Map View

Lớp LocalContextMapView

Lớp google.maps.localContext.LocalContextMapView

Hiển thị trải nghiệm Ngữ cảnh cục bộ bằng Map.

Lớp này sẽ triển khai LocalContextMapViewOptions.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

LocalContextMapView
LocalContextMapView(options)
Thông số:
directionsOptions
element optional
Loại: Element optional
Trường này ở chế độ chỉ đọc. Phần tử DOM sao lưu thành phần hiển thị.
isTransitioningMapBounds
Loại: boolean
Được đặt thành true trước khi LocalContextMapView bắt đầu thay đổi giới hạn của Map bên trong và được đặt thành false sau khi LocalContextMapView hoàn tất việc thay đổi giới hạn của Map bên trong. (Không đặt khi thay đổi chế độ bố cục do thay đổi kích thước thích ứng.)
locationBias
Loại: LocationBias optional
Hãy xem LocalContextMapViewOptions.locationBias. Việc thay đổi thuộc tính này trên LocalContextMapView có thể kích hoạt một lượt tìm kiếm mới.
locationRestriction
Loại: LocationRestriction optional
Hãy xem LocalContextMapViewOptions.locationRestriction. Việc thay đổi thuộc tính này trên LocalContextMapView có thể kích hoạt một lượt tìm kiếm mới.
maxPlaceCount
Loại: number
Hãy xem LocalContextMapViewOptions.maxPlaceCount. Việc thay đổi thuộc tính này trên LocalContextMapView có thể kích hoạt một lượt tìm kiếm mới.
placeTypePreferences
Hãy xem LocalContextMapViewOptions.placeTypePreferences. Việc thay đổi thuộc tính này trên LocalContextMapView có thể kích hoạt một lượt tìm kiếm mới. Iterable<string|PlaceTypePreference> cũng được chấp nhận.
Kế thừa: map, pinOptionsSetup, placeChooserViewSetup, placeDetailsViewSetup
addListener
addListener(eventName, handler)
Thông số:
Giá trị trả về: MapsEventListener
Thêm hàm trình nghe đã cho vào tên sự kiện đã cho.
hidePlaceDetailsView
hidePlaceDetailsView()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Ẩn thông tin chi tiết về địa điểm.
search
search()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Tìm kiếm địa điểm để hiển thị người dùng dựa trên maxPlaceCount, placeTypePreferences, locationRestrictionlocationBias hiện tại.
error
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt nếu có lỗi khi thực hiện tìm kiếm.
placedetailsviewhidestart
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt trước khi thông tin chi tiết về địa điểm bắt đầu ảnh động.
placedetailsviewshowstart
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt trước khi thông tin chi tiết về địa điểm bắt đầu ảnh động.

Giao diện LocalContextMapViewOptions

Giao diện google.maps.localContext.LocalContextMapViewOptions

Các tuỳ chọn để tạo LocalContextMapView hoặc truy cập vào một LocalContextMapView hiện có.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

maxPlaceCount
Loại: number
Số lượng vị trí tối đa để hiển thị. Khi thông số này bằng 0, Thư viện ngữ cảnh cục bộ sẽ không tải địa điểm. [0,24]
placeTypePreferences
Các loại địa điểm để tìm kiếm (tối đa 10). Loại Iterable<string|PlaceTypePreference> cũng được chấp nhận, nhưng chỉ được hỗ trợ trong các trình duyệt hỗ trợ Ký hiệu JavaScript.
directionsOptions optional
Các tuỳ chọn để tuỳ chỉnh đường đi. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì thông tin đường đi và khoảng cách sẽ bị vô hiệu hóa.
element optional
Loại: Element optional
Trường này ở chế độ chỉ đọc. Phần tử DOM sao lưu thành phần hiển thị.
locationBias optional
Loại: LocationBias optional
Mặc định: null
Gợi ý hoặc ranh giới mềm nên sử dụng khi tìm kiếm địa điểm.
locationRestriction optional
Loại: LocationRestriction optional
Ranh giới hạn chế kết quả tìm kiếm. Nếu không được chỉ định, kết quả sẽ bị hạn chế đối với khung nhìn bản đồ.
map optional
Loại: Map optional
Một thực thể Map đã được tạo. Nếu được truyền, bản đồ sẽ được chuyển vào DOM LocalContext MapView và không được tạo kiểu lại. Phần tử liên kết với Bản đồ cũng có thể được LocalContextMapView áp dụng kiểu và lớp cho phần tử đó.
pinOptionsSetup optional
Loại: (function({
  isSelected:boolean,
  isHighlighted:boolean
}): (PinOptions optional))|PinOptions optional
Định cấu hình biểu tượng điểm đánh dấu địa điểm dựa trên trạng thái biểu tượng. Được gọi bất cứ khi nào đầu vào cho lệnh gọi lại thay đổi. Truyền một hàm để tự động ghi đè chế độ thiết lập mặc định khi LocalContextMapView vẽ điểm đánh dấu địa điểm. Lỗi và cấu hình không hợp lệ có thể được xác định không đồng bộ và sẽ bị bỏ qua (mặc định sẽ được sử dụng và lỗi sẽ được ghi vào bảng điều khiển).
placeChooserViewSetup optional
Loại: (function({
  defaultLayoutMode:PlaceChooserLayoutMode,
  defaultPosition:PlaceChooserPosition optional
}): (PlaceChooserViewSetupOptions optional))|PlaceChooserViewSetupOptions optional
Ghi đè thông tin thiết lập của chế độ xem của trình chọn địa điểm. Truyền một hàm để ghi đè thiết lập mặc định khi LocalContextMapView có thể thay đổi bố cục do thay đổi kích thước. Lỗi và cấu hình không hợp lệ có thể được xác định không đồng bộ và sẽ bị bỏ qua (mặc định sẽ được sử dụng và lỗi sẽ được ghi vào bảng điều khiển). Lỗi được phát hiện đang xây dựng sẽ gây ra lỗi đồng bộ.
placeDetailsViewSetup optional
Loại: (function({
  defaultLayoutMode:PlaceDetailsLayoutMode,
  defaultPosition:PlaceDetailsPosition optional
}): (PlaceDetailsViewSetupOptions optional))|PlaceDetailsViewSetupOptions optional
Ghi đè thông tin thiết lập của chế độ xem chi tiết về địa điểm. Truyền một hàm để ghi đè thiết lập mặc định khi LocalContextMapView có thể thay đổi bố cục do thay đổi kích thước. Lỗi và cấu hình không hợp lệ có thể được xác định không đồng bộ và sẽ bị bỏ qua (mặc định sẽ được sử dụng và lỗi sẽ được ghi vào bảng điều khiển). Lỗi được phát hiện đang xây dựng sẽ gây ra lỗi đồng bộ.

TypedefPreference PlaceTypePreferences

Type (kiểu) google.maps.localContext.PlaceTypePreference

Loại địa điểm để tìm kiếm và trọng lượng sử dụng. Nếu bạn bỏ qua weight, thư viện sẽ xác định trọng số mặc định, có thể thay đổi và cải thiện theo thời gian.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

{
  type:string,
  weight:number optional
}

Lớp MapDirectionsOptions

Lớp google.maps.localContext.MapDirectionsOptions

Cung cấp chế độ cài đặt chỉ đường bằng LocalContextMapView.

Lớp này sẽ triển khai MapDirectionsOptionsLiteral.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

Đã kế thừa: origin
addListener
addListener(eventName, handler)
Thông số:
Giá trị trả về: MapsEventListener
Thêm hàm trình nghe đã cho vào tên sự kiện đã cho.

Giao diện MapDirectionsOptionsLiteral

Giao diện google.maps.localContext.MapDirectionsOptionsLiteral

Đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng MapDirectionsOptions, để thuận tiện, ở nhiều nơi. Các biến này được chuyển đổi thành đối tượng MapDirectionsOptions khi API Maps gặp chúng.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

origin
Nguồn gốc của thông tin đường đi và khoảng cách.

Giao diện PinOptions

Giao diện google.maps.localContext.PinOptions

Các tùy chọn để tùy chỉnh điểm đánh dấu ghim.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

background optional
Loại: string optional
Màu của biểu tượng có thể là màu CSS hợp lệ bất kỳ.
glyphColor optional
Loại: string optional
Màu của biểu tượng trên biểu tượng có thể là màu CSS hợp lệ bất kỳ.
scale optional
Loại: number optional
Tỷ lệ biểu tượng. Giá trị này là tuyệt đối, không tương ứng với kích thước mặc định ở mỗi trạng thái.

Giao diện PlaceChooserViewSetupOptions

Giao diện google.maps.localContext.PlaceChooserViewSetupOptions

Tuỳ chọn thiết lập cho trình chọn địa điểm. Đọc thêm về cách đặt bố cục và chế độ hiển thị.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

layoutMode optional
Loại: PlaceChooserLayoutMode optional
position optional
Loại: PlaceChooserPosition optional
Bỏ qua khi layoutMode:HIDDEN. Nếu không đạt thì Google sẽ tự động xác định vị trí dựa trên layoutMode.

Hằng số PlaceChooserLayoutMode

Hằng số google.maps.localContext.PlaceChooserLayoutMode

Các chế độ bố cục cho trình chọn địa điểm.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

HIDDEN Trình chọn địa điểm bị ẩn.
SHEET Trình chọn địa điểm được hiển thị dưới dạng trang tính.

Hằng số PlaceChooserPosition

Hằng số google.maps.localContext.PlaceChooserPosition

Hiển thị các vị trí cho trình chọn địa điểm.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

BLOCK_END Trình chọn địa điểm được hiển thị trên một dòng bên dưới bản đồ kéo dài đến cuối vùng chứa.
INLINE_END Trình chọn địa điểm được hiển thị nội tuyến với bản đồ ở cuối dòng. (Trong ngôn ngữ từ trái sang phải, điều này có nghĩa là trình chọn địa điểm nằm ở bên phải bản đồ.)
INLINE_START Trình chọn địa điểm được hiển thị nội tuyến với bản đồ ở đầu dòng. (Trong ngôn ngữ từ trái sang phải, điều này có nghĩa là trình chọn địa điểm nằm ở bên trái bản đồ.)

Giao diện PlaceDetailsViewSetupOptions

Giao diện google.maps.localContext.PlaceDetailsViewSetupOptions

Các tùy chọn thiết lập cho thông tin chi tiết về địa điểm. Đọc thêm về cách đặt bố cục và chế độ hiển thị.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

hidesOnMapClick optional
Loại: boolean optional
layoutMode optional
Loại: PlaceDetailsLayoutMode optional
position optional
Loại: PlaceDetailsPosition optional
Bỏ qua khi layoutMode:INFO_WINDOW. Nếu không đạt thì Google sẽ tự động xác định vị trí dựa trên layoutMode.

Hằng số PlaceDetailsLayoutMode

Hằng số google.maps.localContext.PlaceDetailsLayoutMode

Các chế độ bố cục cho thông tin chi tiết về địa điểm.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

INFO_WINDOW Thông tin chi tiết về địa điểm được hiển thị trong InfoWindow.
SHEET Thông tin chi tiết về địa điểm được hiển thị trong một trang tính.

Hằng số PlaceDetailsPosition

Hằng số google.maps.localContext.PlaceDetailsPosition

Hiển thị các vị trí cho thông tin chi tiết về địa điểm.

Yêu cầu tham số URL &libraries=localContext. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

INLINE_END Thông tin chi tiết về địa điểm được hiển thị nội tuyến cùng với bản đồ ở cuối dòng. (Ngôn ngữ từ trái sang phải có nghĩa là thông tin chi tiết về địa điểm nằm ở bên phải bản đồ.)
INLINE_START Thông tin chi tiết về địa điểm được hiển thị nội tuyến cùng với bản đồ ở đầu dòng. (Ngôn ngữ từ trái sang phải có nghĩa là thông tin chi tiết về địa điểm nằm ở bên trái bản đồ.)