Tworzenie grup informacji o hotelach

Film: Zobacz prezentację grup informacji o produktach zorganizowaną w ramach warsztatów w 2019 roku

Grupy reklam hoteli umożliwiają dzielenie hoteli na wiele grup informacji o hotelach według wielu wymiarów, dzięki czemu możesz odpowiednio dostosowywać stawki dla każdej grupy. Spójrzmy na drzewo poniżej, gdzie na pierwszym poziomie hotele są podzielone na 5-gwiazdkowe, 4-gwiazdkowe i inne klasy hoteli. Na drugim poziomie hotele z innych klas hoteli są podzielone na hotele w Stanach Zjednoczonych, hotele w Wielkiej Brytanii i hotele w pozostałych regionach.

Każdy węzeł w drzewie jest albo podgrupą, albo jednostką, zgodnie z definicją za pomocą metody ListingGroupType. Podgrupa wprowadza nowy poziom drzewa, a jednostki to liście. Każdy podział musi zawsze być całkowicie partycjonowany, więc musi zawierać węzeł reprezentujący element Inne. W tym przykładzie węzły główny i Hotel Class: (Other) to podgrupy. Taka struktura drzewa z podziałami i jednostkami umożliwia ustalanie stawek na poziomie jednostki, a także gwarantuje, że każda wizytówka hotelu zostanie zakwalifikowana do jednego i tylko jednego węzła w drzewie.

Węzły są obiektami klasy ListingGroupInfo, która zawiera pole ListingGroupType wskazujące, czy są one jednostką, czy też podgrupą. Ustawienie wartości ListingGroupInfo na listing_group dla elementu AdGroupCriterion spowoduje połączenie jej z instancją AdGroup.

Ustawianie procentowej stawki CPC

Możesz ustawić percent_cpc_bid_micros z AdGroupCriterion tylko w węzłach jednostkowych. Próba wykonania tej czynności na węzłach podziału zakończy się niepowodzeniem i wystąpieniem błędu.

Wymiary strony aplikacji

Element ListingGroupInfo zawiera też element case_value, czyli element ListingDimensionInfo zawierający jeden z kilku typów wymiarów. ListingGroupInfo reprezentuje wartości powiązane z hotelami, takie jak identyfikator hotelu, kraj lub klasa hotelu. Pełny opis dostępnych typów ListingDimensionInfo znajdziesz w dokumentacji referencyjnej.

Każdy najbliższy element podrzędny podgrupy musi mieć typ case_value o tym samym podtypie ListingDimensionInfo. Tylko węzeł główny nie ma węzła case_value.

Pamiętaj, że każdy podział musi zawierać „puste” pole case_value prawidłowego typu reprezentujące „wszystkie inne wartości”.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź ten fragment kodu, który dodaje pierwszy poziom drzewa grup informacji o produktach.

Java

private static String addLevel1Nodes(
  long customerId,
  long adGroupId,
  String rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations,
  long percentCpcBidMicroAmount) {
 // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 ListingDimensionInfo fiveStarredDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().setValue(5).build())
     .build();
 // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 ListingGroupInfo fiveStarredUnit =
   ListingGroupInfo.newBuilder()
     .setType(ListingGroupType.UNIT)
     .setParentAdGroupCriterion(rootResourceName)
     .setCaseValue(fiveStarredDimensionInfo)
     .build();
 // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(customerId, adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);
 // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
 AdGroupCriterionOperation operation = generateCreateOperation(fiveStarredAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
 // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
 // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
 // hotels instead.

 // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by not specifying
 // any attributes on those object.
 ListingDimensionInfo otherHotelsDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().build())
     .build();
 // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
 // used as a parent node for children nodes of the next level.
 ListingGroupInfo otherHotelsSubdivision =
   createListingGroupInfo(
     ListingGroupType.SUBDIVISION, rootResourceName, otherHotelsDimensionInfo);
 // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(
     customerId, adGroupId, otherHotelsSubdivision, percentCpcBidMicroAmount);
 operation = generateCreateOperation(otherHotelsAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 return otherHotelsAdGroupCriterion.getResourceName();
}
   

C#

private string AddLevel1Nodes(long customerId, long adGroupId, string rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations, long percentCpcBidMicroAmount)
{
  // Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  ListingDimensionInfo fiveStarredListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo
    {
      Value = 5
    }
  };

  // Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  ListingGroupInfo fiveStarredUnit = CreateListingGroupInfo(ListingGroupType.Unit,
    rootResourceName, fiveStarredListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = fiveStarredAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code
  // in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo().
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create a UNIT
  // node of 4-star hotels.

  // Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
  // specifying any attributes on those object.
  ListingDimensionInfo otherHotelsListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo()
  };

  // Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will
  // be used as a parent node for children nodes of the next level.
  ListingGroupInfo otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo = CreateListingGroupInfo
    (ListingGroupType.Subdivision, rootResourceName, otherHotelsListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for other hotel classes.
  AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = otherHotelsAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  return otherHotelsAdGroupCriterion.ResourceName;
}
   

PHP

private static function addLevel1Nodes(
  int $customerId,
  int $adGroupId,
  string $rootResourceName,
  array &$operations,
  int $percentCpcBidMicroAmount
) {
  // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
  $fiveStarredDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo(['value' => 5])
  ]);
  // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  $fiveStarredUnit = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::UNIT,
    $rootResourceName,
    $fiveStarredDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
  $fiveStarredAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $fiveStarredUnit,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
  self::$nextTempId--;
  $operation = self::generateCreateOperation($fiveStarredAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
  // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
  // hotels instead.

  // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not* specifying
  // any attributes on those object.
  $othersHotelsDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo()
  ]);
  // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
  // used as a parent node for children nodes of the next level.
  $otherHotelsSubDivision = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::SUBDIVISION,
    $rootResourceName,
    $othersHotelsDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
  $otherHotelsAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $otherHotelsSubDivision,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  $operation = self::generateCreateOperation($otherHotelsAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  self::$nextTempId--;
  return $otherHotelsAdGroupCriterion->getResourceName();
}
   

Python

def add_level1_nodes(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  root_resource_name,
  operations,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
):
  """Creates child nodes on level 1, partitioned by the hotel class info.

  Args:
    client: The Google Ads API client.
    customer_id: The Google Ads customer ID.
    ad_group_id: The ad group ID to which the hotel listing group will be
      added.
    root_resource_name: The string resource name of the listing group's root
      node.
    operations: A list of AdGroupCriterionOperations.
    percent_cpc_bid_micro_amount: The CPC bid micro amount to be set on
      created ad group criteria.

  Returns:
    The string resource name of the "other hotel classes" node, which serves
    as the parent node for the next level of the listing tree.
  """
  global next_temp_id

  # Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  five_starred_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  five_starred_listing_dimension_info.hotel_class.value = 5

  # Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  five_starred_unit = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.UNIT,
    root_resource_name,
    five_starred_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    five_starred_unit,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  five_starred_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    five_starred_ad_group_criterion_operation.create,
    five_starred_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(five_starred_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
  # above code in this method and modifying the hotel class value.
  # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create
  # a UNIT node of 4-star hotels.

  # Create hotel class info and dimension info without any specifying
  # attributes. This node will then represent hotel classes other than those
  # already covered by UNIT nodes at this level.
  other_hotels_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  # Set "hotel_class" as the oneof field on the ListingDimensionInfo object
  # without specifying the optional hotel_class field.
  client.copy_from(
    other_hotels_listing_dimension_info.hotel_class,
    client.get_type("HotelClassInfo"),
  )

  # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
  # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
  other_hotels_subdivision_listing_group_info = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.SUBDIVISION,
    root_resource_name,
    other_hotels_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for other hotel classes.
  other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    other_hotels_subdivision_listing_group_info,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  other_hotels_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    other_hotels_ad_group_criterion_operation.create,
    other_hotels_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(other_hotels_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  return other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
   

Ruby

def add_level1_nodes(
 client,
 customer_id,
 ad_group_id,
 root_resource_name,
 operations,
 percent_cpc_bid_micro_amount)
 # Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 five_starred_dimension_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info do |c|
   c.value = 5
  end
 end

 # Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 five_starred_unit = create_listing_group_info(
  client,
  :UNIT,
  root_resource_name,
  five_starred_dimension_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  five_starred_unit,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  five_starred_ad_group_criterion,
 )

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo()
 # to the value you want.
 # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT
 # node of 4-star hotels instead.

 # Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes
 # by *not* specifying any attributes on those object.
 other_hotels_dimention_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info
 end

 # Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
 # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 other_hotels_subdivision = create_listing_group_info(
  client,
  :SUBDIVISION,
  root_resource_name,
  other_hotels_dimention_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  other_hotels_subdivision,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  other_hotels_ad_group_criterion,
 )

 other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
end
   

Perl

sub add_level_1_nodes {
 my ($customer_id, $ad_group_id, $root_resource_name, $operations,
  $percent_cpc_bid_micro_amount)
  = @_;

 # Create hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 my $five_starred_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::HotelClassInfo->new({
     value => 5
    })});

 # Create listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 my $five_starred_unit = create_listing_group_info(UNIT, $root_resource_name,
  $five_starred_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
 my $five_starred_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id, $five_starred_unit,
  $percent_cpc_bid_micro_amount);

 my $operation = generate_create_operation($five_starred_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo
 # to the value you want. For instance, passing 4 instead of 5 in the above code
 # will create a UNIT node of 4-star hotels instead.

 # Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
 # specifying any attributes on those object.
 my $others_hotels_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::HotelClassInfo->new()}
  );

 # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which
 # will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 my $other_hotels_subdivision =
  create_listing_group_info(SUBDIVISION, $root_resource_name,
  $others_hotels_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for other hotel classes.
 my $other_hotels_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id,
  $other_hotels_subdivision, $percent_cpc_bid_micro_amount);

 $operation = generate_create_operation($other_hotels_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 return $other_hotels_ad_group_criterion->{resourceName};
}
   

Dostępne wymiary informacji o wymiarach

W przypadku reklam hoteli dostępne są te typy ListingDimensionInfo:

Identyfikatory tymczasowe

Kryteria grup reklam nie otrzymują identyfikatorów, dopóki żądanie mutacji, które je tworzy, nie zostanie przetworzone przez serwer. Element ListingGroupInfo jest jednak nieprawidłowy do czasu jego zakończenia, dlatego za każdym razem, gdy tworzysz podgrupę, musisz w tej samej operacji utworzyć także co najmniej 1 jej element podrzędny.

Aby móc ustawić parent_ad_group_criterion elementu ListingGroupInfo w węzłach podrzędnych, możesz użyć identyfikatorów kryteriów tymczasowych. Są to unikalne identyfikatory lokalne (a nie globalnie) mające zastosowanie tylko w kontekście pojedynczego żądania zmiany. Jako tymczasowego identyfikatora można użyć dowolnej ujemnej liczby całkowitej (np. -1).

Podczas przetwarzania żądania każdemu elementowi AdGroupCriterion jest jak zwykle przypisywane dodatni identyfikator globalny.