Maps dành cho Android KTX

Phần mở rộng Kotlin dành cho Android (KTX) của Maps là một tập hợp các phần mở rộng Kotlin cho SDK Maps dành cho Android và SDK Maps dành cho Thư viện tiện ích Android. Các phần mở rộng này cung cấp các tính năng ngôn ngữ Kotlin cho phép bạn viết Kotlin một cách ngắn gọn và dễ hiểu khi phát triển SDK bản đồ cho Android. Maps KTX được cung cấp nguồn mở và có sẵn trên GitHub cùng với các ví dụ.

Cài đặt

Để cài đặt KTX cho SDK bản đồ dành cho Android (không bắt buộc) và SDK bản đồ cho Thư viện tiện ích Android (không bắt buộc), hãy thêm các phần phụ thuộc sau vào tệp build.gradle.

dependencies {

  // KTX for the Maps SDK for Android library
  implementation 'com.google.maps.android:maps-ktx:5.1.1'
}

Ví dụ về cách sử dụng

Với thư viện KTX, bạn có thể tận dụng một số tính năng của ngôn ngữ Kotlin như hàm mở rộng, tham số được đặt tên và đối số mặc định, khai báo giải cấu trúc và coroutine.

Truy xuất GoogleMap bằng coroutine

Bạn có thể truy xuất quyền truy cập GoogleMap bằng coroutine.

lifecycleScope.launch {
 lifecycle.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.CREATED) {
  val mapFragment: SupportMapFragment? =
   supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as? SupportMapFragment
  val googleMap: GoogleMap? = mapFragment?.awaitMap()
 }
}

Thêm điểm đánh dấu

Bạn có thể thêm điểm đánh dấu bằng phương thức kiểu DSL addMarker().

val sydney = LatLng(-33.852, 151.211)
val marker = googleMap.addMarker {
 position(sydney)
 title("Marker in Sydney")
}

Đang thu thập thông tin về sự kiện do camera ghi lại

Bạn có thể thu thập các sự kiện, chẳng hạn như di chuyển camera, thông qua Luồng Kotlin.

lifecycleScope.launch {
 lifecycle.repeatOnLifecycle(Lifecycle.State.CREATED) {
  googleMap.cameraMoveEvents().collect {
   print("Received camera move event")
  }
 }
}

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tính năng được hỗ trợ bằng cách đọc tài liệu tham khảo.

Thử ứng dụng mẫu

Kho lưu trữ GitHub cho thư viện này cũng chứa ứng dụng minh hoạ cho thấy cách bạn có thể sử dụng thư viện Maps KTX trong ứng dụng của riêng mình.

Để thử ứng dụng minh hoạ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên GitHub, hãy sao chép hoặc tải tệp ZIP xuống.
 2. Trong Android Studio, hãy chọn File -> Open (Tệp -> Mở) rồi chuyển đến thư mục đó rồi mở thư mục mà bạn vừa sao chép hoặc tải xuống.
 3. Thêm khoá API vào ứng dụng minh hoạ.
  1. Tải SDK Maps cho khoá Android.
  2. Trong thư mục gốc, hãy tạo một tệp có tên là secrets.properties. Để bảo vệ khoá API của bạn, tệp này KHÔNG được đặt ở chế độ quản lý phiên bản.
  3. Thêm dòng đơn này vào secrets.properties
   MAPS_API_KEY="YOUR_API_KEY"
   trong đó YOUR_API_KEY là khoá API thực tế mà bạn nhận được trong bước đầu tiên. Bạn có thể xem secrets.defaults.properties làm ví dụ.
 4. Trong phần cấu hình chạy, hãy chọn mô-đun app-ktx.
 5. Chọn Run 'app-ktx' (Chạy 'app-ktx').

Bước tiếp theo

Bạn cũng có thể quan tâm đến các thư viện tiện ích Kotlin khác cho Nền tảng Google Maps:

 • KTX dành cho SDK bản đồ dành cho Thư viện tiện ích Android
 • KTX của SDK Địa điểm dành cho Android