Truy cập vào múi giờ và ngôn ngữ người dùng

Tiện ích bổ sung có thể truy cập vào ngôn ngữ và múi giờ của người dùng và sử dụng thông tin đó để tùy chỉnh giao diện và hành vi của tiện ích bổ sung đó. Bạn phải định cấu hình tệp kê khai của tiện ích bổ sung để cho phép tiện ích bổ sung của bạn truy cập vào thông tin này.

Định cấu hình tệp kê khai tiện ích bổ sung

Bạn có thể định cấu hình tiện ích bổ sung để truy cập vào thông tin múi giờ và ngôn ngữ của người dùng bằng các bước sau:

  1. Trong tệp tệp kê khai của tiện ích bổ sung, hãy đặt trường addOns.common.useLocaleFromApp thành true.
  2. Hãy thêm phạm vi phản cảm sau vào danh sách oauthScopes của tệp kê khai: https://www.googleapis.com/auth/script.locale
  3. Lưu các thay đổi trong tệp kê khai.

Nếu bạn đã thêm một phạm vi vào danh sách oauthScope của tiện ích bổ sung, người dùng phải uỷ quyền lại tiện ích bổ sung đó vào lần mở tiếp theo.

Nhận thông tin về ngôn ngữ và múi giờ

Đối tượng sự kiện mang theo thông tin về ngôn ngữ của người dùng khi được định cấu hình đúng cách. Các trường sau xuất hiện trong cấu trúc phụ commonEventObject của đối tượng sự kiện:

  • commonEventObject.userLocale—Mã nhận dạng ngôn ngữ và quốc gia/khu vực của người dùng. Ví dụ: en-US.
  • commonEventObject.timeZone.offset—Chênh lệch múi giờ của người dùng, tính bằng mili giây, từ Giờ phối hợp quốc tế (UTC).
  • commonEventObject.timeZone.id—Giá trị nhận dạng múi giờ của người dùng. Ví dụ: America/New_York.
  • commonEventObject.timeZone—Mã múi giờ và độ lệch của người dùng.

Xem Đối tượng sự kiện để biết thêm thông tin chi tiết.

Đối tượng sự kiện được chuyển đến hàm gọi lại hành động khi người dùng tương tác với tiện ích bổ sung cũng như đến trang chủ và hàm kích hoạt theo ngữ cảnh. Mỗi hàm gọi lại hoặc trình kích hoạt có thể đọc thông tin về ngôn ngữ và múi giờ từ đối tượng sự kiện và sử dụng thông tin đó nếu cần. Ví dụ: một hàm callback đang điều hướng đến thẻ mới có thể tham chiếu đến chuỗi ngôn ngữ khi quyết định văn bản nào cần thêm vào thẻ.