Class ComposeActionResponse

เขียนการดําเนินการ

ออบเจ็กต์การตอบกลับที่อาจแสดงผลจากเมธอดเรียกกลับสําหรับการเขียนในส่วนเสริม Gmail

var composeActionResponse = CardService.newComposeActionResponseBuilder()
    .setGmailDraft(GmailApp.createDraft("recipient", "subject", "body"))
    .build();

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้ ชื่อนี้ใช้สําหรับแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

ไปกลับ

String