Forms Service

Biểu mẫu

Dịch vụ này cho phép các tập lệnh tạo, truy cập và sửa đổi Google Biểu mẫu.

// Create a new form, then add a checkbox question, a multiple choice question,
// a page break, then a date question and a grid of questions.
var form = FormApp.create('New Form');
var item = form.addCheckboxItem();
item.setTitle('What condiments would you like on your hot dog?');
item.setChoices([
    item.createChoice('Ketchup'),
    item.createChoice('Mustard'),
    item.createChoice('Relish')
  ]);
form.addMultipleChoiceItem()
  .setTitle('Do you prefer cats or dogs?')
  .setChoiceValues(['Cats','Dogs'])
  .showOtherOption(true);
form.addPageBreakItem()
  .setTitle('Getting to know you');
form.addDateItem()
  .setTitle('When were you born?');
form.addGridItem()
  .setTitle('Rate your interests')
  .setRows(['Cars', 'Computers', 'Celebrities'])
  .setColumns(['Boring', 'So-so', 'Interesting']);
Logger.log('Published URL: ' + form.getPublishedUrl());
Logger.log('Editor URL: ' + form.getEditUrl());

Lớp

TênMô tả ngắn
AlignmentMột giá trị enum đại diện cho các kiểu căn chỉnh hình ảnh được hỗ trợ.
CheckboxGridItemMục câu hỏi được trình bày dưới dạng một lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn cho mỗi hàng trong một chuỗi các hộp đánh dấu.
CheckboxGridValidationXác thực dữ liệu cho CheckboxGridItem.
CheckboxGridValidationBuilderDataValidationBuilder cho CheckboxGridValidation.
CheckboxItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một hoặc nhiều hộp đánh dấu, cũng như một trường "other" không bắt buộc.
CheckboxValidationXác thực dữ liệu cho CheckboxItem.
CheckboxValidationBuilderDataValidationBuilder cho CheckboxValidation.
ChoiceMột lựa chọn liên kết với một loại Item hỗ trợ các lựa chọn (chẳng hạn như CheckboxItem, ListItem hoặc MultipleChoiceItem).
DateItemMục câu hỏi cho phép người trả lời nêu rõ ngày.
DateTimeItemMục câu hỏi cho phép người trả lời nêu rõ ngày và giờ.
DestinationTypeMột giá trị enum đại diện cho các loại đích đến của phản hồi biểu mẫu được hỗ trợ.
DurationItemMục câu hỏi cho phép người trả lời cho biết khoảng thời gian.
FeedbackTypeMột giá trị enum đại diện cho các loại phản hồi được hỗ trợ.
FormBiểu mẫu chứa các thuộc tính và mục tổng thể.
FormAppCho phép tập lệnh mở Form hiện có hoặc tạo một tập lệnh mới.
FormResponsePhản hồi cho toàn bộ biểu mẫu.
GridItemMục câu hỏi được trình bày dưới dạng một lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn một câu trả lời cho mỗi hàng trong một chuỗi các nút chọn.
GridValidationXác thực dữ liệu cho GridItem.
GridValidationBuilderDataValidationBuilder cho GridValidation.
ImageItemMột mục bố cục hiển thị hình ảnh.
ItemMột mục biểu mẫu chung chứa các thuộc tính chung cho tất cả các mục, chẳng hạn như tiêu đề và văn bản trợ giúp.
ItemResponseCâu trả lời cho một mục câu hỏi trong biểu mẫu.
ItemTypeMột giá trị enum đại diện cho các loại mục trong biểu mẫu được hỗ trợ.
ListItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một đáp án trong danh sách thả xuống.
MultipleChoiceItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách các nút chọn hoặc một trường "other" không bắt buộc.
PageBreakItemMột mục bố cục đánh dấu phần đầu của một trang.
PageNavigationTypeMột giá trị enum đại diện cho các kiểu điều hướng trang được hỗ trợ.
ParagraphTextItemMột mục câu hỏi giúp người trả lời nhập một khối văn bản.
ParagraphTextValidationXác thực dữ liệu cho ParagraphTextItem.
ParagraphTextValidationBuilderDataValidationBuilder cho ParagraphTextValidation.
QuizFeedbackCách triển khai bean của một Phản hồi, trong đó có các thuộc tính phổ biến cho mọi phản hồi, chẳng hạn như văn bản hiển thị hoặc đường liên kết.
QuizFeedbackBuilderPhản hồi cơ sở chứa phương thức setter cho các thuộc tính phổ biến với mọi phản hồi, chẳng hạn như văn bản hiển thị.
ScaleItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một đáp án trong một chuỗi các nút chọn được đánh số.
SectionHeaderItemMột mục bố cục cho biết phần đầu của một phần (một cách trực quan).
TextItemMục câu hỏi cho phép người trả lời nhập một dòng văn bản.
TextValidationXác thực dữ liệu cho TextItem.
TextValidationBuilderDataValidationBuilder cho TextValidation.
TimeItemMột mục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ ra thời gian trong ngày.
VideoItemMột mục bố cục hiển thị video.

Alignment

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
LEFTEnumCăn chỉnh hình ảnh sang phía bên trái của biểu mẫu.
CENTEREnumCăn chỉnh hình ảnh vào giữa biểu mẫu.
RIGHTEnumCăn chỉnh hình ảnh sang bên phải của biểu mẫu.

CheckboxGridItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()CheckboxGridItemXoá mọi thông tin xác thực dữ liệu cho mục trong lưới này.
createResponse(responses)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục lưới có hộp đánh dấu này.
duplicate()CheckboxGridItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getColumns()String[]Lấy giá trị cho mỗi cột trong lưới.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getRows()String[]Lấy giá trị cho mỗi hàng trong lưới.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setColumns(columns)CheckboxGridItemĐặt các cột của lưới dựa trên mảng giá trị.
setHelpText(text)CheckboxGridItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setRequired(enabled)CheckboxGridItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setRows(rows)CheckboxGridItemĐặt các hàng của lưới dựa trên mảng giá trị.
setTitle(title)CheckboxGridItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)CheckboxGridItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục lưới có hộp đánh dấu này.

CheckboxGridValidation

CheckboxGridValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireLimitOneResponsePerColumn()CheckboxGridValidationBuilderYêu cầu giới hạn một câu trả lời trên mỗi cột đối với mục trong lưới.

CheckboxItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()CheckboxItemXoá mọi thông tin xác thực dữ liệu cho mục hộp đánh dấu này.
createChoice(value)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, isCorrect)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createResponse(responses)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục hộp đánh dấu này.
duplicate()CheckboxItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getChoices()Choice[]Nhận tất cả lựa chọn cho một vật phẩm.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng cho một câu hỏi.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời sai câu hỏi.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
hasOtherOption()BooleanXác định xem mục có tuỳ chọn "khác" hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setChoiceValues(values)CheckboxItemĐặt các lựa chọn cho một mục từ một mảng chuỗi.
setChoices(choices)CheckboxItemĐặt một mảng các lựa chọn cho một mặt hàng.
setFeedbackForCorrect(feedback)CheckboxItemĐặt phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng cho một câu hỏi.
setFeedbackForIncorrect(feedback)CheckboxItemThiết lập phản hồi sẽ hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời sai câu hỏi.
setHelpText(text)CheckboxItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)CheckboxItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)CheckboxItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)CheckboxItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)CheckboxItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục hộp đánh dấu này.
showOtherOption(enabled)CheckboxItemĐặt liệu mục có tuỳ chọn "other" hay không.

CheckboxValidation

CheckboxValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireSelectAtLeast(number)CheckboxValidationBuilderYêu cầu chọn ít nhất phải có nhiều lựa chọn này.
requireSelectAtMost(number)CheckboxValidationBuilderYêu cầu chọn tối đa nhiều lựa chọn này.
requireSelectExactly(number)CheckboxValidationBuilderYêu cầu chọn chính xác nhiều lựa chọn này.

Choice

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getGotoPage()PageBreakItemLấy PageBreakItem làm đích đến GO_TO_PAGE nếu người trả lời chọn lựa chọn này và hoàn tất trang hiện tại.
getPageNavigationType()PageNavigationTypeLấy PageNavigationType xảy ra nếu người trả lời chọn lựa chọn này và hoàn tất trang hiện tại.
getValue()StringNhận giá trị của lựa chọn mà người trả lời sẽ thấy dưới dạng nhãn khi xem biểu mẫu.
isCorrectAnswer()BooleanNhận biết liệu lựa chọn có phải là câu trả lời đúng cho câu hỏi hay không.

DateItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(response)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục ngày này.
duplicate()DateItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
includesYear()BooleanXác định xem mục ngày có bao gồm lựa chọn năm hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)DateItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)DateItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setIncludesYear(enableYear)DateItemĐặt liệu mục ngày có bao gồm cài đặt năm hay không.
setPoints(points)DateItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)DateItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)DateItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

DateTimeItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(response)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục ngày-giờ này.
duplicate()DateTimeItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
includesYear()BooleanXác định xem mục ngày có bao gồm lựa chọn năm hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)DateTimeItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)DateTimeItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setIncludesYear(enableYear)DateTimeItemĐặt liệu mục ngày có bao gồm cài đặt năm hay không.
setPoints(points)DateTimeItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)DateTimeItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)DateTimeItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

DestinationType

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
SPREADSHEETEnumBảng tính Google Trang tính làm đích đến cho câu trả lời trong biểu mẫu.

DurationItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(hours, minutes, seconds)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục ngày này.
duplicate()DurationItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)DurationItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)DurationItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)DurationItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)DurationItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)DurationItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

FeedbackType

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
CORRECTEnumPhản hồi được tự động hiển thị với người trả lời cho câu hỏi được trả lời đúng.
INCORRECTEnumPhản hồi được tự động hiển thị với người trả lời cho câu hỏi được trả lời sai.
GENERALEnumÝ kiến phản hồi được tự động hiển thị với người trả lời khi họ gửi câu trả lời.

Form

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
addCheckboxGridItem()CheckboxGridItemThêm một mục câu hỏi mới (được trình bày dưới dạng lưới gồm các cột và hàng) cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn cho mỗi hàng trong một chuỗi các hộp đánh dấu.
addCheckboxItem()CheckboxItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một hoặc nhiều hộp đánh dấu, cũng như trường "other" (không bắt buộc).
addDateItem()DateItemThêm một mục mới cho câu hỏi để người trả lời có thể cho biết ngày.
addDateTimeItem()DateTimeItemThêm một mục mới cho câu hỏi để người trả lời có thể cho biết ngày và giờ.
addDurationItem()DurationItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời nêu rõ khoảng thời gian.
addEditor(emailAddress)FormThêm người dùng đã cho vào danh sách người chỉnh sửa của Form.
addEditor(user)FormThêm người dùng đã cho vào danh sách người chỉnh sửa của Form.
addEditors(emailAddresses)FormThêm mảng người dùng đã cho vào danh sách trình chỉnh sửa của Form.
addGridItem()GridItemThêm một mục câu hỏi mới (được trình bày dưới dạng lưới gồm các cột và hàng) cho phép người trả lời chọn một lựa chọn cho mỗi hàng trong một chuỗi các nút chọn.
addImageItem()ImageItemThêm một mục bố cục mới có hiển thị hình ảnh.
addListItem()ListItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một câu trả lời trong danh sách thả xuống.
addMultipleChoiceItem()MultipleChoiceItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách các nút chọn hoặc trường "khác" (không bắt buộc).
addPageBreakItem()PageBreakItemThêm một mục bố cục mới đánh dấu phần đầu của một trang.
addParagraphTextItem()ParagraphTextItemThêm một mục câu hỏi mới để người trả lời có thể nhập một khối văn bản.
addScaleItem()ScaleItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một đáp án trong một chuỗi các nút chọn được đánh số.
addSectionHeaderItem()SectionHeaderItemThêm một mục bố cục mới cho biết phần đầu của một phần (một cách trực quan).
addTextItem()TextItemThêm một mục câu hỏi mới để người trả lời nhập một dòng văn bản.
addTimeItem()TimeItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chỉ rõ thời gian trong ngày.
addVideoItem()VideoItemThêm một mục bố cục mới sẽ hiển thị video.
canEditResponse()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị đường liên kết để chỉnh sửa câu trả lời sau khi gửi hay không.
collectsEmail()BooleanXác định xem biểu mẫu có thu thập địa chỉ email của người trả lời hay không.
createResponse()FormResponseTạo phản hồi mới cho biểu mẫu.
deleteAllResponses()FormXoá tất cả câu trả lời đã gửi khỏi kho câu trả lời của biểu mẫu.
deleteItem(index)voidXoá mục tại chỉ mục đã cho trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
deleteItem(item)voidXoá mục đã cho.
deleteResponse(responseId)FormXoá một câu trả lời khỏi kho câu trả lời của biểu mẫu.
getConfirmationMessage()StringNhận thông báo xác nhận của biểu mẫu.
getCustomClosedFormMessage()StringLấy thông báo tuỳ chỉnh hiển thị nếu biểu mẫu không chấp nhận phản hồi, hoặc một chuỗi trống nếu không có thông báo tuỳ chỉnh nào được đặt.
getDescription()StringLấy nội dung mô tả của biểu mẫu.
getDestinationId()StringLấy mã đích đến cho phản hồi của biểu mẫu.
getDestinationType()DestinationTypeLấy kiểu đích đến phản hồi của biểu mẫu.
getEditUrl()StringLấy URL có thể dùng để truy cập vào chế độ chỉnh sửa của biểu mẫu.
getEditors()User[]Lấy danh sách người chỉnh sửa cho Form này.
getId()StringLấy mã nhận dạng của biểu mẫu.
getItemById(id)ItemLấy mục có mã nhận dạng nhất định.
getItems()Item[]Lấy một mảng gồm tất cả các mục trong biểu mẫu.
getItems(itemType)Item[]Lấy một mảng gồm tất cả các mặt hàng thuộc một loại nhất định.
getPublishedUrl()StringLấy URL có thể dùng để phản hồi biểu mẫu.
getResponse(responseId)FormResponseNhận một phản hồi qua biểu mẫu dựa trên mã phản hồi tương ứng.
getResponses()FormResponse[]Lấy một loạt gồm tất cả phản hồi của biểu mẫu.
getResponses(timestamp)FormResponse[]Nhận một loạt tất cả các phản hồi của biểu mẫu sau một ngày và giờ nhất định.
getShuffleQuestions()BooleanXác định xem thứ tự các câu hỏi trên mỗi trang của biểu mẫu có được sắp xếp ngẫu nhiên hay không.
getSummaryUrl()StringLấy URL có thể dùng để xem bản tóm tắt phản hồi của biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của biểu mẫu.
hasLimitOneResponsePerUser()BooleanXác định xem biểu mẫu có chỉ cho phép một câu trả lời cho mỗi người trả lời hay không.
hasProgressBar()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị thanh tiến trình hay không.
hasRespondAgainLink()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị đường liên kết để gửi một phản hồi khác sau khi người trả lời hoàn tất biểu mẫu hay không.
isAcceptingResponses()BooleanXác định xem biểu mẫu hiện có chấp nhận phản hồi hay không.
isPublishingSummary()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị đường liên kết để xem bản tóm tắt câu trả lời sau khi người trả lời hoàn tất biểu mẫu hay không.
isQuiz()BooleanXác định xem biểu mẫu có phải là bài kiểm tra hay không.
moveItem(from, to)ItemDi chuyển một mục tại một chỉ mục nhất định trong số tất cả các mục trong biểu mẫu sang một chỉ mục nhất định khác.
moveItem(item, toIndex)ItemDi chuyển một mục nhất định tới một chỉ mục nhất định trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
removeDestination()FormHuỷ liên kết biểu mẫu khỏi đích đến hiện tại cho câu trả lời.
removeEditor(emailAddress)FormXoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người chỉnh sửa của Form.
removeEditor(user)FormXoá người dùng cụ thể khỏi danh sách người chỉnh sửa của Form.
requiresLogin()BooleanXác định xem biểu mẫu có yêu cầu người trả lời đăng nhập vào tài khoản trong cùng một miền hay miền con trước khi trả lời hay không.
setAcceptingResponses(enabled)FormThiết lập xem biểu mẫu có chấp nhận phản hồi hay không.
setAllowResponseEdits(enabled)FormThiết lập xem biểu mẫu có hiển thị liên kết để chỉnh sửa phản hồi sau khi gửi hay không.
setCollectEmail(collect)FormĐặt xem biểu mẫu có thu thập địa chỉ email của người trả lời hay không.
setConfirmationMessage(message)FormĐặt thông báo xác nhận cho biểu mẫu.
setCustomClosedFormMessage(message)FormĐặt thông báo hiển thị nếu biểu mẫu không chấp nhận phản hồi.
setDescription(description)FormĐặt nội dung mô tả cho biểu mẫu.
setDestination(type, id)FormĐặt đích đến nơi câu trả lời trong biểu mẫu được lưu.
setIsQuiz(enabled)FormThiết lập xem biểu mẫu có phải là bài kiểm tra hay không.
setLimitOneResponsePerUser(enabled)FormThiết lập có cho phép biểu mẫu chỉ cho phép một câu trả lời cho mỗi người trả lời hay không.
setProgressBar(enabled)FormThiết lập xem biểu mẫu có thanh tiến trình hay không.
setPublishingSummary(enabled)FormĐặt xem biểu mẫu có hiển thị đường liên kết để xem bản tóm tắt câu trả lời sau khi người trả lời gửi biểu mẫu hay không.
setRequireLogin(requireLogin)FormThiết lập xem biểu mẫu có yêu cầu người trả lời đăng nhập vào một tài khoản trong cùng một miền hoặc một miền con trước khi phản hồi hay không.
setShowLinkToRespondAgain(enabled)FormThiết lập xem biểu mẫu có hiển thị đường liên kết để gửi một phản hồi khác sau khi người trả lời hoàn tất biểu mẫu hay không.
setShuffleQuestions(shuffle)FormThiết lập liệu thứ tự của các câu hỏi trên mỗi trang của biểu mẫu có được ngẫu nhiên hay không.
setTitle(title)FormĐặt tiêu đề cho biểu mẫu.
shortenFormUrl(url)StringChuyển đổi URL dài cho một biểu mẫu thành URL ngắn.
submitGrades(responses)FormGửi điểm cho các formResponses được nêu.

FormApp

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
AlignmentAlignmentBảng liệt kê các loại căn chỉnh hình ảnh.
DestinationTypeDestinationTypeBảng liệt kê các loại đích đến có thể lưu trữ câu trả lời trong biểu mẫu.
FeedbackTypeFeedbackTypeBảng liệt kê các loại biểu mẫu Feedbacks.
ItemTypeItemTypeBảng liệt kê các loại biểu mẫu Items.
PageNavigationTypePageNavigationTypeBảng liệt kê các hành vi có thể xảy ra khi di chuyển trên trang.

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
create(title)FormTạo và trả về một Form mới.
createCheckboxGridValidation()CheckboxGridValidationBuilderTrả về một thực thể của CheckboxGridValidationBuilder có thể dùng để thiết lập tính năng xác thực trên CheckboxGridItem.
createCheckboxValidation()CheckboxValidationBuilderTrả về một thực thể của CheckboxValidationBuilder có thể dùng để thiết lập tính năng xác thực trên CheckboxItem.
createFeedback()QuizFeedbackBuilderTrả về một thực thể của QuizFeedbackBuilder. Bạn có thể dùng một thực thể này để đặt ý kiến phản hồi về một Item có thể chấm điểm.
createGridValidation()GridValidationBuilderTrả về một thực thể của GridValidationBuilder có thể dùng để thiết lập tính năng xác thực trên GridItem.
createParagraphTextValidation()ParagraphTextValidationBuilderTrả về một thực thể của ParagraphTextValidationBuilder mà có thể dùng để thiết lập tính năng xác thực trên ParagraphTextItem.
createTextValidation()TextValidationBuilderTrả về một thực thể của TextValidationBuilder có thể dùng để thiết lập tính năng xác thực trên TextItem.
getActiveForm()FormTrả về biểu mẫu có tập lệnh liên kết vùng chứa.
getUi()UiTrả về một thực thể của môi trường giao diện người dùng của trình chỉnh sửa biểu mẫu, cho phép tập lệnh thêm các tính năng như trình đơn, hộp thoại và thanh bên.
openById(id)FormTrả về Form có mã nhận dạng đã chỉ định.
openByUrl(url)FormTrả về Form có URL đã chỉ định.

FormResponse

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getEditResponseUrl()StringTạo URL có thể dùng để chỉnh sửa câu trả lời đã gửi.
getGradableItemResponses()ItemResponse[]Lấy tất cả phản hồi mục có trong một phản hồi biểu mẫu, theo thứ tự các mục xuất hiện trong biểu mẫu.
getGradableResponseForItem(item)ItemResponseNhận phản hồi về mục có trong phản hồi biểu mẫu cho một mục nhất định.
getId()StringLấy mã nhận dạng của câu trả lời trong biểu mẫu.
getItemResponses()ItemResponse[]Lấy tất cả phản hồi mục có trong một phản hồi biểu mẫu, theo thứ tự các mục xuất hiện trong biểu mẫu.
getRespondentEmail()StringLấy địa chỉ email của người đã gửi câu trả lời, nếu bạn bật chế độ cài đặt Form.setCollectEmail(collect).
getResponseForItem(item)ItemResponseNhận phản hồi về mục có trong phản hồi biểu mẫu này cho một mục nhất định.
getTimestamp()DateLấy dấu thời gian của lượt gửi phản hồi trong biểu mẫu.
submit()FormResponseGửi phản hồi.
toPrefilledUrl()StringTạo URL cho biểu mẫu mà trong đó câu trả lời sẽ được điền sẵn dựa trên các câu trả lời trong phản hồi của biểu mẫu này.
withItemGrade(gradedResponse)FormResponseThêm điểm của câu trả lời mục cho trước vào câu trả lời biểu mẫu.
withItemResponse(response)FormResponseThêm phản hồi mục đã cho vào phản hồi biểu mẫu.

GridItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()GridItemXoá mọi thông tin xác thực dữ liệu cho mục trong lưới này.
createResponse(responses)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục trong lưới này.
duplicate()GridItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getColumns()String[]Lấy giá trị cho mỗi cột trong lưới.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getRows()String[]Lấy giá trị cho mỗi hàng trong lưới.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setColumns(columns)GridItemĐặt các cột của lưới dựa trên mảng giá trị.
setHelpText(text)GridItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setRequired(enabled)GridItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setRows(rows)GridItemĐặt các hàng của lưới dựa trên mảng giá trị.
setTitle(title)GridItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)GridItemĐặt phương thức xác thực dữ liệu cho mục trong lưới này.

GridValidation

GridValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireLimitOneResponsePerColumn()GridValidationBuilderYêu cầu giới hạn một câu trả lời trên mỗi cột đối với mục trong lưới.

ImageItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()ImageItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getAlignment()AlignmentLấy chế độ căn chỉnh ngang của hình ảnh.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getImage()BlobLấy hình ảnh đang được gán cho mục.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
getWidth()IntegerLấy chiều rộng của hình ảnh tính bằng pixel.
setAlignment(alignment)ImageItemĐặt cách căn chỉnh ngang của hình ảnh.
setHelpText(text)ImageItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setImage(image)ImageItemTự đặt hình ảnh.
setTitle(title)ImageItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setWidth(width)ImageItemĐặt chiều rộng của hình ảnh tính bằng pixel.

Item

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
asCheckboxGridItem()CheckboxGridItemTrả về mục dưới dạng mục lưới có hộp đánh dấu.
asCheckboxItem()CheckboxItemTrả về mục dưới dạng mục có hộp đánh dấu.
asDateItem()DateItemTrả về mục dưới dạng mục ngày.
asDateTimeItem()DateTimeItemTrả về mục dưới dạng mục ngày-giờ.
asDurationItem()DurationItemTrả về mục dưới dạng một mục thời lượng.
asGridItem()GridItemTrả về mục dưới dạng mục trong lưới.
asImageItem()ImageItemTrả về mục dưới dạng một mục hình ảnh.
asListItem()ListItemTrả về mục dưới dạng một mục danh sách.
asMultipleChoiceItem()MultipleChoiceItemTrả về mục dưới dạng mục trắc nghiệm.
asPageBreakItem()PageBreakItemTrả về mục dưới dạng mục ngắt trang.
asParagraphTextItem()ParagraphTextItemTrả về mục dưới dạng mục văn bản dạng đoạn văn bản.
asScaleItem()ScaleItemTrả về một mục dưới dạng một tỷ lệ.
asSectionHeaderItem()SectionHeaderItemTrả về mục dưới dạng mục trong tiêu đề mục.
asTextItem()TextItemTrả về mục dưới dạng mục văn bản.
asTimeItem()TimeItemTrả về mục dưới dạng một mục thời gian.
asVideoItem()VideoItemTrả về mục dưới dạng một mục video.
duplicate()ItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
setHelpText(text)ItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)ItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

ItemResponse

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getFeedback()ObjectXem ý kiến phản hồi về câu trả lời đã gửi của người trả lời.
getItem()ItemNhận mục câu hỏi mà câu trả lời này trả lời.
getResponse()ObjectNhận câu trả lời mà người trả lời đã gửi.
getScore()ObjectXem điểm số cho câu trả lời đã gửi của người trả lời.
setFeedback(feedback)ItemResponseĐặt phản hồi sẽ được hiển thị cho câu trả lời đã gửi của người trả lời.
setScore(score)ItemResponseĐặt điểm số cho câu trả lời mà người trả lời đã gửi.

ItemType

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
CHECKBOXEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một hoặc nhiều hộp đánh dấu, cũng như một trường "other" không bắt buộc.
CHECKBOX_GRIDEnumMục câu hỏi được trình bày dưới dạng một lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn cho mỗi hàng trong một chuỗi các hộp đánh dấu.
DATEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời nêu rõ ngày.
DATETIMEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời nêu rõ ngày và giờ.
DURATIONEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời cho biết khoảng thời gian.
GRIDEnumMục câu hỏi được trình bày dưới dạng một lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn một câu trả lời cho mỗi hàng trong một chuỗi các nút chọn.
IMAGEEnumMột mục bố cục hiển thị hình ảnh.
LISTEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một đáp án trong danh sách thả xuống.
MULTIPLE_CHOICEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách các nút chọn hoặc một trường "other" không bắt buộc.
PAGE_BREAKEnumMột mục bố cục đánh dấu phần đầu của một trang.
PARAGRAPH_TEXTEnumMột mục câu hỏi giúp người trả lời nhập một khối văn bản.
SCALEEnumMột mục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một tuỳ chọn trong một chuỗi các nút chọn được đánh số.
SECTION_HEADEREnumMột mục bố cục cho biết phần đầu của một phần (một cách trực quan).
TEXTEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời nhập một dòng văn bản.
TIMEEnumMột mục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ ra thời gian trong ngày.
VIDEOEnumMục bố cục hiển thị video trên YouTube.
FILE_UPLOADEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời tải tệp lên.

ListItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createChoice(value)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, isCorrect)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, navigationItem)ChoiceTạo một lựa chọn mới với tuỳ chọn điều hướng trang sẽ chuyển đến một mục ngắt trang nhất định.
createChoice(value, navigationType)ChoiceTạo một lựa chọn mới có tuỳ chọn điều hướng trang.
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục trong danh sách này.
duplicate()ListItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getChoices()Choice[]Nhận tất cả lựa chọn cho một vật phẩm.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng cho một câu hỏi.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời sai câu hỏi.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setChoiceValues(values)ListItemĐặt các lựa chọn cho một mục từ một mảng chuỗi.
setChoices(choices)ListItemĐặt một mảng các lựa chọn cho một mặt hàng.
setFeedbackForCorrect(feedback)ListItemĐặt phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng cho một câu hỏi.
setFeedbackForIncorrect(feedback)ListItemThiết lập phản hồi sẽ hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời sai câu hỏi.
setHelpText(text)ListItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)ListItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)ListItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)ListItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

MultipleChoiceItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createChoice(value)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, isCorrect)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, navigationItem)ChoiceTạo một lựa chọn mới với tuỳ chọn điều hướng trang sẽ chuyển đến một mục ngắt trang nhất định.
createChoice(value, navigationType)ChoiceTạo một lựa chọn mới có tuỳ chọn điều hướng trang.
createResponse(response)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục trắc nghiệm này.
duplicate()MultipleChoiceItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getChoices()Choice[]Nhận tất cả lựa chọn cho một vật phẩm.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng cho một câu hỏi.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời sai câu hỏi.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
hasOtherOption()BooleanXác định xem mục có tuỳ chọn "khác" hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setChoiceValues(values)MultipleChoiceItemĐặt các lựa chọn cho một mục từ một mảng chuỗi.
setChoices(choices)MultipleChoiceItemĐặt một mảng các lựa chọn cho một mặt hàng.
setFeedbackForCorrect(feedback)MultipleChoiceItemĐặt phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng cho một câu hỏi.
setFeedbackForIncorrect(feedback)MultipleChoiceItemThiết lập phản hồi sẽ hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời sai câu hỏi.
setHelpText(text)MultipleChoiceItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)MultipleChoiceItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)MultipleChoiceItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)MultipleChoiceItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
showOtherOption(enabled)MultipleChoiceItemĐặt liệu mục có tuỳ chọn "other" hay không.

PageBreakItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()PageBreakItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGoToPage()PageBreakItemLấy PageBreakItem mà biểu mẫu sẽ chuyển đến sau khi hoàn thành trang trước khi ngắt trang này (nghĩa là khi chuyển đến ngắt trang này theo tiến trình tuyến tính thông thường thông qua biểu mẫu).
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPageNavigationType()PageNavigationTypeLấy loại điều hướng trang xảy ra sau khi hoàn tất trang trước khi ngắt trang này (nghĩa là khi chuyển đến ngắt trang này theo tiến trình tuyến tính thông thường thông qua biểu mẫu).
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
setGoToPage(goToPageItem)PageBreakItemĐặt trang cần chuyển đến sau khi hoàn tất trang trước khi ngắt trang này (nghĩa là khi đến ngắt trang này theo tiến trình tuyến tính thông thường thông qua biểu mẫu).
setGoToPage(navigationType)PageBreakItemĐặt loại điều hướng trang xảy ra sau khi hoàn tất trang trước khi ngắt trang (nghĩa là khi chuyển đến ngắt trang này theo tiến trình tuyến tính thông thường thông qua biểu mẫu).
setHelpText(text)PageBreakItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)PageBreakItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

Thuộc tính

Tài sảnLoạiNội dung mô tả
CONTINUEEnumTiếp tục chuyển sang trang tiếp theo của biểu mẫu sau khi hoàn tất trang hiện tại.
GO_TO_PAGEEnumChuyển đến một trang cụ thể của biểu mẫu sau khi hoàn tất trang hiện tại.
RESTARTEnumBắt đầu lại biểu mẫu từ đầu mà không xoá các câu trả lời đã nhập từ trước đến nay, sau khi hoàn thành trang hiện tại.
SUBMITEnumGửi câu trả lời qua biểu mẫu sau khi hoàn tất trang hiện tại.

ParagraphTextItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()ParagraphTextItemXoá mọi thông tin xác thực dữ liệu cho mục văn bản của đoạn văn bản này.
createResponse(response)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục văn bản của đoạn văn bản này.
duplicate()ParagraphTextItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)ParagraphTextItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)ParagraphTextItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)ParagraphTextItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)ParagraphTextItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)ParagraphTextItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)ParagraphTextItemĐặt phương thức xác thực dữ liệu cho mục văn bản của đoạn văn bản này.

ParagraphTextValidation

ParagraphTextValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireTextContainsPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để chứa mẫu.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để không chứa mẫu.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để không khớp với mẫu.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu thời lượng phản hồi phải lớn hơn hoặc bằng giá trị.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu thời lượng phản hồi phải nhỏ hơn giá trị.
requireTextMatchesPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để khớp với mẫu.

QuizFeedback

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getLinkUrls()String[]Lấy danh sách các URL được liên kết với Phản hồi.
getText()StringLấy văn bản hiển thị của Ý kiến phản hồi.

QuizFeedbackBuilder

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
addLink(url)QuizFeedbackBuilderThêm một đường liên kết đến tài liệu bổ sung của ý kiến phản hồi.
addLink(url, displayText)QuizFeedbackBuilderThêm một đường liên kết đến tài liệu bổ sung của ý kiến phản hồi.
build()QuizFeedbackTạo một Phản hồi thuộc loại tương ứng cho trình tạo này.
copy()QuizFeedbackBuilderTrả về bản sao của trình tạo này.
setText(text)QuizFeedbackBuilderThiết lập văn bản phản hồi.

ScaleItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục tỷ lệ này.
duplicate()ScaleItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getLeftLabel()StringLấy nhãn cho giới hạn dưới của tỷ lệ, nếu có.
getLowerBound()IntegerLấy giới hạn dưới của thang đo.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getRightLabel()StringLấy nhãn cho giới hạn trên của tỷ lệ, nếu có.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
getUpperBound()IntegerLấy giới hạn trên của tỷ lệ.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setBounds(lower, upper)ScaleItemĐặt giới hạn dưới và giới hạn trên của tỷ lệ.
setGeneralFeedback(feedback)ScaleItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)ScaleItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setLabels(lower, upper)ScaleItemĐặt nhãn cho giới hạn dưới và giới hạn trên của tỷ lệ.
setPoints(points)ScaleItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)ScaleItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)ScaleItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

SectionHeaderItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()SectionHeaderItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
setHelpText(text)SectionHeaderItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)SectionHeaderItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

TextItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()TextItemXoá mọi thông tin xác thực dữ liệu cho mục văn bản này.
createResponse(response)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục văn bản này.
duplicate()TextItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)TextItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)TextItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)TextItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)TextItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)TextItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)TextItemĐặt phương thức xác thực dữ liệu cho mục văn bản này.

TextValidation

TextValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireNumber()TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số.
requireNumberBetween(start, end)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số từ bắt đầu đến kết thúc, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
requireNumberEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số bằng với giá trị đã chỉ định.
requireNumberGreaterThan(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số lớn hơn giá trị đã chỉ định.
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số lớn hơn hoặc bằng giá trị được chỉ định.
requireNumberLessThan(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số nhỏ hơn giá trị được chỉ định.
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số nhỏ hơn hoặc bằng giá trị được chỉ định.
requireNumberNotBetween(start, end)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số không nằm trong khoảng từ bắt đầu đến kết thúc, tính cả 2 giá trị đầu cuối.
requireNumberNotEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số không bằng giá trị được chỉ định.
requireTextContainsPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để chứa mẫu.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để không chứa mẫu.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để không khớp với mẫu.
requireTextIsEmail()TextValidationBuilderBắt buộc phải có mục văn bản là địa chỉ email.
requireTextIsUrl()TextValidationBuilderBắt buộc phải có mục văn bản là một URL.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu thời lượng phản hồi phải lớn hơn hoặc bằng giá trị.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu thời lượng phản hồi phải nhỏ hơn giá trị.
requireTextMatchesPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để khớp với mẫu.
requireWholeNumber()TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số nguyên.

TimeItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(hour, minute)ItemResponseTạo ItemResponse mới cho mục thời gian này.
duplicate()TimeItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)TimeItemThiết lập để người trả lời xem được nội dung phản hồi khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm nhưng không có câu trả lời chính xác hoặc không chính xác (chẳng hạn như những câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)TimeItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)TimeItemĐặt số điểm của một vật phẩm có thể chấm điểm.
setRequired(enabled)TimeItemThiết lập liệu người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)TimeItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

VideoItem

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()VideoItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getAlignment()AlignmentLấy chế độ căn chỉnh ngang của video.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp là SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeLấy loại của mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
getWidth()IntegerLấy chiều rộng của video tính bằng pixel.
setAlignment(alignment)VideoItemĐặt chế độ căn chỉnh ngang của video.
setHelpText(text)VideoItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)VideoItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi được gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setVideoUrl(youtubeUrl)VideoItemTự đặt video từ một URL YouTube hoặc mã video cụ thể trên YouTube.
setWidth(width)VideoItemĐặt chiều rộng của video bằng pixel.