Cho phép ứng dụng Google Chat nhập dữ liệu

Với API Google Chat, các ứng dụng có thể nhập dữ liệu từ các nền tảng nhắn tin khác vào Google Chat bằng cách sử dụng không gian ở chế độ nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Nhập dữ liệu tin nhắn vào Google Chat từ một dịch vụ khác.

Để đọc và ghi tài nguyên trong không gian của chế độ nhập, bạn phải xác thực ứng dụng trong Chat bằng tài khoản dịch vụ. Quản trị viên cấp cho tài khoản dịch vụ phạm vi uỷ quyền sau đây của API Chat: https://www.googleapis.com/auth/chat.import.

Chỉ quản trị viên miền Google Workspace mới có thể cấp phạm vi OAuth này cho các tài khoản dịch vụ thông qua tính năng uỷ quyền trên toàn miền. Mọi miền mà ứng dụng Chat tạo không gian cho chế độ nhập đều phải có phạm vi OAuth này. Sau khi tài khoản dịch vụ được uỷ quyền trên toàn miền cho phạm vi này, các ứng dụng trong Chat có thể truy cập vào các không gian ở chế độ nhập bằng cách mạo danh một tài khoản người dùng.

Trong một số trường hợp, tài khoản người dùng mạo danh có thể không còn sử dụng được. Trong những trường hợp này, ứng dụng Chat có thể dùng thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ làm thông tin dự phòng. Ví dụ: nếu bạn xoá tài khoản người dùng được dùng trong quá trình tạo thông báo, thì ứng dụng Chat có thể sử dụng thông tin xác thực tài khoản dịch vụ của chính họ để tạo tin nhắn chứa cùng nội dung. Các ứng dụng nhắn tin có thể truy cập vào không gian ở chế độ nhập dưới dạng một ứng dụng bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ có phạm vi OAuth sau: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot.

Bạn không cần phải có phạm vi API Google Chat nào khác khi nhập tài nguyên vào không gian ở chế độ nhập. Các ứng dụng trong Chat chỉ có thể nhập nội dung vào không gian chế độ nhập mà ứng dụng tạo, chứ không thể nhập vào không gian ở chế độ nhập do các ứng dụng khác tạo.

Bảng sau đây liệt kê các phương thức tài nguyên mà ứng dụng trong Chat có thể gọi trong không gian chế độ nhập, cũng như loại phương thức xác thực mà các ứng dụng này hỗ trợ:

Phương thức tài nguyên

Hỗ trợ mạo danh người dùng

Có hỗ trợ thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ

spaces.create

Không

spaces.get

Không

spaces.update

Không

spaces.delete

Không

spaces.completeImport

Không

spaces.messages.create

spaces.messages.delete

spaces.messages.get

Không

spaces.messages.list

Không

spaces.messages.update

spaces.messages.reactions.create

Không

spaces.messages.reactions.delete

Không

spaces.members.create

Không

spaces.members.delete

Không

spaces.members.list

Không

media.upload

Không