Method: projects.deployments.delete

מחיקת פריסה של פרויקט ב-Apps Script.

בקשת HTTP

DELETE https://script.googleapis.com/v1/projects/{scriptId}/deployments/{deploymentId}

כתובת ה-URL משתמשת בתחביר gRPC קידוד מחדש.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
scriptId

string

מזהה ה-Drive של פרויקט הסקריפט.

deploymentId

string

מזהה הפריסה שרוצים לפרוס.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם התגובה מוצלחת, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאה

ההגדרה הזו מחייבת את היקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/script.deployments

למידע נוסף, עיינו בסקירה כללית על OAuth 2.0.