Bắt đầu nhanh: Hàm tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng Google Apps Script để viết một hàm tùy chỉnh, sau đó sử dụng hàm đó trong Google Trang tính giống như một hàm được tích hợp sẵn.

Mẫu bắt đầu nhanh bên dưới sẽ tạo một hàm tùy chỉnh để tính giá ưu đãi của các mặt hàng được chiết khấu. Giá ưu đãi được định dạng là đô la Mỹ.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng mẫu này, bạn cần có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Tài khoản Google (Google Workspace tài khoản có thể yêu cầu quản trị viên phê duyệt)
 • Một trình duyệt web có quyền truy cập vào Internet

Thiết lập

 1. Tạo bảng tính mới.
 2. Trong bảng tính mới, hãy chọn mục trình đơn Tiện ích > Apps Script.
 3. Xóa bất kỳ mã nào trong trình chỉnh sửa tập lệnh và dán vào mã bên dưới.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Lưu .

Chạy thử ứng dụng

 1. Chuyển về bảng tính của bạn.
 2. Nhập một ô vào =salePrice(100,.2). Thông số đầu tiên thể hiện giá gốc và thông số thứ hai đại diện cho tỷ lệ phần trăm chiết khấu. Nếu đang ở một vị trí sử dụng dấu phẩy thập phân, thì bạn có thể phải nhập =salePrice(100;0,2).

Hàm này dẫn đến giá bán là $80.00.

Để tiếp tục tìm hiểu cách mở rộng Google Trang tính bằng Apps Script, hãy xem các tài nguyên sau: