Language Service

Ngôn ngữ

Dịch vụ này cho phép tập lệnh tự động dịch văn bản.

// The code below will write 'Esta es una prueba' to the log.
var spanish = LanguageApp.translate('This is a test', 'en', 'es');
Logger.log(spanish);

Lớp

TênMô tả ngắn
LanguageAppDịch vụ ngôn ngữ cung cấp tính năng tập lệnh để tính toán các bản dịch tự động của văn bản.

LanguageApp

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
translate(text, sourceLanguage, targetLanguage)StringTự động dịch một số văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.
translate(text, sourceLanguage, targetLanguage, advancedArgs)StringTự động dịch một số văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.