บริการสไลด์ขั้นสูง

บริการสไลด์ขั้นสูงช่วยให้คุณเข้าถึง Slides API โดยใช้ Apps Script บริการนี้จะอนุญาตให้สคริปต์อ่านและแก้ไขเนื้อหาใน Google สไลด์

ข้อมูลอ้างอิง

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ได้ที่เอกสารอ้างอิงสําหรับ Slides API บริการสไลด์ขั้นสูงจะใช้ออบเจ็กต์ เมธอด และพารามิเตอร์เดียวกันกับ API สาธารณะ เช่นเดียวกับบริการขั้นสูงทั้งหมดใน Apps Script โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อวิธีการระบุลายเซ็นของวิธีการ

หากต้องการรายงานปัญหาและค้นหาการสนับสนุนอื่นๆ โปรดดูคู่มือการสนับสนุนสไลด์

รหัสตัวอย่าง

โค้ดตัวอย่างด้านล่างใช้ API เวอร์ชัน 1

สร้างงานนำเสนอใหม่

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีสร้างงานนําเสนอใหม่โดยใช้บริการสไลด์ขั้นสูง ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอย่างสูตรสร้างงานนําเสนอใหม่

Advanced/slides.gs
/**
 * Create a new presentation.
 * @return {string} presentation Id.
 * @see https://developers.google.com/slides/api/reference/rest/v1/presentations/create
 */
function createPresentation() {
 try {
  const presentation =
   Slides.Presentations.create({'title': 'MyNewPresentation'});
  console.log('Created presentation with ID: ' + presentation.presentationId);
  return presentation.presentationId;
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

สร้างสไลด์ใหม่

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีสร้างสไลด์ใหม่ในงานนําเสนอที่ดัชนีที่เจาะจงและเลย์เอาต์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอย่างสไลด์สร้างสไลด์ใหม่

Advanced/slides.gs
/**
 * Create a new slide.
 * @param {string} presentationId The presentation to add the slide to.
 * @return {Object} slide
 * @see https://developers.google.com/slides/api/reference/rest/v1/presentations/batchUpdate
 */
function createSlide(presentationId) {
 // You can specify the ID to use for the slide, as long as it's unique.
 const pageId = Utilities.getUuid();

 const requests = [{
  'createSlide': {
   'objectId': pageId,
   'insertionIndex': 1,
   'slideLayoutReference': {
    'predefinedLayout': 'TITLE_AND_TWO_COLUMNS'
   }
  }
 }];
 try {
  const slide =
   Slides.Presentations.batchUpdate({'requests': requests}, presentationId);
  console.log('Created Slide with ID: ' + slide.replies[0].createSlide.objectId);
  return slide;
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle Exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

อ่านรหัสออบเจ็กต์องค์ประกอบของหน้า

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีเรียกข้อมูลรหัสออบเจ็กต์สําหรับองค์ประกอบของหน้าทั้งหมดในสไลด์ที่ต้องการโดยใช้มาสก์ของช่อง ซึ่งเทียบเท่ากับอ่านรหัสออบเจ็กต์ขององค์ประกอบหน้าเว็บ

Advanced/slides.gs
/**
 * Read page element IDs.
 * @param {string} presentationId The presentation to read from.
 * @param {string} pageId The page to read from.
 * @return {Object} response
 * @see https://developers.google.com/slides/api/reference/rest/v1/presentations.pages/get
 */
function readPageElementIds(presentationId, pageId) {
 // You can use a field mask to limit the data the API retrieves
 // in a get request, or what fields are updated in an batchUpdate.
 try {
  const response = Slides.Presentations.Pages.get(
    presentationId, pageId, {'fields': 'pageElements.objectId'});
  console.log(response);
  return response;
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle Exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

เพิ่มช่องข้อความใหม่

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีเพิ่มกล่องข้อความใหม่ให้กับสไลด์ และเพิ่มข้อความ ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอย่างเพิ่มกล่องข้อความไปยังสไลด์

Advanced/slides.gs
/**
 * Add a new text box with text to a page.
 * @param {string} presentationId The presentation ID.
 * @param {string} pageId The page ID.
 * @return {Object} response
 * @see https://developers.google.com/slides/api/reference/rest/v1/presentations/batchUpdate
 */
function addTextBox(presentationId, pageId) {
 // You can specify the ID to use for elements you create,
 // as long as the ID is unique.
 const pageElementId = Utilities.getUuid();

 const requests = [{
  'createShape': {
   'objectId': pageElementId,
   'shapeType': 'TEXT_BOX',
   'elementProperties': {
    'pageObjectId': pageId,
    'size': {
     'width': {
      'magnitude': 150,
      'unit': 'PT'
     },
     'height': {
      'magnitude': 50,
      'unit': 'PT'
     }
    },
    'transform': {
     'scaleX': 1,
     'scaleY': 1,
     'translateX': 200,
     'translateY': 100,
     'unit': 'PT'
    }
   }
  }
 }, {
  'insertText': {
   'objectId': pageElementId,
   'text': 'My Added Text Box',
   'insertionIndex': 0
  }
 }];
 try {
  const response =
   Slides.Presentations.batchUpdate({'requests': requests}, presentationId);
  console.log('Created Textbox with ID: ' +
   response.replies[0].createShape.objectId);
  return response;
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle Exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

จัดรูปแบบข้อความรูปร่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีจัดรูปแบบข้อความของรูปร่าง อัปเดตสี แบบอักษร และขีดเส้นใต้ข้อความรูปร่างนั้น ซึ่งเทียบเท่ากับตัวอย่างข้อความรูปแบบในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

Advanced/slides.gs
/**
 * Format the text in a shape.
 * @param {string} presentationId The presentation ID.
 * @param {string} shapeId The shape ID.
 * @return {Object} replies
 * @see https://developers.google.com/slides/api/reference/rest/v1/presentations/batchUpdate
 */
function formatShapeText(presentationId, shapeId) {
 const requests = [{
  'updateTextStyle': {
   'objectId': shapeId,
   'fields': 'foregroundColor,bold,italic,fontFamily,fontSize,underline',
   'style': {
    'foregroundColor': {
     'opaqueColor': {
      'themeColor': 'ACCENT5'
     }
    },
    'bold': true,
    'italic': true,
    'underline': true,
    'fontFamily': 'Corsiva',
    'fontSize': {
     'magnitude': 18,
     'unit': 'PT'
    }
   },
   'textRange': {
    'type': 'ALL'
   }
  }
 }];
 try {
  const response =
   Slides.Presentations.batchUpdate({'requests': requests}, presentationId);
  return response.replies;
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle Exception
  console.log('Failed with error %s', e.message);
 }
}

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

การอัปเดตเป็นกลุ่ม

เมื่อใช้บริการสไลด์ขั้นสูง ให้รวมคําขอหลายรายการในอาร์เรย์แทนการเรียกใช้ batchUpdate วนซ้ํา

ไม่ - วนซ้ํา batchUpdate รอบ

var titles = ["slide 1", "slide 2"];
for (var i = 0; i < titles.length; i++) {
 Slides.Presentations.batchUpdate(preso, {
  requests: [{
   createSlide: ...
  }]
 });
}

ทํา — โทรหา batchUpdate ด้วยอาร์เรย์ของการอัปเดต

var requests = [];
var titles = ["slide 1", "slide 2"];
for (var i = 0; i < titles.length; i++) {
 requests.push({ createSlide: ... });
}

Slides.Presentations.batchUpdate(preso, {
 requests: requests
});