שירות ספרייה של Admin SDK

שירות ה-Admin SDK Directory מאפשר להשתמש ב-Directory API של ה-Admin SDK ב-Apps Script. ה-API הזה מאפשר לאדמינים של Google Workspace דומיינים (כולל מפיצים) לנהל מכשירים, קבוצות, משתמשים וישויות אחרות בדומיינים שלהם.

חומר עזר

מידע מפורט על השירות הזה זמין במסמכי התיעוד של Admin SDK Directory API. בדומה לכל השירותים המתקדמים ב-Apps Script, גם השירות של Admin SDK ב-Directory משתמש באותם אובייקטים, שיטות ופרמטרים כמו ה-API הציבורי. מידע נוסף זמין במאמר איך נקבעות חתימות של שיטות.

במדריך התמיכה ל-Admin SDK Directory תוכלו לדווח על בעיות ולקבל אפשרויות תמיכה אחרות.

קוד לדוגמה

בקוד לדוגמה שבהמשך משתמשים בגרסה 1 של ה-API.

רשימה של כל המשתמשים

בדוגמה הזו מוצגים כל המשתמשים בדומיין, ממוינים לפי שם פרטי.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Lists all the users in a domain sorted by first name.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/list
 */
function listAllUsers() {
 let pageToken;
 let page;
 do {
  page = AdminDirectory.Users.list({
   domain: 'example.com',
   orderBy: 'givenName',
   maxResults: 100,
   pageToken: pageToken
  });
  const users = page.users;
  if (!users) {
   console.log('No users found.');
   return;
  }
  // Print the user's full name and email.
  for (const user of users) {
   console.log('%s (%s)', user.name.fullName, user.primaryEmail);
  }
  pageToken = page.nextPageToken;
 } while (pageToken);
}

הוספת משתמש

בדוגמה הזו משתמשים מקבלים את כתובת האימייל שלהם, וכל הנתונים מתועדים במחרוזת JSON.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Get a user by their email address and logs all of their data as a JSON string.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/get
 */
function getUser() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 try {
  const user = AdminDirectory.Users.get(userEmail);
  console.log('User data:\n %s', JSON.stringify(user, null, 2));
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

הוספת משתמש/ת

בדוגמה הזו מוסיפים משתמש חדש לדומיין, כולל רק את הפרטים הנדרשים. הרשימה המלאה של שדות המשתמש מופיעה במסמכי התיעוד של ה-API.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Adds a new user to the domain, including only the required information. For
 * the full list of user fields, see the API's reference documentation:
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/insert
 */
function addUser() {
 let user = {
  // TODO (developer) - Replace primaryEmail value with yours
  primaryEmail: 'liz@example.com',
  name: {
   givenName: 'Elizabeth',
   familyName: 'Smith'
  },
  // Generate a random password string.
  password: Math.random().toString(36)
 };
 try {
  user = AdminDirectory.Users.insert(user);
  console.log('User %s created with ID %s.', user.primaryEmail, user.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

יצירת כינוי

דוגמה זו יוצרת כינוי (כינוי) עבור משתמש.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Creates an alias (nickname) for a user.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users.aliases/insert
 */
function createAlias() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 let alias = {
  alias: 'chica@example.com'
 };
 try {
  alias = AdminDirectory.Users.Aliases.insert(alias, userEmail);
  console.log('Created alias %s for user %s.', alias.alias, userEmail);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

הצגת כל הקבוצות

בדוגמה הזו מפורטות כל הקבוצות שבדומיין.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Lists all the groups in the domain.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/groups/list
 */
function listAllGroups() {
 let pageToken;
 let page;
 do {
  page = AdminDirectory.Groups.list({
   domain: 'example.com',
   maxResults: 100,
   pageToken: pageToken
  });
  const groups = page.groups;
  if (!groups) {
   console.log('No groups found.');
   return;
  }
  // Print group name and email.
  for (const group of groups) {
   console.log('%s (%s)', group.name, group.email);
  }
  pageToken = page.nextPageToken;
 } while (pageToken);
}

הוספת חבר לקבוצה

הדוגמה הזו מוסיפה משתמש לקבוצה קיימת בדומיין.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Adds a user to an existing group in the domain.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/members/insert
 */
function addGroupMember() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 // TODO (developer) - Replace groupEmail value with yours
 const groupEmail = 'bookclub@example.com';
 const member = {
  email: userEmail,
  role: 'MEMBER'
 };
 try {
  AdminDirectory.Members.insert(member, groupEmail);
  console.log('User %s added as a member of group %s.', userEmail, groupEmail);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}