Spreadsheet Service

גיליון אלקטרוני

השירות הזה מאפשר לסקריפטים ליצור קבצים ב-Google Sheets, לגשת אליהם ולשנות אותם. למידע נוסף, ראו מדריך לאחסון נתונים בגיליונות אלקטרוניים.

לפעמים פעולות בגיליון אלקטרוני מקובצות יחד כדי לשפר את הביצועים, למשל כשמבצעים קריאות מרובות לשיטה. כדי לוודא שכל השינויים בהמתנה מתבצעים מיד, למשל כדי להראות למשתמשים מידע בזמן שסקריפט פועל, עליכם לקרוא לפונקציה SpreadsheetApp.flush().

מחלקות

שםתיאור קצר
AutoFillSeriesספירה של סוגי הסדרות שמשמשות לחישוב ערכים שמולאו אוטומטית.
Bandingגישה ושינוי של פסי צבע, דפוסי הצבעים המוחלים על שורות או עמודות של טווח.
BandingThemeבמספור של עיצובי הגלים.
BigQueryDataSourceSpecגישה למפרט של מקור הנתונים הקיים ב-BigQuery.
BigQueryDataSourceSpecBuilderה-builder של BigQueryDataSourceSpecBuilder.
BooleanConditionגישה לתנאים בוליאניים ב-ConditionalFormatRules.
BooleanCriteriaספירה שמייצגת קריטריונים בוליאניים שאפשר להשתמש בהם בפורמט מותנה או במסנן.
BorderStyleסגנונות שאפשר להגדיר בטווח באמצעות Range.setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style).
CellImageמייצג תמונה להוספה לתא.
CellImageBuilderבנאי של CellImage.
Colorייצוג של צבע.
ColorBuilderה-builder של ColorBuilder.
ConditionalFormatRuleגישה לכללי עיצוב מותנה.
ConditionalFormatRuleBuilderכלי לבניית כללים של עיצוב מותנה.
ContainerInfoגישה למיקום של התרשים בתוך גיליון.
CopyPasteTypeרשימה של סוגי הדבקה מיוחדים אפשריים.
DataExecutionErrorCodeמספר קודי שגיאה של ביצוע נתונים.
DataExecutionStateמספר מצבי ביצוע הנתונים.
DataExecutionStatusסטטוס ביצוע הנתונים.
DataSourceגישה למקור נתונים קיים ושינוי שלו.
DataSourceChartגישה לתרשים קיים של מקור נתונים ושינוי שלו.
DataSourceColumnגישה לעמודה של מקור נתונים ושינוי שלה.
DataSourceFormulaגישה לנוסחאות קיימות של מקורות נתונים ושינוי שלהן.
DataSourceParameterגישה לפרמטרים קיימים של מקורות נתונים.
DataSourceParameterTypeהמספור של סוגי הפרמטרים של מקור הנתונים.
DataSourcePivotTableגישה לטבלת צירים קיימת של מקור נתונים ושינוי שלהם.
DataSourceRefreshScheduleגישה ללוח זמנים קיים לרענון ושינוי שלו.
DataSourceRefreshScheduleFrequencyגישה לתדירות של לוח זמנים לרענון, שמציינת באיזו תדירות ומתי יתבצע הרענון.
DataSourceRefreshScopeרשימה של היקפים לריענון.
DataSourceSheetגישה לגיליון קיים של מקור נתונים ושינוי שלו.
DataSourceSheetFilterגישה למסנן קיים של גיליון של מקור הנתונים ושינוי שלו.
DataSourceSpecגישה להגדרות הכלליות של מפרט קיים של מקור נתונים.
DataSourceSpecBuilderה-builder של DataSourceSpec.
DataSourceTableגישה לטבלה של מקור נתונים ושינוי שלהם.
DataSourceTableColumnאפשר לגשת לעמודה קיימת בתוך DataSourceTable ולשנות אותה.
DataSourceTableFilterגישה למסנן קיים בטבלה של מקור נתונים ושינוי שלו.
DataSourceTypeהמספור של סוגי מקורות הנתונים.
DataValidationגישה לכללים לאימות נתונים.
DataValidationBuilderכלי לבניית כללים לאימות נתונים.
DataValidationCriteriaספירה שמייצגת את הקריטריונים לאימות נתונים שניתן להגדיר בטווח.
DateTimeGroupingRuleלגשת לכלל קיבוץ קיים לפי תאריך ושעה.
DateTimeGroupingRuleTypeסוגי הכללים לקיבוץ לפי תאריך ושעה.
DeveloperMetadataגישה למטא נתונים של מפתחים ושינוי שלהם.
DeveloperMetadataFinderחיפוש מטא נתונים של מפתח בגיליון אלקטרוני.
DeveloperMetadataLocationלגשת למידע על מיקום המטא נתונים של המפתח.
DeveloperMetadataLocationTypeספירה של סוגי המיקומים של מטא נתונים למפתחים.
DeveloperMetadataVisibilityספירה של סוגי הרשאות הגישה למטא נתונים של מפתח.
Dimensionרשימת הוראות אפשריות שלאורכן ניתן לאחסן את הנתונים בגיליון אלקטרוני.
Directionספירה שמייצגת את הכיוונים האפשריים שניתן להעביר בגיליון אלקטרוני באמצעות מקשי החיצים.
Drawingמייצג שרטוט בגיליון בגיליון אלקטרוני.
EmbeddedAreaChartBuilderבוני לתרשים שטח.
EmbeddedBarChartBuilderBuilder לתרשים עמודות.
EmbeddedChartמייצג תרשים שהוטמע בגיליון אלקטרוני.
EmbeddedChartBuilderה-builder משמש לעריכה של EmbeddedChart.
EmbeddedColumnChartBuilderBuilder לתרשימי עמודות אנכיים.
EmbeddedComboChartBuilderBuilder לתרשימים משולבים.
EmbeddedHistogramChartBuilderבוני לתרשימי היסטוגרמה.
EmbeddedLineChartBuilderבוני לתרשימי קו.
EmbeddedPieChartBuilderBuilder ליצירת תרשימי עוגה.
EmbeddedScatterChartBuilderבוני תרשימי פיזור.
EmbeddedTableChartBuilderBuilder ליצירת תרשימי טבלאות.
Filterמשתמשים במחלקה הזו כדי לשנות מסננים קיימים ב-Grid גיליונות, סוג ברירת המחדל של הגיליון.
FilterCriteriaאפשר להשתמש בכיתה הזו כדי לקבל מידע על המסננים הקיימים או להעתיק אותם.
FilterCriteriaBuilderכדי להוסיף קריטריונים למסנן, מבצעים את הפעולות הבאות:
  1. יוצרים את הכלי ליצירת קריטריונים באמצעות SpreadsheetApp.newFilterCriteria().
  2. מוסיפים הגדרות ל-builder באמצעות השיטות מהכיתה הזו.
  3. משתמשים בפונקציה build() כדי להרכיב את הקריטריונים עם ההגדרות שצוינו.
FrequencyTypeהמספור של סוגי התדירות.
GradientConditionגישה לתנאים של הדרגתי (צבע) ב-ConditionalFormatRuleApis.
Groupגישה לקבוצות של גיליונות אלקטרוניים ושינוי שלהן.
GroupControlTogglePositionספירה שמייצגת את המיקומים האפשריים שיכולים להיות למתג של פקד קבוצה.
InterpolationTypeספירה שמייצגת את אפשרויות האינטרפולציה לחישוב ערך שישמש ב-GradientCondition ב-ConditionalFormatRule.
NamedRangeיצירה של טווחי תאים בעלי שם, גישה אליהם ושינוי שלהם.
OverGridImageמייצג תמונה על פני רשת המשבצות בגיליון אלקטרוני.
PageProtectionאפשר לגשת לגיליונות מוגנים בגרסה הישנה יותר של Google Sheets ולשנות אותם.
PivotFilterגישה למסננים של טבלת צירים ושינוי שלהם.
PivotGroupגישה לקבוצות משנה בטבלת צירים ושינוי שלהן.
PivotGroupLimitגישה למגבלה של קבוצת טבלאות צירים ושינוי שלה.
PivotTableגישה לטבלאות צירים ושינוי שלהן.
PivotTableSummarizeFunctionמספר פונקציות שמסכם נתונים בטבלת הצירים.
PivotValueגישה לקבוצות ערכים בטבלאות צירים ושינוי שלהן.
PivotValueDisplayTypeספירה של דרכים להצגת ערך בטבלת צירים כפונקציה של ערך אחר.
Protectionגישה לטווחים וגיליונות מוגנים ושינוי שלהם.
ProtectionTypeספירה שמייצגת את החלקים בגיליון אלקטרוני שאפשר להגן עליהם מפני עריכות.
Rangeגישה לטווחים של גיליונות אלקטרוניים ושינוי שלהם.
RangeListאוסף של מופע אחד או יותר של Range באותו גיליון.
RecalculationIntervalספירה שמייצגת את המרווחים האפשריים שבהם נעשה שימוש בחישוב מחדש של גיליון אלקטרוני.
RelativeDateספירה שמייצגת את אפשרויות התאריך היחסיות לחישוב ערך שישמש ב-BooleanCriteria מבוסס-תאריכים.
RichTextValueמחרוזת טקסט מעוצבת המשמשת לייצוג טקסט של תא.
RichTextValueBuilderBuilder לערכים של טקסט עשיר.
Selectionלגשת לבחירה הפעילה הנוכחית בגיליון הפעיל.
Sheetגישה לגיליונות של גיליונות אלקטרוניים ושינוי שלהם.
SheetTypeסוגי הגיליונות השונים שיכולים להיכלל בגיליון אלקטרוני.
Slicerמייצג כלי סינון, שמשמש לסינון טווחים, תרשימים וטבלאות צירים ללא שיתוף פעולה.
SortOrderספירה שמייצגת את סדר המיון.
SortSpecמפרט המיון.
Spreadsheetלגשת לקבצים ב-Google Sheets ולשנות אותם.
SpreadsheetAppגישה לקובצי Google Sheets ויצירה שלהם.
SpreadsheetThemeגישה לעיצובים קיימים ושינוי שלהם.
TextDirectionספירה של הנחיות טקסט.
TextFinderחיפוש או החלפה של טקסט בתוך טווח, גיליון או גיליון אלקטרוני.
TextRotationגישה להגדרות סבב הטקסט בתא.
TextStyleסגנון הטקסט שעבר רינדור בתא.
TextStyleBuilderכלי לבניית סגנונות טקסט.
TextToColumnsDelimiterרשימת הסוגים של תווי הפרדה מוגדרים מראש שיכולים לפצל עמודת טקסט למספר עמודות.
ThemeColorייצוג של צבע עיצוב.
ThemeColorTypeטיפוסים בני מנייה (enum) שמתארים ערכי צבעים שונים שנתמכים בעיצובים.
ValueTypeספירה של סוגי הערכים שהוחזרו על ידי Range.getValue() ו-Range.getValues() ממחלקת הטווח של שירות הגיליון האלקטרוני.
WrapStrategyספירה של האסטרטגיות המשמשות לטיפול בגלישת טקסט בתא.

AutoFillSeries

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DEFAULT_SERIESEnumברירת מחדל.
ALTERNATE_SERIESEnumמילוי אוטומטי באמצעות ההגדרה הזו יגרום לכך שהתאים הריקים בטווח המורחב יתמלאו בעותקים של הערכים הקיימים.

Banding

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
copyTo(range)Bandingהעתקת הרצועה לטווח אחר.
getFirstColumnColorObject()Colorמחזירה את הצבע של העמודה המתחלפת הראשון בטווח, או null אם לא הוגדר צבע.
getFirstRowColorObject()Colorמחזירה את הצבע של השורה המתחלפת הראשונה, או את הערך null אם לא הוגדר צבע.
getFooterColumnColorObject()Colorמחזירה את הצבע של העמודה האחרונה בטווח, או null אם לא הוגדר צבע.
getFooterRowColorObject()Colorמחזירה את הצבע של השורה האחרונה בתחום, או null אם לא הוגדר צבע.
getHeaderColumnColorObject()Colorמחזירה את הצבע של העמודה הראשונה בטווח, או null אם לא הוגדר צבע.
getHeaderRowColorObject()Colorמחזירה את הצבע של שורת הכותרת או null אם לא הוגדר צבע.
getRange()Rangeהפונקציה מחזירה את הטווח של הרצועה הזו.
getSecondColumnColorObject()Colorמחזירה את הצבע של העמודה המתחלפת השנייה בטווח, או null אם לא הוגדר צבע.
getSecondRowColorObject()Colorמחזירה את הצבע של השורה המתחלפת השנייה, או את הערך null אם לא הוגדר צבע.
remove()voidהסרת הרצועה הזו תוסר.
setFirstColumnColor(color)Bandingמגדירה את הצבע של העמודה הראשונה המתחלף.
setFirstColumnColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע של העמודה המתחלפת הראשונה בטווח.
setFirstRowColor(color)Bandingמגדירה את הצבע של השורה הראשונה המתחלף.
setFirstRowColorObject(color)Bandingמגדירה את צבע השורה המתחלפת הראשונה של הגופן.
setFooterColumnColor(color)Bandingהגדרת הצבע של העמודה האחרונה.
setFooterColumnColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע של העמודה האחרונה בתחום.
setFooterRowColor(color)Bandingהגדרת הצבע של השורה האחרונה.
setFooterRowColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע של השורה התחתונה של הגבולות.
setHeaderColumnColor(color)Bandingהגדרת הצבע של עמודת הכותרת.
setHeaderColumnColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע של עמודת הכותרת.
setHeaderRowColor(color)Bandingהגדרת הצבע של שורת הכותרת.
setHeaderRowColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע של שורת הכותרת.
setRange(range)Bandingהגדרת הטווח של התדר הזה.
setSecondColumnColor(color)Bandingמגדירה את הצבע של העמודה השנייה המתחלף.
setSecondColumnColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע של העמודה המתחלפת השנייה בטווח.
setSecondRowColor(color)Bandingמגדירה את הצבע של השורה השנייה המתחלף.
setSecondRowColorObject(color)Bandingהגדרת הצבע המתחלף השני של הרצועה.

BandingTheme

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
LIGHT_GREYEnumעיצוב של פסים בצבע אפור בהיר.
CYANEnumעיצוב של פסים בציאן.
GREENEnumעיצוב של פסים ירוקים.
YELLOWEnumעיצוב של פסים צהובים.
ORANGEEnumעיצוב עם פסים כתומים.
BLUEEnumעיצוב עם פסים כחולים.
TEALEnumעיצוב של פסים בצבע כחול-ירקרק.
GREYEnumעיצוב של פסים אפורים.
BROWNEnumעיצוב של פסים חומים.
LIGHT_GREENEnumעיצוב של פסים בצבע ירוק בהיר.
INDIGOEnumעיצוב עם רצועות אינדיגו.
PINKEnumעיצוב של פסים ורודים.

BigQueryDataSourceSpec

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
copy()DataSourceSpecBuilderיצירת DataSourceSpecBuilder על סמך ההגדרות של מקור הנתונים הזה.
getDatasetId()Stringמקבל את מזהה מערך הנתונים ב-BigQuery.
getParameters()DataSourceParameter[]הפונקציה מקבלת את הפרמטרים של מקור הנתונים.
getProjectId()Stringהפונקציה מקבלת את מזהה פרויקט החיוב.
getRawQuery()Stringהפונקציה מקבלת את מחרוזת השאילתה הגולמית.
getTableId()Stringהפונקציה מקבלת את מזהה הטבלה ב-BigQuery.
getTableProjectId()Stringהפונקציה מקבלת את מזהה הפרויקט ב-BigQuery של הטבלה.
getType()DataSourceTypeהפונקציה מקבלת את הסוג של מקור הנתונים.

BigQueryDataSourceSpecBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
build()DataSourceSpecיצירת מפרט של מקור נתונים מההגדרות ב-builder הזה.
copy()DataSourceSpecBuilderיצירת DataSourceSpecBuilder על סמך ההגדרות של מקור הנתונים הזה.
getDatasetId()Stringמקבל את מזהה מערך הנתונים ב-BigQuery.
getParameters()DataSourceParameter[]הפונקציה מקבלת את הפרמטרים של מקור הנתונים.
getProjectId()Stringהפונקציה מקבלת את מזהה פרויקט החיוב.
getRawQuery()Stringהפונקציה מקבלת את מחרוזת השאילתה הגולמית.
getTableId()Stringהפונקציה מקבלת את מזהה הטבלה ב-BigQuery.
getTableProjectId()Stringהפונקציה מקבלת את מזהה הפרויקט ב-BigQuery של הטבלה.
getType()DataSourceTypeהפונקציה מקבלת את הסוג של מקור הנתונים.
removeAllParameters()BigQueryDataSourceSpecBuilderכל הפרמטרים יוסרו.
removeParameter(parameterName)BigQueryDataSourceSpecBuilderהסרה של הפרמטר שצוין.
setDatasetId(datasetId)BigQueryDataSourceSpecBuilderמגדיר את מזהה מערך הנתונים ב-BigQuery.
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)BigQueryDataSourceSpecBuilderמוסיף פרמטר, או אם הפרמטר בעל השם קיים, מעדכן את תא המקור שלו.
setProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderמגדיר את מזהה הפרויקט לחיוב ב-BigQuery.
setRawQuery(rawQuery)BigQueryDataSourceSpecBuilderמגדירה את מחרוזת השאילתה הגולמית.
setTableId(tableId)BigQueryDataSourceSpecBuilderמגדיר את מזהה הטבלה ב-BigQuery.
setTableProjectId(projectId)BigQueryDataSourceSpecBuilderמגדיר את מזהה הפרויקט ב-BigQuery לטבלה.

BooleanCondition

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getBackgroundObject()Colorהפונקציה מקבלת את צבע הרקע של התנאי הבוליאני הזה.
getBold()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם התנאי הבוליאני מדגיש את הטקסט ומחזירה false אם התנאי הבוליאני מסיר את ההדגשה מהטקסט.
getCriteriaType()BooleanCriteriaהפונקציה מקבלת את סוג הקריטריון של הכלל כפי שמוגדר בספירה של BooleanCriteria.
getCriteriaValues()Object[]מקבלת מערך של ארגומנטים לקריטריונים של הכלל.
getFontColorObject()Colorהפונקציה מקבלת את צבע הגופן של התנאי הבוליאני הזה.
getItalic()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם התנאי הבוליאני הזה הופך את הטקסט לנטוי, ומחזירה את הערך false אם התנאי הבוליאני הזה מסיר את הטקסט הנטוי.
getStrikethrough()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם התנאי הבוליאני הזה מופיע לאורך הטקסט ומחזירה false אם התנאי הבוליאני מסיר קו חוצה מהטקסט.
getUnderline()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם התנאי הבוליאני הזה מדגיש את הטקסט ומחזירה false אם התנאי הבוליאני הזה מסיר קו תחתון מהטקסט.

BooleanCriteria

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
CELL_EMPTYEnumהקריטריונים מתקיימים כשהתא ריק.
CELL_NOT_EMPTYEnumהקריטריונים מתקיימים כשהתא אינו ריק.
DATE_AFTEREnumהקריטריונים מתקיימים כשהתאריך חל אחרי הערך הנתון.
DATE_BEFOREEnumהקריטריונים מתקיימים כשהתאריך חל לפני הערך הנתון.
DATE_EQUAL_TOEnumהקריטריונים מתקיימים כאשר תאריך שווה לערך הנתון.
DATE_NOT_EQUAL_TOEnumהקריטריונים מתקיימים כשהתאריך לא שווה לערך הנתון.
DATE_AFTER_RELATIVEEnumהקריטריונים להתקיים כאשר תאריך חל אחרי ערך התאריך היחסי.
DATE_BEFORE_RELATIVEEnumהקריטריונים מתמלאים כשהתאריך חל לפני ערך התאריך היחסי.
DATE_EQUAL_TO_RELATIVEEnumהקריטריונים מתקיימים כאשר תאריך שווה לערך התאריך היחסי.
NUMBER_BETWEENEnumהקריטריונים מתקיימים כאשר מספר שנמצא בין הערכים הנתונים.
NUMBER_EQUAL_TOEnumהקריטריונים מתקיימים כאשר מספר ששווה לערך הנתון.
NUMBER_GREATER_THANEnumהתנאי מתקיים כאשר מספר גדול מהערך הנתון.
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumהתנאי מתקיים כאשר מספר גדול מהערך הנתון או שווה לו.
NUMBER_LESS_THANEnumהתנאי מתקיים כאשר מספר קטן מהערך הנתון.
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumהתנאי מתקיים כאשר מספר קטן מהערך הנתון או שווה לו.
NUMBER_NOT_BETWEENEnumהקריטריונים מתקיימים כאשר מספר שאינו בין הערכים הנתונים.
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumהקריטריונים מתקיימים כאשר מספר שאינו שווה לערך הנתון.
TEXT_CONTAINSEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט מכיל את הערך הנתון.
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט לא מכיל את הערך הנתון.
TEXT_EQUAL_TOEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט שווה לערך הנתון.
TEXT_NOT_EQUAL_TOEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט לא שווה לערך הנתון.
TEXT_STARTS_WITHEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט מתחיל בערך הנתון.
TEXT_ENDS_WITHEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט מסתיים בערך הנתון.
CUSTOM_FORMULAEnumהקריטריונים מתקיימים כשהקלט גורם להערכה של הנוסחה הנתונה להיות true.

BorderStyle

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DOTTEDEnumגבולות של קווים מקווקווים.
DASHEDEnumגבולות קו מקווקו.
SOLIDEnumגבולות קווים דקים.
SOLID_MEDIUMEnumגבולות קווים בינוניים.
SOLID_THICKEnumגבולות עבים של קווים מלאים.
DOUBLEEnumשני גבולות של קווים רצופים.

CellImage

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
valueTypeValueTypeשדה שמוגדר לערך ValueType.IMAGE, ומייצג את סוג ערך התמונה.

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getAltTextDescription()Stringמחזירה את תיאור הטקסט החלופי לתמונה הזו.
getAltTextTitle()Stringמחזירה את כותרת הטקסט החלופי לתמונה זו.
getContentUrl()Stringמחזירה כתובת URL באירוח של Google לתמונה.
getUrl()Stringהפונקציה מקבלת את כתובת ה-URL המקורית של התמונה. אם כתובת ה-URL לא זמינה, הפונקציה מחזירה את הערך null.
toBuilder()CellImageBuilderהפונקציה יוצרת builder שהופך תמונה לסוג ערך של תמונה, כדי שתוכלו למקם אותה בתא.

CellImageBuilder

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
valueTypeValueTypeשדה שמוגדר לערך ValueType.IMAGE, ומייצג את סוג ערך התמונה.

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
build()CellImageיוצרת את סוג ערך התמונה הדרוש להוספת תמונה לתא.
getAltTextDescription()Stringמחזירה את תיאור הטקסט החלופי לתמונה הזו.
getAltTextTitle()Stringמחזירה את כותרת הטקסט החלופי לתמונה זו.
getContentUrl()Stringמחזירה כתובת URL באירוח של Google לתמונה.
getUrl()Stringהפונקציה מקבלת את כתובת ה-URL המקורית של התמונה. אם כתובת ה-URL לא זמינה, הפונקציה מחזירה את הערך null.
setAltTextDescription(description)CellImageמגדיר את תיאור הטקסט החלופי לתמונה הזו.
setAltTextTitle(title)CellImageמגדיר את כותרת הטקסט החלופי לתמונה הזו.
setSourceUrl(url)CellImageBuilderמגדיר את כתובת ה-URL של מקור התמונה.
toBuilder()CellImageBuilderהפונקציה יוצרת builder שהופך תמונה לסוג ערך של תמונה, כדי שתוכלו למקם אותה בתא.

Color

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
asRgbColor()RgbColorהמרת הצבע הזה לRgbColor.
asThemeColor()ThemeColorהפונקציה ממירה את הצבע הזה ל-ThemeColor.
getColorType()ColorTypeקבלת הסוג של הצבע הזה.

ColorBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
asRgbColor()RgbColorהמרת הצבע הזה לRgbColor.
asThemeColor()ThemeColorהפונקציה ממירה את הצבע הזה ל-ThemeColor.
build()Colorיצירת אובייקט צבע מההגדרות שסופקו ל-builder.
getColorType()ColorTypeקבלת הסוג של הצבע הזה.
setRgbColor(cssString)ColorBuilderמוגדר כצבע RGB.
setThemeColor(themeColorType)ColorBuilderמוגדר כצבע העיצוב.

ConditionalFormatRule

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
copy()ConditionalFormatRuleBuilderמחזירה הגדרה קבועה מראש של יוצר הכללים עם ההגדרות של הכלל הזה.
getBooleanCondition()BooleanConditionמאחזרת את פרטי BooleanCondition של הכלל אם הכלל משתמש בקריטריונים של תנאי בוליאני.
getGradientCondition()GradientConditionמאחזרת את פרטי GradientCondition של הכלל, אם הכלל הזה משתמש בקריטריונים של תנאי שיפוע.
getRanges()Range[]מאחזרת את הטווחים שעליהם חל כלל הפורמט המותנה הזה.

ConditionalFormatRuleBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
build()ConditionalFormatRuleבונה כלל של עיצוב מותנה מההגדרות שהוחלו על ה-builder.
copy()ConditionalFormatRuleBuilderמחזירה הגדרה קבועה מראש של יוצר הכללים עם ההגדרות של הכלל הזה.
getBooleanCondition()BooleanConditionמאחזרת את פרטי BooleanCondition של הכלל אם הכלל משתמש בקריטריונים של תנאי בוליאני.
getGradientCondition()GradientConditionמאחזרת את פרטי GradientCondition של הכלל, אם הכלל הזה משתמש בקריטריונים של תנאי שיפוע.
getRanges()Range[]מאחזרת את הטווחים שעליהם חל כלל הפורמט המותנה הזה.
setBackground(color)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את צבע הרקע של הפורמט של כלל העיצוב המותנה.
setBackgroundObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את צבע הרקע של הפורמט של כלל העיצוב המותנה.
setBold(bold)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה טקסט מודגש עבור הפורמט של כלל העיצוב המותנה.
setFontColor(color)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את צבע הגופן של הפורמט של כלל העיצוב המותנה.
setFontColorObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את צבע הגופן של הפורמט של כלל העיצוב המותנה.
setGradientMaxpoint(color)ConditionalFormatRuleBuilderהפונקציה מנקה את ערך ההדרגתיות המקסימלית של ההדרגתיות של הכלל המותנה, ובמקום זאת משתמשת בערך המקסימלי בטווחים של הכלל.
setGradientMaxpointObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderהפונקציה מנקה את ערך ההדרגתיות המקסימלית של ההדרגתיות של הכלל המותנה, ובמקום זאת משתמשת בערך המקסימלי בטווחים של הכלל.
setGradientMaxpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את שדות ה-maxpoint להדרגתיות של כלל העיצוב המותנה.
setGradientMaxpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את שדות ה-maxpoint להדרגתיות של כלל העיצוב המותנה.
setGradientMidpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את שדות נקודת האמצע ההדרגתית של כלל העיצוב המותנה.
setGradientMidpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את שדות נקודת האמצע ההדרגתית של כלל העיצוב המותנה.
setGradientMinpoint(color)ConditionalFormatRuleBuilderניקוי הערך המינימלי של ההדרגתיות של הכלל המותנה, ובמקום זאת נעשה שימוש בערך המינימלי בטווחים של הכלל.
setGradientMinpointObject(color)ConditionalFormatRuleBuilderניקוי הערך המינימלי של ההדרגתיות של הכלל המותנה, ובמקום זאת נעשה שימוש בערך המינימלי בטווחים של הכלל.
setGradientMinpointObjectWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את שדות נקודת המינימום של ההדרגתיות של כלל העיצוב המותנה.
setGradientMinpointWithValue(color, type, value)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את שדות נקודת המינימום של ההדרגתיות של כלל העיצוב המותנה.
setItalic(italic)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את גופן הטקסט לפורמט של הכלל של העיצוב המותנה.
setRanges(ranges)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה טווח אחד או יותר שעליו יחול כלל הפורמט המותנה הזה.
setStrikethrough(strikethrough)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר קו חוצה בטקסט לפורמט של הכלל של העיצוב המותנה.
setUnderline(underline)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר קו תחתון לטקסט של הפורמט של כלל העיצוב המותנה.
whenCellEmpty()ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את כלל העיצוב המותנה כך שיופעל כאשר התא ריק.
whenCellNotEmpty()ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את כלל העיצוב המותנה כך שהתא יהיה ריק.
whenDateAfter(date)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של העיצוב המותנה כך שיופעל כשהתאריך יופיע אחרי הערך הנתון.
whenDateAfter(date)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר תאריך כלשהו חל אחרי התאריך היחסי הנתון.
whenDateBefore(date)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את כלל העיצוב המותנה כך שיופעל כאשר תאריך חל לפני התאריך הנתון.
whenDateBefore(date)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר תאריך חל לפני התאריך היחסי הנתון.
whenDateEqualTo(date)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את כלל העיצוב המותנה כך שיופעל כאשר תאריך שווה לתאריך הנתון.
whenDateEqualTo(date)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר תאריך שווה לתאריך היחסי הנתון.
whenFormulaSatisfied(formula)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר הנוסחה הנתונה מקבלת ערך true.
whenNumberBetween(start, end)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר מספר נופל בין שני ערכים שצוינו או אחד מהם.
whenNumberEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של העיצוב המותנה כך שיופעל כאשר מספר שווה לערך הנתון.
whenNumberGreaterThan(number)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של העיצוב המותנה כך שיופעל כאשר מספר גדול מהערך הנתון.
whenNumberGreaterThanOrEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר מספר גדול מהערך הנתון או שווה לו.
whenNumberLessThan(number)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר מספר קטן מהערך הנתון.
whenNumberLessThanOrEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר מספר קטן מהערך הנתון או שווה לו.
whenNumberNotBetween(start, end)ConditionalFormatRuleBuilderמגדירה את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר מספר אינו נופל בין שני הערכים שצוינו ואינו אף אחד מהם.
whenNumberNotEqualTo(number)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר מספר אינו שווה לערך הנתון.
whenTextContains(text)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כשהקלט מכיל את הערך הנתון.
whenTextDoesNotContain(text)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כשהקלט לא מכיל את הערך הנתון.
whenTextEndsWith(text)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כשהקלט מסתיים בערך הנתון.
whenTextEqualTo(text)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את כלל הפורמט המותנה כך שיופעל כאשר הקלט שווה לערך הנתון.
whenTextStartsWith(text)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את הכלל של הפורמט המותנה כך שיופעל כשהקלט מתחיל בערך הנתון.
withCriteria(criteria, args)ConditionalFormatRuleBuilderמגדיר את כלל הפורמט המותנה לקריטריונים שהוגדרו על ידי ערכי BooleanCriteria, נלקחים בדרך כלל מה-criteria וה-arguments של כלל קיים.

ContainerInfo

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getAnchorColumn()Integerהצד הימני של התרשים מעוגן בעמודה הזו.
getAnchorRow()Integerהצד העליון של התרשים מעוגן בשורה הזו.
getOffsetX()Integerמספר הפיקסלים הזה מופנה לפינה השמאלית העליונה של התרשים מעמודת העוגן.
getOffsetY()Integerמספר הפיקסלים הזה מאופס מהפינה השמאלית העליונה בתרשים משורת העוגן.

CopyPasteType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
PASTE_NORMALEnumהדבקה של ערכים, נוסחאות, פורמטים ומיזוגים.
PASTE_NO_BORDERSEnumהדביקו ערכים, נוסחאות, פורמטים ומיזוגים, אבל ללא גבולות.
PASTE_FORMATEnumיש להדביק את הפורמט בלבד.
PASTE_FORMULAEnumמדביקים את הנוסחאות בלבד.
PASTE_DATA_VALIDATIONEnumמדביקים את אימות הנתונים בלבד.
PASTE_VALUESEnumמדביקים את הערכים רק ללא פורמטים, נוסחאות או מיזוגים.
PASTE_CONDITIONAL_FORMATTINGEnumמדביקים את כללי הצבעים בלבד.
PASTE_COLUMN_WIDTHSEnumמדביקים את מידות הרוחב של העמודות בלבד.

DataExecutionErrorCode

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DATA_EXECUTION_ERROR_CODE_UNSUPPORTEDEnumקוד שגיאה בהפעלת נתונים שאינו נתמך ב-Apps Script.
NONEEnumאין שגיאה בהפעלת הנתונים.
TIME_OUTEnumהזמן שהוקצב לביצוע הנתונים פג.
TOO_MANY_ROWSEnumהפעלת הנתונים מחזירה יותר שורות מהמגבלה.
TOO_MANY_COLUMNSEnumהפעלת הנתונים מחזירה יותר עמודות מהמגבלה.
TOO_MANY_CELLSEnumהפעלת הנתונים מחזירה יותר תאים מהמגבלה.
ENGINEEnumשגיאה במנוע ביצוע הנתונים.
PARAMETER_INVALIDEnumפרמטר ביצוע הנתונים לא חוקי.
UNSUPPORTED_DATA_TYPEEnumהפעלת הנתונים מחזירה סוג נתונים שאינו נתמך.
DUPLICATE_COLUMN_NAMESEnumהפעלת הנתונים מחזירה שמות כפולים של עמודות.
INTERRUPTEDEnumהפעלת הנתונים הופסקה.
OTHEREnumשגיאות אחרות.
TOO_MANY_CHARS_PER_CELLEnumהפעלת הנתונים מחזירה ערכים שחורגים ממספר התווים המקסימלי המותר בתא יחיד.
DATA_NOT_FOUNDEnumמסד הנתונים שמקור הנתונים מפנה אליו לא נמצא.
PERMISSION_DENIEDEnumלמשתמש אין גישה למסד הנתונים שמקור הנתונים מפנה אליו.

DataExecutionState

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DATA_EXECUTION_STATE_UNSUPPORTEDEnumמצב ביצוע נתונים אינו נתמך ב-Apps Script.
RUNNINGEnumהפעלת הנתונים התחילה והיא פועלת.
SUCCESSEnumהפעלת הנתונים הושלמה בהצלחה.
ERROREnumהפעלת הנתונים הושלמה ויש בה שגיאות.
NOT_STARTEDEnumהפעלת הנתונים לא התחילה.

DataExecutionStatus

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getErrorCode()DataExecutionErrorCodeהפונקציה מקבלת את קוד השגיאה של הפעלת הנתונים.
getErrorMessage()Stringמקבל את הודעת השגיאה של הפעלת הנתונים.
getExecutionState()DataExecutionStateמקבל את מצב ביצוע הנתונים.
getLastExecutionTime()Dateקבלת השעה שבה הושלמה הפעלת הנתונים האחרונה, ללא קשר למצב הביצוע.
getLastRefreshedTime()Dateקבלת השעה שבה הנתונים רועננו לאחרונה.
isTruncated()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם הנתונים מהביצוע המוצלח האחרון נחתכים, או false אחרת.

DataSource

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
cancelAllLinkedDataSourceObjectRefreshes()voidמבטל את כל הרענוןים הפעילים של אובייקטים במקור נתונים המקושרים למקור הנתונים הזה.
createCalculatedColumn(name, formula)DataSourceColumnיצירת עמודה מחושבת.
createDataSourcePivotTableOnNewSheet()DataSourcePivotTableיצירת טבלת צירים של מקור נתונים ממקור הנתונים הזה בתא הראשון של גיליון חדש.
createDataSourceTableOnNewSheet()DataSourceTableיצירת טבלה של מקור נתונים ממקור הנתונים הזה בתא הראשון של גיליון חדש.
getCalculatedColumnByName(columnName)DataSourceColumnמחזירה את העמודה המחושבת במקור הנתונים שתואמת לשם העמודה.
getCalculatedColumns()DataSourceColumn[]מחזירה את כל העמודות המחושבות במקור הנתונים.
getColumns()DataSourceColumn[]מחזירה את כל העמודות במקור הנתונים.
getDataSourceSheets()DataSourceSheet[]מחזירה את הגיליונות של מקור הנתונים שמשויכים למקור הנתונים הזה.
getSpec()DataSourceSpecקבלת המפרט של מקור הנתונים.
refreshAllLinkedDataSourceObjects()voidרענון של כל האובייקטים של מקור הנתונים שמקושרים למקור הנתונים.
updateSpec(spec)DataSourceהמפרט של מקור הנתונים יעדכן את המפרט של מקור הנתונים וירענן את האובייקטים של מקור הנתונים שמקושרים למקור הנתונים הזה, בהתאם למפרט החדש.
updateSpec(spec, refreshAllLinkedObjects)DataSourceהמפרט של מקור הנתונים יעדכן את המפרט של מקור הנתונים וירענן את data source sheets המקושר עם המפרט החדש.
waitForAllDataExecutionsCompletion(timeoutInSeconds)voidבהמתנה עד שכל ההפעלות הנוכחיות של האובייקטים המקושרים של מקור הנתונים יושלמו, והתזמון יסתיים אחרי מספר השניות שצוין.

DataSourceChart

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
cancelDataRefresh()DataSourceChartמבטל את רענון הנתונים המשויך לאובייקט הזה אם הוא פועל עכשיו.
forceRefreshData()DataSourceChartרענון הנתונים של האובייקט הזה ללא קשר למצב הנוכחי.
getDataSource()DataSourceמקבלת את מקור הנתונים שאליו האובייקט מקושר.
getStatus()DataExecutionStatusמקבל את סטטוס ביצוע הנתונים של האובייקט.
refreshData()DataSourceChartרענון של נתוני האובייקט.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusבהמתנה עד שההפעלה הנוכחית תסתיים, והתזמון יסתיים אחרי מספר השניות שצוין.

DataSourceColumn

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getDataSource()DataSourceמקבלת את מקור הנתונים המשויך לעמודה של מקור הנתונים.
getFormula()Stringהפונקציה מקבלת את הנוסחה לעמודה של מקור הנתונים.
getName()Stringהפונקציה מקבלת את השם לעמודה של מקור הנתונים.
hasArrayDependency()Booleanמחזירה אם לעמודה יש תלות במערך.
isCalculatedColumn()Booleanמחזירה אם העמודה היא עמודה מחושבת.
remove()voidמסירה את העמודה של מקור הנתונים.
setFormula(formula)DataSourceColumnמגדירה את הנוסחה לעמודה של מקור הנתונים.
setName(name)DataSourceColumnמגדירה את שם העמודה של מקור הנתונים.

DataSourceFormula

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
cancelDataRefresh()DataSourceFormulaמבטל את רענון הנתונים המשויך לאובייקט הזה אם הוא פועל עכשיו.
forceRefreshData()DataSourceFormulaרענון הנתונים של האובייקט הזה ללא קשר למצב הנוכחי.
getAnchorCell()Rangeהפונקציה מחזירה את הערך Range שמייצג את התא שבו מעוגנת הנוסחה של מקור הנתונים.
getDataSource()DataSourceמקבלת את מקור הנתונים שאליו האובייקט מקושר.
getDisplayValue()Stringמחזירה את ערך התצוגה של הנוסחה של מקור הנתונים.
getFormula()Stringמחזירה את הנוסחה לנוסחה של מקור הנתונים.
getStatus()DataExecutionStatusמקבל את סטטוס ביצוע הנתונים של האובייקט.
refreshData()DataSourceFormulaרענון של נתוני האובייקט.
setFormula(formula)DataSourceFormulaהמערכת מעדכנת את הנוסחה.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusבהמתנה עד שההפעלה הנוכחית תסתיים, והתזמון יסתיים אחרי מספר השניות שצוין.

DataSourceParameter

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getName()Stringהפונקציה מקבלת את שם הפרמטר.
getSourceCell()Stringהפונקציה מקבלת את תא המקור שלפיו מוערך הפרמטר, או null אם סוג הפרמטר אינו DataSourceParameterType.CELL.
getType()DataSourceParameterTypeהפונקציה מקבלת את סוג הפרמטר.

DataSourceParameterType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DATA_SOURCE_PARAMETER_TYPE_UNSUPPORTEDEnumסוג פרמטר של מקור נתונים שאינו נתמך ב-Apps Script.
CELLEnumערך הפרמטר של מקור הנתונים מבוסס על תא.

DataSourcePivotTable

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addColumnGroup(columnName)PivotGroupהוספה של קבוצה חדשה של עמודות צירים על סמך העמודה שצוינה במקור הנתונים.
addFilter(columnName, filterCriteria)PivotFilterהוספת מסנן חדש על סמך העמודה שצוינה של מקור הנתונים עם הקריטריונים שצוינו.
addPivotValue(columnName, summarizeFunction)PivotValueהוספת ערך ציר חדש על סמך העמודה שצוינה במקור הנתונים עם פונקציית הסיכום שצוינה.
addRowGroup(columnName)PivotGroupהוספה של קבוצה חדשה של שורות צירים על סמך העמודה שצוינה במקור הנתונים.
asPivotTable()PivotTableמחזירה את טבלת הצירים של מקור הנתונים כאובייקט רגיל של טבלת צירים.
cancelDataRefresh()DataSourcePivotTableמבטל את רענון הנתונים המשויך לאובייקט הזה אם הוא פועל עכשיו.
forceRefreshData()DataSourcePivotTableרענון הנתונים של האובייקט הזה ללא קשר למצב הנוכחי.
getDataSource()DataSourceמקבלת את מקור הנתונים שאליו האובייקט מקושר.
getStatus()DataExecutionStatusמקבל את סטטוס ביצוע הנתונים של האובייקט.
refreshData()DataSourcePivotTableרענון של נתוני האובייקט.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusבהמתנה עד שההפעלה הנוכחית תסתיים, והתזמון יסתיים אחרי מספר השניות שצוין.

DataSourceRefreshSchedule

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getFrequency()DataSourceRefreshScheduleFrequencyמקבלת את התדירות של לוח הזמנים לרענון, שמציינת באיזו תדירות ומתי יתבצע הרענון.
getScope()DataSourceRefreshScopeקבלת ההיקף של לוח הזמנים לרענון.
getTimeIntervalOfNextRun()TimeIntervalקבלת חלון הזמן של ההפעלה הבאה של לוח הזמנים לרענון.
isEnabled()Booleanהמדיניות קובעת אם לוח הזמנים לרענון מופעל.

DataSourceRefreshScheduleFrequency

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getDaysOfTheMonth()Integer[]מקבל את הימים בחודש כמספרים (1-28) שבהם יש לרענן את מקור הנתונים.
getDaysOfTheWeek()Weekday[]מקבלת את הימים בשבוע שבהם יש לרענן את מקור הנתונים.
getFrequencyType()FrequencyTypeהפונקציה מקבלת את סוג התדירות.
getStartHour()Integerמקבלת את שעת ההתחלה (כמספר בין 0 ל-23) של מרווח הזמן שבמהלכו לוח הזמנים לרענון פועל.

DataSourceRefreshScope

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DATA_SOURCE_REFRESH_SCOPE_UNSUPPORTEDEnumהיקף הרענון של מקור הנתונים לא נתמך.
ALL_DATA_SOURCESEnumהרענון חל על כל מקורות הנתונים בגיליון האלקטרוני.

DataSourceSheet

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceSheetהוספת מסנן שהוחל על הגיליון של מקור הנתונים.
asSheet()Sheetמחזירה את הגיליון של מקור הנתונים כאובייקט של גיליון רגיל.
autoResizeColumn(columnName)DataSourceSheetמשנה באופן אוטומטי את רוחב העמודה שצוינה.
autoResizeColumns(columnNames)DataSourceSheetשינוי אוטומטי של רוחב העמודות שצוינו.
cancelDataRefresh()DataSourceSheetמבטל את רענון הנתונים המשויך לאובייקט הזה אם הוא פועל עכשיו.
forceRefreshData()DataSourceSheetרענון הנתונים של האובייקט הזה ללא קשר למצב הנוכחי.
getColumnWidth(columnName)Integerמחזירה את הרוחב של העמודה שצוינה.
getDataSource()DataSourceמקבלת את מקור הנתונים שאליו האובייקט מקושר.
getFilters()DataSourceSheetFilter[]מחזירה את כל המסננים שהוחלו על הגיליון של מקור הנתונים.
getSheetValues(columnName)Object[]מחזירה את כל הערכים לגיליון של מקור הנתונים עבור שם העמודה שצוין.
getSheetValues(columnName, startRow, numRows)Object[]הפונקציה מחזירה את כל הערכים לגיליון של מקור הנתונים עבור שם העמודה שצוין מהשורה הראשונה (מבוססת-1) ועד לערך numRows שצוין.
getSortSpecs()SortSpec[]קבלת כל מפרטי המיון בגיליון של מקור הנתונים.
getStatus()DataExecutionStatusמקבל את סטטוס ביצוע הנתונים של האובייקט.
refreshData()DataSourceSheetרענון של נתוני האובייקט.
removeFilters(columnName)DataSourceSheetהסרת כל המסננים שהוחלו על העמודה של הגיליון של מקור הנתונים.
removeSortSpec(columnName)DataSourceSheetמסירה את מפרט המיון בעמודה בגיליון של מקור הנתונים.
setColumnWidth(columnName, width)DataSourceSheetהגדרת הרוחב של העמודה שצוינה.
setColumnWidths(columnNames, width)DataSourceSheetהגדרת הרוחב של העמודות שצוינו.
setSortSpec(columnName, ascending)DataSourceSheetמגדיר את מפרט המיון בעמודה בגיליון של מקור הנתונים.
setSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceSheetמגדיר את מפרט המיון בעמודה בגיליון של מקור הנתונים.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusבהמתנה עד שההפעלה הנוכחית תסתיים, והתזמון יסתיים אחרי מספר השניות שצוין.

DataSourceSheetFilter

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getDataSourceColumn()DataSourceColumnמחזירה את עמודת מקור הנתונים שעליו חל המסנן.
getDataSourceSheet()DataSourceSheetהפונקציה מחזירה את הערך DataSourceSheet שאליו שייך המסנן הזה.
getFilterCriteria()FilterCriteriaמחזירה את הקריטריונים לסינון.
remove()voidהסרת המסנן הזה מאובייקט מקור הנתונים.
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceSheetFilterמגדיר את הקריטריונים לסינון.

DataSourceSpec

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecמקבל את המפרט של מקור הנתונים ב-BigQuery.
copy()DataSourceSpecBuilderיצירת DataSourceSpecBuilder על סמך ההגדרות של מקור הנתונים הזה.
getParameters()DataSourceParameter[]הפונקציה מקבלת את הפרמטרים של מקור הנתונים.
getType()DataSourceTypeהפונקציה מקבלת את הסוג של מקור הנתונים.

DataSourceSpecBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecBuilderמקבל את ה-builder למקור הנתונים של BigQuery.
build()DataSourceSpecיצירת מפרט של מקור נתונים מההגדרות ב-builder הזה.
copy()DataSourceSpecBuilderיצירת DataSourceSpecBuilder על סמך ההגדרות של מקור הנתונים הזה.
getParameters()DataSourceParameter[]הפונקציה מקבלת את הפרמטרים של מקור הנתונים.
getType()DataSourceTypeהפונקציה מקבלת את הסוג של מקור הנתונים.
removeAllParameters()DataSourceSpecBuilderכל הפרמטרים יוסרו.
removeParameter(parameterName)DataSourceSpecBuilderהסרה של הפרמטר שצוין.
setParameterFromCell(parameterName, sourceCell)DataSourceSpecBuilderמוסיף פרמטר, או אם הפרמטר בעל השם קיים, מעדכן את תא המקור שלו.

DataSourceTable

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addColumns(columnNames)DataSourceTableהוספת עמודות לטבלה של מקור הנתונים.
addFilter(columnName, filterCriteria)DataSourceTableהוספת מסנן שהוחל על הטבלה של מקור הנתונים.
addSortSpec(columnName, ascending)DataSourceTableהוספת מפרט מיון לעמודה בטבלה של מקור הנתונים.
addSortSpec(columnName, sortOrder)DataSourceTableהוספת מפרט מיון לעמודה בטבלה של מקור הנתונים.
cancelDataRefresh()DataSourceTableמבטל את רענון הנתונים המשויך לאובייקט הזה אם הוא פועל עכשיו.
forceRefreshData()DataSourceTableרענון הנתונים של האובייקט הזה ללא קשר למצב הנוכחי.
getColumns()DataSourceTableColumn[]הפונקציה גורמת להוספת כל העמודות של מקור הנתונים לטבלה של מקור הנתונים.
getDataSource()DataSourceמקבלת את מקור הנתונים שאליו האובייקט מקושר.
getFilters()DataSourceTableFilter[]מחזירה את כל המסננים שהוחלו על טבלת מקור הנתונים.
getRange()Rangeהפונקציה מקבלת את Range שכוללת את הטבלה של מקור הנתונים הזה.
getRowLimit()Integerמחזירה את מגבלת השורות בטבלה של מקור הנתונים.
getSortSpecs()SortSpec[]מקבלת את כל מפרטי המיון בטבלה של מקור הנתונים.
getStatus()DataExecutionStatusמקבל את סטטוס ביצוע הנתונים של האובייקט.
isSyncingAllColumns()Booleanמחזירה אם הטבלה של מקור הנתונים מסנכרנת את כל העמודות במקור הנתונים המשויך.
refreshData()DataSourceTableרענון של נתוני האובייקט.
removeAllColumns()DataSourceTableמסירה את כל העמודות בטבלה של מקור הנתונים.
removeAllSortSpecs()DataSourceTableהסרת כל מפרטי המיון מטבלת מקור הנתונים.
setRowLimit(rowLimit)DataSourceTableעדכון מגבלת השורות בטבלה של מקור הנתונים.
syncAllColumns()DataSourceTableסנכרון כל העמודות, הנוכחיות והעתידיות במקור הנתונים המשויך, לטבלה של מקור הנתונים.
waitForCompletion(timeoutInSeconds)DataExecutionStatusבהמתנה עד שההפעלה הנוכחית תסתיים, והתזמון יסתיים אחרי מספר השניות שצוין.

DataSourceTableColumn

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getDataSourceColumn()DataSourceColumnמקבלת את העמודה של מקור הנתונים.
remove()voidהסרת העמודה מה-DataSourceTable.

DataSourceTableFilter

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getDataSourceColumn()DataSourceColumnמחזירה את עמודת מקור הנתונים שעליו חל המסנן.
getDataSourceTable()DataSourceTableהפונקציה מחזירה את הערך DataSourceTable שאליו שייך המסנן הזה.
getFilterCriteria()FilterCriteriaמחזירה את הקריטריונים לסינון.
remove()voidהסרת המסנן הזה מאובייקט מקור הנתונים.
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceTableFilterמגדיר את הקריטריונים לסינון.

DataSourceType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DATA_SOURCE_TYPE_UNSUPPORTEDEnumסוג של מקור נתונים שאינו נתמך ב-Apps Script.
BIGQUERYEnumמקור נתונים ב-BigQuery.

DataValidation

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
copy()DataValidationBuilderיוצר כלי לבניית כלל לאימות נתונים על סמך ההגדרות של הכלל הזה.
getAllowInvalid()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם הכלל מציג אזהרה כשהקלט נכשל באימות הנתונים, או false אם הקלט נדחה לחלוטין.
getCriteriaType()DataValidationCriteriaהפונקציה מקבלת את סוג הקריטריון של הכלל כפי שמוגדר בספירה של DataValidationCriteria.
getCriteriaValues()Object[]מקבלת מערך של ארגומנטים לקריטריונים של הכלל.
getHelpText()Stringהפונקציה מקבלת את טקסט העזרה של הכלל, או null אם לא הוגדר טקסט עזרה.

DataValidationBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
build()DataValidationבונה כלל לאימות נתונים מההגדרות שהוחלו על ה-builder.
copy()DataValidationBuilderיוצר כלי לבניית כלל לאימות נתונים על סמך ההגדרות של הכלל הזה.
getAllowInvalid()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם הכלל מציג אזהרה כשהקלט נכשל באימות הנתונים, או false אם הקלט נדחה לחלוטין.
getCriteriaType()DataValidationCriteriaהפונקציה מקבלת את סוג הקריטריון של הכלל כפי שמוגדר בספירה של DataValidationCriteria.
getCriteriaValues()Object[]מקבלת מערך של ארגומנטים לקריטריונים של הכלל.
getHelpText()Stringהפונקציה מקבלת את טקסט העזרה של הכלל, או null אם לא הוגדר טקסט עזרה.
requireCheckbox()DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה ערך בוליאני. הערך הזה מעובד כתיבת סימון.
requireCheckbox(checkedValue)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב שהקלט יהיה הערך שצוין או שהוא ריק.
requireCheckbox(checkedValue, uncheckedValue)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים שיחייב שהקלט יהיה אחד מהערכים שצוינו.
requireDate()DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך.
requireDateAfter(date)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך אחרי הערך הנתון.
requireDateBefore(date)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך לפני הערך הנתון.
requireDateBetween(start, end)DataValidationBuilderהמדיניות הזו מגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך שיחול בין שני התאריכים שצוינו או באחד משני התאריכים שצוינו.
requireDateEqualTo(date)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך שווה לערך הנתון.
requireDateNotBetween(start, end)DataValidationBuilderהמדיניות הזו מגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך שלא נופל בין שני התאריכים שצוינו או אף אחד מהם.
requireDateOnOrAfter(date)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך החל על הערך הנתון או אחריו.
requireDateOnOrBefore(date)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב תאריך עד לערך הנתון או לפני כן.
requireFormulaSatisfied(formula)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים שיחייב שהנוסחה הנתונה תקבל את הערך true.
requireNumberBetween(start, end)DataValidationBuilderהמדיניות הזו מגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהוא ידרוש מספר שנמצא בין שני המספרים שצוינו או שהוא אחד מהם.
requireNumberEqualTo(number)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב מספר השווה לערך הנתון.
requireNumberGreaterThan(number)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב מספר גדול מהערך הנתון.
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב מספר גדול מהערך הנתון או שווה לו.
requireNumberLessThan(number)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שידרוש מספר קטן מהערך הנתון.
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שידרוש מספר קטן מהערך הנתון או שווה לו.
requireNumberNotBetween(start, end)DataValidationBuilderהמדיניות הזו מגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב מספר שלא נופל בין שני המספרים שצוינו או אף אחד מהם.
requireNumberNotEqualTo(number)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שיחייב מספר שאינו שווה לערך הנתון.
requireTextContains(text)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יכיל את הערך הנתון.
requireTextDoesNotContain(text)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט לא יכיל את הערך הנתון.
requireTextEqualTo(text)DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה שווה לערך הנתון.
requireTextIsEmail()DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה בצורת כתובת אימייל.
requireTextIsUrl()DataValidationBuilderמגדיר את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה בצורת כתובת URL.
requireValueInList(values)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה שווה לאחד מהערכים הנתונים.
requireValueInList(values, showDropdown)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה שווה לאחד מהערכים הנתונים, עם אפשרות להסתיר את התפריט הנפתח.
requireValueInRange(range)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה שווה לערך בטווח הנתון.
requireValueInRange(range, showDropdown)DataValidationBuilderמגדירה את הכלל לאימות נתונים כך שהקלט יהיה שווה לערך בטווח הנתון, עם אפשרות להסתיר את התפריט הנפתח.
setAllowInvalid(allowInvalidData)DataValidationBuilderהמדיניות הזו קובעת אם להציג אזהרה כשקלט נכשל באימות הנתונים או אם לדחות את הקלט לחלוטין.
setHelpText(helpText)DataValidationBuilderטקסט העזרה שמופיע כשהמשתמש מעביר את העכבר מעל התא שבו מוגדר אימות הנתונים.
withCriteria(criteria, args)DataValidationBuilderמגדיר את כלל אימות הנתונים לקריטריון שהוגדרו על ידי ערכי DataValidationCriteria, נלקחים בדרך כלל מה-criteria וה-arguments של כלל קיים.

DataValidationCriteria

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DATE_AFTEREnumהפונקציה מחייבת תאריך שחל אחרי הערך הנתון.
DATE_BEFOREEnumיש לציין תאריך שחל לפני הערך הנתון.
DATE_BETWEENEnumמצריך תאריך שנמצא בין הערכים הנתונים.
DATE_EQUAL_TOEnumנדרש תאריך ששווה לערך הנתון.
DATE_IS_VALID_DATEEnumנדרש תאריך.
DATE_NOT_BETWEENEnumנדרש תאריך שאינו בין הערכים הנתונים.
DATE_ON_OR_AFTEREnumנדרש תאריך שחל בערך הנתון או מאוחר ממנו.
DATE_ON_OR_BEFOREEnumיש לציין תאריך שהוא זהה לערך הנתון או מוקדם ממנו.
NUMBER_BETWEENEnumמצריך מספר שנמצא בין הערכים הנתונים.
NUMBER_EQUAL_TOEnumנדרש מספר ששווה לערך הנתון.
NUMBER_GREATER_THANEnumנדרש מספר גדול מהערך הנתון.
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumמספר שגדול מהערך שצוין או שווה לו.
NUMBER_LESS_THANEnumיש צורך במספר קטן מהערך הנתון.
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumמספר שקטן מהערך הנתון או שווה לו.
NUMBER_NOT_BETWEENEnumנדרש מספר שאינו בין הערכים הנתונים.
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumיש צורך במספר שאינו שווה לערך הנתון.
TEXT_CONTAINSEnumהפונקציה מחייבת שהקלט מכיל את הערך הנתון.
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumהפונקציה מחייבת שהקלט לא מכיל את הערך הנתון.
TEXT_EQUAL_TOEnumמצריך שהקלט יהיה שווה לערך הנתון.
TEXT_IS_VALID_EMAILEnumהקלט צריך להיות בצורת כתובת אימייל.
TEXT_IS_VALID_URLEnumמצריך שהקלט יהיה בצורת כתובת URL.
VALUE_IN_LISTEnumמצריך שהקלט יהיה שווה לאחד מהערכים הנתונים.
VALUE_IN_RANGEEnumמצריך שהקלט יהיה שווה לערך בטווח הנתון.
CUSTOM_FORMULAEnumהפונקציה מחייבת שהקלט יגרום להערכה של הנוסחה הנתונה כ-true.
CHECKBOXEnumכדי לציין שהקלט הוא ערך מותאם אישית או ערך בוליאני, הוא צריך להופיע כתיבת סימון.

DateTimeGroupingRule

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getRuleType()DateTimeGroupingRuleTypeהפונקציה מקבלת את הסוג של כלל הקיבוץ לפי תאריך ושעה.

DateTimeGroupingRuleType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
UNSUPPORTEDEnumסוג כלל קיבוץ לפי תאריך ושעה אינו נתמך.
SECONDEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי שנייה, מ-0 עד 59.
MINUTEEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי דקה, מ-0 עד 59.
HOUREnumקיבוץ תאריכים לפי שעה באמצעות מערכת של 24 שעות, מ-0 עד 23.
HOUR_MINUTEEnumאפשר לקבץ תאריך ושעה לפי שעה ודקה באמצעות מערכת של 24 שעות, לדוגמה 19:45.
HOUR_MINUTE_AMPMEnumאפשר לקבץ תאריך ושעה לפי שעה ודקה באמצעות מערכת של 12 שעות, לדוגמה 7:45 PM.
DAY_OF_WEEKEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי יום בשבוע, לדוגמה Sunday.
DAY_OF_YEAREnumתאריך ושעה של הקבוצה לפי יום בשנה, מ-1 עד 366.
DAY_OF_MONTHEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי יום בחודש, מ-1 עד 31.
DAY_MONTHEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי יום וחודש, לדוגמה 22-Nov.
MONTHEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי חודש, לדוגמה Nov.
QUARTEREnumקיבוץ תאריך ושעה לפי רבעון, לדוגמה רבעון 1 (שמייצג את ינואר עד מרץ).
YEAREnumקיבוץ תאריך ושעה לפי שנה, לדוגמה 2008.
YEAR_MONTHEnumקיבוץ תאריך ושעה לפי שנה וחודש, לדוגמה 2008-Nov.
YEAR_QUARTEREnumקיבוץ תאריך ושעה לפי שנה ורבעון, לדוגמה 2008 Q4 .
YEAR_MONTH_DAYEnumאפשר לקבץ תאריך ושעה לפי שנה, חודש ויום. לדוגמה: 2008-11-22.

DeveloperMetadata

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getId()Integerמחזירה את המזהה הייחודי שמשויך למטא נתונים של המפתח.
getKey()Stringמחזירה את המפתח המשויך למטא נתונים של המפתח הזה.
getLocation()DeveloperMetadataLocationמחזירה את המיקום של המטא נתונים של המפתח.
getValue()Stringמחזירה את הערך שמשויך למטא-נתונים של המפתח הזה, או null אם אין למטא-נתונים האלה ערך.
getVisibility()DeveloperMetadataVisibilityמחזירה את הרשאות הגישה של המטא-נתונים של המפתח הזה.
moveToColumn(column)DeveloperMetadataמעביר את המטא נתונים של המפתח לעמודה שצוינה.
moveToRow(row)DeveloperMetadataמעביר את המטא נתונים של המפתח לשורה שצוינה.
moveToSheet(sheet)DeveloperMetadataמעביר את המטא-נתונים של המפתח לגיליון שצוין.
moveToSpreadsheet()DeveloperMetadataמעביר את המטא נתונים של המפתח לגיליון האלקטרוני ברמה העליונה.
remove()voidמחיקת המטא-נתונים האלה.
setKey(key)DeveloperMetadataמגדיר את המפתח של המטא נתונים של המפתח לערך שצוין.
setValue(value)DeveloperMetadataמגדיר את הערך המשויך למטא נתונים של המפתח הזה לערך שצוין.
setVisibility(visibility)DeveloperMetadataמגדיר את החשיפה של המטא נתונים של המפתח הזה לחשיפה שצוינה.

DeveloperMetadataFinder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
find()DeveloperMetadata[]מפעיל את החיפוש הזה ומחזיר את המטא-נתונים התואמים.
onIntersectingLocations()DeveloperMetadataFinderהמדיניות הזו מגדירה את החיפוש כך שיש לשקול להצטלב בין מיקומים עם מטא-נתונים.
withId(id)DeveloperMetadataFinderמגביל את החיפוש הזה כך שיתייחס רק למטא-נתונים שתואמים למזהה שצוין.
withKey(key)DeveloperMetadataFinderמגביל את החיפוש הזה כך שיתייחס רק למטא-נתונים שתואמים למפתח שצוין.
withLocationType(locationType)DeveloperMetadataFinderמגביל את החיפוש הזה כדי להתייחס רק למטא נתונים התואמים לסוג המיקום שצוין.
withValue(value)DeveloperMetadataFinderמגביל את החיפוש הזה כך שיתייחס רק למטא-נתונים שתואמים לערך שצוין.
withVisibility(visibility)DeveloperMetadataFinderמגביל את החיפוש הזה כך שהמערכת תביא בחשבון רק מטא-נתונים שתואמים לחשיפה שצוינה.

DeveloperMetadataLocation

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getColumn()Rangeהפונקציה מחזירה את הערך Range עבור מיקום העמודה של המטא-נתונים האלה, או את הערך null אם סוג המיקום הוא לא DeveloperMetadataLocationType.COLUMN.
getLocationType()DeveloperMetadataLocationTypeקבלת סוג המיקום.
getRow()Rangeהפונקציה מחזירה את הערך Range של מיקום השורה של המטא-נתונים האלה, או את הערך null אם סוג המיקום הוא לא DeveloperMetadataLocationType.ROW.
getSheet()Sheetמחזירה את המיקום Sheet של המטא-נתונים האלה, או את הערך null אם סוג המיקום אינו DeveloperMetadataLocationType.SHEET.
getSpreadsheet()Spreadsheetמחזירה את המיקום Spreadsheet של המטא-נתונים האלה, או את הערך null אם סוג המיקום אינו DeveloperMetadataLocationType.SPREADSHEET.

DeveloperMetadataLocationType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
SPREADSHEETEnumסוג המיקום של המטא-נתונים של המפתח שמשויכים לגיליון האלקטרוני ברמה העליונה.
SHEETEnumסוג המיקום של המטא-נתונים של המפתח שמשויכים לגיליון שלם.
ROWEnumסוג המיקום של המטא-נתונים של המפתח שמשויכים לשורה מסוימת.
COLUMNEnumסוג המיקום של המטא-נתונים של המפתח שמשויכים לעמודה.

DeveloperMetadataVisibility

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
DOCUMENTEnumאפשר לגשת למטא-נתונים שגלויים למסמך מכל פרויקט פיתוח שיש לו גישה למסמך.
PROJECTEnumהמטא-נתונים שגלויים לפרויקט גלויים ונגישים רק לפרויקט המפתח שיצר את המטא-נתונים.

Dimension

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
COLUMNSEnumמאפיין העמודה (אנכי).
ROWSEnumהמאפיין של השורה (אופקי).

Direction

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
UPEnumהכיוון של הקטנת אינדקס השורות.
DOWNEnumהכיוון של הגדלת אינדקס השורות.
PREVIOUSEnumהכיוון של הקטנת אינדקס העמודות.
NEXTEnumהכיוון של העלייה באינדקס העמודות.

Drawing

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getContainerInfo()ContainerInfoקבלת מידע על המיקום של השרטוט בגיליון.
getHeight()Integerמחזירה את הגובה בפועל של השרטוט בפיקסלים.
getOnAction()Stringמחזירה את שם המאקרו המצורף לשרטוט זה.
getSheet()Sheetמחזירה את הגיליון שבו מופיע השרטוט הזה.
getWidth()Integerמחזירה את הרוחב בפועל של השרטוט בפיקסלים.
getZIndex()Numberמחזירה את מדד ה-z של השרטוט הזה.
remove()voidמחיקת השרטוט הזה מהגיליון האלקטרוני.
setHeight(height)Drawingמגדיר את הגובה בפועל של השרטוט בפיקסלים.
setOnAction(macroName)Drawingמקצה פונקציית מאקרו לשרטוט הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)Drawingמגדיר את המיקום שבו השרטוט יופיע בגיליון.
setWidth(width)Drawingמגדיר את הרוחב בפועל של השרטוט בפיקסלים.
setZIndex(zIndex)Drawingמגדיר את z-index של השרטוט הזה.

EmbeddedAreaChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedAreaChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedAreaChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPointStyle(style)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת הסגנון של נקודות בקו.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setRange(start, end)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת הטווח של התרשים.
setStacked()EmbeddedAreaChartBuilderהפונקציה משתמשת בקווים מוערמות, כלומר ערכי הקו והעמודות מוערמות (נצברים).
setTitle(chartTitle)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedAreaChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedAreaChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedAreaChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.
useLogScale()EmbeddedAreaChartBuilderהופך את ציר הטווח לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).

EmbeddedBarChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedBarChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
reverseDirection()EmbeddedBarChartBuilderהופכת את הכיוון שבו העמודות גדלות לאורך הציר האופקי.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedBarChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setRange(start, end)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת הטווח של התרשים.
setStacked()EmbeddedBarChartBuilderהפונקציה משתמשת בקווים מוערמות, כלומר ערכי הקו והעמודות מוערמות (נצברים).
setTitle(chartTitle)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedBarChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedBarChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedBarChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.
useLogScale()EmbeddedBarChartBuilderהופך את ציר הטווח לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).

EmbeddedChart

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
asDataSourceChart()DataSourceChartמתבצעת העברה למופע של תרשים מקור נתונים אם התרשים הוא תרשים של מקור נתונים, או null אם לא.
getAs(contentType)Blobהחזר את הנתונים שבתוך אובייקט זה כ-blob שהומר לסוג התוכן שצוין.
getBlob()Blobהחזר את הנתונים שבתוך האובייקט הזה כ-blob.
getChartId()Integerהפונקציה מחזירה מזהה יציב לתרשים שייחודי לכל הגיליון האלקטרוני שמכיל את התרשים, או null אם התרשים לא נמצא בגיליון אלקטרוני.
getContainerInfo()ContainerInfoמחזירה מידע על המיקום של התרשים בגיליון.
getHiddenDimensionStrategy()ChartHiddenDimensionStrategyמחזירה את האסטרטגיה שבה יש להשתמש לטיפול בשורות ועמודות מוסתרות.
getMergeStrategy()ChartMergeStrategyמחזירה את אסטרטגיית המיזוג שנעשה בה שימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
getNumHeaders()Integerמחזירה את מספר השורות או העמודות בטווח שמטופלות ככותרות.
getOptions()ChartOptionsמחזירה את האפשרויות לתרשים זה, כגון גובה, צבעים וצירים.
getRanges()Range[]מחזירה את הטווחים שבהם התרשים משתמש כמקור נתונים.
getTransposeRowsAndColumns()Booleanאם בוחרים באפשרות true, מחליפים את השורות והעמודות שמשמשות לאכלוס התרשים.
modify()EmbeddedChartBuilderמחזירה EmbeddedChartBuilder שאפשר להשתמש בו כדי לשנות את התרשים.

EmbeddedChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.

EmbeddedColumnChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedColumnChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedColumnChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setRange(start, end)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת הטווח של התרשים.
setStacked()EmbeddedColumnChartBuilderהפונקציה משתמשת בקווים מוערמות, כלומר ערכי הקו והעמודות מוערמות (נצברים).
setTitle(chartTitle)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedColumnChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedColumnChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedColumnChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.
useLogScale()EmbeddedColumnChartBuilderהופך את ציר הטווח לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).

EmbeddedComboChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedComboChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedComboChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setRange(start, end)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת הטווח של התרשים.
setStacked()EmbeddedComboChartBuilderהפונקציה משתמשת בקווים מוערמות, כלומר ערכי הקו והעמודות מוערמות (נצברים).
setTitle(chartTitle)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedComboChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedComboChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedComboChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.
useLogScale()EmbeddedComboChartBuilderהופך את ציר הטווח לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).

EmbeddedHistogramChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedHistogramChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedHistogramChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setRange(start, end)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת הטווח של התרשים.
setStacked()EmbeddedHistogramChartBuilderהפונקציה משתמשת בקווים מוערמות, כלומר ערכי הקו והעמודות מוערמות (נצברים).
setTitle(chartTitle)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedHistogramChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedHistogramChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedHistogramChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.
useLogScale()EmbeddedHistogramChartBuilderהופך את ציר הטווח לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).

EmbeddedLineChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedLineChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setCurveStyle(style)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת הסגנון לשימוש לעקומות בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedLineChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPointStyle(style)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת הסגנון של נקודות בקו.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setRange(start, end)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת הטווח של התרשים.
setTitle(chartTitle)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedLineChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedLineChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedLineChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.
useLogScale()EmbeddedLineChartBuilderהופך את ציר הטווח לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).

EmbeddedPieChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
reverseCategories()EmbeddedPieChartBuilderהפיכת השרטוט של הסדרה בציר הדומיין.
set3D()EmbeddedPieChartBuilderמגדיר את התרשים לתלת-ממדי.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedPieChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedPieChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedPieChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedPieChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setTitle(chartTitle)EmbeddedPieChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedPieChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.

EmbeddedScatterChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
setBackgroundColor(cssValue)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת צבע הרקע של התרשים.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setColors(cssValues)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת צבעי הקווים בתרשים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setLegendPosition(position)EmbeddedScatterChartBuilderמגדיר את המיקום של המקרא ביחס לתרשים.
setLegendTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של המקרא של התרשים.
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPointStyle(style)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת הסגנון של נקודות בקו.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setTitle(chartTitle)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת הכותרת של התרשים.
setTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של כותרת התרשים.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
setXAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderהופך את הציר האופקי לקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).
setXAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת הטווח של הציר האופקי של התרשים.
setXAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האופקי.
setXAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderהוספת כותרת לציר האופקי.
setXAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הכותרת בציר האופקי.
setYAxisLogScale()EmbeddedScatterChartBuilderהופך את הציר האנכי בקנה מידה לוגריתמי (כל הערכים צריכים להיות חיוביים).
setYAxisRange(start, end)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת הטווח של הציר האנכי בתרשים.
setYAxisTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderהגדרת סגנון הטקסט של הציר האנכי.
setYAxisTitle(title)EmbeddedScatterChartBuilderהוספת כותרת לציר האנכי.
setYAxisTitleTextStyle(textStyle)EmbeddedScatterChartBuilderמגדיר את סגנון הטקסט של הכותרת של הציר האנכי.

EmbeddedTableChartBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addRange(range)EmbeddedChartBuilderהוספת טווח לתרשים שה-builder משנה.
asAreaChart()EmbeddedAreaChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-RegionChart ומחזירה EmbeddedAreaChartBuilder.
asBarChart()EmbeddedBarChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-BarChart ומחזירה EmbeddedBarChartBuilder.
asColumnChart()EmbeddedColumnChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ColumnChart ומחזירה EmbeddedColumnChartBuilder.
asComboChart()EmbeddedComboChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ComboChart ומחזירה EmbeddedComboChartBuilder.
asHistogramChart()EmbeddedHistogramChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-HistogramChart ומחזירה EmbeddedHistogramChartBuilder.
asLineChart()EmbeddedLineChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-LineChart ומחזירה EmbeddedLineChartBuilder.
asPieChart()EmbeddedPieChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-PieChart ומחזירה EmbeddedPieChartBuilder.
asScatterChart()EmbeddedScatterChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-ScatterChart ומחזירה EmbeddedScatterChartBuilder.
asTableChart()EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את סוג התרשים ל-TableChart ומחזירה EmbeddedTableChartBuilder.
build()EmbeddedChartבונה את התרשים כך שישקף את כל השינויים שבוצעו בו.
clearRanges()EmbeddedChartBuilderהסרת כל הטווחים מהתרשים שה-builder משנה.
enablePaging(enablePaging)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה אם להפעיל דפדוף בנתונים.
enablePaging(pageSize)EmbeddedTableChartBuilderמאפשרת דפדוף ומגדירה את מספר השורות בכל דף.
enablePaging(pageSize, startPage)EmbeddedTableChartBuilderמאפשרת דפדוף, מגדירה את מספר השורות בכל דף ואת דף הטבלה הראשון להצגה (מספרי הדפים מבוססים על אפס).
enableRtlTable(rtlEnabled)EmbeddedTableChartBuilderנוספת תמיכה בסיסית בשפות מימין לשמאל (כמו ערבית או עברית) על ידי היפוך סדר העמודות בטבלה, כך שעמודה אפס תהיה העמודה הימנית ביותר והעמודה האחרונה היא העמודה השמאלית ביותר.
enableSorting(enableSorting)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה אם למיין את העמודות כשהמשתמש לוחץ על כותרת של עמודה.
getChartType()ChartTypeמחזירה את סוג התרשים הנוכחי.
getContainer()ContainerInfoמחזירים את התרשים ContainerInfo, שכולל את המיקום בגיליון האלקטרוני.
getRanges()Range[]מחזירה עותק של רשימת הטווחים שמספקים כרגע נתונים לתרשים הזה.
removeRange(range)EmbeddedChartBuilderהסרת הטווח שצוין מהתרשים שה-builder משנה.
setChartType(type)EmbeddedChartBuilderשינוי סוג התרשים.
setFirstRowNumber(number)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את מספר השורה של השורה הראשונה בטבלת הנתונים.
setHiddenDimensionStrategy(strategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את האסטרטגיה לשימוש עבור שורות ועמודות מוסתרות.
setInitialSortingAscending(column)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את האינדקס של העמודה שלפיו הטבלה צריכה להיות ממוינת בהתחלה (בסדר עולה).
setInitialSortingDescending(column)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה את האינדקס של העמודה שלפיו הטבלה צריכה להיות ממוינת בהתחלה (בסדר יורד).
setMergeStrategy(mergeStrategy)EmbeddedChartBuilderמגדיר את אסטרטגיית המיזוג לשימוש כאשר קיים יותר מטווח אחד.
setNumHeaders(headers)EmbeddedChartBuilderהמדיניות הזו מגדירה את מספר השורות או העמודות בטווח שיש להתייחס אליהן ככותרות.
setOption(option, value)EmbeddedChartBuilderמגדיר אפשרויות מתקדמות לתרשים הזה.
setPosition(anchorRowPos, anchorColPos, offsetX, offsetY)EmbeddedChartBuilderהגדרת המיקום תוך שינוי המיקום של התרשים בגיליון.
setTransposeRowsAndColumns(transpose)EmbeddedChartBuilderהגדרה זו קובעת אם השורות והעמודות בתרשים ישתנו.
showRowNumberColumn(showRowNumber)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה אם להציג את מספר השורה כעמודה הראשונה בטבלה.
useAlternatingRowStyle(alternate)EmbeddedTableChartBuilderמגדירה אם סגנון צבעים מתחלף לשורות אי-זוגיות או אי-זוגיות בתרשים טבלה.

Filter

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getColumnFilterCriteria(columnPosition)FilterCriteriaהפונקציה מקבלת את הקריטריונים לסינון בעמודה שצוינה, או null אם לא הוחלו עליה קריטריוני סינון.
getRange()Rangeקבלת הטווח שעליו חל המסנן הזה.
remove()voidהסרת המסנן הזה.
removeColumnFilterCriteria(columnPosition)Filterהסרה של קריטריוני הסינון מהעמודה שצוינה.
setColumnFilterCriteria(columnPosition, filterCriteria)Filterמגדיר את הקריטריונים לסינון בעמודה שצוינה.
sort(columnPosition, ascending)Filterמיון הטווח המסונן לפי העמודה שצוינה, לא כולל השורה הראשונה (שורת הכותרת) בטווח שעליו חל המסנן הזה.

FilterCriteria

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
copy()FilterCriteriaBuilderמעתיק את הקריטריונים של המסנן ויוצר כלי ליצירת קריטריונים שאפשר להחיל על מסנן אחר.
getCriteriaType()BooleanCriteriaמחזירה את הסוג הבוליאני של הקריטריון, לדוגמה, CELL_EMPTY.
getCriteriaValues()Object[]מחזירה מערך של ארגומנטים לקריטריונים בוליאניים.
getHiddenValues()String[]מחזירה את הערכים שהמסנן מסתיר.
getVisibleBackgroundColor()Colorמחזירה את צבע הרקע המשמש כקריטריון סינון.
getVisibleForegroundColor()Colorמחזירה את צבע החזית המשמש כקריטריון מסנן.
getVisibleValues()String[]מחזירה את הערכים שמוצגים במסנן של טבלת הצירים.

FilterCriteriaBuilder

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
build()FilterCriteriaהפונקציה יוצרת את הקריטריונים של המסנן באמצעות ההגדרות שמוסיפים לבונה הקריטריונים.
copy()FilterCriteriaBuilderמעתיק את הקריטריונים של המסנן ויוצר כלי ליצירת קריטריונים שאפשר להחיל על מסנן אחר.
getCriteriaType()BooleanCriteriaמחזירה את הסוג הבוליאני של הקריטריון, לדוגמה, CELL_EMPTY.
getCriteriaValues()Object[]מחזירה מערך של ארגומנטים לקריטריונים בוליאניים.
getHiddenValues()String[]מחזירה את הערכים שהמסנן מסתיר.
getVisibleBackgroundColor()Colorמחזירה את צבע הרקע המשמש כקריטריון סינון.
getVisibleForegroundColor()Colorמחזירה את צבע החזית המשמש כקריטריון מסנן.
getVisibleValues()String[]מחזירה את הערכים שמוצגים במסנן של טבלת הצירים.
setHiddenValues(values)FilterCriteriaBuilderמגדיר את הערכים להסתרה.
setVisibleBackgroundColor(visibleBackgroundColor)FilterCriteriaBuilderמגדיר את צבע הרקע המשמש כקריטריונים לסינון.
setVisibleForegroundColor(visibleForegroundColor)FilterCriteriaBuilderמגדיר את צבע החזית שישמש כקריטריון סינון.
setVisibleValues(values)FilterCriteriaBuilderהגדרת הערכים שיוצגו בטבלת צירים.
whenCellEmpty()FilterCriteriaBuilderמגדיר את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים ריקים.
whenCellNotEmpty()FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים שאינם ריקים.
whenDateAfter(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה קריטריונים לסינון כדי להציג תאים עם תאריכים שחלו אחרי התאריך שצוין.
whenDateAfter(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה קריטריוני סינון להצגת תאים עם תאריכים שחלו אחרי התאריך היחסי שצוין.
whenDateBefore(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה קריטריונים לסינון המציגים תאים עם תאריכים שחלו לפני התאריך שצוין.
whenDateBefore(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה קריטריוני סינון להצגת תאים עם תאריכים שחלו לפני התאריך היחסי שצוין.
whenDateEqualTo(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה קריטריונים לסינון כדי להציג תאים עם תאריכים שווים לתאריך שצוין.
whenDateEqualTo(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה קריטריוני סינון להצגת תאים עם תאריכים ששווים לתאריך היחסי שצוין.
whenDateEqualToAny(dates)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם תאריכים ששווים לאחד מהתאריכים שצוינו.
whenDateNotEqualTo(date)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים שאינם שווים לתאריך שצוין.
whenDateNotEqualToAny(dates)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם תאריכים שאינם שווים לאף אחד מהתאריכים שצוינו.
whenFormulaSatisfied(formula)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם נוסחה ספציפית (כמו =B:B<C:C) ששוהה ל-true.
whenNumberBetween(start, end)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר שנכלל בין 2 מספרים שצוינו או אחד מהם.
whenNumberEqualTo(number)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר ששווה למספר שצוין.
whenNumberEqualToAny(numbers)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר ששווה לכל אחד מהמספרים שצוינו.
whenNumberGreaterThan(number)FilterCriteriaBuilderהגדרה של הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר גדול יותר מהמספר שצוין
whenNumberGreaterThanOrEqualTo(number)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר גדול יותר או שווה למספר שצוין.
whenNumberLessThan(number)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר שקטן מהמספר שצוין.
whenNumberLessThanOrEqualTo(number)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר קטן מהמספר שצוין או שווה לו.
whenNumberNotBetween(start, end)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שתאים עם מספר לא נמצא בין שני מספרים שצוינו ולא אחד מהם.
whenNumberNotEqualTo(number)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר שאינו שווה למספר שצוין.
whenNumberNotEqualToAny(numbers)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם מספר שאינו שווה לאף אחד מהמספרים שצוינו.
whenTextContains(text)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט שמכיל את הטקסט שצוין.
whenTextDoesNotContain(text)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט שלא מכיל את הטקסט שצוין.
whenTextEndsWith(text)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט שמסתיים בטקסט שצוין.
whenTextEqualTo(text)FilterCriteriaBuilderמגדיר את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט ששווה לטקסט שצוין.
whenTextEqualToAny(texts)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט ששווה לאחד מערכי הטקסט שצוינו.
whenTextNotEqualTo(text)FilterCriteriaBuilderמגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט שאינו זהה לטקסט שצוין.
whenTextNotEqualToAny(texts)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט שאינו שווה לאף אחד מהערכים שצוינו.
whenTextStartsWith(text)FilterCriteriaBuilderמגדיר את הקריטריונים לסינון כך שיוצגו תאים עם טקסט שמתחיל בטקסט שצוין.
withCriteria(criteria, args)FilterCriteriaBuilderהפונקציה מגדירה את קריטריוני הסינון לתנאי בוליאני שמוגדר על ידי ערכי BooleanCriteria, כמו CELL_EMPTY או NUMBER_GREATER_THAN.

FrequencyType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
FREQUENCY_TYPE_UNSUPPORTEDEnumסוג התדירות לא נתמך.
DAILYEnumרענון מדי יום.
WEEKLYEnumרענן כל שבוע, בימים מסוימים בשבוע.
MONTHLYEnumרענון חודשי, בימים מסוימים בחודש.

GradientCondition

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getMaxColorObject()Colorהפונקציה מקבלת את הגדרת הצבעים לערך המקסימלי של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMaxType()InterpolationTypeהפונקציה מקבלת את סוג האינטרפולציה עבור הערך המקסימלי של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMaxValue()Stringהפונקציה מקבלת את הערך המקסימלי של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMidColorObject()Colorמקבלת את הגדרת הצבע של ערך נקודת האמצע של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMidType()InterpolationTypeהפונקציה מקבלת את סוג האינטרפולציה של ערך נקודת האמצע של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMidValue()Stringהפונקציה מקבלת את ערך נקודת האמצע של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMinColorObject()Colorהפונקציה מקבלת את הגדרת הצבעים עבור הערך המינימלי של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMinType()InterpolationTypeהפונקציה מקבלת את סוג האינטרפולציה עבור הערך המינימלי של תנאי ההדרגתיות הזה.
getMinValue()Stringהפונקציה מקבלת את הערך המינימלי של תנאי ההדרגתיות הזה.

Group

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
collapse()Groupמכווץ את הקבוצה הזו.
expand()Groupהרחבת הקבוצה הזו.
getControlIndex()Integerמחזירה את האינדקס של מתג החלפת המצב של הקבוצה הזו.
getDepth()Integerהפונקציה מחזירה את העומק של קבוצה זו.
getRange()Rangeמחזירה את הטווח שבו קיימת קבוצה זו.
isCollapsed()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם הקבוצה מכווצת.
remove()voidמסיר את הקבוצה הזו מהגיליון, ומצמצם את עומק הקבוצה range בבת אחת.

GroupControlTogglePosition

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
BEFOREEnumהמיקום שבו מתג הבקרה נמצא לפני הקבוצה (באינדקסים התחתונים).
AFTEREnumהמיקום שבו מתג הבקרה נמצא אחרי הקבוצה (באינדקסים גבוהים יותר).

InterpolationType

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
NUMBEREnumיש להשתמש במספר בתור נקודת אינטרפולציה ספציפית לתנאי שיפוע.
PERCENTEnumיש להשתמש במספר כנקודת אינטרפולציה באחוזים עבור תנאי שיפוע.
PERCENTILEEnumיש להשתמש במספר כנקודת אינטרפולציה של אחוזון עבור תנאי שיפוע.
MINEnumהסקת המספר המינימלי כנקודת אינטרפולציה ספציפית עבור תנאי שיפוע.
MAXEnumהסקת המספר המקסימלי כנקודת אינטרפולציה ספציפית עבור תנאי שיפוע.

NamedRange

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getName()Stringהפונקציה מקבלת את השם של הטווח בעל השם.
getRange()Rangeהפונקציה מקבלת את הטווח שהטווח בעל השם הזה מפנה אליו.
remove()voidמחיקת הטווח בעל השם הזה.
setName(name)NamedRangeהגדרה/עדכון של השם של הטווח בעל השם.
setRange(range)NamedRangeהגדרה/עדכון של הטווח עבור הטווח בעל השם הזה.

OverGridImage

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
assignScript(functionName)OverGridImageהקצאת הפונקציה עם שם הפונקציה שצוין לתמונה הזו.
getAltTextDescription()Stringמחזירה את תיאור הטקסט החלופי לתמונה הזו.
getAltTextTitle()Stringמחזירה את כותרת הטקסט החלופי לתמונה זו.
getAnchorCell()Rangeמחזירה את התא שבו התמונה מעוגנת.
getAnchorCellXOffset()Integerמחזירה את הפרש הפיקסלים האופקיים מתא העוגן.
getAnchorCellYOffset()Integerמחזירה את הפרש הפיקסלים האנכיים מתא העוגן.
getHeight()Integerמחזירה את הגובה בפועל של התמונה בפיקסלים.
getInherentHeight()Integerמחזירה את הגובה המובנה של תמונה זו בפיקסלים.
getInherentWidth()Integerמחזירה את הגובה המובנה של תמונה זו בפיקסלים.
getScript()Stringמחזירה את שם הפונקציה שהוקצתה לתמונה הזו.
getSheet()Sheetהפונקציה מחזירה את הגיליון שבו מופיעה התמונה הזו.
getUrl()Stringהפונקציה מקבלת את כתובת ה-URL המקורית של התמונה. אם כתובת ה-URL לא זמינה, הפונקציה מחזירה את הערך null.
getWidth()Integerמחזירה את הרוחב בפועל של התמונה בפיקסלים.
remove()voidמחיקת התמונה מהגיליון האלקטרוני.
replace(blob)OverGridImageמחליף את התמונה הזו בתמונה שצוינה ב-BlobSource.
replace(url)OverGridImageהתמונה תחליף את התמונה מכתובת ה-URL שצוינה.
resetSize()OverGridImageאיפוס התמונה למידות שלה.
setAltTextDescription(description)OverGridImageמגדיר את תיאור הטקסט החלופי לתמונה הזו.
setAltTextTitle(title)OverGridImageמגדיר את כותרת הטקסט החלופי לתמונה הזו.
setAnchorCell(cell)OverGridImageמגדירה את התא שבו התמונה מעוגנת.
setAnchorCellXOffset(offset)OverGridImageמגדיר את הפרש הפיקסלים האופקיים מתא העוגן.
setAnchorCellYOffset(offset)OverGridImageמגדיר את סטיית הפיקסל האנכי מתא העוגן.
setHeight(height)OverGridImageמגדיר את הגובה בפועל של התמונה בפיקסלים.
setWidth(width)OverGridImageמגדיר את הרוחב בפועל של התמונה בפיקסלים.

PageProtection

PivotFilter

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getFilterCriteria()FilterCriteriaמחזירה את הקריטריונים לסינון עבור מסנן הצירים הזה.
getPivotTable()PivotTableהפונקציה מחזירה את הערך PivotTable שאליו שייך המסנן הזה.
getSourceDataColumn()Integerמחזירה את מספר העמודה של נתוני המקור שעליה המסנן פועל.
getSourceDataSourceColumn()DataSourceColumnמחזירה את עמודת מקור הנתונים שעליה המסנן פועל.
remove()voidהסרה של מסנן הצירים מטבלת הצירים.
setFilterCriteria(filterCriteria)PivotFilterמגדיר את הקריטריונים לסינון למסנן צירים זה.

PivotGroup

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addManualGroupingRule(groupName, groupMembers)PivotGroupהוספת כלל לקיבוץ ידני עבור קבוצת הצירים הזו.
areLabelsRepeated()Booleanמחזירה אם תוויות מוצגות כחוזרות.
clearGroupingRule()PivotGroupמסירה את כל כללי הקיבוץ מקבוצת הצירים הזו.
clearSort()PivotGroupהסרת המיון שהוחל על הקבוצה הזו.
getDateTimeGroupingRule()DateTimeGroupingRuleהפונקציה מחזירה את כלל הקיבוץ לפי תאריך ושעה בקבוצת הצירים, או null אם לא הוגדר כלל קיבוץ של תאריך ושעה.
getDimension()Dimensionמחזירה ערך של קבוצה של שורות או של עמודות.
getGroupLimit()PivotGroupLimitמחזירה את המגבלה של קבוצת הצירים.
getIndex()Integerמחזירה את האינדקס של קבוצת הצירים הזאת בסדר הקבוצות הנוכחי.
getPivotTable()PivotTableמחזירה את PivotTable שאליו שייך הקיבוץ.
getSourceDataColumn()Integerמחזירה את המספר של עמודת נתוני המקור שהקבוצה מסכמת.
getSourceDataSourceColumn()DataSourceColumnמחזירה את העמודה של מקור הנתונים שעליה פועלת קבוצת הצירים.
hideRepeatedLabels()PivotGroupהסתרת התוויות החוזרות של הקיבוץ הזה.
isSortAscending()Booleanהפונקציה מחזירה את הערך true אם המיון הוא בסדר עולה, ומחזירה את הערך false אם סדר המיון הוא יורד.
moveToIndex(index)PivotGroupהעברת הקבוצה הזו למיקום שצוין ברשימה הנוכחית של קבוצות השורות או העמודות.
remove()voidהסרה של קבוצת הצירים הזאת מהטבלה.
removeManualGroupingRule(groupName)PivotGroupמסיר את כלל הקיבוץ הידני עם השדה groupName שצוין.
resetDisplayName()PivotGroupאיפוס השם המוצג של הקבוצה הזו בטבלת הצירים לערך ברירת המחדל.
setDateTimeGroupingRule(dateTimeGroupingRuleType)PivotGroupמגדיר את כלל הקיבוץ לפי תאריך ושעה בקבוצת הצירים.
setDisplayName(name)PivotGroupהגדרת השם המוצג של הקבוצה בטבלת הצירים.
setGroupLimit(countLimit)PivotGroupהגדרת המגבלה של קבוצת הצירים לקבוצת הצירים.
setHistogramGroupingRule(minValue, maxValue, intervalSize)PivotGroupמגדיר כלל לקיבוץ היסטוגרמה עבור קבוצת הצירים הזו.
showRepeatedLabels()PivotGroupכשיש יותר מקיבוץ שורות או עמודות, השיטה הזו מציגה את התווית של הקיבוץ לכל רשומה בקיבוץ שאחריה.
showTotals(showTotals)PivotGroupהגדרה זו קובעת אם להציג בטבלה את הערכים הכוללים של קבוצת הצירים.
sortAscending()PivotGroupהגדרה של סדר המיון בסדר עולה.
sortBy(value, oppositeGroupValues)PivotGroupממיין את הקבוצה הזו לפי PivotValue שצוין עבור הערכים מה-oppositeGroupValues.
sortDescending()PivotGroupהגדרה של סדר המיון בסדר יורד.
totalsAreShown()Booleanהפונקציה מחזירה אם הערכים הכוללים מוצגים כרגע עבור קבוצת הצירים הזו.

PivotGroupLimit

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getCountLimit()Integerהפונקציה מקבלת את מגבלת הספירה של שורות או עמודות בקבוצת הצירים.
getPivotGroup()PivotGroupמחזירה את קבוצת הצירים שאליה שייכת הגבול.
remove()voidהסרה של המגבלה על קבוצת הצירים.
setCountLimit(countLimit)PivotGroupLimitההגדרה קובעת את מגבלת הספירה של השורות או העמודות בקבוצת הצירים.

PivotTable

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
addCalculatedPivotValue(name, formula)PivotValueהפונקציה יוצרת ערך חדש בטבלת הצירים שמחושב לפי הערך שצוין ב-formula עם הערך שצוין ב-name.
addColumnGroup(sourceDataColumn)PivotGroupמגדיר קיבוץ חדש של עמודות ציר בטבלת הצירים.
addFilter(sourceDataColumn, filterCriteria)PivotFilterיצירת מסנן חדש לטבלת הצירים.
addPivotValue(sourceDataColumn, summarizeFunction)PivotValueהגדרת ערך חדש בטבלת הצירים עם הערך summarizeFunction שצוין.
addRowGroup(sourceDataColumn)PivotGroupמגדיר קיבוץ חדש של שורת הצירים בטבלת הצירים.
asDataSourcePivotTable()DataSourcePivotTableמחזירה את טבלת הצירים כטבלת צירים של מקור נתונים אם היא מקושרת אל DataSource או null אחרת.
getAnchorCell()Rangeהפונקציה מחזירה את הערך Range שמייצג את התא שבו מעוגנת טבלת הצירים.
getColumnGroups()PivotGroup[]מחזירה רשימה ממוינת של קבוצות העמודות בטבלת הצירים הזו.
getFilters()PivotFilter[]מחזירה רשימה ממוינת של המסננים בטבלת הצירים הזו.
getPivotValues()PivotValue[]מחזירה רשימה ממוינת של הערכים בטבלת הצירים הזאת.
getRowGroups()PivotGroup[]מחזירה רשימה ממוינת של קבוצות השורות בטבלת הצירים הזו.
getSourceDataRange()Rangeמחזירה את טווח נתוני המקור שבו נבנת טבלת הצירים.
getValuesDisplayOrientation()Dimensionמחזירה אם הערכים מוצגים כשורות או כעמודות.
remove()voidמחיקת טבלת הצירים הזאת.
setValuesDisplayOrientation(dimension)PivotTableהגדרת הפריסה של טבלת הצירים הזו להצגת ערכים כעמודות או כשורות.

PivotTableSummarizeFunction

תכונות

מאפיין (property)סוגתיאור
CUSTOMEnumפונקציה מותאמת אישית, הערך הזה חוקי רק לשדות מחושבים.
SUMEnumהפונקציה SUM
COUNTAEnumהפונקציה COUNTA
COUNTEnumהפונקציה COUNT
COUNTUNIQUEEnumהפונקציה COUNTUNIQUE
AVERAGEEnumהפונקציה AVERAGE
MAXEnumהפונקציה MAX
MINEnumהפונקציה MIN
MEDIANEnumהפונקציה MEDIAN
PRODUCTEnumהפונקציה PRODUCT
STDEVEnumהפונקציה STDEV
STDEVPEnumהפונקציה STDEVP
VAREnumהפונקציה VAR
VARPEnumהפונקציה VARP

PivotValue

שיטות

שיטהסוג הערך שמוחזרתיאור קצר
getDisplayType()PivotValueDisplayTypeמחזירה את סוג התצוגה שמתאר כיצד ערך הציר מוצג כרגע בטבלה.
getFormula()Stringמחזירה את הנוסחה שמשמשת לחישוב הערך.
getPivotTable()PivotTableמחזירה את PivotTable שאליו שייך הערך.
getSourceDataColumn()Integerמחזירה את המספר של עמודת נתוני המקור שערך הציר מסכם.
getSourceDataSourceColumn()DataSourceColumnמחזירה את העמודה של מקור הנתונים שערך הציר מסכם.
getSummarizedBy()PivotTableSummarizeFunctionמחזירה את פונקציית הסיכום של הקבוצה הזו.
remove()voidצריך להסי