Khắc phục sự cố khi cấp quyền cho API ARCore

Chọn nền tảng:

Không có chìa khoá không hoạt động (ERROR_NOT_AUTHORIZED)

Khi giao tiếp với máy chủ API ARCore gửi ERROR_NOT_AUTHORIZED, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn chứa thư viện com.google.android.gms:play-services-auth:

 1. Tạo bản dựng ứng dụng và kiểm tra cấu phần phần mềm thu được bằng Công cụ phân tích APK. Đảm bảo rằng tệp nhị phân của ứng dụng đã tạo có bao gồm gói com.google.android.gms.auth, đồng thời nội dung của gói không được đổi tên hoặc giảm kích thước.
 2. Hiển thị thông tin bảo mật có trong cấu phần phần mềm mục tiêu không thành công bằng tiện ích keytool:

  Cấu phần mềm AAB

  keytool -printcert -jarfile artifact.aab

  Cấu phần phần mềm APK

  keytool -printcert -jarfile artifact.apk
 3. Đảm bảo vân tay số của chứng chỉ SHA-1 khớp với thông tin xác thực dùng trong mã ứng dụng khách OAuth 2.0 của dự án.

 4. Đảm bảo rằng bạn đã bật API ARCore cho đúng dự án trong Google Cloud.

Uỷ quyền không khoá thành công trong một số loại bản dựng (ví dụ: Gỡ lỗi) nhưng không thành công trong các loại bản dựng khác

Nếu tính năng uỷ quyền không cần khoá thành công trong một số bản dựng nhất định nhưng không thành công trong các bản dựng khác, hãy đảm bảo rằng vân tay số có trong cấu phần phần mềm bị lỗi khớp với vân tay số liệt kê trong Google Cloud Console. Hãy xem bài viết Tính năng uỷ quyền không dùng khoá không hoạt động và làm theo các bước để xác minh rằng vân tay số của khoá ký cho cấu phần phần mềm đó khớp với vân tay số liệt kê trong Google Cloud.

Tính năng uỷ quyền không cần khoá không hoạt động khi sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play

Nếu tính năng uỷ quyền không cần khoá hoạt động trên bản dựng cục bộ, nhưng không hoạt động sau khi tải lên Cửa hàng Google Play khi Tính năng ký ứng dụng của Play bật, hãy đảm bảo rằng vân tay số của chứng chỉ SHA-1 đã đăng ký trong thông tin xác thực của dự án khớp với vân tay mà Google sử dụng để ký ứng dụng:

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tính năng ký ứng dụng của Play.

Tính năng xác thực Khoá API không hoạt động

Nếu việc uỷ quyền Khoá API không hoạt động, hãy làm theo các bước sau:

 • Đảm bảo rằng bạn đã bật API ARCore cho đúng dự án trong Google Cloud.
 • Nếu bạn đã bật chế độ hạn chế đối với Khoá API, hãy tạm thời tắt các quy định đó.
 • Đảm bảo rằng Khoá API được liệt kê trong Thông tin xác thực của dự án khớp chính xác với Khoá API mà ứng dụng của bạn sử dụng, không có dấu cách hoặc bất kỳ ký tự nào khác.