Class SlidesApp

SlidesApp

יצירה ופתיחה של Presentations שאפשר לערוך.

// Open a presentation by ID.
var preso = SlidesApp.openById('PRESENTATION_ID_GOES_HERE');

// Create and open a presentation.
preso = SlidesApp.create('Presentation Name');

תכונות

נכסתיאורהתיאור
AlignmentPositionAlignmentPositionספירה של סוגי מיקומי היישור.
ArrowStyleArrowStyleזהו ספירה של סגנונות החצים השונים שיכולים להיות ל-Line.
AutoTextTypeAutoTextTypeסוגי הטקסטים האוטומטיים.
AutofitTypeAutofitTypeהמספור של סוגי ההתאמה האוטומטית.
CellMergeStateCellMergeStateספירה של מצבי המיזוג השונים של תא בטבלה.
ColorTypeColorTypeספירה של סוגי צבעים.
ContentAlignmentContentAlignmentספירה של ערכים המשמשים לציון התאמה של תוכן.
DashStyleDashStyleהמספור של סגנונות המקף השונים שיכול להיות ל-Line.
FillTypeFillTypeהמספור של סוגי מילוי.
LineCategoryLineCategoryמונה של הקטגוריות Line.
LineFillTypeLineFillTypeאיור של סוגי הLineFill.
LineTypeLineTypeאיור של סוגי הLine.
LinkTypeLinkTypeספירה של סוגי הקישורים.
ListPresetListPresetסוגי ההגדרות הקבועות מראש של הרשימה.
PageBackgroundTypePageBackgroundTypeרשימת סוגי הרקעים של דפים.
PageElementTypePageElementTypeזהו ספירה של סוגי האלמנטים בדף.
PageTypePageTypeזהו המספור של סוגי הדפים.
ParagraphAlignmentParagraphAlignmentמונה של סוגי יישור פסקאות.
PlaceholderTypePlaceholderTypeסוגי ה-placeholders.
PredefinedLayoutPredefinedLayoutהמספור של הפריסות המוגדרות מראש.
SelectionTypeSelectionTypeהמספור של סוגי הבחירות.
ShapeTypeShapeTypeספירה של סוגי הצורות.
SheetsChartEmbedTypeSheetsChartEmbedTypeזהו המספור של סוגי ההטמעה של תרשימים ב-Sheets.
SlideLinkingModeSlideLinkingModeרשימת הדרכים שבהן ניתן לקשר את Slides.
SlidePositionSlidePositionספירה של סוגי המיקומים בשקף.
SpacingModeSpacingModeאלה סוגי מצבי הריווח.
TextBaselineOffsetTextBaselineOffsetספירה של סוגי היסט הבסיס של הטקסט.
TextDirectionTextDirectionספירה של הסוגים של הנחיות הטקסט.
ThemeColorTypeThemeColorTypeספירה של צבעי עיצוב.
VideoSourceTypeVideoSourceTypeרשימת הסוגים של מקורות וידאו.

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
create(name)Presentationיצירה ופתיחה של Presentation חדש.
getActivePresentation()Presentationמחזירה את המצגת הפעילה הנוכחית שאליה הסקריפט מקושר לקונטיינר, או null אם אין מצגת פעילה.
getUi()Uiהפונקציה מחזירה מופע של סביבת ממשק המשתמש במצגת, שמאפשר לסקריפט להוסיף תכונות כמו תפריטים, תיבות דו-שיח וסרגלי צד.
newAffineTransformBuilder()AffineTransformBuilderהפונקציה מחזירה AffineTransformBuilder חדש כדי ליצור AffineTransform.
openById(id)Presentationייפתח הקובץ Presentation עם המזהה שצוין.
openByUrl(url)Presentationפתיחת הקובץ Presentation עם כתובת ה-URL הנתונה.

תיעוד מפורט

create(name)

יצירה ופתיחה של Presentation חדש.

פרמטרים

שםתיאורהתיאור
nameStringהשם שצריך לתת למצגת שנוצרה.

החזרות

Presentation - המצגת עם השם הפרטי.

הרשאות

לסקריפטים שמשתמשים בשיטה הזו נדרשת הרשאה באחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getActivePresentation()

מחזירה את המצגת הפעילה הנוכחית שאליה הסקריפט מקושר לקונטיינר, או null אם אין מצגת פעילה. כדי לקיים אינטראקציה עם מצגת שהסקריפט לא קשור לקונטיינר, צריך להשתמש במקום זאת ב-openById(id).

// Get the current presentation to which this script is bound.
var presentation = SlidesApp.getActivePresentation();
אם המצגת כבר פתוחה, אותה מופע של המצגת יוחזר.

החזרות

Presentation

הרשאות

לסקריפטים שמשתמשים בשיטה הזו נדרשת הרשאה באחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getUi()

הפונקציה מחזירה מופע של סביבת ממשק המשתמש במצגת, שמאפשר לסקריפט להוסיף תכונות כמו תפריטים, תיבות דו-שיח וסרגלי צד. סקריפט יכול לקיים אינטראקציה עם ממשק המשתמש רק במופע הנוכחי של מצגת פתוחה, ורק אם הסקריפט מקושר למצגת. מידע נוסף זמין במדריכים לתפריטים ולתיבות דו-שיח וסרגלי צד.

// Add a custom menu to the active presentation, including a separator and a sub-menu.
function onOpen(e) {
 SlidesApp.getUi()
   .createMenu('My Menu')
   .addItem('My menu item', 'myFunction')
   .addSeparator()
   .addSubMenu(SlidesApp.getUi().createMenu('My sub-menu')
     .addItem('One sub-menu item', 'mySecondFunction')
     .addItem('Another sub-menu item', 'myThirdFunction'))
   .addToUi();
}

החזרות

Ui


newAffineTransformBuilder()

הפונקציה מחזירה AffineTransformBuilder חדש כדי ליצור AffineTransform. ה-builder מוגדר מראש עם הטרנספורמציה של זהות ה-Identity.

החזרות

AffineTransformBuilder


openById(id)

ייפתח הקובץ Presentation עם המזהה שצוין.

// Open a presentation by ID.
var presentation = SlidesApp.openById('docId');
אם המצגת כבר פתוחה, אותה מופע של המצגת יוחזר.

פרמטרים

שםתיאורהתיאור
idString

החזרות

Presentation – המצגת עם המזהה הנתון

הרשאות

לסקריפטים שמשתמשים בשיטה הזו נדרשת הרשאה באחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

openByUrl(url)

פתיחת הקובץ Presentation עם כתובת ה-URL הנתונה.

// Open a presentation by URL.
var presentation = SlidesApp.openByUrl('https://docs.google.com/presentation/d/docId/edit');
אם המצגת כבר פתוחה, אותה מופע של המצגת יוחזר.

פרמטרים

שםתיאורהתיאור
urlString

החזרות

Presentation - המצגת עם כתובת ה-URL הנתונה

הרשאות

לסקריפטים שמשתמשים בשיטה הזו נדרשת הרשאה באחד או יותר מההיקפים הבאים:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations