Gỡ lỗi ứng dụng Google Chat

Là nhà phát triển ứng dụng Google Chat, có thể bạn sẽ cần gỡ lỗi mã để kiểm thử các thay đổi hoặc khắc phục những vấn đề phức tạp. Bạn có thể gỡ lỗi ứng dụng trong Chat theo nhiều cách, tuỳ thuộc vào cấu trúc của ứng dụng, chức năng của ứng dụng, cách triển khai ứng dụng và các lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này giải thích cách gỡ lỗi một ứng dụng HTTP Chat bằng ngrok. Đây là một nền tảng truy cập hợp nhất mà bạn có thể dùng để kiểm thử các môi trường phát triển cục bộ. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ kiểm thử các thay đổi đối với mã trong môi trường cục bộ và khắc phục sự cố trong môi trường từ xa.

Gỡ lỗi khỏi môi trường phát triển cục bộ

Ở phần này, bạn sẽ tương tác với ứng dụng Chat thực thi trong môi trường cục bộ.

Gỡ lỗi khỏi môi trường phát triển cục bộ

Hình 1. Gỡ lỗi trong môi trường phát triển cục bộ.

Hội thảo

Node.js

Python

Java

Điều kiện tiên quyết

Node.js

 • Các phiên bản mới nhất của nodenpm được cài đặt trong môi trường cục bộ của bạn.
 • Phiên bản mới nhất của nodemon đã cài đặt trong môi trường cục bộ của bạn. Phiên bản này được dùng cho mục đích tự động tải lại:

  npm install -g nodemon
  
 • Một ứng dụng HTTP Chat được định cấu hình để nhắn tin. Bạn có thể làm theo các phần Điều kiện tiên quyết, Thiết lập môi trườngXuất bản ứng dụng lên Google Chat trong Hướng dẫn nhanh. Điểm khác biệt duy nhất là bạn cần đặt Tên ứng dụng thành Debug AppURL ứng dụng thành bất kỳ giá trị nào như http://example.com.

 • Một IDE được thiết lập trong môi trường cục bộ có thể gỡ lỗi. Chúng tôi sử dụng Visual Studio Code IDE và các tính năng gỡ lỗi mặc định trong hướng dẫn này nhằm mục đích minh hoạ.

 • Git được cài đặt trong môi trường cục bộ của bạn.

 • Tài khoản ngrok.

Python

Java

Cung cấp dịch vụ localhost ở chế độ công khai

Bạn cần kết nối môi trường cục bộ với Internet để ứng dụng Chat có thể truy cập vào môi trường đó. Ứng dụng ngrok dùng để chuyển hướng các yêu cầu HTTP được gửi đến một URL công khai đến môi trường cục bộ của bạn.

 1. Trong trình duyệt ở môi trường cục bộ, hãy đăng nhập vào tài khoản ngrok của bạn.
 2. Cài đặt ứng dụng và thiết lập authtoken trong môi trường cục bộ.
 3. Tạo một miền tĩnh trong tài khoản ngrok của bạn. Miền này được tham chiếu là NGROK_STATIC_DOMAIN trong phần hướng dẫn của tài liệu này.

Định cấu hình ứng dụng Chat

Định cấu hình ứng dụng Chat để gửi tất cả các yêu cầu HTTP của ứng dụng đó đến miền tĩnh của bạn.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy mở trang API Google Chat:

  Truy cập trang API Google Chat

 2. Nhấp vào thẻ Cấu hình.

 3. Chuyển đến Tính năng tương tác > Cài đặt kết nối và đặt giá trị của trường văn bản URL ứng dụng thành:

  https://NGROK_STATIC_DOMAIN
  

  Thay thế NGROK_STATIC_DOMAIN bằng miền tĩnh trong tài khoản ngrok của bạn.

 4. Nhấp vào Lưu.

Ứng dụng Chat gửi tất cả yêu cầu HTTP đến miền tĩnh

Hình 2. Ứng dụng Chat gửi tất cả yêu cầu HTTP đến miền tĩnh. Dịch vụ công cộng ngrok đóng vai trò là cầu nối giữa ứng dụng Chat và mã xử lý ứng dụng sẽ thực thi cục bộ.

Kiểm thử ứng dụng Chat

Bạn có thể triển khai, định cấu hình, kiểm thử, gỡ lỗi và tự động tải lại ứng dụng Chat theo cách cục bộ.

Node.js

 1. Sao chép kho lưu trữ googleworkspace/google-chat-samples từ GitHub sang môi trường cục bộ, kho lưu trữ này chứa mã của ứng dụng để thực thi:

  git clone https://github.com/googleworkspace/google-chat-samples.git
  
 2. Trên IDE Visual Studio Code được cài đặt trong môi trường cục bộ, hãy làm như sau:

  1. Trong cửa sổ mới, hãy mở thư mục google-chat-samples/node/basic-app.
  2. Định cấu hình ứng dụng để tự động tải lại gỡ lỗi bằng cách thêm 2 tập lệnh vào tệp package.json:

   {
     ...
     "scripts": {
       ...
       "debug": "node --inspect index.js",
       "debug-watch": "nodemon --watch ./ --exec npm run debug"
     }
     ...
   }
   
  3. Từ thư mục gốc, cài đặt ứng dụng:

   npm install
   
  4. Tạo và định cấu hình một lần chạy có tên Debug Watch để kích hoạt tập lệnh debug-watch bằng cách tạo tệp .vscode/launch.json trong thư mục gốc:

   {
     "version": "0.2.0",
     "configurations": [{
       "type": "node",
       "request": "launch",
       "name": "Debug Watch",
       "cwd": "${workspaceRoot}",
       "runtimeExecutable": "npm",
       "runtimeArgs": ["run-script", "debug-watch"]
     }]
   }
   
  5. Thêm điểm ngắt tạm dừng việc xử lý yêu cầu HTTP trong tệp index.js, rồi bắt đầu chạy và gỡ lỗi bằng cấu hình Debug Watch đã thêm trước đó. Ứng dụng hiện đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000.

   Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng "9000"

   Hình 3. Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000.

 3. Chạy ứng dụng ngrok trong môi trường cục bộ:

  ngrok http --domain=NGROK_STATIC_DOMAIN 9000
  

  Thay thế NGROK_STATIC_DOMAIN bằng miền tĩnh trong tài khoản ngrok của bạn. Giờ đây, tất cả yêu cầu sẽ được chuyển hướng đến môi trường cục bộ và cổng mà ứng dụng sử dụng.

  Thiết bị đầu cuối có máy chủ "ngrok" đang chạy và chuyển hướng

  Hình 4. Thiết bị đầu cuối có máy chủ ngrok đang chạy và chuyển hướng.

 4. Giao diện web cũng được ứng dụng ngrok khởi động trên máy chủ cục bộ của bạn. Bạn có thể giám sát tất cả hoạt động bằng cách mở giao diện đó trong trình duyệt.

  Giao diện web do ứng dụng "ngrok" lưu trữ không cho thấy yêu cầu HTTP nào

  Hình 5. Giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ không hiển thị yêu cầu HTTP nào.

 5. Kiểm thử ứng dụng Chat bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp:

  • Mở Google Chat.

   Truy cập Google Chat

  • Nhấp vào biểu tượng Cuộc trò chuyện mới .

  • Trong hộp thoại, hãy nhập tên của ứng dụng Chat.

  • Trong kết quả tìm kiếm, hãy tìm ứng dụng Chat của bạn, nhấp vào Thêm > Trò chuyện.

  • Trong không gian tin nhắn trực tiếp, hãy nhập Hello rồi nhấn enter. Ứng dụng Chat của bạn không trả lời vì đang được chủ động gỡ lỗi.

 6. Trong Visual Studio Code của môi trường cục bộ, bạn có thể thấy quá trình thực thi bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt.

  Quá trình thực thi bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt

  Hình 6. Quá trình thực thi sẽ bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt.

 7. Khi bạn tiếp tục thực thi trên trình gỡ lỗi của Visual Studio Code trước khi Google Chat hết thời gian chờ, ứng dụng Chat phản hồi Your message : Hello.

 8. Bạn có thể kiểm tra nhật ký phản hồi và yêu cầu HTTP trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ của mình.

  Yêu cầu HTTP từ giao diện web do ứng dụng "ngrok" lưu trữ

  Hình 7. Yêu cầu HTTP từ giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ.

 9. Để thay đổi hành vi của ứng dụng, hãy thay thế Your message bằng Here was your message cùng dòng 35 của index.json. Khi bạn lưu tệp, nodemon sẽ tự động tải lại ứng dụng với mã nguồn đã cập nhật và Visual Studio Code vẫn ở chế độ gỡ lỗi.

  Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng "9000" khi đã tải thay đổi mã

  Hình 8. Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000 khi thay đổi mã được tải.

 10. Lần này, thay vì gửi thông báo thứ hai Hello trong không gian, bạn có thể chọn yêu cầu HTTP gần nhất được ghi lại trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ rồi nhấp vào Replay. Giống như lần trước, ứng dụng Chat của bạn không trả lời vì đang được tích cực gỡ lỗi.

 11. Khi tiếp tục quá trình thực thi từ trình gỡ lỗi của Visual Studio Code, bạn có thể thấy trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ, ứng dụng sẽ tạo phản hồi với phiên bản đã cập nhật của thông báo Here was your message : Hello.

Python

 1. Thu thập thông tin đăng nhập của người dùng mới để sử dụng cho Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng:

  gcloud config set project PROJECT_ID
  gcloud auth application-default login
  

  Thay thế PROJECT_ID bằng mã dự án cho dự án Google Cloud của ứng dụng.

 2. Sao chép kho lưu trữ googleworkspace/google-chat-samples từ GitHub vào môi trường cục bộ của bạn, kho lưu trữ này chứa mã xử lý ứng dụng:

  git clone https://github.com/googleworkspace/google-chat-samples.git
  
 3. Trên IDE Visual Studio Code được cài đặt trong môi trường cục bộ, hãy làm như sau:

  1. Trong cửa sổ mới, hãy mở thư mục google-chat-samples/python/avatar-app.
  2. Tạo một môi trường ảo mới cho Python env và kích hoạt môi trường đó:

   virtualenv env
   source env/bin/activate
   
  3. Cài đặt tất cả phần phụ thuộc của dự án bằng pip trong môi trường ảo:

   pip install -r requirements.txt
   
  4. Tạo tệp .vscode/launch.json trong thư mục gốc và định cấu hình một lần chạy có tên là Debug Watch để kích hoạt ứng dụng từ mô-đun functions-framework trên cổng 9000 ở chế độ gỡ lỗi trên môi trường ảo env:

   {
     "version": "0.2.0",
     "configurations": [{
       "type": "python",
       "request": "launch",
       "name": "Debug Watch",
       "python": "${workspaceFolder}/env/bin/python3",
       "module": "functions_framework",
       "args": [
         "--target", "hello_chat",
         "--port", "9000",
         "--debug"
       ]
     }]
   }
   
  5. Thêm điểm ngắt tạm dừng việc xử lý yêu cầu HTTP trong tệp main.py, rồi bắt đầu chạy và gỡ lỗi bằng cấu hình Debug Watch đã thêm trước đó. Ứng dụng hiện đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000.

   Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng "9000"

   Hình 3. Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000.

 4. Chạy ứng dụng ngrok trong môi trường cục bộ:

  ngrok http --domain=NGROK_STATIC_DOMAIN 9000
  

  Thay thế NGROK_STATIC_DOMAIN bằng miền tĩnh trong tài khoản ngrok của bạn. Giờ đây, tất cả yêu cầu sẽ được chuyển hướng đến môi trường cục bộ và cổng mà ứng dụng sử dụng.

  Thiết bị đầu cuối có máy chủ "ngrok" đang chạy và chuyển hướng

  Hình 4. Thiết bị đầu cuối có máy chủ ngrok đang chạy và chuyển hướng.

 5. Giao diện web cũng được ứng dụng ngrok khởi động trên máy chủ cục bộ của bạn. Bạn có thể giám sát tất cả hoạt động bằng cách mở giao diện đó trong trình duyệt.

  Giao diện web do ứng dụng "ngrok" lưu trữ không cho thấy yêu cầu HTTP nào

  Hình 5. Giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ không hiển thị yêu cầu HTTP nào.

 6. Kiểm thử ứng dụng Chat bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp:

  • Mở Google Chat.

   Truy cập Google Chat

  • Nhấp vào biểu tượng Cuộc trò chuyện mới .

  • Trong hộp thoại, hãy nhập tên của ứng dụng Chat.

  • Trong kết quả tìm kiếm, hãy tìm ứng dụng Chat của bạn, nhấp vào Thêm > Trò chuyện.

  • Trong không gian tin nhắn trực tiếp, hãy nhập Hey! rồi nhấn enter. Ứng dụng Chat của bạn không phản hồi vì đang được chủ động gỡ lỗi.

 7. Trong Visual Studio Code của môi trường cục bộ, bạn có thể thấy quá trình thực thi bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt.

  Quá trình thực thi bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt

  Hình 6. Quá trình thực thi sẽ bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt.

 8. Khi bạn tiếp tục thực thi từ trình gỡ lỗi của Visual Studio Code, trước khi Google Chat hết thời gian chờ, ứng dụng Chat sẽ phản hồi cùng với tên và ảnh hình đại diện của bạn trong tin nhắn.

 9. Bạn có thể kiểm tra nhật ký phản hồi và yêu cầu HTTP trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ của mình.

  Yêu cầu HTTP từ giao diện web do ứng dụng "ngrok" lưu trữ

  Hình 7. Yêu cầu HTTP từ giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ.

 10. Để thay đổi hành vi của ứng dụng, hãy thay thế Hello bằng Hey cùng dòng 51 của tệp main.py. Khi bạn lưu tệp, Visual Studio Code sẽ tự động tải lại ứng dụng bằng mã nguồn đã cập nhật và vẫn ở chế độ gỡ lỗi.

  Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng "9000" khi đã tải thay đổi mã

  Hình 8. Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000 khi thay đổi mã được tải.

 11. Lần này, thay vì gửi thông báo thứ hai Hey! trong không gian, bạn có thể chọn yêu cầu HTTP gần nhất được ghi lại trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ rồi nhấp vào Replay. Giống như lần trước, ứng dụng Chat của bạn không trả lời vì đang được tích cực gỡ lỗi.

 12. Khi tiếp tục quá trình thực thi từ trình gỡ lỗi của Visual Studio Code, bạn có thể thấy trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ, ứng dụng sẽ tạo phản hồi với phiên bản thông báo đã cập nhật.

Java

 1. Thu thập thông tin đăng nhập của người dùng mới để sử dụng cho Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng:

  gcloud config set project PROJECT_ID
  gcloud auth application-default login
  

  Thay thế PROJECT_ID bằng mã dự án cho dự án Google Cloud của ứng dụng.

 2. Sao chép kho lưu trữ googleworkspace/google-chat-samples từ GitHub trong môi trường cục bộ của bạn, kho lưu trữ này chứa mã xử lý ứng dụng:

  git clone https://github.com/googleworkspace/google-chat-samples.git
  
 3. Trên IDE Visual Studio Code được cài đặt trong môi trường cục bộ, hãy làm như sau:

  1. Trong cửa sổ mới, hãy mở thư mục google-chat-samples/java/avatar-app.
  2. Định cấu hình dự án Maven để chạy ứng dụng HelloChat trên cổng 9000 cục bộ bằng cách thêm trình bổ trợ xây dựng Khung chức năng đám mây function-maven-plugin trong tệp pom.xml:

   ...
   <plugin>
     <groupId>com.google.cloud.functions</groupId>
     <artifactId>function-maven-plugin</artifactId>
     <version>0.11.0</version>
     <configuration>
       <functionTarget>HelloChat</functionTarget>
       <port>9000</port>
     </configuration>
   </plugin>
   ...
   
  3. Giờ đây, bạn có thể chạy ứng dụng cục bộ ở chế độ gỡ lỗi:

   mvnDebug function:run
   Preparing to execute Maven in debug mode
   Listening for transport dt_socket at address: 8000
   
  4. Tạo tệp .vscode/launch.json trong thư mục gốc và định cấu hình khởi chạy có tên Remote Debug Watch sẽ đính kèm vào ứng dụng đã chạy trước đó bằng cổng 8000:

   {
     "version": "0.2.0",
     "configurations": [{
       "type": "java",
       "request": "attach",
       "name": "Remote Debug Watch",
       "projectName": "http-function",
       "hostName": "localhost",
       "port": 8000
     }]
   }
   
  5. Thêm điểm ngắt tạm dừng việc xử lý yêu cầu HTTP trong tệp HelloChat.javabắt đầu đính kèm và gỡ lỗi bằng cấu hình Remote Debug Watch đã thêm trước đó. Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000.

   Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng &quot;9000&quot;

   Hình 3. Ứng dụng đang chạy và theo dõi các yêu cầu HTTP trên cổng 9000.

 4. Chạy ứng dụng ngrok trong môi trường cục bộ:

  ngrok http --domain=NGROK_STATIC_DOMAIN 9000
  

  Thay thế NGROK_STATIC_DOMAIN bằng miền tĩnh trong tài khoản ngrok của bạn. Giờ đây, tất cả yêu cầu sẽ được chuyển hướng đến môi trường cục bộ và cổng mà ứng dụng sử dụng.

  Thiết bị đầu cuối có máy chủ &quot;ngrok&quot; đang chạy và chuyển hướng

  Hình 4. Thiết bị đầu cuối có máy chủ ngrok đang chạy và chuyển hướng.

 5. Giao diện web cũng được ứng dụng ngrok khởi động trên máy chủ cục bộ của bạn. Bạn có thể giám sát tất cả hoạt động bằng cách mở giao diện đó trong trình duyệt.

  Giao diện web do ứng dụng &quot;ngrok&quot; lưu trữ không cho thấy yêu cầu HTTP nào

  Hình 5. Giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ không hiển thị yêu cầu HTTP nào.

 6. Kiểm thử ứng dụng Chat bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp:

  • Mở Google Chat.

   Truy cập Google Chat

  • Nhấp vào biểu tượng Cuộc trò chuyện mới .

  • Trong hộp thoại, hãy nhập tên của ứng dụng Chat.

  • Trong kết quả tìm kiếm, hãy tìm ứng dụng Chat của bạn, nhấp vào Thêm > Trò chuyện.

  • Trong không gian tin nhắn trực tiếp, hãy nhập Hey! rồi nhấn enter. Ứng dụng Chat của bạn không phản hồi vì đang được chủ động gỡ lỗi.

 7. Trong Visual Studio Code của môi trường cục bộ, bạn có thể thấy quá trình thực thi bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt.

  Quá trình thực thi bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt

  Hình 6. Quá trình thực thi sẽ bị tạm dừng tại điểm ngắt đã đặt.

 8. Khi bạn tiếp tục thực thi từ trình gỡ lỗi của Visual Studio Code, trước khi Google Chat hết thời gian chờ, ứng dụng Chat sẽ phản hồi cùng với tên và ảnh hình đại diện của bạn trong tin nhắn.

 9. Bạn có thể kiểm tra nhật ký phản hồi và yêu cầu HTTP trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ của mình.

  Yêu cầu HTTP từ giao diện web do ứng dụng &quot;ngrok&quot; lưu trữ

  Hình 7. Yêu cầu HTTP từ giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ.

 10. Để thay đổi hành vi của ứng dụng, hãy thay thế Hello bằng Hey cùng dòng 55 của tệp HelloChat.java, khởi động lại quy trình mvnDebug và chạy lại Remote Debug Watch để đính kèm và bắt đầu lại gỡ lỗi.

 11. Lần này, thay vì gửi thông báo thứ hai Hey! trong không gian, bạn có thể chọn yêu cầu HTTP gần nhất được ghi lại trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ rồi nhấp vào Replay. Giống như lần trước, ứng dụng Chat của bạn không trả lời vì đang được tích cực gỡ lỗi.

 12. Khi tiếp tục quá trình thực thi từ trình gỡ lỗi của Visual Studio Code, bạn có thể thấy trên giao diện web do ứng dụng ngrok lưu trữ trong môi trường cục bộ, ứng dụng sẽ tạo phản hồi với phiên bản thông báo đã cập nhật.

Gỡ lỗi từ môi trường từ xa

Trong phần này, bạn sẽ tương tác với ứng dụng Chat thực thi trên một môi trường từ xa.

Gỡ lỗi từ môi trường
từ xa

Hình 9. Gỡ lỗi từ môi trường từ xa.

Điều kiện tiên quyết

 • Một không gian nhắn tin trực tiếp bằng ứng dụng Chat. Bạn có thể làm theo phần Kiểm thử ứng dụng Chat của Hướng dẫn nhanh và tìm ứng dụng Chat để bắt đầu.
 • Ứng dụng của bạn đang chạy trong môi trường từ xa và trình gỡ lỗi được bật trên một cổng nhất định, nên được tham chiếu là REMOTE_DEBUG_PORT trong phần hướng dẫn của tài liệu hướng dẫn này.
 • Môi trường cục bộ có thể ssh vào môi trường từ xa.
 • Một IDE được thiết lập trong môi trường cục bộ có thể gỡ lỗi. Chúng tôi dùng Visual Studio Code IDE và các tính năng gỡ lỗi mặc định trong hướng dẫn này nhằm mục đích minh hoạ.

Kết nối môi trường cục bộ và từ xa

Trong môi trường cục bộ mà từ đó bạn muốn bắt đầu kết nối ứng dụng gỡ lỗi, hãy thiết lập một đường hầm SSH:

ssh -L LOCAL_DEBUG_PORT:localhost:REMOTE_DEBUG_PORT REMOTE_USERNAME@REMOTE_ADDRESS

Thay thế đoạn mã sau:

 • LOCAL_DEBUG_PORT: Cổng gỡ lỗi trong môi trường cục bộ.
 • REMOTE_USERNAME: Tên người dùng trong môi trường từ xa.
 • REMOTE_ADDRESS: Địa chỉ của môi trường từ xa.
 • REMOTE_DEBUG_PORT: Cổng gỡ lỗi trong môi trường từ xa.

Cổng gỡ lỗi trong môi trường cục bộ hiện đã được liên kết với cổng gỡ lỗi trong môi trường từ xa.

Bắt đầu gỡ lỗi

Trên IDE Visual Studio Code được cài đặt trong môi trường cục bộ, hãy làm như sau:

 1. Trong cửa sổ mới, hãy mở mã nguồn của ứng dụng.
 2. Tạo tệp .vscode/launch.json trong thư mục gốc và định cấu hình một lần chạy có tên là Debug Remote sẽ đính kèm vào cổng gỡ lỗi trong môi trường cục bộ của bạn:

  Node.js

  {
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [{
      "type": "node",
      "request": "attach",
      "name": "Debug Remote",
      "address": "127.0.0.1",
      "port": LOCAL_DEBUG_PORT
    }]
  }
  

  Python

  {
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [{
      "type": "python",
      "request": "attach",
      "name": "Debug Remote",
      "connect": {
        "host": "127.0.0.1",
        "port": LOCAL_DEBUG_PORT
      }
    }]
  }
  

  Java

  {
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [{
      "type": "java",
      "request": "attach",
      "name": "Debug Remote",
      "hostName": "127.0.0.1",
      "port": LOCAL_DEBUG_PORT
    }]
  }
  

  Thay thế LOCAL_DEBUG_PORT bằng cổng gỡ lỗi trong môi trường cục bộ.

 3. Thêm điểm ngắt vào mã nguồn của ứng dụng để tạm dừng việc xử lý yêu cầu HTTP và bắt đầu chạy và gỡ lỗi bằng cấu hình Debug Remote đã thêm trước đó.

Trong không gian nhắn tin trực tiếp bằng ứng dụng Chat, hãy nhập bất cứ nội dung nào bạn muốn kiểm thử rồi nhấn enter. Ứng dụng Chat của bạn không trả lời vì ứng dụng này đang được gỡ lỗi trong IDE Visual Studio Code.