Cộng tác với các nhà phát triển khác

Apps Script cung cấp một số tính năng giúp bạn và những nhà phát triển khác xây dựng và duy trì các tập lệnh, tiện ích bổ sung cũng như ứng dụng web.

Thông tin cơ bản về việc cộng tác

Để cộng tác trong một dự án, bạn và các cộng tác viên của mình đều phải có quyền chỉnh sửa tệp dự án Apps Script (và vùng chứa của tệp đó, nếu đó là tập lệnh ràng buộc). Việc này cho phép mọi người trong nhóm của bạn xem và thực hiện thay đổi đối với mã Apps Script. Người chỉnh sửa cũng có thể tạo phiên bản mã mới, phát hành tiện ích bổ sung và triển khai tập lệnh dưới dạng ứng dụng web hoặc thực thi cho API Apps Script.

Bạn có thể giúp nhóm của mình bằng cách lập kế hoạch trước cách xử lý, chỉnh sửa, đánh giá, tạo phiên bản và (nếu có) việc triển khai cũng như phát hành dự án, tiện ích bổ sung hoặc ứng dụng web. Dự án độc lập thường dễ dàng cộng tác nhất vì chúng xuất hiện trực tiếp trong Google Drive và là loại dự án được đề xuất cho việc phát triển ứng dụng bổ sung và web.

Một vấn đề phổ biến trong quá trình cộng tác xảy ra khi chủ sở hữu dự án tập lệnh rời khỏi nhóm mà không chuyển quyền sở hữu dự án cho người khác trong nhóm. Điều này có thể khiến bạn không thể duy trì hoặc cập nhật dự án. Việc đặt dự án tập lệnh của bạn vào một bộ nhớ dùng chung sẽ ngăn được vấn đề này vì các tệp trong bộ nhớ dùng chung không có chủ sở hữu cụ thể.

Cộng tác bằng công cụ dòng lệnh clasp

clasp cho phép bạn đồng bộ hoá các dự án giữa script.google.com và hệ thống tệp cục bộ của bạn. Việc này cho phép bạn đơn giản hóa và tự động hóa quá trình phát triển mã nếu bạn và các cộng tác viên đang sử dụng phần mềm quản lý quyền kiểm soát nguồn, chẳng hạn như git.

Xem hướng dẫn về Giao diện dòng lệnh bằng clasp để biết thêm thông tin chi tiết.

Hợp tác với bộ nhớ dùng chung

Bộ nhớ dùng chung (trước đây gọi là "Drive nhóm") cung cấp một không gian dùng chung trong Google Drive để các nhóm người dùng Drive có thể cộng tác hiệu quả hơn. Các tệp được đặt trong bộ nhớ dùng chung thuộc sở hữu của toàn bộ nhóm chứ không phải của từng cá nhân. Điều này có nghĩa là khi một cộng tác viên rời khỏi nhóm, họ sẽ không có quyền sở hữu và kiểm soát với họ.

Bộ nhớ dùng chung cũng cho phép bạn di chuyển tệp trên các miền — bộ nhớ dùng chung trong một miền có thể có các cộng tác viên từ một miền khác có thể di chuyển tệp từ miền đó vào bộ nhớ dùng chung. Điều này có thể rất hữu ích cho nhà phát triển Apps Script, vì nó cung cấp phương tiện để nhóm phát triển các tiện ích bổ sung, ứng dụng web hoặc mã khác cho khách hàng trong nhiều miền.

Khi bạn sử dụng bộ nhớ dùng chung để cộng tác trong các dự án Apps Script, hãy lưu ý những điều sau:

  1. Những cộng tác viên có quyền chỉnh sửa bộ nhớ dùng chung có thể tạo hoặc di chuyển các tệp mới vào bộ nhớ dùng chung. Là người chỉnh sửa tập lệnh, họ có thể xem và chỉnh sửa các dự án tập lệnh, chạy mã tập lệnh, tạo các phiên bản tập lệnh mới, phát hành tiện ích bổ sung.
  2. Để triển khai tập lệnh dưới dạng ứng dụng web hoặc tệp thực thi cho API Apps Script, tài khoản tạo quy trình triển khai phải thuộc cùng một miền với bộ nhớ dùng chung chứa tập lệnh đó.
  3. Bộ nhớ dùng chung cho phép bạn chia sẻ các tệp cụ thể trong bộ nhớ dùng chung với những người khác bên ngoài nhóm và cập nhật quyền chỉnh sửa và quyền xem của họ trên các tệp đó như mọi tệp khác trên Drive. Tuy nhiên, nếu người dùng thuộc nhóm bộ nhớ dùng chung, bạn không thể giảm quyền truy cập của họ cho các tệp cụ thể. Ví dụ: nếu người dùng có quyền chỉnh sửa bộ nhớ dùng chung, thì bạn không thể thay đổi quyền đó thành quyền chỉ có thể xem cho một tệp cụ thể trong bộ nhớ dùng chung.
  4. Những cộng tác viên có toàn quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung, ngoài các tuỳ chọn ở trên, có thể xoá tệp và dự án Apps Script, cũng như di chuyển tệp ra khỏi bộ nhớ dùng chung.
  5. Tất cả các tập lệnh liên kết vùng chứa sử dụng cùng một danh sách truy cập của người xem và người chỉnh sửa được xác định cho tệp vùng chứa. Ví dụ: nếu có quyền chỉnh sửa đối với Google Trang tính, bạn cũng có quyền chỉnh sửa đối với mọi mã dự án Apps Script đính kèm vào đó. Việc đặt một tệp vùng chứa như vậy vào bộ nhớ dùng chung sẽ cấp cho cộng tác viên của bộ nhớ dùng chung đó quyền truy cập vào mã tập lệnh giống như quyền truy cập của chính họ.
  6. Khi một dự án tập lệnh nằm trong một bộ nhớ dùng chung, quyền truy cập vào dự án Cloud Platform (GCP) có thể bị hạn chế. Hãy xem phần hướng dẫn về Dự án GCP và bộ nhớ dùng chung để biết thông tin chi tiết.
  7. Các ứng dụng web được triển khai trong một miền sẽ ngừng hoạt động nếu quyền sở hữu của các ứng dụng đó thay đổi thành một bộ nhớ dùng chung hoặc tài khoản thuộc một miền khác. Bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách di chuyển tập lệnh trở lại miền ban đầu.
  8. Tương tự, các dự án tập lệnh được triển khai dưới dạng tệp thực thi API Apps Script sẽ hoạt động khi API được gọi nếu được di chuyển qua bộ nhớ dùng chung từ miền này sang miền khác. Bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách di chuyển tập lệnh trở lại miền gốc.

Cộng tác nhờ chia sẻ dự án

Bạn cũng có thể cộng tác trong một dự án bằng cách chia sẻ trực tiếp dự án đó với tất cả các cộng tác viên. Bạn có thể trực tiếp chia sẻ các dự án tập lệnh nằm trong các thư mục Google Drive thông thường hoặc trong các bộ nhớ dùng chung. Nếu sử dụng phương thức này, bạn nên lập kế hoạch cẩn thận cho những người sở hữu và duy trì tập lệnh theo thời gian.

Dự án độc lập sẽ xuất hiện trong Google Drive dưới dạng tệp và bạn có thể chia sẻ các dự án đó như bất kỳ tệp nào khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chia sẻ tệp và thư mục.

Các dự án liên kết với vùng chứa sẽ không hiển thị từ Google Drive. Để chia sẻ một dự án liên kết vùng chứa, bạn chỉ cần chia sẻ tệp vùng chứa gốc. Ví dụ: nếu có một tập lệnh liên kết với Google Trang tính, bạn có thể chỉ định người khác làm người chỉnh sửa tập lệnh bằng cách chỉ định họ làm người chỉnh sửa trên Google Trang tính. Tất cả dự án trong vùng chứa đó đều kế thừa các chế độ cài đặt quyền truy cập của người xem và người chỉnh sửa của tệp vùng chứa.

Tất cả các tập lệnh liên kết vùng chứa đều sử dụng cùng một danh sách truy cập của chủ sở hữu, người xem và người chỉnh sửa được xác định cho tệp vùng chứa. Chủ sở hữu vùng chứa sở hữu một dự án tập lệnh mới bất kể ai là người tạo dự án đó.

Cộng tác và dự án tài nguyên

Tài nguyên là các thực thể liên kết với dự án của bạn nhưng tồn tại độc lập với mã. Phần này giải thích mức độ ảnh hưởng của việc cộng tác đối với một dự án, cụ thể là: dự án Cloud Platform, trình kích hoạt, thư viện và thuộc tính người dùng.

Cộng tác và các dự án Cloud Platform

Mỗi dự án Apps Script đều có một dự án Cloud Platform (GCP) liên kết. Các dự án GCP có nhóm chủ sở hữu, người chỉnh sửa và các vai trò khác riêng có thể khác với nhóm người dùng có thể truy cập vào dự án tập lệnh.

Nếu bạn dự định phát hành dự án tập lệnh dưới dạng một tiện ích bổ sung, thì dự án đó phải sử dụng dự án GCP chuẩn. Khi cộng tác trên một ứng dụng sử dụng dự án GCP chuẩn, bạn nên định cấu hình vai trò và chủ sở hữu GCP để đảm bảo tất cả các cộng tác viên đều có cấp truy cập phù hợp. Điều này giúp ngăn chặn các tình huống mà bạn mất quyền truy cập vào phần cài đặt Cloud của dự án vì chủ sở hữu của dự án không còn ở trong tổ chức của bạn nữa. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tiện ích bổ sung.

Cộng tác và kích hoạt

Khi bạn cộng tác trong một dự án, mọi trình kích hoạt có thể cài đặt mà bạn tạo sẽ không được chia sẻ với những người có quyền truy cập vào dự án của bạn. Nếu cần thiết lập trình kích hoạt nhất quán cho tất cả các cộng tác viên, bạn có thể sử dụng dịch vụ Tập lệnh để tạo trình kích hoạt theo phương thức lập trình tại thời điểm chạy. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý trình kích hoạt theo phương thức lập trình.

Cộng tác và thư viện

Thư viện có trong dự án dành cho các cộng tác viên của dự án. Tuy nhiên, nếu không có ít nhất quyền đọc cấp một thư viện đi kèm, thì họ sẽ không thể dùng các thư viện đó – tập lệnh sẽ gửi lỗi trong trường hợp này. Để biết thêm thông tin về các thư viện, hãy xem phần Quản lý thư viện.

Cộng tác và thuộc tính người dùng

Thuộc tính người dùng là duy nhất cho người dùng đã tạo các thuộc tính đó. Điều này có nghĩa là các cộng tác viên dự án không thể xem hoặc truy cập vào thuộc tính người dùng của bạn, cũng như không thể xem hoặc truy cập vào thuộc tính của họ. Hãy sử dụng thuộc tính của tập lệnh nếu bạn muốn chia sẻ các thuộc tính cụ thể của dự án với cộng tác viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn về thuộc tính.