Tổng quan

Google Chat hỗ trợ cộng tác nhóm bằng cách cung cấp:

  • Các phòng trò chuyện cho phép bạn dành không gian thảo luận cho từng dự án, từng nhóm hoặc từng cơ sở phù hợp khác
  • Cuộc trò chuyện theo chuỗi trong không gian
  • Tin nhắn trực tiếp giữa người dùng
  • Các ứng dụng nhắn tin có thể tham gia không gian hoặc trả lời tin nhắn trực tiếp

Phần lớn tài liệu dành cho nhà phát triển này mô tả cách tạo và quản lý các ứng dụng nhắn tin mà bạn có thể dùng để cung cấp chức năng mới trong Google Chat.