Pierwsze kroki

Aby rejestrować konwersje, musisz włączyć na koncie konwersji Google Ads śledzenie konwersji. Z tego przewodnika dowiesz się, jak sprawdzić, czy śledzenie konwersji jest włączone, jak je włączyć (jeśli nie jest jeszcze włączone) oraz jak pobrać informacje o istniejących działaniach powodujących konwersję.

Większość działań powodujących konwersję wymaga też wykonania dodatkowych czynności, aby można było je śledzić. Pełną listę wymagań znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy oraz w odpowiednim artykule w Centrum pomocy dotyczącym działań powodujących konwersję.

Włączanie śledzenia konwersji na koncie konwersji Google Ads

Uzyskiwanie informacji o konfiguracji śledzenia konwersji

Aby sprawdzić konfigurację śledzenia konwersji na swoim koncie i potwierdzić, że śledzenie konwersji jest włączone, wyślij zapytanie do zasobu Customer dla: ConversionTrackingSetting. Wyślij to zapytanie z użyciem metody GoogleAdsService.SearchStream:

SELECT
 customer.conversion_tracking_setting.google_ads_conversion_customer,
 customer.conversion_tracking_setting.conversion_tracking_status,
 customer.conversion_tracking_setting.conversion_tracking_id,
 customer.conversion_tracking_setting.cross_account_conversion_tracking_id
FROM customer

Pole google_ads_conversion_customer wskazuje konto Google Ads, które tworzy konwersje dla tego klienta i nimi zarządza. W przypadku klientów korzystających ze śledzenia konwersji dla wielu kont jest to identyfikator konta menedżera. Aby tworzyć konwersje i nimi zarządzać, w żądaniach do interfejsu Google Ads API należy podać identyfikator klienta konwersji Google Ads jako customer_id. Pamiętaj, że to pole jest wypełnione nawet wtedy, gdy śledzenie konwersji jest wyłączone.

Pole conversion_tracking_status wskazuje, czy śledzenie konwersji jest włączone i czy konto korzysta ze śledzenia konwersji dla wielu kont.

Tworzenie działania powodującego konwersję na koncie klienta konwersji Google Ads

Jeśli conversion_tracking_status ma wartość NOT_CONVERSION_TRACKED, śledzenie konwersji jest wyłączone na koncie. Włącz śledzenie konwersji, tworząc co najmniej jeden obiekt ConversionAction na koncie konwersji Google Ads, jak w przykładzie poniżej. Działanie powodujące konwersję możesz też utworzyć w interfejsie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w Centrum pomocy dotyczącymi odpowiedniego typu konwersji.

Pamiętaj, że konwersje rozszerzone są włączane automatycznie, gdy wysyłane przez interfejs Google Ads API, ale można je wyłączyć w interfejsie Google Ads.

Przykładowy kod

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {

 // Creates a ConversionAction.
 ConversionAction conversionAction =
   ConversionAction.newBuilder()
     // Note that conversion action names must be unique. If a conversion action already
     // exists with the specified conversion_action_name the create operation will fail with
     // a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
     .setName("Earth to Mars Cruises Conversion #" + getPrintableDateTime())
     .setCategory(ConversionActionCategory.DEFAULT)
     .setType(ConversionActionType.WEBPAGE)
     .setStatus(ConversionActionStatus.ENABLED)
     .setViewThroughLookbackWindowDays(15L)
     .setValueSettings(
       ValueSettings.newBuilder()
         .setDefaultValue(23.41)
         .setAlwaysUseDefaultValue(true)
         .build())
     .build();

 // Creates the operation.
 ConversionActionOperation operation =
   ConversionActionOperation.newBuilder().setCreate(conversionAction).build();

 try (ConversionActionServiceClient conversionActionServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createConversionActionServiceClient()) {
  MutateConversionActionsResponse response =
    conversionActionServiceClient.mutateConversionActions(
      Long.toString(customerId), Collections.singletonList(operation));
  System.out.printf("Added %d conversion actions:%n", response.getResultsCount());
  for (MutateConversionActionResult result : response.getResultsList()) {
   System.out.printf(
     "New conversion action added with resource name: '%s'%n", result.getResourceName());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the ConversionActionService.
  ConversionActionServiceClient conversionActionService =
    client.GetService(Services.V17.ConversionActionService);

  // Note that conversion action names must be unique.
  // If a conversion action already exists with the specified name the create operation
  // will fail with a ConversionAction.DUPLICATE_NAME error.
  string ConversionActionName = "Earth to Mars Cruises Conversion #"
    + ExampleUtilities.GetRandomString();

  // Add a conversion action.
  ConversionAction conversionAction = new ConversionAction()
  {
    Name = ConversionActionName,
    Category = ConversionActionCategory.Default,
    Type = ConversionActionType.Webpage,
    Status = ConversionActionStatus.Enabled,
    ViewThroughLookbackWindowDays = 15,
    ValueSettings = new ConversionAction.Types.ValueSettings()
    {
      DefaultValue = 23.41,
      AlwaysUseDefaultValue = true
    }
  };

  // Create the operation.
  ConversionActionOperation operation = new ConversionActionOperation()
  {
    Create = conversionAction
  };

  try
  {
    // Create the conversion action.
    MutateConversionActionsResponse response =
      conversionActionService.MutateConversionActions(customerId.ToString(),
          new ConversionActionOperation[] { operation });

    // Display the results.
    foreach (MutateConversionActionResult newConversionAction in response.Results)
    {
      Console.WriteLine($"New conversion action with resource name = " +
        $"'{newConversionAction.ResourceName}' was added.");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  // Creates a conversion action.
  $conversionAction = new ConversionAction([
    // Note that conversion action names must be unique.
    // If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name
    // the create operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
    'name' => 'Earth to Mars Cruises Conversion #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'category' => ConversionActionCategory::PBDEFAULT,
    'type' => ConversionActionType::WEBPAGE,
    'status' => ConversionActionStatus::ENABLED,
    'view_through_lookback_window_days' => 15,
    'value_settings' => new ValueSettings([
      'default_value' => 23.41,
      'always_use_default_value' => true
    ])
  ]);

  // Creates a conversion action operation.
  $conversionActionOperation = new ConversionActionOperation();
  $conversionActionOperation->setCreate($conversionAction);

  // Issues a mutate request to add the conversion action.
  $conversionActionServiceClient = $googleAdsClient->getConversionActionServiceClient();
  $response = $conversionActionServiceClient->mutateConversionActions(
    MutateConversionActionsRequest::build($customerId, [$conversionActionOperation])
  );

  printf("Added %d conversion actions:%s", $response->getResults()->count(), PHP_EOL);

  foreach ($response->getResults() as $addedConversionAction) {
    /** @var ConversionAction $addedConversionAction */
    printf(
      "New conversion action added with resource name: '%s'%s",
      $addedConversionAction->getResourceName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  conversion_action_service = client.get_service("ConversionActionService")

  # Create the operation.
  conversion_action_operation = client.get_type("ConversionActionOperation")

  # Create conversion action.
  conversion_action = conversion_action_operation.create

  # Note that conversion action names must be unique. If a conversion action
  # already exists with the specified conversion_action_name, the create
  # operation will fail with a ConversionActionError.DUPLICATE_NAME error.
  conversion_action.name = f"Earth to Mars Cruises Conversion {uuid.uuid4()}"
  conversion_action.type_ = (
    client.enums.ConversionActionTypeEnum.UPLOAD_CLICKS
  )
  conversion_action.category = (
    client.enums.ConversionActionCategoryEnum.DEFAULT
  )
  conversion_action.status = client.enums.ConversionActionStatusEnum.ENABLED
  conversion_action.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  value_settings = conversion_action.value_settings
  value_settings.default_value = 15.0
  value_settings.always_use_default_value = True

  # Add the conversion action.
  conversion_action_response = (
    conversion_action_service.mutate_conversion_actions(
      customer_id=customer_id,
      operations=[conversion_action_operation],
    )
  )

  print(
    "Created conversion action "
    f'"{conversion_action_response.results[0].resource_name}".'
  )
   

Ruby

def add_conversion_action(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new


 # Add a conversion action.
 conversion_action = client.resource.conversion_action do |ca|
  ca.name = "Earth to Mars Cruises Conversion #{(Time.new.to_f * 100).to_i}"
  ca.type = :UPLOAD_CLICKS
  ca.category = :DEFAULT
  ca.status = :ENABLED
  ca.view_through_lookback_window_days = 15

  # Create a value settings object.
  ca.value_settings = client.resource.value_settings do |vs|
   vs.default_value = 15
   vs.always_use_default_value = true
  end
 end

 # Create the operation.
 conversion_action_operation = client.operation.create_resource.conversion_action(conversion_action)

 # Add the ad group ad.
 response = client.service.conversion_action.mutate_conversion_actions(
  customer_id: customer_id,
  operations: [conversion_action_operation],
 )

 puts "New conversion action with resource name = #{response.results.first.resource_name}."
end
   

Perl

sub add_conversion_action {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Note that conversion action names must be unique.
 # If a conversion action already exists with the specified conversion_action_name,
 # the create operation fails with error ConversionActionError.DUPLICATE_NAME.
 my $conversion_action_name = "Earth to Mars Cruises Conversion #" . uniqid();

 # Create a conversion action.
 my $conversion_action =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::ConversionAction->new({
   name             => $conversion_action_name,
   category           => DEFAULT,
   type             => WEBPAGE,
   status            => ENABLED,
   viewThroughLookbackWindowDays => 15,
   valueSettings         =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::ValueSettings->new({
     defaultValue     => 23.41,
     alwaysUseDefaultValue => "true"
    })});

 # Create a conversion action operation.
 my $conversion_action_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::ConversionActionService::ConversionActionOperation
  ->new({create => $conversion_action});

 # Add the conversion action.
 my $conversion_actions_response =
  $api_client->ConversionActionService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$conversion_action_operation]});

 printf "New conversion action added with resource name: '%s'.\n",
  $conversion_actions_response->{results}[0]{resourceName};

 return 1;
}
   

Sprawdź, czy conversion_action_type ma prawidłową wartość ConversionActionType. Więcej wskazówek o tworzeniu działań powodujących konwersję w interfejsie Google Ads API znajdziesz w artykule Tworzenie działań powodujących konwersję.

Pobierz dotychczasowe działanie powodujące konwersję

Możesz pobrać szczegóły dotychczasowego działania powodującego konwersję, wysyłając to zapytanie. Upewnij się, że identyfikator klienta w żądaniu jest ustawiony na klienta konwersji Google Ads wskazanego powyżej, a typ działania powodującego konwersję jest ustawiony na prawidłową wartość ConversionActionType.

SELECT
 conversion_action.resource_name,
 conversion_action.name,
 conversion_action.status
FROM conversion_action
WHERE conversion_action.type = 'INSERT_CONVERSION_ACTION_TYPE'

Śledzenie konwersji dla wielu kont

Jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont, ConversionActionService zwraca te działania powodujące konwersję:

 • Wszystkie działania powodujące konwersję zdefiniowane przez konto menedżera używane przez to konto do śledzenia konwersji dla wielu kont
 • Wszystkie działania powodujące konwersję, dla których klient zgromadził statystyki, w tym działania zdefiniowane w systemie oraz działania, których właścicielem jest menedżer, nawet jeśli menedżer rozłączy się później
 • Wszystkie działania zdefiniowane przez klienta na jego koncie
 • Konwersje Analytics utworzone w połączonych usługach w Google Analytics. Obejmuje to działania związane z konwersjami Analytics niezaimportowanymi do Google Ads, które mają stan HIDDEN.

Możesz konfigurować działania powodujące konwersje dla wielu kont i wysyłać dotyczące ich zapytania za pomocą interfejsu API, ale na koncie menedżera musisz włączyć na swoich kontach śledzenie konwersji dla wielu kont.