Thử nghiệm Tiện ích bổ sung dành cho Trình chỉnh sửa

Tiện ích bổ sung nên được kiểm thử kỹ trước khi phát hành để đảm bảo chúng hoạt động như dự kiến. Apps Script cho phép bạn kiểm thử Các tiện ích bổ sung của Trình chỉnh sửa đang phát triển trên các tệp Google Tài liệu, Biểu mẫu hoặc Trang trình bày cụ thể. Phương thức này có thể được dùng để:

 • Xác minh rằng tiện ích bổ sung được viết trong hàm tập lệnh độc lập hoạt động như dự kiến khi áp dụng cho trang tính, tài liệu, bản trình bày hoặc biểu mẫu.
 • Xác minh rằng luồng cài đặt tiện ích bổ sung hoạt động như dự kiến, đặc biệt là đối với các trạng thái vòng đời ủy quyền ban đầu khác nhau (đã cài đặt, bật hoặc cả hai).
 • Xác minh rằng các tiện ích bổ sung hoạt động như dự kiến khi hoạt động trên một tài liệu cụ thể và nội dung của tài liệu đó.
 • Thử nghiệm và so sánh phiên bản tiện ích bổ sung hiện tại và trước đó.

Tạo quy trình triển khai thử nghiệm

Hoạt động triển khai thử nghiệm là sự kết hợp giữa một tiện ích bổ sung và một tài liệu thử nghiệm. Sau khi bạn đã phát triển một phiên bản tập lệnh và muốn kiểm thử phiên bản đó dưới dạng tiện ích bổ sung, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nếu bạn chưa có bảng tính, hãy tạo bảng tính, tài liệu, bản trình bày hoặc biểu mẫu để kiểm tra tiện ích bổ sung đó.
 2. Mở dự án tập lệnh có tiện ích bổ sung của bạn.
 3. Nhấp vào Triển khai > Triển khai thử nghiệm.
 4. Bên cạnh mục Chọn loại, hãy nhấp vào biểu tượng Bật loại triển khai rồi chọn Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào Tạo thử nghiệm mới hoặc Thêm thử nghiệm.
 6. Chọn một phiên bản mã hoặc chọn Mã mới nhất.
 7. Trong phần Cấu hình, hãy chọn trạng thái uỷ quyền ban đầu cho thử nghiệm.
 8. Trong mục Tài liệu thử nghiệm, hãy nhấp vào Không có tài liệu nào được chọn. Chọn tệp Trang tính, Tài liệu, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu mà bạn muốn dùng để kiểm tra tiện ích bổ sung và nhấp vào Chèn.
 9. Nhấp vào Lưu thử nghiệm.

Tất cả các lượt triển khai thử nghiệm đã lưu sẽ xuất hiện trong hộp thoại Triển khai thử nghiệm. Việc này cho phép bạn truy cập lại cùng một hoạt động triển khai thử nghiệm sau này.

Chạy quy trình triển khai thử nghiệm

Nếu có một hoặc nhiều lượt triển khai thử nghiệm đã lưu, bạn có thể chạy một trong các lượt triển khai đó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở dự án tập lệnh có tiện ích bổ sung của bạn.
 2. Nhấp vào Triển khai > Triển khai thử nghiệm.
 3. Trong phần Saveds test (Kiểm thử đã lưu), hãy chọn nút chọn bên cạnh quy trình triển khai bài kiểm thử đã lưu mà bạn muốn chạy rồi nhấp vào đích thực thi.

Tài liệu thử nghiệm sẽ mở trong một thẻ mới. Tiện ích bổ sung đang ở trạng thái uỷ quyền được chỉ định trong quá trình triển khai thử nghiệm. Bạn có thể xác minh rằng các hàm bổ sung dự kiến bằng cách tương tác với trình đơn và các thành phần trên giao diện người dùng.

Thông tin chi tiết về quá trình thử nghiệm

Có một số điều cần lưu ý khi kiểm thử Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa theo cách này:

 • Các trình kích hoạt có thể cài đặt không được hỗ trợ khi thử nghiệm. Chức năng phụ thuộc vào các trình kích hoạt có thể cài đặt không kiểm thử được.
 • Trong khi chạy phương thức triển khai kiểm thử được đặt để kiểm thử với mã mới nhất, bạn có thể xem các thay đổi được lưu vào tập lệnh tiện ích bổ sung bằng cách làm mới tài liệu kiểm thử.
 • Tài liệu thử nghiệm có một URL mà bạn có thể chia sẻ với người chỉnh sửa tài liệu gốc thử nghiệm. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng cộng tác với người khác hơn trong quá trình thử nghiệm và phát triển.
 • Nếu tiện ích bổ sung của bạn sử dụng dịch vụ Thuộc tính, các thuộc tính sẽ vẫn tồn tại và có sẵn vào lần tiếp theo khi triển khai thử nghiệm.
 • Ngoài ra, mọi hoạt động triển khai thử nghiệm sử dụng cùng một tổ hợp tiện ích bổ sung và tài liệu thử nghiệm đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin thuộc tính. Ví dụ: nếu bạn tạo hai lượt triển khai thử nghiệm, các thuộc tính đã lưu trong khi chạy chiến dịch đầu tiên sẽ có sẵn trong khi chạy chiến dịch thứ hai và ngược lại, nhưng chỉ khi các lượt triển khai sử dụng cùng một tập lệnh và tài liệu thử nghiệm.
 • Nếu bạn chạy một quy trình triển khai thử nghiệm, bạn có thể được nhắc cấp phép nếu trước đó bạn chưa chạy tập lệnh. Vui lòng lưu ý việc ủy quyền tập lệnh trong khi kiểm thử cũng cho phép tập lệnh bên ngoài hoạt động kiểm thử.