Mutacje

Interfejs Google Ads API udostępnia kilka sposobów na mutowanie zasobów w zależności od przypadku użycia. Każdy zasób ma powiązaną usługę, która umożliwia określenie operacji mutacji dla określonego typu zasobów. Na przykład zasób Campaign ma odpowiedni punkt końcowy CampaignService.MutateCampaigns dla mutacji kampanii.

Innym sposobem jest punkt końcowy GoogleAdsService.Mutate, który zasadniczo opakowuje serię pojedynczych wywołań mutacji w usługach zasobów i daje te korzyści:

  • Grupowanie działań w różnych usługach zasobów. Normalne wywołania mogą wykonywać operacje tylko na jednej usłudze zasobów.
  • Tymczasowe nazwy zasobów. Połącz operacje, aby utworzyć encję i jej encje podrzędne w 1 żądaniu.

Korzystając z tych 2 właściwości, możesz na przykład za pomocą GoogleAdsService.Mutate utworzyć całą strukturę kampanii tylko wtedy, gdy wykonasz odpowiednie kroki.