Phát hành ứng dụng thực tế tăng cường trong Cửa hàng Google Play

Trước khi phát hành ứng dụng trên Cửa hàng Google Play, bạn phải quyết định xem đó là Yêu cầu thực tế tăng cường hay Không bắt buộc thực tế tăng cường.

  • Cần có AR nghĩa là ứng dụng của bạn không dùng được nếu không có AR và chỉ cung cấp ứng dụng trên các thiết bị hỗ trợ ARCore.

  • Không bắt buộc AR có nghĩa là ứng dụng của bạn bao gồm một hoặc nhiều tính năng AR chỉ được kích hoạt nếu thiết bị hỗ trợ ARCore, nhưng bạn có thể cài đặt và chạy ứng dụng trên các thiết bị không hỗ trợ ARCore.

Việc phân loại này (cho dù ứng dụng là bắt buộc với AR hay không bắt buộc) đều ảnh hưởng đến trải nghiệm Cửa hàng Play của người dùng theo các cách sau:

  • Các ứng dụng bắt buộc AR không hiển thị trên các thiết bị không được hỗ trợ.

  • Khi người dùng cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Thực tế tăng cường bắt buộc, Cửa hàng Google Play sẽ cho biết rằng Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường là bắt buộc và tự động cài đặt ứng dụng này nếu ứng dụng chưa được cài đặt hoặc cập nhật nếu đã lỗi thời.

  • Khi người dùng cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng Tùy chọn thực tế tăng cường, Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường sẽ không tự động cài đặt hoặc cập nhật. Các ứng dụng tùy chọn thực tế tăng cường phải triển khai 2 bước kiểm tra thời gian chạy:

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu cách thêm chức năng ARCore vào ứng dụng của bạn: