Mẫu

Phần này cung cấp các mẫu và công cụ phát triển sử dụng API Apps Script.

Công thức nấu ăn

&;

Những ví dụ này được trình bày dưới dạng các yêu cầu HTTP để trung lập về ngôn ngữ. Để tìm hiểu cách triển khai giao thức yêu cầu API Apps Script trong một ngôn ngữ cụ thể bằng cách sử dụng thư viện ứng dụng API Google, hãy xem hướng dẫn Thực thi hàm để biết ví dụ.

Các công thức trong phần này được chia thành các danh mục sau:

  • Thực thi các hàm của Apps Script – Các công thức cho thấy cách gọi từ xa các hàm của Apps Script từ các ứng dụng khác.
  • Quản lý dự án — Công thức cho thấy các thao tác cơ bản của dự án, chẳng hạn như tạo dự án mới, truy xuất tệp tập lệnh và cập nhật nội dung của dự án.

Tài nguyên phát triển

Công cụ dòng lệnh clasp cho Apps Script cho phép bạn phát triển và duy trì các dự án Apps Script từ máy cục bộ của bạn. clasp là một dự án nguồn mở Node.js sử dụng API Apps Script để quản lý dự án; bạn có thể xem cách API được gọi trong kho lưu trữ GitHub của clasp.