Tổng quan về tệp đối chiếu

Tài liệu tham khảo hiện tại

Truy cập vào các đường liên kết chính tới các điểm truy cập chính cho phiên bản hiện tại của SDK Địa điểm dành cho Android:

Thư viện ứng dụng

Tài liệu tham khảo cũ (không dùng nữa)

Truy cập các đường liên kết chính tới các điểm truy cập chính cho phiên bản trước của SDK Địa điểm dành cho Android (trong Dịch vụ Google Play phiên bản 16.0.0):