Class EditorFileScopeActionResponse

EditorFileScopeActionResponse

เปลี่ยนแปลงเอดิเตอร์ เช่น Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์โดยสอดคล้องกับการดําเนินการใน UI เช่น คําขอขอบเขตของ drive.file สําหรับเอกสารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

เมธอด

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การนําเสนอ JSON ของออบเจ็กต์นี้ ชื่อนี้ใช้สําหรับแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

ไปกลับ

String