Bài đánh giá phê bình

Bài đánh giá phê bình là đoạn trích từ một bài viết đánh giá dài mà một biên tập viên đã tạo, tuyển chọn hoặc tổng hợp cho một nhà xuất bản. Các bài đánh giá phê bình xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm dưới dạng đoạn trích từ nhà phê bình, tên của nhà phê bình và biểu tượng nhà xuất bản, giúp người đọc dễ dàng tìm thấy bài đánh giá và di chuyển đến trang web của bạn để đọc các bài đánh giá đầy đủ. Bạn có thể cung cấp bài đánh giá phê bình cho các loại nội dung sau:

Ví dụ

Bạn có thể nhúng các bài đánh giá phê bình bên trong LocalBusiness. Thông tin này sẽ hữu ích cho các trang web cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho nhiều doanh nghiệp hoặc các trang web tổng hợp trang thông tin doanh nghiệp. Dưới đây là ví dụ về bài đánh giá về một doanh nghiệp được nhúng trong JSON-LD:

Bạn có thể cung cấp các đối tượng bài đánh giá phê bình độc lập, phù hợp với các trang web không trực tiếp thực hiện chức năng nào cho doanh nghiệp được đề cập trong bài đánh giá, chẳng hạn như các trang web tin tức. Dưới đây là ví dụ về bài đánh giá độc lập về một doanh nghiệp được nhúng trong JSON-LD:

Nguyên tắc

Nội dung của bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng.

Nguyên tắc kỹ thuật

 • Đề cập rõ ràng đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể bằng cách lồng bài đánh giá trong thẻ đánh dấu thuộc một loại schema.org khác, chẳng hạn như schema.org/Book hoặc schema.org/LocalBusiness hoặc bằng cách sử dụng một loại schema.org làm giá trị cho thuộc tính itemReviewed.
 • Đảm bảo rằng các bài đánh giá và điểm xếp hạng mà bạn đánh dấu sẽ hiển thị cho người dùng ngay trên trang được đánh dấu. Người dùng phải thấy ngay rằng trang có nội dung đánh giá.
 • Cung cấp thông tin đánh giá về một mục cụ thể chứ không phải về một danh mục hoặc danh sách các mục.

  Nên: Khách sạn Hesperia Madrid

  Không nên: 10 khách sạn hàng đầu ở Madrid

Nguyên tắc về nội dung

 • (Các) biên tập viên có thẩm quyền phải tạo, tuyển chọn hoặc tổng hợp nội dung cho bài đánh giá phê bình.
 • Đoạn trích không được vượt quá 200 ký tự.
 • Đoạn trích phải nêu rõ ý kiến về chủ đề đánh giá chứ không chỉ đơn thuần là định nghĩa về chủ đề (ví dụ: ""Cuộc chiến không trọng lực" là một bộ phim của Alfonso Cuarón") hoặc tóm tắt cốt truyện (ví dụ: "Tiến sĩ Ryan Stone là một kỹ sư tham gia du hành không gian lần đầu").
 • Bài đánh giá phê bình không được là các câu mẫu tạo nên từ dữ liệu hoặc số liệu tự động.
 • Không bao gồm các bài đánh giá phê bình trùng lặp hoặc tương tự nhau cho nhiều doanh nghiệp.
 • Chỉ bao gồm các bài đánh giá phê bình do trang web của bạn tạo, không bao gồm các bài đánh giá từ trang web của bên thứ ba hoặc bài đánh giá tổng hợp.
 • Sử dụng dấu ngoặc kép thẳng (") để biểu thị tiêu đề (ví dụ: ""Cuộc chiến không trọng lực" là bộ phim hay nhất. ")
 • Đoạn trích phải có ý nghĩa riêng và không nên gây nhầm lẫn cho những người không đọc toàn bộ bài viết.
 • Đoạn trích phải là một đoạn từ phần nội dung chính của bài đánh giá chứ không phải là tiêu đề bài đánh giá, câu hỏi hoặc câu giới thiệu.
 • Đoạn trích phải hoàn chỉnh (không bị cắt ngắn kết thúc bằng dấu chấm lửng) và có định dạng hợp lệ (có dấu câu và ngữ pháp chính xác).
 • Tránh ngôn từ thô tục. Bài đánh giá phải phù hợp với nhiều loại đối tượng. Do đó, các bài đánh giá có chứa ngôn ngữ thô tục có thể không đủ điều kiện để sử dụng.
 • Không thêm dữ liệu có cấu trúc bài đánh giá phê bình cho các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến người lớn.
 • Nếu bài đánh giá phê bình là về một doanh nghiệp địa phương, bạn phải tuân theo các nguyên tắc bổ sung sau:
  • Người viết hoặc đưa ra đoạn trích không được là doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp nội dung trừ khi họ thực sự là một ban đánh giá biên tập độc lập và miễn phí.
  • Bài đánh giá phê bình phải cho phép khách hàng thể hiện cả ý kiến tích cực và tiêu cực. Doanh nghiệp không được xét duyệt hoặc nhà cung cấp nội dung không được hạn chế bài đánh giá dựa trên ý kiến tích cực hay tiêu cực trong bài đánh giá đó trước khi gửi cho Google.
  • Chỉ có thể gửi bài đánh giá phê bình về các doanh nghiệp có nhiều địa điểm như chuỗi bán lẻ hoặc nhượng quyền thương mại cho địa điểm kinh doanh cụ thể được đề cập trong bài đánh giá. Nói cách khác, bài đánh giá phê bình về các doanh nghiệp có nhiều địa điểm sẽ không được tổng hợp hoặc áp dụng cho tất cả các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đó.
  • Nhà cung cấp nội dung và doanh nghiệp được đánh giá không được phép thành lập bất kỳ thỏa thuận thương mại nào (dù trả tiền hay không) để cung cấp bài đánh giá phê bình.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng sau đây để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Review

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Review tại schema.org/Review.

Thuộc tính bắt buộc
datePublished

Date

Ngày xuất bản lần đầu của bài đánh giá, ở định dạng ngày ISO 8601.

description

Text

Một đoạn trích từ nội dung của bài đánh giá thực tế để tóm tắt ý kiến của tác giả về chủ đề đánh giá. Đoạn trích phải tuân theo các nguyên tắc về nội dung của chúng tôi.

itemReviewed

Book, Movie, hoặc LocalBusiness

Đối tượng đánh giá

itemReviewed.address

PostalAddress

Địa chỉ của địa điểm doanh nghiệp cụ thể. Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.address trong các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.address.addressCountry

Text

Mã quốc gia gồm 2 chữ cái theo định dạng ISO 3166-1 alpha-2. Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.address.addressCountry trong các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.address.addressLocality

Text

Thành phố của doanh nghiệp địa phương (nếu có). Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.address.addressLocality trong các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.address.addressRegion

Text

Tiểu bang hoặc tỉnh của doanh nghiệp địa phương (nếu có). Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.address.addressRegion trong các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.address.postalCode

Text

Mã bưu chính hoặc mã zip của doanh nghiệp địa phương (nếu có). Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.address.postalCode trong các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.address.streetAddress

Text

Số nhà, tên đường và số đơn nguyên của doanh nghiệp địa phương (nếu có). Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.address.streetAddress trong các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.author

Person

Chú thích về tác giả của cuốn sách. Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.author trong các bài đánh giá về một cuốn sách.

itemReviewed.author.name

Text

Tên tác giả của cuốn sách. Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.author.name trong các bài đánh giá về một cuốn sách.

itemReviewed.isbn

Text

Mã ISBN của cuốn sách. Trong trường hợp không có ISBN, hãy sử dụng itemReviewed.sameAs. Bạn chỉ bắt buộc phải cung cấp thuộc tính itemReviewed.isbn trong các bài đánh giá về một cuốn sách.

itemReviewed.name

Text

Tên của đối tượng đánh giá. Đây có thể là tên của một cuốn sách, bộ phim hoặc doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.sameAs

URL

URL của một trang xác định rõ ràng đối tượng đánh giá. Google ưu tiên các URL sau dựa trên chủ đề đánh giá:

 • Sách: Trang Google Play Sách, trang Wikipedia hoặc trang web chính thức của cuốn sách.
 • Phim: Trang IMDB, trang Wikipedia hoặc trang web chính thức của bộ phim.
 • Doanh nghiệp địa phương: Trang web chính thức của doanh nghiệp.

Chỉ đối với sách, thuộc tính itemReviewed.sameAs không bắt buộc nếu bạn xác định itemReviewed.isbn.

publisher

Organization

Chú thích về nhà xuất bản của bài đánh giá.

publisher.name

Text

Tên nhà xuất bản của bài đánh giá. Ví dụ: "Thời báo New York".

Thuộc tính nên có
aggregateRating

AggregateRating

Điểm trung bình cho đối tượng đánh giá. Điểm này thường là điểm xếp hạng của người dùng chứ không phải điểm xếp hạng của các nhà phê bình chuyên nghiệp.

aggregateRating.bestRating

Text

Giá trị cao nhất được phép trong hệ thống xếp hạng của người đánh giá. Nếu thuộc tính này bị bỏ qua, thì giá trị mặc định sẽ là 5. Được phép sử dụng chữ cái cho giá trị này (ví dụ: "A").

aggregateRating.ratingCount

Number

Số lượng điểm xếp hạng mà đối tượng đánh giá nhận được.

aggregateRating.ratingValue

Text

Điểm xếp hạng trung bình của đối tượng đánh giá. Được phép sử dụng chữ cái cho giá trị này (ví dụ: "B+").

aggregateRating.worstRating

Text

Giá trị thấp nhất được phép trong hệ thống xếp hạng của người đánh giá. Nếu thuộc tính này bị bỏ qua, thì giá trị mặc định sẽ là 1. Được phép sử dụng chữ cái cho giá trị này (ví dụ: "C-").

author

Person hoặc Organization

Tác giả bài đánh giá. Tên của tác giả phải là một tên hợp lệ. Ví dụ: "Giảm giá 50% đến thứ Bảy" không phải là tên hợp lệ cho tác giả.

author.name

Text

Tên của tác giả bài đánh giá. Hãy cung cấp tên đầy đủ của tác giả. Giá trị này phải được viết hoa đúng cách. Những cái tên toàn chữ hoa hoặc chữ thường sẽ được chỉnh sửa để chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa.

author.sameAs

URL

URL của một trang cung cấp thông tin rõ ràng về tác giả (ví dụ: trang web chính thức, trang hồ sơ, bài viết trên Wikipedia về tác giả).

inLanguage

Text

Mã ngôn ngữ BCP-47 của nội dung mô tả đánh giá (ví dụ: "ja" là tiếng Nhật). Bạn nên dùng thuộc tính inLanguage cho các bài đánh giá không phải tiếng Anh.

itemReviewed.actor

Person

(Các) Chú thích về dàn diễn viên chính của bộ phim. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.actor cho các bài đánh giá về phim.

itemReviewed.actor.name

Text

Tên của diễn viên. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.actor.name cho các bài đánh giá về phim.

itemReviewed.actor.sameAs

URL

URL của một trang cung cấp thông tin rõ ràng về diễn viên. Google ưu tiên trang IMDB hoặc Wikipedia về diễn viên đó. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.actor.sameAs cho các bài đánh giá về phim.

itemReviewed.datePublished

Date

Ngày xuất bản lần đầu của cuốn sách hoặc ngày công chiếu ở rạp hay ngày phát hành video của bộ phim, ở định dạng ISO 8601. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.datePublished cho các bài đánh giá về một cuốn sách hoặc bộ phim.

itemReviewed.director

Person

Chú thích về đạo diễn của bộ phim. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.director cho các bài đánh giá về phim.

itemReviewed.director.name

Text

Tên của đạo diễn. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.director.name cho các bài đánh giá về phim.

itemReviewed.director.sameAs

URL

URL của một trang cung cấp thông tin rõ ràng về đạo diễn. Google ưu tiên trang IMDB hoặc Wikipedia về đạo diễn đó. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.director.sameAs cho các bài đánh giá về phim.

itemReviewed.geo

GeoCoordinates

Tọa độ địa lý của doanh nghiệp. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.geo cho các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.geo.latitude

Number hoặc Text

Vĩ độ của vị trí doanh nghiệp. Giá trị này phải có ít nhất 5 chữ số thập phân. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.geo.latitude cho các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.geo.longitude

Number hoặc Text

Kinh độ của vị trí doanh nghiệp. Giá trị này phải có ít nhất 5 chữ số thập phân. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.geo.longitude cho các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

itemReviewed.telephone

Text

Số điện thoại công cộng của doanh nghiệp mà khách hàng thường sử dụng, bao gồm cả mã quốc gia. Bạn chỉ nên cung cấp thuộc tính itemReviewed.telephone cho các bài đánh giá về một doanh nghiệp địa phương.

publisher.sameAs

URL

URL của trang web chính thức hoặc trang Wikipedia của nhà xuất bản.

reviewRating

Phải là một trong những giá trị sau:

Rating

Điểm xếp hạng được cung cấp trong bài đánh giá này theo một thang điểm nhất định (ví dụ: 3 trên 5 sao). Điểm xếp hạng có thể ở dạng số (ví dụ: 1-5) hoặc văn bản (ví dụ: AF), và bạn phải xác định điểm xếp hạng cao nhất và thấp nhất trong các thuộc tính bestRatingworstRating. Điểm xếp hạng có thể là thuộc tính Rating được lồng hoặc một loại phụ cụ thể hơn. Loại phụ điển hình nhất là AggregateRating. Sau đây là một ví dụ về reviewRating.Rating:


"reviewRating": [{
 "@type": "Rating",
 "ratingValue": "3.0",
 "bestRating": "5",
 "worstRating": "0"
}]
EndorsementRating

Điểm xếp hạng thể hiện ý kiến tích cực về đối tượng đánh giá. Ví dụ: xuất hiện trong blog "critic's pick" (lựa chọn của nhà phê bình), "Like" (thích) hoặc "+1" trên mạng xã hội. EndorsementRating là điểm xếp hạng độc lập (ví dụ: "2 thumbs up" (tán thành)), không phải là điểm xếp hạng theo thang điểm. Sau đây là một ví dụ về reviewRating.EndorsementRating:


"reviewRating": [{
 "@type": "EndorsementRating",
 "name": "2 thumbs up",
 "ratingValue": "2"
}]

Nguyên tắc bổ sung:

 • Google khuyên bạn nên sử dụng một chuỗi văn bản có độ dài tối đa vài từ (khoảng 10-15 ký tự).
 • EndorsementRating có thể là một phần của thang điểm theo số hoặc hệ thống có cấu trúc rõ ràng.
 • Nếu thang điểm không phải là số, hãy xác định rõ ý kiến là tích cực để giúp người dùng hiểu rằng bài đánh giá có tính tích cực.
reviewRating.bestRating

Text

Giá trị cao nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Thuộc tính này là bắt buộc nếu hệ thống xếp hạng không theo thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua bestRating, giá trị mặc định sẽ là 5.

reviewRating.ratingValue

Text

Điểm xếp hạng của đối tượng đánh giá. Bạn được phép sử dụng chữ cái. Ví dụ: "B +".

reviewRating.worstRating

Text

Giá trị thấp nhất được phép sử dụng trong hệ thống xếp hạng này. Bạn bắt buộc phải chỉ định thuộc tính worstRating nếu hệ thống xếp hạng không theo thang điểm 5. Nếu bạn bỏ qua worstRating, giá trị mặc định sẽ là 1.

URL

URL

URL của trang web có chứa toàn bộ nội dung đánh giá.

Trang web chỉ định bởi thuộc tính này phải chứa bài đánh giá đầy đủ dài hơn 300 từ.

Các trường hợp sử dụng khác:

 • Nếu không có giá trị nào được cung cấp, Google sẽ giả định rằng trang đã thu thập dữ liệu là trang chứa toàn bộ bài đánh giá.
 • Nếu dữ liệu có cấu trúc của bạn nằm trên một trang không phải là trang chứa toàn bộ bài đánh giá hoặc nếu bạn có nhiều URL cho bài đánh giá đầy đủ, thì bạn phải điền vào thuộc tính này.
 • Nếu bạn có nhiều trang cung cấp nội dung giống nhau, hãy sử dụng URL chính tắc.