Phát hành ứng dụng thực tế tăng cường trong Cửa hàng Google Play

Trước khi phát hành ứng dụng trên Cửa hàng Google Play, bạn phải quyết định xem bạn cần AR bắt buộc hay AR không bắt buộc.

  • Bắt buộc thực tế tăng cường có nghĩa là ứng dụng của bạn không dùng được nếu không có AR và chỉ sử dụng được trên các thiết bị hỗ trợ ARCore.

  • AR (Không bắt buộc) có nghĩa là ứng dụng của bạn có một hoặc nhiều tính năng AR chỉ được kích hoạt nếu thiết bị hỗ trợ ARCore, nhưng có thể cài đặt và chạy ứng dụng đó trên các thiết bị không hỗ trợ ARCore.

Việc phân loại này (cho dù là một ứng dụng AR cần thiết hay AR (không bắt buộc)) đều ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên Cửa hàng Play theo những cách sau:

  • Ứng dụng Bắt buộc thực tế tăng cường không hiển thị trên các thiết bị không được hỗ trợ.

  • Khi người dùng cài đặt hoặc cập nhật một ứng dụng AR cần thiết, Cửa hàng Google Play sẽ cho biết rằng Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường là cần thiết và tự động cài đặt nếu ứng dụng chưa được cài đặt hoặc cập nhật nếu đã lỗi thời.

  • Khi người dùng cài đặt hoặc cập nhật một ứng dụng AR (không bắt buộc), Dịch vụ Google Play cho AR sẽ không tự động được cài đặt hoặc cập nhật. Các ứng dụng AR (không bắt buộc) phải triển khai hai quá trình kiểm tra thời gian chạy:

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu cách thêm chức năng ARCore vào ứng dụng: