Mở rộng Drive bằng các tiện ích bổ sung của Google Workspace

Google Drive cung cấp một giải pháp lưu trữ trên đám mây cho các tệpGoogle Workspace và dữ liệu khác của người dùng. Quản lý dữ liệu trong Drive có thể là một công việc tốn thời gian.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng bằng cách mở rộng Google Drive bằng Google Workspace tiện ích bổ sung. Khi tạo tiện ích bổ sungGoogle Workspace , bạn có thể xác định giao diện tuỳ chỉnh được chèn trực tiếp vào Google Drive, chính xác là nơi người dùng cần đến. Các giao diện này giúp tự động hoá tác vụ trên Drive, cung cấp thêm thông tin cho người dùng hoặc cho phép người dùng tương tác với hệ thống của bên thứ ba mà không phải chuyển sang thẻ trình duyệt mới.

Google Workspace tiện ích bổ sung có thể xác định các loại tiện ích sau trong Google Drive:

  • Trang chủ không theo ngữ cảnh
  • Giao diện theo ngữ cảnh xuất hiện khi người dùng chọn các mục trong giao diện Google Drive.

Xem những việc bạn có thể làm

Google Workspace tiện ích bổ sung được xây dựng bằng Apps Script và các giao diện được định nghĩa bằng Dịch vụ thẻ của Apps Script. Hãy xem phần Xây dựng Google Workspace tiện ích bổ sung để biết thông tin tổng quan. Google Workspace Hành vi của tiện ích bổ sung được định cấu hình bằng tệp kê khai, bao gồm các mục dành riêng cho Drive.

Khi định cấu hình tiện ích bổ sung Google Workspace để mở rộng Google Drive, bạn phải quyết định loại giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung và những hành động có thể thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin: