 • newValue: *
Giá trị trả về: Không có
Đặt giá trị cho thuộc tính được chỉ định. Nếu newValueundefined, giá trị này tương đương với việc gọi removeProperty.
toGeoJson
toGeoJson(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(Object): void
Giá trị trả về: Không có
Xuất tính năng này sang đối tượng GeoJSON.
removeproperty
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi tài sản của một tính năng bị xoá.
setgeometry
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi hình học của đối tượng được đặt.
setproperty
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi bạn đặt thuộc tính của tính năng.

Giao diện Data.FeatureOptions

Giao diện google.maps.Data.FeatureOptions

Các tham số không bắt buộc để tạo đối tượng Data.Feature.

geometry optional
Các đặc điểm hình học. Nếu không có mục nào được chỉ định khi một đối tượng được tạo, hình học của đối tượng sẽ là null. Nếu đối tượng LatLng hoặc LatLngLiteral được cung cấp, đối tượng này sẽ được chuyển đổi thành hình dạng Data.Point.
id optional
Loại: number|string optional
Mã tính năng là không bắt buộc. Nếu được cung cấp, bạn có thể dùng tính năng này để tra cứu tính năng này trong đối tượng Data bằng phương thức getFeatureById(). Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi mã nhận dạng tính năng sau đó.
properties optional
Loại: Object optional
Thuộc tính tính năng. Đây là mối liên kết tuỳ ý giữa các tên thuộc tính với giá trị.

Giao diện Data.Geometry

Giao diện google.maps.Data.Geometry

Lớp cao cấp cho các đối tượng hình học khác nhau.

forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
Liên tục gọi hàm đã cho, truyền một điểm từ hình học đến hàm trên mỗi lệnh gọi.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về loại đối tượng hình học. Các vị trí có thể là "Point", "MultiPoint", "LineString", "MultiLineString", "LinearRing", "Polygon", "MultiPolygon" hoặc "GeometryCollection".

Lớp Data.Point

Lớp google.maps.Data.Point

Một điểm hình học chứa một LatLng duy nhất.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.Point
Data.Point(latLng)
Thông số:
Tạo một Data.Point từ LatLng hoặc LatLngLiteral đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callback: function(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
get
get()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLng
Trả về LatLng chứa trong đó.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "Point".

Lớp Data.MultiPoint

Lớp google.maps.Data.MultiPoint

Một hình học MultiPoint chứa một số LatLng.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.MultiPoint
Data.MultiPoint(elements)
Thông số:
Tạo một Data.MultiPoint từ các LatLng hoặc LatLngLiteral đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callback: function(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<LatLng>
Trả về một loạt các LatLng được chứa. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • nnumber
Giá trị trả về: LatLng
Trả về n chứa LatLng.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng LatLng chứa.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "MultiPoint".

Lớp Data.LineString

Lớp google.maps.Data.LineString

Một hình dạng LineString chứa một số LatLng.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.LineString
Data.LineString(elements)
Thông số:
Tạo một Data.LineString từ các LatLng hoặc LatLngLiteral đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<LatLng>
Trả về một mảng của LatLngs được chứa. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • n: number
Giá trị trả về: LatLng
Trả về n chứa LatLng.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng LatLng chứa.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "LineString".

Lớp Data.MultiLineString

Lớp google.maps.Data.MultiLineString

Một hình học MultiLineString chứa một số LineString.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.MultiLineString
Data.MultiLineString(elements)
Thông số:
Tạo một Data.MultiLineString từ các Data.LineString hoặc mảng vị trí đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<Data.LineString>
Trả về một loạt các Data.LineString được chứa. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • nnumber
Giá trị trả về: Data.LineString
Trả về n chứa Data.LineString.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng Data.LineString chứa.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "MultiLineString".

Lớp Data.Linear Ring

Lớp google.maps.Data.LinearRing

Một hình học Linear Ring chứa một số LatLng, đại diện cho một LineString kín. Bạn không cần đặt LatLng đầu tiên bằng LatLng cuối cùng. Linear Ring đã đóng hoàn toàn.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.LinearRing
Data.LinearRing(elements)
Thông số:
Tạo một Data.LinearRing từ các LatLng hoặc LatLngLiteral đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callback: function(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<LatLng>
Trả về một loạt các LatLng được chứa. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • n: number
Giá trị trả về: LatLng
Trả về n chứa LatLng.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng LatLng chứa.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "LinearRing".

Lớp Data.đa

Lớp google.maps.Data.Polygon

Một hình đa giác chứa một số Data.LinearRing. Vòng tuyến tính đầu tiên phải là ranh giới bên ngoài đa giác và các vòng tuyến tính tiếp theo phải là ranh giới bên trong, còn được gọi là lỗ. Xem đa giác mẫu có lỗ.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.Polygon
Data.Polygon(elements)
Thông số:
Tạo một Data.Polygon từ các Data.LinearRing hoặc mảng vị trí đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callback: function(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<Data.LinearRing>
Trả về một loạt các Data.LinearRing được chứa. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • n: number
Giá trị trả về: Data.LinearRing
Trả về n chứa Data.LinearRing.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng Data.LinearRing chứa.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "Polygon".

Lớp Data.MultiMulti

Lớp google.maps.Data.MultiPolygon

Một hình đa giác chứa một số Data.Polygon.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.MultiPolygon
Data.MultiPolygon(elements)
Tạo một Data.MultiPolygon từ các Data.Polygon hoặc mảng vị trí đã cho.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callback: function(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<Data.Polygon>
Trả về một loạt các Data.Polygon được chứa. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • n: number
Giá trị trả về: Data.Polygon
Trả về n chứa Data.Polygon.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng Data.Polygon chứa.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "MultiPolygon".

Lớp Data.GeometryCollection

Lớp google.maps.Data.GeometryCollection

Một GeometryCollection chứa một số đối tượng hình học. Mọi đối tượng LatLng hoặc LatLngLiteral đều sẽ tự động được chuyển đổi thành đối tượng hình học Data.Point.

Lớp này sẽ triển khai Data.Geometry.

Data.GeometryCollection
Data.GeometryCollection(elements)
Thông số:
Tạo một Data.GeometryCollection từ các đối tượng hình học hoặc LatLng cụ thể.
forEachLatLng
forEachLatLng(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(LatLng): void
Giá trị trả về: Không có
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<Data.Geometry>
Trả về một mảng các đối tượng hình học được chứa trong đó. Một mảng mới được trả về mỗi khi getArray() được gọi.
getAt
getAt(n)
Thông số:
 • nnumber
Giá trị trả về: Data.Geometry
Trả về đối tượng hình học chứa n.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng đối tượng hình học chứa trong đó.
getType
getType()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về chuỗi "GeometryCollection".

Giao diện Data.MouseEvent

Giao diện google.maps.Data.MouseEvent

Đối tượng này được chuyển đến trình xử lý sự kiện chuột trên đối tượng Data.

Giao diện này mở rộng MapMouseEvent.

feature
Loại: Data.Feature
Tính năng đã tạo ra sự kiện chuột.
Đã kế thừa: domEvent, latLng
Đã kế thừa: stop

Giao diện Data.AddFeatureEvent

Giao diện google.maps.Data.AddFeatureEvent

Các thuộc tính của một sự kiện addfeature.

feature
Loại: Data.Feature
Tính năng được thêm vào FeatureCollection.

Giao diện Data.RemoveFeatureEvent

Giao diện google.maps.Data.RemoveFeatureEvent

Các thuộc tính của một sự kiện removefeature.

feature
Loại: Data.Feature
Tính năng đã bị xoá khỏi FeatureCollection.

Giao diện Data.SetGeometryEvent

Giao diện google.maps.Data.SetGeometryEvent

Các thuộc tính của một sự kiện setgeometry.

feature
Loại: Data.Feature
Đối tượng có hình học được đặt.
newGeometry optional
Loại: Data.Geometry optional
Các đặc điểm hình học mới.
oldGeometry optional
Loại: Data.Geometry optional
Hình học tính năng trước.

Giao diện Data.SetPropertyEvent

Giao diện google.maps.Data.SetPropertyEvent

Các thuộc tính của một sự kiện setproperty.

feature
Loại: Data.Feature
Tính năng được đặt thuộc tính.
name
Loại: string
Tên tài sản.
newValue
Loại: *
Giá trị mới.
oldValue
Loại: *
Giá trị trước đó. Sẽ là undefined nếu thuộc tính được thêm vào.

Giao diện Data.RemovePropertyEvent

Giao diện google.maps.Data.RemovePropertyEvent

Các thuộc tính của một sự kiện removeproperty.

feature
Loại: Data.Feature
Tính năng đã xoá tài sản.
name
Loại: string
Tên tài sản.
oldValue
Loại: *
Giá trị trước đó.