Class HTTPResponse

Odpowiedź HTTP

Ta klasa umożliwia użytkownikom dostęp do określonych informacji w odpowiedziach HTTP.

Zobacz też

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getAllHeaders()ObjectZwraca mapę atrybutów/wartości nagłówków HTTP z nagłówkami, które zawierają wiele wartości zwróconych jako tablice.
getAs(contentType)BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści.
getBlob()BlobZwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.
getContent()Byte[]Pobiera nieprzetworzoną treść binarną odpowiedzi HTTP.
getContentText()StringPobiera treść odpowiedzi HTTP zakodowanej jako ciąg znaków.
getContentText(charset)StringZwraca zawartość odpowiedzi HTTP zakodowanej jako ciąg danego znaku.
getHeaders()ObjectZwraca mapę atrybutów/wartości nagłówków HTTP.
getResponseCode()IntegerUzyskaj kod stanu HTTP (200 dla OK itp.) w odpowiedzi HTTP.

Szczegółowa dokumentacja

getAllHeaders()

Zwraca mapę atrybutów/wartości nagłówków HTTP z nagłówkami, które zawierają wiele wartości zwróconych jako tablice.

// The code below logs the HTTP headers from the response
// received when fetching the Google home page.
var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/");
Logger.log(response.getAllHeaders());

Zwróć

Object – mapa klucza/wartości JavaScript nagłówków HTTP


getAs(contentType)

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako obiekt blob przekonwertowany na określony typ treści. Ta metoda dodaje odpowiednie rozszerzenie do nazwy pliku, np. „"myfile.pdf&quot”. Zakładamy jednak, że część nazwy pliku po ostatnim okresie (jeśli w ogóle) jest rozszerzeniem, które należy zastąpić. W związku z tym "ShoppingList.12.25.2014" zmienia się w "ShoppingList.12.25.pdf".

Aby sprawdzić dzienne limity konwersji, zobacz Limity usług Google. Nowo utworzone domeny Google Workspace mogą podlegać tymczasowym ograniczeniom.

Parametry

NazwaTypOpis
contentTypeStringTyp MIME, na który ma zostać przekonwertowane. W większości blobów 'application/pdf' jest jedyną prawidłową opcją. W przypadku obrazów w formacie BMP, GIF, JPEG lub PNG prawidłowy jest też każdy z tych formatów: 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' lub 'image/png'.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getBlob()

Zwraca dane wewnątrz tego obiektu jako blob.

Zwróć

Blob – dane jako obiekt blob.


getContent()

Pobiera nieprzetworzoną treść binarną odpowiedzi HTTP.

// The code below logs the value of the first byte of the Google home page.
var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/");
Logger.log(response.getContent()[0]);

Zwróć

Byte[] – zawartość w postaci nieprzetworzonej tablicy binarnej,


getContentText()

Pobiera treść odpowiedzi HTTP zakodowanej jako ciąg znaków.

// The code below logs the HTML code of the Google home page.
var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/");
Logger.log(response.getContentText());

Zwróć

String – zawartość odpowiedzi HTTP w postaci ciągu.


getContentText(charset)

Zwraca zawartość odpowiedzi HTTP zakodowanej jako ciąg danego znaku.

// The code below logs the HTML code of the Google home page with the UTF-8 charset.
var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/");
Logger.log(response.getContentText("UTF-8"));

Parametry

NazwaTypOpis
charsetStringciąg reprezentujący zestaw znaków, który ma być używany do kodowania treści odpowiedzi HTTP.

Zwróć

String – zawartość odpowiedzi HTTP zakodowana przy użyciu danego zestawu znaków


getHeaders()

Zwraca mapę atrybutów/wartości nagłówków HTTP.

// The code below logs the HTTP headers from the response
// received when fetching the Google home page.
var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/");
Logger.log(response.getHeaders());

Zwróć

Object – mapa klucza/wartości JavaScript nagłówków HTTP


getResponseCode()

Uzyskaj kod stanu HTTP (200 dla OK itp.) w odpowiedzi HTTP.

// The code below logs the HTTP status code from the response received
// when fetching the Google home page.
// It should be 200 if the request succeeded.
var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/");
Logger.log(response.getResponseCode());

Zwróć

Integer – kod odpowiedzi HTTP (np. 200 – OK)