Struktura pliku manifestu

Na tej stronie opisano najwyższy poziom struktury danych JSON w pliku manifestu Apps Script.

Podelementy pliku manifestu są zdefiniowane na osobnych stronach:

Plik manifestu

Najwyższy poziom konfiguracji pliku manifestu.

Zapis JSON
{
 "addOns": {
  object (AddOns)
 },
 "dependencies": {
  object (Dependencies)
 },
 "exceptionLogging": string,
 "executionApi": {
  object (ExecutionApi)
 },
 "oauthScopes": [
  string
 ],
 "runtimeVersion": string,
 "sheets": {
  object (Sheets)
 },
 "timeZone": string,
 "urlFetchWhitelist": [
  string
 ],
 "webapp": {
  object (Webapp)
 }
}
Pola
addOns

object (AddOns)

Konfiguracja zasobu projektu, jeśli została wdrożona jako dodatek Google Workspace .

dependencies

object (Dependencies)

Konfiguracja usług zaawansowanych i bibliotek używanych w projekcie skryptu.

exceptionLogging

string

Lokalizacja, w której są rejestrowane wyjątki. Prawidłowe ustawienia:

 • NONE wskazuje, że wyjątki nie są rejestrowane.
 • STACKDRIVER wskazuje, że wyjątki są rejestrowane w usłudze Stackdriver.
executionApi

object (ExecutionApi)

Konfiguracja wykonywalnego interfejsu API skryptu w projekcie skryptu. Używana jest tylko wtedy, gdy projekt został wdrożony w celu wykonania interfejsu API.

oauthScopes[]

string

Definicja zakresów autoryzacji używanych w projekcie skryptu.

runtimeVersion

string

Wersja środowiska wykonawczego, z której korzysta skrypt. Jeśli w pliku manifestu nie ma tego pola, skrypt używa domyślnego środowiska wykonawczego (STABLE). Prawidłowe opcje dla tego pola to:

 • STABLE wskazuje domyślne środowisko wykonawcze (obecnie nosorożce).
 • V8 wskazuje środowisko wykonawcze oparte na technologii V8.
 • DEPRECATED_ES5 wskazuje środowisko wykonawcze Nosorożca. Ustawienie tej wartości zapobiega też automatycznej migracji do wersji 8.
sheets

object (Sheets)

Konfiguracja zasobu definiująca makra Arkuszy.

timeZone

string

Strefa czasowa skryptu w jednej z dostępnych wartości w polu ZoneId, np. "America/Denver".

urlFetchWhitelist[]

string

Lista prefiksów adresów URL HTTPS. Jeśli występuje punkt końcowy, każdy z pobranych punktów końcowych musi odpowiadać jednemu z prefiksów na tej liście. Może to pomóc w ochronie danych użytkownika. Dowiedz się więcej o dodawaniu adresów URL do listy dozwolonych.

webapp

object (Webapp)

Konfiguracja aplikacji internetowej w projekcie skryptu, która jest używana tylko wtedy, gdy projekt jest wdrożony jako aplikacja internetowa.