Geocoder

Lớp Geocoder

Lớp google.maps.Geocoder

Dịch vụ chuyển đổi giữa địa chỉ và LatLng.

Truy cập bằng cách gọi const {Geocoder} = await google.maps.importLibrary("geocoding"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

Geocoder
Geocoder()
Thông số: Không có
Tạo một thực thể mới của Geocoder để gửi yêu cầu mã hoá địa lý tới máy chủ Google.
geocode
geocode(request[, callback])
Thông số: 
Giá trị trả về:  Promise<GeocoderResponse>
Mã hóa địa lý yêu cầu.

Giao diện GeocoderRequest

Giao diện google.maps.GeocoderRequest

Thông số kỹ thuật của yêu cầu mã hoá địa lý cần gửi tới Geocoder.

address optional
Loại:  string optional
Địa chỉ để mã hoá địa lý. Bạn phải cung cấp một và chỉ một, trong số address, locationplaceId.
bounds optional
LatLngBounds để tìm kiếm trong đó. Không bắt buộc.
componentRestrictions optional
Thành phần được dùng để hạn chế kết quả trong một khu vực cụ thể. Bộ lọc bao gồm một hoặc nhiều: route, locality, administrativeArea, postalCode, country. Chỉ những kết quả phù hợp với tất cả các bộ lọc mới được trả về. Các giá trị bộ lọc hỗ trợ các phương pháp sửa chính tả và so khớp một phần giống như các yêu cầu mã hóa địa lý khác. Không bắt buộc.
language optional
Loại:  string optional
Giá trị nhận dạng ngôn ngữ cho ngôn ngữ mà kết quả sẽ được trả về khi có thể. Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ.
location optional
Loại:  LatLng|LatLngLiteral optional
LatLng (hoặc LatLngLiteral) để tìm kiếm. Bộ mã hoá địa lý thực hiện mã hoá địa lý ngược. Xem phần Mã hoá địa lý đảo ngược để biết thêm thông tin. Bạn phải cung cấp một và chỉ một, trong số address, locationplaceId.
placeId optional
Loại:  string optional
Mã địa điểm liên kết với vị trí này. Mã địa điểm xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu Google Địa điểm và trên Google Maps. Tìm hiểu thêm về mã địa điểm trong hướng dẫn cho nhà phát triển về API Địa điểm. Bộ mã hoá địa lý thực hiện mã hoá địa lý ngược. Xem phần Mã hoá địa lý đảo ngược để biết thêm thông tin. Bạn phải cung cấp một và chỉ một, trong số address, locationplaceId.
region optional
Loại:  string optional
Mã quốc gia dùng để định hướng nội dung tìm kiếm, được chỉ định dưới dạng một thẻ con UnicodeDR / khu vực Unicode gồm hai ký tự (không phải chữ số). Không bắt buộc. Hãy xem Thông tin chi tiết về phạm vi áp dụng Nền tảng Google Maps cho các khu vực được hỗ trợ.

Giao diện GeocoderComponentRestrictions

Giao diện google.maps.GeocoderComponentRestrictions

GeocoderComponentRestrictions đại diện cho một tập hợp các bộ lọc phân giải thành một khu vực cụ thể. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của tính năng này, hãy xem bài viết về Lọc thành phần mã hoá địa lý.

administrativeArea optional
Loại:  string optional
Khớp với toàn bộ administrative_area levels. Không bắt buộc.
country optional
Loại:  string optional
Khớp với tên quốc gia hoặc mã quốc gia gồm hai chữ cái theo ISO 3166-1. Không bắt buộc.
locality optional
Loại:  string optional
Khớp với cả hai loại localitysublocality. Không bắt buộc.
postalCode optional
Loại:  string optional
Khớp với postal_codepostal_code_prefix. Không bắt buộc.
route optional
Loại:  string optional
Khớp với tên dài hoặc ngắn của route. Không bắt buộc.

Hằng số GeocoderStatus

Hằng số google.maps.GeocoderStatus

Trạng thái do Geocoder trả về khi hoàn tất lệnh gọi tới geocode(). Bạn có thể chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách dùng tên của hằng số. Ví dụ: 'OK' hoặc google.maps.GeocoderStatus.OK.

Truy cập bằng cách gọi const {GeocoderStatus} = await google.maps.importLibrary("geocoding"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

ERROR Đã xảy ra sự cố khi kết nối với các máy chủ của Google.
INVALID_REQUEST GeocoderRequest này không hợp lệ.
OK Phản hồi chứa GeocoderResponse hợp lệ.
OVER_QUERY_LIMIT Trang web đã vượt quá giới hạn yêu cầu trong một khoảng thời gian quá ngắn.
REQUEST_DENIED Trang web không được phép sử dụng bộ mã hoá.
UNKNOWN_ERROR Không thể xử lý yêu cầu mã hóa địa lý do lỗi máy chủ. Yêu cầu có thể thành công nếu bạn thử lại.
ZERO_RESULTS Không tìm thấy kết quả cho GeocoderRequest này.

Giao diện GeocoderResponse

Giao diện google.maps.GeocoderResponse

Phản hồi của Bộ mã hóa địa lý do Geocoder trả về có chứa danh sách GeocoderResult.

results
Danh sách GeocoderResult.

Giao diện GeocoderResult

Giao diện google.maps.GeocoderResult

Kết quả mã hoá địa lý đơn được truy xuất từ máy chủ mã hoá địa lý. Một yêu cầu mã hóa địa lý có thể trả về nhiều đối tượng kết quả. Xin lưu ý rằng mặc dù kết quả này "giống JSON", nhưng kết quả này không giống JSON, vì nó gián tiếp bao gồm đối tượng LatLng.

address_components
Một mảng GeocoderAddressComponent
formatted_address
Loại:  string
Một chuỗi chứa địa chỉ mà người dùng có thể đọc được của vị trí này.
geometry
Một đối tượng GeocoderGeometry
place_id
Loại:  string
Mã địa điểm liên kết với vị trí này. Mã địa điểm xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu Google Địa điểm và trên Google Maps. Tìm hiểu thêm về Mã địa điểm trong hướng dẫn cho nhà phát triển về API Địa điểm.
types
Loại:  Array<string>
Một mảng chuỗi biểu thị loại phần tử đã được mã hóa địa lý được trả về. Để biết danh sách các chuỗi có thể xảy ra, hãy tham khảo mục Các loại thành phần địa chỉ trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.
partial_match optional
Loại:  boolean optional
Liệu bộ mã hoá dữ liệu có không trả về kết quả khớp chính xác cho yêu cầu ban đầu hay không, mặc dù bộ mã hoá có thể so khớp một phần của địa chỉ đã yêu cầu. Nếu khớp chính xác, thì giá trị sẽ là undefined.
plus_code optional
Loại:  PlacePlusCode optional
Plus code liên kết với vị trí này.
postcode_localities optional
Loại:  Array<string> optional
Một mảng chuỗi biểu thị tất cả các địa phương có trong mã bưu chính. Thông tin này chỉ xuất hiện khi kết quả là một mã bưu chính chứa nhiều địa phương.

Giao diện GeocoderAddressComponent

Giao diện google.maps.GeocoderAddressComponent

Một thành phần địa chỉ duy nhất trong GeocoderResult. Một địa chỉ đầy đủ có thể bao gồm nhiều thành phần địa chỉ.

long_name
Loại:  string
Văn bản đầy đủ của thành phần địa chỉ
short_name
Loại:  string
Văn bản ngắn viết tắt của thành phần địa chỉ đã cho
types
Loại:  Array<string>
Một mảng chuỗi biểu thị loại thành phần địa chỉ này. Bạn có thể xem danh sách các loại hợp lệ tại đây

Giao diện GeocoderGeometry

Giao diện google.maps.GeocoderGeometry

Thông tin hình học về GeocoderResult này

location
Loại:  LatLng
Vĩ độ/kinh độ của kết quả này
location_type
Loại vị trí được trả về trong location
viewport
Loại:  LatLngBounds
Các giới hạn của khung nhìn đề xuất để hiển thị GeocoderResult này
bounds optional
Loại:  LatLngBounds optional
Các giới hạn chính xác của GeocoderResult này, nếu có

Hằng số GeocoderLocationType

Hằng số google.maps.GeocoderLocationType

Mô tả loại vị trí được trả về từ một mã địa lý. Bạn có thể chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách dùng tên của hằng số. Ví dụ: 'ROOFTOP' hoặc google.maps.GeocoderLocationType.ROOFTOP.

Truy cập bằng cách gọi const {GeocoderLocationType} = await google.maps.importLibrary("geocoding"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

APPROXIMATE Kết quả trả về là kết quả gần đúng.
GEOMETRIC_CENTER Kết quả được trả về là tâm hình của kết quả, chẳng hạn như một đường (ví dụ: đường phố) hoặc đa giác (vùng).
RANGE_INTERPOLATED Kết quả trả về phản ánh gần đúng (thường là trên đường) nội suy giữa hai điểm chính xác (chẳng hạn như giao lộ). Kết quả nội suy thường được trả về khi mã hoá địa lý trên mái nhà không có sẵn cho địa chỉ đường phố.
ROOFTOP Kết quả trả về phản ánh một tập dữ liệu chính xác.