Enum Orientation

Orientation

An enumeration of the orientation of an object.

Properties

PropertyTypeDescription
HORIZONTALEnumHorizontal orientation
VERTICALEnumVertical orientation

Feedback geben zu...