Location Data

Một trong những tính năng độc đáo của ứng dụng dành cho thiết bị di động là nhận biết vị trí. Người dùng thiết bị di động mang thiết bị bên mình đi khắp mọi nơi và việc thêm tính năng nhận biết vị trí vào ứng dụng của bạn sẽ cung cấp cho người dùng trải nghiệm phù hợp hơn theo bối cảnh.

Mã mẫu

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ việc sử dụng thông tin vị trí trên bản đồ:

Kotlin

Java

Làm việc với dữ liệu vị trí

Dữ liệu vị trí có sẵn cho thiết bị Android bao gồm vị trí hiện tại của thiết bị — được xác định chính xác bằng cách sử dụng kết hợp các công nghệ — hướng và phương thức di chuyển, cũng như liệu thiết bị đã di chuyển qua ranh giới địa lý hoặc khoanh vùng địa lý đã xác định trước hay chưa. Tuỳ thuộc vào nhu cầu của ứng dụng, bạn có thể chọn một trong nhiều cách làm việc với dữ liệu vị trí:

 • Lớp Vị trí của tôi cung cấp một cách đơn giản để hiển thị vị trí của thiết bị trên bản đồ. Tính năng này không cung cấp dữ liệu.
 • Bạn nên sử dụng API Vị trí của Dịch vụ Google Play cho tất cả các yêu cầu có lập trình liên quan đến dữ liệu vị trí.
 • Giao diện LocationSource cho phép bạn cung cấp trình cung cấp vị trí tuỳ chỉnh.

Quyền truy cập thông tin vị trí

Nếu ứng dụng của bạn cần truy cập vào thông tin vị trí của người dùng, thì bạn phải yêu cầu cấp quyền bằng cách thêm quyền truy cập thông tin vị trí có liên quan trên Android vào ứng dụng của bạn.

Android cung cấp hai quyền truy cập thông tin vị trí: ACCESS_COARSE_LOCATIONACCESS_FINE_LOCATION. Quyền bạn chọn sẽ xác định độ chính xác của vị trí mà API trả về.

Thêm quyền vào tệp kê khai ứng dụng

Nếu vị trí ước chừng chỉ cần thiết để ứng dụng của bạn hoạt động, hãy thêm quyền ACCESS_COARSE_LOCATION vào tệp kê khai của ứng dụng:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

Tuy nhiên, nếu cần có vị trí chính xác, hãy thêm cả quyền ACCESS_COARSE_LOCATIONACCESS_FINE_LOCATION vào tệp kê khai của ứng dụng:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp" >
 ...
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
 ...
</manifest>

Yêu cầu quyền khi bắt đầu chạy

Android 6.0 (Marshmallow) giới thiệu một mô hình mới để xử lý quyền, giúp tinh giản quy trình cho người dùng khi họ cài đặt và nâng cấp ứng dụng. Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến API cấp 23 trở lên, thì bạn có thể sử dụng mô hình quản lý quyền mới.

Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ mô hình quản lý quyền mới và thiết bị đang chạy Android 6.0 (Marshmallow) trở lên, thì người dùng không phải cấp quyền nào khi cài đặt hoặc nâng cấp ứng dụng. Ứng dụng phải kiểm tra xem có quyền cần thiết trong thời gian chạy hay không và yêu cầu cấp quyền nếu chưa có. Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại để người dùng yêu cầu cấp quyền.

Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, bạn cần yêu cầu cấp quyền theo bối cảnh. Nếu thông tin vị trí đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động của ứng dụng, thì bạn nên yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí khi khởi động ứng dụng. Để làm việc này, bạn nên sử dụng màn hình chào mừng nồng nhiệt hoặc trình hướng dẫn để hướng dẫn người dùng về lý do cần có quyền đó.

Nếu ứng dụng chỉ yêu cầu quyền cho một phần chức năng của ứng dụng, thì bạn nên yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí tại thời điểm ứng dụng thực hiện hành động cần có quyền đó.

Ứng dụng phải xử lý linh hoạt trường hợp người dùng không cấp quyền. Ví dụ: nếu cần quyền cho một tính năng cụ thể, ứng dụng có thể tắt tính năng đó. Nếu ứng dụng cần có quyền đó để hoạt động, thì ứng dụng có thể tắt mọi chức năng của ứng dụng và thông báo cho người dùng rằng họ cần cấp quyền.

Mã mẫu sau đây sẽ kiểm tra quyền bằng cách sử dụng thư viện AndroidX trước khi bật lớp Vị trí của tôi. Sau đó, thư viện này sẽ xử lý kết quả của yêu cầu cấp quyền bằng cách triển khai ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback từ Thư viện hỗ trợ:

Kotlin

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
package com.example.kotlindemos

import android.Manifest
import android.annotation.SuppressLint
import android.content.pm.PackageManager
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback
import androidx.core.content.ContextCompat
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.PermissionDeniedDialog.Companion.newInstance
import com.example.kotlindemos.PermissionUtils.isPermissionGranted
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The
 * "My Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for [Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION] and [Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION]
 * are requested at run time. If either permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
class MyLocationDemoActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener, OnMapReadyCallback,
  OnRequestPermissionsResultCallback {
  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in
   * [.onRequestPermissionsResult].
   */
  private var permissionDenied = false
  private lateinit var map: GoogleMap
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.my_location_demo)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    googleMap.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    googleMap.setOnMyLocationClickListener(this)
    enableMyLocation()
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private fun enableMyLocation() {

    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED || ContextCompat.checkSelfPermission(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
    ) {
      map.isMyLocationEnabled = true
      return
    }

    // 2. If if a permission rationale dialog should be shown
    if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(
        this,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      PermissionUtils.RationaleDialog.newInstance(
        LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true
      ).show(supportFragmentManager, "dialog")
      return
    }

    // 3. Otherwise, request permission
    ActivityCompat.requestPermissions(
      this,
      arrayOf(
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      ),
      LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE
    )
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onRequestPermissionsResult(
    requestCode: Int,
    permissions: Array<String>,
    grantResults: IntArray
  ) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(
        requestCode,
        permissions,
        grantResults
      )
      return
    }

    if (isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
      ) || isPermissionGranted(
        permissions,
        grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
      )
    ) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation()
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true
    }
  }

  override fun onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments()
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError()
      permissionDenied = false
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private fun showMissingPermissionError() {
    newInstance(true).show(supportFragmentManager, "dialog")
  }

  companion object {
    /**
     * Request code for location permission request.
     *
     * @see .onRequestPermissionsResult
     */
    private const val LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1
  }
}

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.Manifest.permission;
import android.annotation.SuppressLint;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

import android.Manifest;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import android.widget.Toast;

/**
 * This demo shows how GMS Location can be used to check for changes to the users location. The "My
 * Location" button uses GMS Location to set the blue dot representing the users location.
 * Permission for {@link android.Manifest.permission#ACCESS_FINE_LOCATION} and {@link
 * android.Manifest.permission#ACCESS_COARSE_LOCATION} are requested at run time. If either
 * permission is not granted, the Activity is finished with an error message.
 */
public class MyLocationDemoActivity extends AppCompatActivity
  implements
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback,
  ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback {

  /**
   * Request code for location permission request.
   *
   * @see #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])
   */
  private static final int LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE = 1;

  /**
   * Flag indicating whether a requested permission has been denied after returning in {@link
   * #onRequestPermissionsResult(int, String[], int[])}.
   */
  private boolean permissionDenied = false;

  private GoogleMap map;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.my_location_demo);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(@NonNull GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
    enableMyLocation();
  }

  /**
   * Enables the My Location layer if the fine location permission has been granted.
   */
  @SuppressLint("MissingPermission")
  private void enableMyLocation() {
    // 1. Check if permissions are granted, if so, enable the my location layer
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
      || ContextCompat.checkSelfPermission(this, permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
      == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      map.setMyLocationEnabled(true);
      return;
    }

    // 2. Otherwise, request location permissions from the user.
    PermissionUtils.requestLocationPermissions(this, LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE, true);
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
    @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode != LOCATION_PERMISSION_REQUEST_CODE) {
      super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
      return;
    }

    if (PermissionUtils.isPermissionGranted(permissions, grantResults,
      Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) || PermissionUtils
      .isPermissionGranted(permissions, grantResults,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)) {
      // Enable the my location layer if the permission has been granted.
      enableMyLocation();
    } else {
      // Permission was denied. Display an error message
      // Display the missing permission error dialog when the fragments resume.
      permissionDenied = true;
    }
  }

  @Override
  protected void onResumeFragments() {
    super.onResumeFragments();
    if (permissionDenied) {
      // Permission was not granted, display error dialog.
      showMissingPermissionError();
      permissionDenied = false;
    }
  }

  /**
   * Displays a dialog with error message explaining that the location permission is missing.
   */
  private void showMissingPermissionError() {
    PermissionUtils.PermissionDeniedDialog
      .newInstance(true).show(getSupportFragmentManager(), "dialog");
  }

}

Lớp Vị trí của tôi

Bạn có thể sử dụng lớp Vị trí của tôi và nút Vị trí của tôi để cho người dùng thấy vị trí hiện tại của họ trên bản đồ. Gọi mMap.setMyLocationEnabled() để bật lớp Vị trí của tôi trên bản đồ.

Mẫu sau đây cho thấy cách sử dụng đơn giản của lớp Vị trí của tôi:

Kotlin// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example.kotlin

import android.annotation.SuppressLint
import android.location.Location
import android.os.Bundle
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMyLocationClickListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.maps.example.R

internal class MyLocationLayerActivity : AppCompatActivity(),
  OnMyLocationButtonClickListener,
  OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_my_location)
    val mapFragment =
      supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.isMyLocationEnabled = true
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this)
    map.setOnMyLocationClickListener(this)
  }

  override fun onMyLocationClick(location: Location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n$location", Toast.LENGTH_LONG)
      .show()
  }

  override fun onMyLocationButtonClick(): Boolean {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show()
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false
  }
}


   

Java


// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.maps.example;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;

class MyLocationLayerActivity extends AppCompatActivity
  implements GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener,
  GoogleMap.OnMyLocationClickListener,
  OnMapReadyCallback {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my_location);

    SupportMapFragment mapFragment =
      (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    // TODO: Before enabling the My Location layer, you must request
    // location permission from the user. This sample does not include
    // a request for location permission.
    map.setMyLocationEnabled(true);
    map.setOnMyLocationButtonClickListener(this);
    map.setOnMyLocationClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onMyLocationClick(@NonNull Location location) {
    Toast.makeText(this, "Current location:\n" + location, Toast.LENGTH_LONG)
      .show();
  }

  @Override
  public boolean onMyLocationButtonClick() {
    Toast.makeText(this, "MyLocation button clicked", Toast.LENGTH_SHORT)
      .show();
    // Return false so that we don't consume the event and the default behavior still occurs
    // (the camera animates to the user's current position).
    return false;
  }
}


   

Khi lớp Vị trí của tôi được bật, nút Vị trí của tôi sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của bản đồ. Khi người dùng nhấp vào nút này, máy ảnh sẽ căn giữa bản đồ vào vị trí hiện tại của thiết bị (nếu xác định). Vị trí được biểu thị trên bản đồ bằng một chấm nhỏ màu xanh dương nếu thiết bị đang đứng yên, hoặc dưới dạng một đường vẩy nếu thiết bị đang di chuyển.

Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị nút Vị trí của tôi ở trên cùng bên phải và chấm màu xanh dương Vị trí của tôi ở giữa bản đồ:

Bạn có thể ngăn nút Vị trí của tôi xuất hiện bằng cách gọi UiSettings.setMyLocationButtonEnabled(false).

Ứng dụng của bạn có thể phản hồi các sự kiện sau:

 • Nếu người dùng nhấp vào nút Vị trí của tôi, thì ứng dụng sẽ nhận được lệnh gọi lại onMyLocationButtonClick() từ GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener.
 • Nếu người dùng nhấp vào chấm màu xanh dương Vị trí của tôi, ứng dụng sẽ nhận được lệnh gọi lại onMyLocationClick() từ GoogleMap.OnMyLocationClickListener.

API Vị trí của Dịch vụ Google Play

Location API của Dịch vụ Google Play là phương thức ưu tiên để thêm tính năng nhận biết vị trí vào ứng dụng Android. Thư viện này có chức năng cho phép bạn:

 • Xác định vị trí thiết bị.
 • Theo dõi những thay đổi về vị trí.
 • Xác định phương thức di chuyển nếu thiết bị đang di chuyển.
 • Tạo và giám sát các khu vực địa lý được xác định trước, còn gọi là khoanh vùng địa lý.

API vị trí giúp bạn dễ dàng xây dựng các ứng dụng nhận biết vị trí, tiết kiệm điện năng. Giống như SDK Maps dành cho Android, API Vị trí được phân phối như một phần của SDK Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin về API vị trí, vui lòng tham khảo lớp đào tạo về Cách nhận biết vị trí ứng dụng của bạn hoặc Tài liệu tham khảo về API vị trí dành cho Android. Các ví dụ về mã được đưa vào như một phần của SDK Dịch vụ Google Play.