Dịch vụ Tasks

Dịch vụ Tasks cho phép bạn sử dụng API Google Tasks trong Apps Script. API này giúp người dùng quản lý việc cần làm của họ trong Gmail.

Tài liệu tham khảo

Để biết thông tin chi tiết về dịch vụ này, hãy xem tài liệu tham khảo dành cho API Tasks. Giống như tất cả các dịch vụ nâng cao trong Apps Script, dịch vụ Tasks cũng sử dụng đối tượng, phương thức và tham số giống như API công khai. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cách xác định chữ ký phương thức.

Để báo cáo sự cố và tìm dịch vụ hỗ trợ khác, hãy xem Hướng dẫn hỗ trợ việc cần làm.

Ứng dụng mẫu

Ứng dụng web mẫu Simple Tasks minh hoạ cách sử dụng dịch vụ Tasks cho cả thao tác đọc và ghi. Bạn có thể xem toàn bộ mã nguồn trên kho lưu trữ GitHub của chúng tôi.

Mã mẫu

Mã mẫu bên dưới sử dụng phiên bản 1 của API.

Liệt kê danh sách việc cần làm

Mẫu này liệt kê các danh sách công việc trong tài khoản của bạn.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists the titles and IDs of tasksList.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasklists/list
 */
function listTaskLists() {
 try {
  // Returns all the authenticated user's task lists.
  const taskLists = Tasks.Tasklists.list();
  // If taskLists are available then print all tasklists.
  if (!taskLists.items) {
   console.log('No task lists found.');
   return;
  }
  // Print the tasklist title and tasklist id.
  for (let i = 0; i < taskLists.items.length; i++) {
   const taskList = taskLists.items[i];
   console.log('Task list with title "%s" and ID "%s" was found.', taskList.title, taskList.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s ', err.message);
 }
}

Liệt kê việc cần làm

Mẫu này liệt kê các công việc trong một danh sách công việc nhất định.

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists task items for a provided tasklist ID.
 * @param {string} taskListId The tasklist ID.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/list
 */
function listTasks(taskListId) {
 try {
  // List the task items of specified tasklist using taskList id.
  const tasks = Tasks.Tasks.list(taskListId);
  // If tasks are available then print all task of given tasklists.
  if (!tasks.items) {
   console.log('No tasks found.');
   return;
  }
  // Print the task title and task id of specified tasklist.
  for (let i = 0; i < tasks.items.length; i++) {
   const task = tasks.items[i];
   console.log('Task with title "%s" and ID "%s" was found.', task.title, task.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}

Thêm việc cần làm

Mẫu này thêm một công việc mới vào danh sách việc cần làm.

advanced/tasks.gs
/**
 * Adds a task to a tasklist.
 * @param {string} taskListId The tasklist to add to.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/insert
 */
function addTask(taskListId) {
 // Task details with title and notes for inserting new task
 let task = {
  title: 'Pick up dry cleaning',
  notes: 'Remember to get this done!'
 };
 try {
  // Call insert method with taskDetails and taskListId to insert Task to specified tasklist.
  task = Tasks.Tasks.insert(task, taskListId);
  // Print the Task ID of created task.
  console.log('Task with ID "%s" was created.', task.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Tasks.insert() of Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}