Thiệp

Tiện ích bổ sung dựa trên thẻ xuất hiện dưới dạng một ngăn trong thanh bên (hoặc trên thiết bị di động, dưới dạng một cửa sổ hoạt động khác truy cập được qua trình đơn). Tiện ích bổ sung có thanh công cụ trên cùng xác định tiện ích bổ sung và hiển thị thẻ—về cơ bản là "trang" của giao diện người dùng tiện ích bổ sung. Apps Script biểu thị các thẻ trong mã dự án sử dụng các đối tượng Card.

Phân tích thẻ

Ví dụ về thẻ tiện ích bổ sung

Thẻ là một nhóm các thành phần trên giao diện người dùng do bạn thiết kế. Thẻ bao gồm các phần sau:

  • Tiêu đề thẻ. Thẻ này giúp xác định các thẻ. Tiêu đề này có văn bản tiêu đề và có thể có tuỳ chọn phụ đề.
  • Một hoặc nhiều mục thẻ. Đây là những phân chia phụ trong khu vực giao diện người dùng của thẻ. Một mục có thể có tiêu đề của phần văn bản (không bắt buộc). Các phần của thẻ được phân cách với nhau bằng thẻ theo quy tắc ngang. Nếu một phần thẻ đặc biệt lớn, thì phần đó sẽ tự động hiển thị dưới dạng một phần có thể thu gọn mà người dùng có thể mở rộng hoặc thu gọn khi cần. Một thẻ có thể có không quá 100 phần thẻ và chỉ nên có một số ít thẻ để đạt hiệu suất tốt hơn.

  • Mỗi phần thẻ chứa một hoặc nhiều tiện ích trên giao diện người dùng. Tiện ích cung cấp cho người dùng thông tin hoặc các điều khiển tương tác. Thẻ và mục trong thẻ là các tiện ích cấu trúc, vì vậy, bạn không thể thêm chúng vào mục thẻ. Một phần của thẻ có thể có không quá 100 tiện ích và càng đơn giản càng tốt để đạt hiệu suất tốt nhất.

Bạn nên thiết kế thẻ theo hoạt động hoặc tập dữ liệu cụ thể của người dùng. Ví dụ: Tiện ích bổ sung của Google Workspace hiển thị dữ liệu được lấy từ Google Trang tính có thể có một thẻ riêng cho mỗi trang tính mà dữ liệu này lấy dữ liệu.

Sử dụng nhiều thẻ

Ví dụ về thẻ tiện ích bổ sung

Tiện ích bổ sung thường bao gồm nhiều thẻ. Bạn có thể định cấu hình các thẻ này dưới dạng danh sách đơn giản cho tính năng điều hướng cơ bản với nhiều thẻ, hoặc định cấu hình các phương thức điều hướng phức tạp hơn để kiểm soát cách người dùng di chuyển giữa các thẻ.

Nếu tiện ích bổ sung sử dụng cách điều hướng cơ bản, thì khi tiện ích bổ sung mở lần đầu tiên, ứng dụng Google Workspace sẽ mở rộng danh sách các tiêu đề thẻ và hiển thị các tiêu đề đó cho người dùng. Khi bạn nhấp vào tiêu đề thẻ, thẻ đó sẽ mở ra. Bạn cũng có thể cung cấp mũi tên quay lại để quay lại danh sách tiêu đề thẻ. Bạn không phải lập trình chức năng tiêu đề và mũi tên quay lại – việc này được thực hiện tự động khi bạn xác định thẻ trong tiện ích bổ sung.

Khi thiết kế tiện ích bổ sung, tốt nhất bạn nên giới hạn số lượng thẻ hiển thị cùng một lúc, vì các thẻ phải dùng chung một không gian màn hình. Bạn cũng nên tránh các thẻ phức tạp không cần thiết.