Bắt đầu nhanh: Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Mẫu này hiển thị một Google Workspace Tiện ích bổ sung cho phép người dùng dịch văn bản từ trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Các bước sau đây cho bạn biết cách tự tạo tiện ích bổ sung này:

Bước 1: Tạo dự án tập lệnh

Trước tiên, hãy tạo một dự án tập lệnh mới rồi điền mã bổ sung đó:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn và mở một trình duyệt (nếu bạn chưa thực hiện).
 2. Tạo dự án Apps Script độc lập mới.
 3. Thay thế nội dung của tệp dự án tập lệnh Code.gs bằng nội dung sau:

  const DEFAULT_INPUT_TEXT = '';
  const DEFAULT_OUTPUT_TEXT = '';
  const DEFAULT_ORIGIN_LAN = ''; // Empty string means detect langauge
  const DEFAULT_DESTINATION_LAN = 'en' // English
  
  const LANGUAGE_MAP =
   [
    { text: 'Detect Language', val: '' },
    { text: 'Afrikaans', val: 'af' },
    { text: 'Albanian', val: 'sq' },
    { text: 'Amharic', val: 'am' },
    { text: 'Arabic', val: 'ar' },
    { text: 'Armenian', val: 'hy' },
    { text: 'Azerbaijani', val: 'az' },
    { text: 'Basque', val: 'eu' },
    { text: 'Belarusian', val: 'be' },
    { text: 'Bengali', val: 'bn' },
    { text: 'Bosnian', val: 'bs' },
    { text: 'Bulgarian', val: 'bg' },
    { text: 'Catalan', val: 'ca' },
    { text: 'Cebuano', val: 'ceb' },
    { text: 'Chinese (Simplified)', val: 'zh-CN' },
    { text: 'Chinese (Traditional)', val: 'zh-TW' },
    { text: 'Corsican', val: 'co' },
    { text: 'Croatian', val: 'hr' },
    { text: 'Czech', val: 'cs' },
    { text: 'Danish', val: 'da' },
    { text: 'Dutch', val: 'nl' },
    { text: 'English', val: 'en' },
    { text: 'Esperanto', val: 'eo' },
    { text: 'Estonian', val: 'et' },
    { text: 'Finnish', val: 'fi' },
    { text: 'French', val: 'fr' },
    { text: 'Frisian', val: 'fy' },
    { text: 'Galician', val: 'gl' },
    { text: 'Georgian', val: 'ka' },
    { text: 'German', val: 'de' },
    { text: 'Greek', val: 'el' },
    { text: 'Gujarati', val: 'gu' },
    { text: 'Haitian Creole', val: 'ht' },
    { text: 'Hausa', val: 'ha' },
    { text: 'Hawaiian', val: 'haw' },
    { text: 'Hebrew', val: 'he' },
    { text: 'Hindi', val: 'hi' },
    { text: 'Hmong', val: 'hmn' },
    { text: 'Hungarian', val: 'hu' },
    { text: 'Icelandic', val: 'is' },
    { text: 'Igbo', val: 'ig' },
    { text: 'Indonesian', val: 'id' },
    { text: 'Irish', val: 'ga' },
    { text: 'Italian', val: 'it' },
    { text: 'Japanese', val: 'ja' },
    { text: 'Javanese', val: 'jv' },
    { text: 'Kannada', val: 'kn' },
    { text: 'Kazakh', val: 'kk' },
    { text: 'Khmer', val: 'km' },
    { text: 'Korean', val: 'ko' },
    { text: 'Kurdish', val: 'ku' },
    { text: 'Kyrgyz', val: 'ky' },
    { text: 'Lao', val: 'lo' },
    { text: 'Latin', val: 'la' },
    { text: 'Latvian', val: 'lv' },
    { text: 'Lithuanian', val: 'lt' },
    { text: 'Luxembourgish', val: 'lb' },
    { text: 'Macedonian', val: 'mk' },
    { text: 'Malagasy', val: 'mg' },
    { text: 'Malay', val: 'ms' },
    { text: 'Malayalam', val: 'ml' },
    { text: 'Maltese', val: 'mt' },
    { text: 'Maori', val: 'mi' },
    { text: 'Marathi', val: 'mr' },
    { text: 'Mongolian', val: 'mn' },
    { text: 'Myanmar (Burmese)', val: 'my' },
    { text: 'Nepali', val: 'ne' },
    { text: 'Norwegian', val: 'no' },
    { text: 'Nyanja (Chichewa)', val: 'ny' },
    { text: 'Pashto', val: 'ps' },
    { text: 'Persian', val: 'fa' },
    { text: 'Polish', val: 'pl' },
    { text: 'Portuguese (Portugal, Brazil)', val: 'pt' },
    { text: 'Punjabi', val: 'pa' },
    { text: 'Romanian', val: 'ro' },
    { text: 'Russian', val: 'ru' },
    { text: 'Samoan', val: 'sm' },
    { text: 'Scots Gaelic', val: 'gd' },
    { text: 'Serbian', val: 'sr' },
    { text: 'Sesotho', val: 'st' },
    { text: 'Shona', val: 'sn' },
    { text: 'Sindhi', val: 'sd' },
    { text: 'Sinhala (Sinhalese)', val: 'si' },
    { text: 'Slovak', val: 'sk' },
    { text: 'Slovenian', val: 'sl' },
    { text: 'Somali', val: 'so' },
    { text: 'Spanish', val: 'es' },
    { text: 'Sundanese', val: 'su' },
    { text: 'Swahili', val: 'sw' },
    { text: 'Swedish', val: 'sv' },
    { text: 'Tagalog (Filipino)', val: 'tl' },
    { text: 'Tajik', val: 'tg' },
    { text: 'Tamil', val: 'ta' },
    { text: 'Telugu', val: 'te' },
    { text: 'Thai', val: 'th' },
    { text: 'Turkish', val: 'tr' },
    { text: 'Ukrainian', val: 'uk' },
    { text: 'Urdu', val: 'ur' },
    { text: 'Uzbek', val: 'uz' },
    { text: 'Vietnamese', val: 'vi' },
    { text: 'Welsh', val: 'cy' },
    { text: 'Xhosa', val: 'xh' },
    { text: 'Yiddish', val: 'yi' },
    { text: 'Yoruba', val: 'yo' },
    { text: 'Zulu', val: 'zu' }
   ];
  
  
  /**
   * Callback for rendering the main card.
   * @return {CardService.Card} The card to show the user.
   */
  function onHomepage(e) {
   return createSelectionCard(e, DEFAULT_ORIGIN_LAN, DEFAULT_DESTINATION_LAN, DEFAULT_INPUT_TEXT, DEFAULT_OUTPUT_TEXT);
  }
  
  /**
   * Main function to generate the main card.
   * @param {String} originLanguage Language of the original text.
   * @param {String} destinationLanguage Language of the translation.
   * @param {String} inputText The text to be translated.
   * @param {String} outputText The text translated.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function createSelectionCard(e, originLanguage, destinationLanguage, inputText, outputText) {
   var hostApp = e['hostApp'];
   var builder = CardService.newCardBuilder();
  
   // "From" language selection & text input section
   var fromSection = CardService.newCardSection()
    .addWidget(generateLanguagesDropdown('origin', 'From: ', originLanguage))
    .addWidget(CardService.newTextInput()
     .setFieldName('input')
     .setValue(inputText)
     .setTitle('Enter text...')
     .setMultiline(true));
  
   if (hostApp === 'docs') {
    fromSection.addWidget(CardService.newButtonSet()
     .addButton(CardService.newTextButton()
      .setText('Get Selection')
      .setOnClickAction(CardService.newAction().setFunctionName('getDocsSelection'))
      .setDisabled(false)))
   } else if (hostApp === 'sheets') {
    fromSection.addWidget(CardService.newButtonSet()
     .addButton(CardService.newTextButton()
      .setText('Get Selection')
      .setOnClickAction(CardService.newAction().setFunctionName('getSheetsSelection'))
      .setDisabled(false)))
   } else if (hostApp === 'slides') {
    fromSection.addWidget(CardService.newButtonSet()
     .addButton(CardService.newTextButton()
      .setText('Get Selection')
      .setOnClickAction(CardService.newAction().setFunctionName('getSlidesSelection'))
      .setDisabled(false)))
   }
  
  
   builder.addSection(fromSection);
  
   // "Translation" language selection & text input section
   builder.addSection(CardService.newCardSection()
    .addWidget(generateLanguagesDropdown('destination', 'To: ', destinationLanguage))
    .addWidget(CardService.newTextInput()
     .setFieldName('output')
     .setValue(outputText)
     .setTitle('Translation...')
     .setMultiline(true)));
  
   //Buttons section
   builder.addSection(CardService.newCardSection()
    .addWidget(CardService.newButtonSet()
     .addButton(CardService.newTextButton()
      .setText('Translate')
      .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.FILLED)
      .setOnClickAction(CardService.newAction().setFunctionName('translateText'))
      .setDisabled(false))
     .addButton(CardService.newTextButton()
      .setText('Clear')
      .setOnClickAction(CardService.newAction().setFunctionName('clearText'))
      .setDisabled(false))));
  
   return builder.build();
  
  }
  
  /**
   * Helper function to generate the drop down language menu. It checks what language the user had selected.
   * @param {String} fieldName
   * @param {String} fieldTitle
   * @param {String} previousSelected The language the user previously had selected.
   * @return {CardService.SelectionInput} The card to show to the user.
   */
  function generateLanguagesDropdown(fieldName, fieldTitle, previousSelected) {
   var selectionInput = CardService.newSelectionInput().setTitle(fieldTitle)
    .setFieldName(fieldName)
    .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN);
  
   LANGUAGE_MAP.forEach((language, index, array) => {
    selectionInput.addItem(language.text, language.val, language.val == previousSelected);
   })
  
   return selectionInput;
  }
  
  /**
   * Helper function to translate the text. If the originLanguage is an empty string, the API detects the language
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function translateText(e) {
   var originLanguage = e.formInput.origin;
   var destinationLanguage = e.formInput.destination;
   var inputText = e.formInput.input;
  
   if (originLanguage !== destinationLanguage && inputText !== undefined) {
    var translation = LanguageApp.translate(e.formInput.input, e.formInput.origin, e.formInput.destination);
    return createSelectionCard(e, originLanguage, destinationLanguage, inputText, translation);
   }
  }
  
  /**
   * Helper function to clean the text.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function clearText(e) {
   var originLanguage = e.formInput.origin;
   var destinationLanguage = e.formInput.destination;
   return createSelectionCard(e, originLanguage, destinationLanguage, DEFAULT_INPUT_TEXT, DEFAULT_OUTPUT_TEXT);
  }
  
  /**
   * Helper function to get the text selected.
   * @return {CardService.Card} The selected text.
   */
  function getDocsSelection(e) {
   var text = '';
   var selection = DocumentApp.getActiveDocument().getSelection();
   Logger.log(selection)
   if (selection) {
    var elements = selection.getRangeElements();
    for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
     Logger.log(elements[i]);
     var element = elements[i];
     // Only modify elements that can be edited as text; skip images and other non-text elements.
     if (element.getElement().asText() && element.getElement().asText().getText() !== '') {
      text += element.getElement().asText().getText() + '\n';
     }
    }
   }
  
   if (text !== '') {
    var originLanguage = e.formInput.origin;
    var destinationLanguage = e.formInput.destination;
    var translation = LanguageApp.translate(text, e.formInput.origin, e.formInput.destination);
    return createSelectionCard(e, originLanguage, destinationLanguage, text, translation);
   }
  }
  
  /**
   * Helper function to get the text of the selected cells.
   * @return {CardService.Card} The selected text.
   */
  function getSheetsSelection(e) {
   var text = '';
   var ranges = SpreadsheetApp.getActive().getSelection().getActiveRangeList().getRanges();
   for (var i = 0; i < ranges.length; i++) {
    const range = ranges[i];
    const numRows = range.getNumRows();
    const numCols = range.getNumColumns();
    for (let i = 1; i <= numCols; i++) {
     for (let j = 1; j <= numRows; j++) {
      const cell = range.getCell(j, i);
      if (cell.getValue()) {
       text += cell.getValue() + '\n';
      }
     }
    }
   }
   if (text !== '') {
    var originLanguage = e.formInput.origin;
    var destinationLanguage = e.formInput.destination;
    var translation = LanguageApp.translate(text, e.formInput.origin, e.formInput.destination);
    return createSelectionCard(e, originLanguage, destinationLanguage, text, translation);
   }
  }
  
  /**
   * Helper function to get the selected text of the active slide.
   * @return {CardService.Card} The selected text.
   */
  function getSlidesSelection(e) {
   var text = '';
   var selection = SlidesApp.getActivePresentation().getSelection();
   var selectionType = selection.getSelectionType();
   if (selectionType === SlidesApp.SelectionType.TEXT) {
    var textRange = selection.getTextRange();
    if (textRange.asString() !== '') {
     text += textRange.asString() + '\n';
    }
   }
   if (text !== '') {
    var originLanguage = e.formInput.origin;
    var destinationLanguage = e.formInput.destination;
    var translation = LanguageApp.translate(text, e.formInput.origin, e.formInput.destination);
    return createSelectionCard(e, originLanguage, destinationLanguage, text, translation);
   }
  }
  
  
 4. Nhấp vào Lưu .

 5. Nhấp vào Dự án không có tiêu đề và đặt tên cho dự án tập lệnh "Dịch tiện ích bổ sung."

 6. Để lưu tên dự án của bạn, hãy nhấp vào Đổi tên.

Bước 2: Cập nhật tệp kê khai tập lệnh

Bây giờ, hãy định cấu hình tiện ích bổ sung bằng cách cập nhật tệp kê khai của tiện ích bổ sung đó:

 1. Ở bên trái trình chỉnh sửa tập lệnh, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
 2. Chọn hộp Show "appsscript.json" tệp kê khai trong trình chỉnh sửa.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Trình chỉnh sửa .
 4. Trong tệp kê khai, hãy thay nội dung bằng các nội dung sau:

  {
   "timeZone": "America/New_York",
   "dependencies": {},
   "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly"
   ],
   "runtimeVersion": "V8",
   "addOns": {
    "common": {
     "name": "Translate",
     "logoUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/1x/translate_24dp.png",
     "layoutProperties": {
      "primaryColor": "#2772ed"
     },
     "homepageTrigger": {
      "runFunction": "onHomepage"
     }
    },
    "docs" : {},
    "slides" : {},
    "sheets" : {}
   }
  }
  
  
 5. Để lưu những thay đổi này vào tệp kê khai, hãy nhấp vào Lưu . Bước này sẽ định cấu hình trang chủ và các trình kích hoạt theo ngữ cảnh của tiện ích bổ sung, đồng thời đặt các thông tin khác như tên và phạm vi tiện ích bổ sung.

Bước 3: Cài đặt tiện ích bổ sung chưa được xuất bản

Tiện ích bổ sung đã sẵn sàng để thử nghiệm. Hãy cài đặt ứng dụng này để kiểm thử bằng cách làm như sau:

 1. Nhấp vào Triển khai > Thử nghiệm các phương thức triển khai.
 2. Chọn Kiểm thử mã mới nhất rồi nhấp vào Cài đặt để cài đặt phiên bản tiện ích bổ sung hiện đã lưu ở chế độ phát triển. Khi bạn kiểm thử mã mới nhất của tiện ích bổ sung, mọi thay đổi bạn thực hiện đối với mã tiện ích bổ sung sẽ được áp dụng ngay lập tức mà không cần cài đặt lại.
 3. Nhấp vào Xong.

Bước 4: Dùng thử

Giờ đây, bạn có thể sử dụng tiện ích bổ sung:

 1. Mở một tệp trong Google Tài liệu, Google Trang tính hoặc Google Trang trình bày, hoặc tạo một tệp mới. Biểu tượng tiện ích bổ sung xuất hiện trên bảng điều khiển bên phải.
 2. Nhấp vào biểu tượng để mở tiện ích bổ sung.
 3. Nếu được nhắc, hãy thực hiện các bước để cấp quyền cho tiện ích bổ sung đó.
 4. Giờ đây, bạn có thể dịch văn bản từ trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Xuất bản

Vì đây là một tiện ích bổ sung mẫu, nên hướng dẫn của chúng tôi kết thúc tại đây. Nếu bạn đang phát triển một tiện ích bổ sung thực sự, bước cuối cùng là phát hành tiện ích bổ sung để người khác tìm và cài đặt.

Tìm hiểu thêm

Để tiếp tục tìm hiểu về cách mở rộng Google Workspace bằng Apps Script, hãy xem các tài nguyên sau: