Dostosowywanie stawek za pomocą modyfikatorów stawek

W przypadku reklam hoteli możesz ustawiać dostosowania stawek (nazywane też modyfikatorami stawek) za pomocą interfejsu Google Ads API. Więcej informacji o dostosowaniach stawek, które możesz ustawić, znajdziesz w artykule Dostosowania stawek w Reklamach hoteli – informacje.

Dostosowania stawek na poziomie kampanii

Jeśli chcesz używać interfejsu Google Ads API do ustawiania dostosowań stawek na poziomie kampanii, przeczytaj artykuł Zarządzanie modyfikatorami stawek.

Dostosowania stawek na poziomie grupy reklam

Aby używać interfejsu Google Ads API do ustawiania dostosowań stawek na poziomie grupy reklam, musisz najpierw utworzyć obiekt odpowiedniej klasy (np. HotelAdvanceBookingWindowInfo lub HotelDateSelectionTypeInfo), a potem ustawić w jego polach odpowiednie wartości.

Jeśli na przykład chcesz utworzyć modyfikator stawki grupy reklam z zaawansowanym okresem rezerwacji między 30 a 60 dni, musisz utworzyć obiekt HotelAdvanceBookingWindowInfo i ustawić min_days na 30, a max_days na 60.

Na koniec powiąż odpowiedni obiekt z obiektem AdGroupBidModifier. Musisz też podać nazwę zasobu grupy reklam, do której należy modyfikator stawek grupy reklam, używając atrybutu ad_group.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, long adGroupId) {
 List<AdGroupBidModifierOperation> operations = new ArrayList<>();

 // Constructs the ad group resource name to use for each bid modifier.
 String adGroupResourceName = ResourceNames.adGroup(customerId, adGroupId);

 // 1) Creates an ad group bid modifier based on the hotel check-in day.
 AdGroupBidModifier checkInDayAdGroupBidModifier =
   AdGroupBidModifier.newBuilder()
     // Sets the resource name to the ad group resource name joined with the criterion ID
     // whose value corresponds to the desired check-in day.
     .setAdGroup(adGroupResourceName)
     .setHotelCheckInDay(HotelCheckInDayInfo.newBuilder().setDayOfWeek(DayOfWeek.MONDAY))
     // Sets the bid modifier value to 150%.
     .setBidModifier(1.5d)
     .build();
 operations.add(
   AdGroupBidModifierOperation.newBuilder().setCreate(checkInDayAdGroupBidModifier).build());

 // 2) Creates an ad group bid modifier based on the hotel length of stay.
 AdGroupBidModifier lengthOfStayAdGroupBidModifier =
   AdGroupBidModifier.newBuilder()
     // Sets the ad group.
     .setAdGroup(adGroupResourceName)
     // Creates the hotel length of stay info.
     .setHotelLengthOfStay(
       HotelLengthOfStayInfo.newBuilder().setMinNights(3L).setMaxNights(7L).build())
     // Sets the bid modifier value to 170%.
     .setBidModifier(1.7d)
     .build();
 operations.add(
   AdGroupBidModifierOperation.newBuilder().setCreate(lengthOfStayAdGroupBidModifier).build());

 // Issues a mutate request to add the ad group bid modifiers.
 try (AdGroupBidModifierServiceClient adGroupBidModifierServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createAdGroupBidModifierServiceClient()) {
  MutateAdGroupBidModifiersResponse response =
    adGroupBidModifierServiceClient.mutateAdGroupBidModifiers(
      Long.toString(customerId), operations);

  // Prints the resource names of the added ad group bid modifiers.
  System.out.printf("Added %d hotel ad group bid modifiers:%n", response.getResultsCount());
  for (MutateAdGroupBidModifierResult mutateAdGroupBidModifierResult :
    response.getResultsList()) {
   System.out.printf(" %s%n", mutateAdGroupBidModifierResult.getResourceName());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long adGroupId)
{
  // Get the AdGroupBidModifierService.
  AdGroupBidModifierServiceClient service = client.GetService(
    Services.V17.AdGroupBidModifierService);

  // Constructs the ad group resource name to use for each bid modifier.
  string adGroupResourceName = ResourceNames.AdGroup(customerId, adGroupId);

  // 1) Create an ad group bid modifier based on the hotel check-in day.
  AdGroupBidModifier checkInDayAdGroupBidModifier = new AdGroupBidModifier()
  {
    // Sets the resource name to the ad group resource name joined with the criterion
    // ID whose value corresponds to the desired check-in day.
    AdGroup = adGroupResourceName,
    HotelCheckInDay = new HotelCheckInDayInfo()
    {
      DayOfWeek = DayOfWeek.Monday
    },

    // Set the bid modifier value to 150%.
    BidModifier = 1.5,
  };

  // Creates an ad group bid modifier operation.
  var checkInDayAdGroupBidModifierOperation = new AdGroupBidModifierOperation()
  {
    Create = checkInDayAdGroupBidModifier
  };

  // 2) Create an ad group bid modifier based on the hotel length of stay.
  AdGroupBidModifier lengthOfStayAdGroupBidModifier = new AdGroupBidModifier()
  {
    // Set the ad group.
    AdGroup = ResourceNames.AdGroup(customerId, adGroupId),

    // Set the hotel length of stay info.
    HotelLengthOfStay = new HotelLengthOfStayInfo()
    {
      MinNights = 3,
      MaxNights = 7
    },

    // Set the bid modifier value to 170%.
    BidModifier = 1.7
  };

  // Create an ad group bid modifier operation.
  var lengthOfStayAdGroupBidModifierOperation = new AdGroupBidModifierOperation()
  {
    Create = lengthOfStayAdGroupBidModifier
  };

  try
  {
    // Issue a mutate request to add an ad group bid modifiers.
    MutateAdGroupBidModifiersResponse response = service.MutateAdGroupBidModifiers(
      customerId.ToString(),
      new AdGroupBidModifierOperation[] {
   checkInDayAdGroupBidModifierOperation,
   lengthOfStayAdGroupBidModifierOperation
      }
    );

    // Display the resource names of the added ad group bid modifiers.
    Console.WriteLine($"Added {response.Results.Count} hotel ad group bid modifiers:");

    foreach (MutateAdGroupBidModifierResult result in response.Results)
    {
      Console.WriteLine($"- {result.ResourceName}");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $adGroupId
) {
  $operations = [];

  // 1) Creates an ad group bid modifier based on the hotel check-in day.
  $checkInDayAdGroupBidModifier = new AdGroupBidModifier([
    // Sets the ad group.
    'ad_group' => ResourceNames::forAdGroup($customerId, $adGroupId),
    'hotel_check_in_day' => new HotelCheckInDayInfo([
      'day_of_week' => DayOfWeek::MONDAY
    ]),
    // Sets the bid modifier value to 150%.
    'bid_modifier' => 1.5
  ]);

  // Creates an ad group bid modifier operation.
  $checkInDayAdGroupBidModifierOperation = new AdGroupBidModifierOperation();
  $checkInDayAdGroupBidModifierOperation->setCreate($checkInDayAdGroupBidModifier);
  $operations[] = $checkInDayAdGroupBidModifierOperation;

  // 2) Creates an ad group bid modifier based on the hotel length of stay.
  $lengthOfStayAdGroupBidModifier = new AdGroupBidModifier([
    // Sets the ad group.
    'ad_group' => ResourceNames::forAdGroup($customerId, $adGroupId),
    // Creates the hotel length of stay info.
    'hotel_length_of_stay' => new HotelLengthOfStayInfo([
      'min_nights' => 3,
      'max_nights' => 7,
    ]),
    // Sets the bid modifier value to 170%.
    'bid_modifier' => 1.7
  ]);

  // Creates an ad group bid modifier operation.
  $lengthOfStayAdGroupBidModifierOperation = new AdGroupBidModifierOperation();
  $lengthOfStayAdGroupBidModifierOperation->setCreate(
    $lengthOfStayAdGroupBidModifier
  );
  $operations[] = $lengthOfStayAdGroupBidModifierOperation;

  // Issues a mutate request to add an ad group bid modifiers.
  $adGroupBidModifierServiceClient = $googleAdsClient->getAdGroupBidModifierServiceClient();
  $response = $adGroupBidModifierServiceClient->mutateAdGroupBidModifiers(
    MutateAdGroupBidModifiersRequest::build($customerId, $operations)
  );

  // Print out resource names of the added ad group bid modifiers.
  printf(
    "Added %d hotel ad group bid modifiers:%s",
    $response->getResults()->count(),
    PHP_EOL
  );
  foreach ($response->getResults() as $addedAdGroupBidModifier) {
    /** @var AdGroupBidModifier $addedAdGroupBidModifier */
    print $addedAdGroupBidModifier->getResourceName() . PHP_EOL;
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id, ad_group_id):
  ad_group_service = client.get_service("AdGroupService")
  ag_bm_service = client.get_service("AdGroupBidModifierService")

  # Create ad group bid modifier based on hotel check-in day.
  check_in_ag_bm_operation = client.get_type("AdGroupBidModifierOperation")
  check_in_ag_bid_modifier = check_in_ag_bm_operation.create
  check_in_ag_bid_modifier.hotel_check_in_day.day_of_week = (
    client.enums.DayOfWeekEnum.MONDAY
  )
  check_in_ag_bid_modifier.ad_group = ad_group_service.ad_group_path(
    customer_id, ad_group_id
  )
  # Sets the bid modifier value to 150%.
  check_in_ag_bid_modifier.bid_modifier = 1.5

  # Create ad group bid modifier based on hotel length of stay info.
  los_ag_bm_operation = client.get_type("AdGroupBidModifierOperation")
  los_ag_bid_modifier = los_ag_bm_operation.create
  los_ag_bid_modifier.ad_group = ad_group_service.ad_group_path(
    customer_id, ad_group_id
  )
  # Creates the hotel length of stay info.
  hotel_length_of_stay_info = los_ag_bid_modifier.hotel_length_of_stay
  hotel_length_of_stay_info.min_nights = 3
  hotel_length_of_stay_info.max_nights = 7
  # Sets the bid modifier value to 170%.
  los_ag_bid_modifier.bid_modifier = 1.7

  # Add the bid modifiers
  ag_bm_response = ag_bm_service.mutate_ad_group_bid_modifiers(
    customer_id=customer_id,
    operations=[check_in_ag_bm_operation, los_ag_bm_operation],
  )

  # Print out resource names of the added ad group bid modifiers.
  print(f"Added {len(ag_bm_response.results)} hotel ad group bid modifiers:")

  for result in ag_bm_response.results:
    print(result.resource_name)
   

Ruby

def add_hotel_ad_group_bid_modifiers(customer_id, ad_group_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new
 operations = []
 ad_group_resource = client.path.ad_group(customer_id, ad_group_id)

 # 1) Creates an ad group bid modifier based on the hotel check-in day.
 operations << client.operation.create_resource.ad_group_bid_modifier do |bm|
  # Sets the ad group.
  bm.ad_group = ad_group_resource

  # Sets the check-in day to Monday.
  bm.hotel_check_in_day = client.resource.hotel_check_in_day_info do |info|
   info.day_of_week = :MONDAY
  end

  # Sets the bid modifier value to 150%.
  bm.bid_modifier = 1.5
 end

 # 2) Creates an ad group bid modifier based on the hotel length of stay.
 operations << client.operation.create_resource.ad_group_bid_modifier do |bm|
  # Sets the ad group.
  bm.ad_group = ad_group_resource

  # Creates the hotel length of stay info.
  bm.hotel_length_of_stay = client.resource.hotel_length_of_stay_info do |info|
   info.min_nights = 3
   info.max_nights = 7
  end

  # Sets the bid modifier value to 170%.
  bm.bid_modifier = 1.7
 end

 # 3) Issues a mutate request to add an ad group bid modifiers.
 ad_group_bid_modifier_service = client.service.ad_group_bid_modifier
 response = ad_group_bid_modifier_service.mutate_ad_group_bid_modifiers(
  customer_id: customer_id,
  operations: operations,
 )

 # Print out resource names of the added ad group bid modifiers.
 puts "Added #{response.results.size} hotel ad group bid modifiers:"
 response.results.each do |added_ad_group_bid_modifier|
  puts "\t#{added_ad_group_bid_modifier.resource_name}"
 end
end
   

Perl

sub add_hotel_ad_group_bid_modifiers {
 my ($api_client, $customer_id, $ad_group_id) = @_;

 # 1) Create an ad group bid modifier based on the hotel check-in day.
 my $check_in_day_ad_group_bid_modifier =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AdGroupBidModifier->new({
   # Set the ad group.
   adGroup => Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::ad_group(
    $customer_id, $ad_group_id
   ),
   hotelCheckInDay =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::HotelCheckInDayInfo->new({
     dayOfWeek => MONDAY
    }
    ),
   # Set the bid modifier value to 150%.
   bidModifier => 1.5
  });

 # Create an ad group bid modifier operation.
 my $check_in_day_ad_group_bid_modifier_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AdGroupBidModifierService::AdGroupBidModifierOperation
  ->new({
   create => $check_in_day_ad_group_bid_modifier
  });

 # 2) Create an ad group bid modifier based on the hotel length of stay.
 my $length_of_stay_ad_group_bid_modifier =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AdGroupBidModifier->new({
   # Set the ad group.
   adGroup => Google::Ads::GoogleAds::V17::Utils::ResourceNames::ad_group(
    $customer_id, $ad_group_id
   ),
   # Create the hotel length of stay info.
   hotelLengthOfStay =>
    Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::HotelLengthOfStayInfo->new({
     minNights => 3,
     maxNights => 7
    }
    ),
   # Set the bid modifier value to 170%.
   bidModifier => 1.7
  });

 # Create an ad group bid modifier operation.
 my $length_of_stay_ad_group_bid_modifier_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AdGroupBidModifierService::AdGroupBidModifierOperation
  ->new({
   create => $length_of_stay_ad_group_bid_modifier
  });

 # 3) Add the ad group bid modifiers.
 my $ad_group_bid_modifiers_response =
  $api_client->AdGroupBidModifierService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [
    $check_in_day_ad_group_bid_modifier_operation,
    $length_of_stay_ad_group_bid_modifier_operation
   ]});

 # Print out resource names of the added ad group bid modifiers.
 my $ad_group_bid_modifier_results =
  $ad_group_bid_modifiers_response->{results};
 printf "Added %d hotel ad group bid modifiers:\n",
  scalar @$ad_group_bid_modifier_results;

 foreach my $ad_group_bid_modifier_result (@$ad_group_bid_modifier_results) {
  printf "\t%s\n", $ad_group_bid_modifier_result->{resourceName};
 }

 return 1;
}