שירות Analytics

שירות Analytics מאפשר להשתמש ב-Management API וב-Reporting APIs של Google Analytics ב-Apps Script. ממשקי ה-API האלה מאפשרים למשתמשי Analytics לקבל מידע על מבנה החשבון ולהפיק דוחות על הביצועים שלו.

מקורות מידע

למידע מפורט על השירות הזה, עיינו במסמכי התיעוד של ממשקי ה-API השונים של Google Analytics:

בדומה לכל השירותים המתקדמים ב-Apps Script, גם בשירות של Analytics נעשה שימוש באותם אובייקטים, שיטות ופרמטרים כמו ב-API הציבורי. ניתן למצוא מידע נוסף במאמר איך נקבעות חתימות שיטה.

כדי לדווח על בעיות ולמצוא מקורות תמיכה אחרים, אפשר לעיין בדפי התמיכה הרלוונטיים:

קוד לדוגמה

את הקוד לדוגמה שמופיע מתחת לגרסה 3 של Management API.

פירוט של מבנה החשבון

הדוגמה מפרטת את כל החשבונות, נכסי האינטרנט והפרופילים ב-Google Analytics שלמשתמש הנוכחי יש גישה אליהם.

Advanced/analytics.gs
/**
 * Lists Analytics accounts.
 */
function listAccounts() {
 try {
  const accounts = Analytics.Management.Accounts.list();
  if (!accounts.items || !accounts.items.length) {
   console.log('No accounts found.');
   return;
  }

  for (let i = 0; i < accounts.items.length; i++) {
   const account = accounts.items[i];
   console.log('Account: name "%s", id "%s".', account.name, account.id);

   // List web properties in the account.
   listWebProperties(account.id);
  }
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error: %s', e.error);
 }
}

/**
 * Lists web properites for an Analytics account.
 * @param {string} accountId The account ID.
 */
function listWebProperties(accountId) {
 try {
  const webProperties = Analytics.Management.Webproperties.list(accountId);
  if (!webProperties.items || !webProperties.items.length) {
   console.log('\tNo web properties found.');
   return;
  }
  for (let i = 0; i < webProperties.items.length; i++) {
   const webProperty = webProperties.items[i];
   console.log('\tWeb Property: name "%s", id "%s".',
     webProperty.name, webProperty.id);

   // List profiles in the web property.
   listProfiles(accountId, webProperty.id);
  }
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error: %s', e.error);
 }
}

/**
 * Logs a list of Analytics accounts profiles.
 * @param {string} accountId   The Analytics account ID
 * @param {string} webPropertyId The web property ID
 */
function listProfiles(accountId, webPropertyId) {
 // Note: If you experience "Quota Error: User Rate Limit Exceeded" errors
 // due to the number of accounts or profiles you have, you may be able to
 // avoid it by adding a Utilities.sleep(1000) statement here.
 try {
  const profiles = Analytics.Management.Profiles.list(accountId,
    webPropertyId);

  if (!profiles.items || !profiles.items.length) {
   console.log('\t\tNo web properties found.');
   return;
  }
  for (let i = 0; i < profiles.items.length; i++) {
   const profile = profiles.items[i];
   console.log('\t\tProfile: name "%s", id "%s".', profile.name,
     profile.id);
  }
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error: %s', e.error);
 }
}

הרצת דוח

הדוגמה מפעילה דוח שמאחזר את 25 מילות המפתח ומקורות התנועה המובילים, ושומר את התוצאות בגיליון אלקטרוני חדש.

Advanced/analytics.gs
/**
 * Runs a report of an Analytics profile ID. Creates a sheet with the report.
 * @param {string} profileId The profile ID.
 */
function runReport(profileId) {
 const today = new Date();
 const oneWeekAgo = new Date(today.getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000);

 const startDate = Utilities.formatDate(oneWeekAgo, Session.getScriptTimeZone(),
   'yyyy-MM-dd');
 const endDate = Utilities.formatDate(today, Session.getScriptTimeZone(),
   'yyyy-MM-dd');

 const tableId = 'ga:' + profileId;
 const metric = 'ga:visits';
 const options = {
  'dimensions': 'ga:source,ga:keyword',
  'sort': '-ga:visits,ga:source',
  'filters': 'ga:medium==organic',
  'max-results': 25
 };
 const report = Analytics.Data.Ga.get(tableId, startDate, endDate, metric,
   options);

 if (!report.rows) {
  console.log('No rows returned.');
  return;
 }

 const spreadsheet = SpreadsheetApp.create('Google Analytics Report');
 const sheet = spreadsheet.getActiveSheet();

 // Append the headers.
 const headers = report.columnHeaders.map((columnHeader) => {
  return columnHeader.name;
 });
 sheet.appendRow(headers);

 // Append the results.
 sheet.getRange(2, 1, report.rows.length, headers.length)
   .setValues(report.rows);

 console.log('Report spreadsheet created: %s',
   spreadsheet.getUrl());
}