Ustaw lub zaktualizuj stawki

W przypadku Reklam hoteli możesz używać interfejsu Google Ads API.

Nie ustawiaj pól bidding_strategy ani bidding_strategy_type. Pole bidding_strategy_type służy tylko do odczytu bieżącego ustawienia kampanii. Pole jest tylko do odczytu.

W przypadku strategii Prowizja (za konwersję lub pobyt):

W przypadku strategii CPC% lub CPC ustawianego samodzielnie:

Określ kwoty procentowego CPC lub samodzielnie ustawianych stawek CPC

W przypadku strategii procentowego CPC i samodzielnego ustawiania stawek CPC konkretne kwoty stawek należy ustawić na:

 • Na poziomie grupy reklam
 • Poziom grupy informacji o produktach w węzłach jednostek drzewa grupy informacji o produktach

Musisz ją jednak ustawić na poziomie grupy reklam, ale nie będzie ona używana w Reklamach hoteli. Reklamy hoteli będą korzystać z wartości z poziomu grupy informacji o produktach, która zastąpi nietrafną wartość na poziomie grupy reklam.

W ramach konfigurowania strategii ustalania stawek możesz też kontrolować pułapy stawek na poziomie kampanii. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przypisywanie lub aktualizowanie strategii ustalania stawek.

Ustal stawkę dla grupy reklam

Poniższy kod pokazuje, jak określić stawkę na poziomie grupy reklam podczas tworzenia nowej grupy reklam hoteli.

Java

private String addHotelAdGroup(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, String campaignResourceName) {
 // Creates an ad group.
 AdGroup adGroup =
   AdGroup.newBuilder()
     .setName("Earth to Mars Cruises #" + getPrintableDateTime())
     .setCampaign(campaignResourceName)
     // Sets the ad group type to HOTEL_ADS. This cannot be set to other types.
     .setType(AdGroupType.HOTEL_ADS)
     .setCpcBidMicros(1_000_000L)
     .setStatus(AdGroupStatus.ENABLED)
     .build();

 // Creates an ad group operation.
 AdGroupOperation operation = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(adGroup).build();

 // Issues a mutate request to add an ad group.
 try (AdGroupServiceClient adGroupServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createAdGroupServiceClient()) {
  MutateAdGroupResult mutateAdGroupResult =
    adGroupServiceClient
      .mutateAdGroups(Long.toString(customerId), Collections.singletonList(operation))
      .getResults(0);
  System.out.printf(
    "Added a hotel ad group with resource name: '%s'%n",
    mutateAdGroupResult.getResourceName());
  return mutateAdGroupResult.getResourceName();
 }
}
   

C#

private static string AddHotelAdGroup(GoogleAdsClient client, long customerId,
  string campaignResourceName)
{
  // Get the AdGroupService.
  AdGroupServiceClient service = client.GetService(Services.V17.AdGroupService);

  // Create an ad group.
  AdGroup adGroup = new AdGroup()
  {
    Name = "Earth to Mars Cruise #" + ExampleUtilities.GetRandomString(),

    // Sets the campaign.
    Campaign = campaignResourceName,

    // Optional: Sets the ad group type to HOTEL_ADS.
    // This cannot be set to other types.
    Type = AdGroupType.HotelAds,

    CpcBidMicros = 10000000,
    Status = AdGroupStatus.Enabled
  };

  // Create an ad group operation.
  AdGroupOperation adGroupOperation = new AdGroupOperation()
  {
    Create = adGroup
  };

  // Issue a mutate request to add an ad group.
  MutateAdGroupsResponse response = service.MutateAdGroups(customerId.ToString(),
    new AdGroupOperation[] { adGroupOperation });
  return response.Results[0].ResourceName;
}
   

PHP

private static function addHotelAdGroup(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  string $campaignResourceName
) {
  // Creates an ad group.
  $adGroup = new AdGroup([
    'name' => 'Earth to Mars Cruise #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    // Sets the campaign.
    'campaign' => $campaignResourceName,
    // Sets the ad group type to HOTEL_ADS.
    // This cannot be set to other types.
    'type' => AdGroupType::HOTEL_ADS,
    'cpc_bid_micros' => 10000000,
    'status' => AdGroupStatus::ENABLED,
  ]);

  // Creates an ad group operation.
  $adGroupOperation = new AdGroupOperation();
  $adGroupOperation->setCreate($adGroup);

  // Issues a mutate request to add an ad group.
  $adGroupServiceClient = $googleAdsClient->getAdGroupServiceClient();
  $response = $adGroupServiceClient->mutateAdGroups(
    MutateAdGroupsRequest::build($customerId, [$adGroupOperation])
  );

  /** @var AdGroup $addedAdGroup */
  $addedAdGroup = $response->getResults()[0];
  printf(
    "Added a hotel ad group with resource name '%s'.%s",
    $addedAdGroup->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );

  return $addedAdGroup->getResourceName();
}
   

Python

def add_hotel_ad_group(client, customer_id, campaign_resource_name):
  ad_group_service = client.get_service("AdGroupService")

  # Create ad group.
  ad_group_operation = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group = ad_group_operation.create
  ad_group.name = f"Earth to Mars cruise {uuid.uuid4()}"
  ad_group.status = client.enums.AdGroupStatusEnum.ENABLED
  ad_group.campaign = campaign_resource_name
  # Sets the ad group type to HOTEL_ADS. This cannot be set to other types.
  ad_group.type_ = client.enums.AdGroupTypeEnum.HOTEL_ADS
  ad_group.cpc_bid_micros = 10000000

  # Add the ad group.
  ad_group_response = ad_group_service.mutate_ad_groups(
    customer_id=customer_id, operations=[ad_group_operation]
  )

  ad_group_resource_name = ad_group_response.results[0].resource_name

  print(
    "Added a hotel ad group with resource name '{ad_group_resource_name}'."
  )

  return ad_group_resource_name
   

Ruby

def add_hotel_ad_group(client, customer_id, campaign_resource)
 # Create an ad group.
 ad_group_operation = client.operation.create_resource.ad_group do |ag|
  ag.name = generate_random_name_field("Earth to Mars Cruise")

  # Set the campaign.
  ag.campaign = campaign_resource

  # Optional: Set the ad group type to HOTEL_ADS.
  # This cannot be set to other types.
  ag.type = :HOTEL_ADS
  ag.cpc_bid_micros = 10_000_000
  ag.status = :ENABLED
 end

 # Issue a mutate request to add the ad group.
 ad_group_service = client.service.ad_group
 response = ad_group_service.mutate_ad_groups(
  customer_id: customer_id,
  operations: [ad_group_operation]
 )

 # Fetch the new ad group's resource name.
 ad_group_resource = response.results.first.resource_name

 puts "Added hotel ad group with resource name '#{ad_group_resource}'."

 ad_group_resource
end
   

Perl

sub add_hotel_ad_group {
 my ($api_client, $customer_id, $campaign_resource_name) = @_;

 # Create an ad group.
 my $ad_group = Google::Ads::GoogleAds::V17::Resources::AdGroup->new({
  name => "Earth to Mars Cruise #" . uniqid(),
  # Set the campaign.
  campaign => $campaign_resource_name,
  # Set the ad group type to HOTEL_ADS.
  # This cannot be set to other types.
  type     => HOTEL_ADS,
  cpcBidMicros => 1000000,
  status => Google::Ads::GoogleAds::V17::Enums::AdGroupStatusEnum::ENABLED
 });

 # Create an ad group operation.
 my $ad_group_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group});

 # Add the ad group.
 my $ad_group_resource_name = $api_client->AdGroupService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$ad_group_operation]})->{results}[0]{resourceName};

 printf "Added a hotel ad group with resource name: '%s'.\n",
  $ad_group_resource_name;

 return $ad_group_resource_name;
}
   

Określ stawkę za węzeł jednostki grupy informacji o produktach

Zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie grup informacji o hotelach reklamy hoteli nie będą się wyświetlać, dopóki nie utworzysz prawidłowego drzewa grup informacji o produktach z co najmniej 1 węzłem jednostek. Poza tym węzły są obiektami klasy ListingGroupInfo, która zawiera pole ListingGroupType wskazujące, czy węzły są jednostką czy podziałem podrzędnym. Ustawienie ListingGroupInfo na listing_group z AdGroupCriterion łączy obiekt ListingGroupInfo z AdGroup. Aby ustalić stawki dla węzłów jednostek, skonfiguruj pole percent_cpc_bid_micros lub cpc_bid_micros o wartości AdGroupCriterion. Próba wykonania tej czynności w węzłach podziału zakończy się niepowodzeniem.

Ustawiając stawki na poziomie grupy informacji o produktach, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Nie możesz ustawić kwoty stawki w grupie informacji o hotelach „Wszystkie hotele” (głównej).
 • Nie można określić wysokości stawki dla podziału.
 • Google nie zaleca ustalania stawek dla węzłów „Inne”, które są węzłami jednostek. Stawki za węzły typu „Inne” (jednostkowe) mogą mieć niezamierzony wpływ na inne stawki reklam hoteli.

Poniższy kod pokazuje, jak ustalić stawkę w węźle jednostki grupy informacji o produktach.

Java

private static String addLevel1Nodes(
  long customerId,
  long adGroupId,
  String rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations,
  long percentCpcBidMicroAmount) {
 // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 ListingDimensionInfo fiveStarredDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().setValue(5).build())
     .build();
 // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 ListingGroupInfo fiveStarredUnit =
   ListingGroupInfo.newBuilder()
     .setType(ListingGroupType.UNIT)
     .setParentAdGroupCriterion(rootResourceName)
     .setCaseValue(fiveStarredDimensionInfo)
     .build();
 // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(customerId, adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);
 // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
 AdGroupCriterionOperation operation = generateCreateOperation(fiveStarredAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
 // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
 // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
 // hotels instead.

 // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by not specifying
 // any attributes on those object.
 ListingDimensionInfo otherHotelsDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().build())
     .build();
 // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
 // used as a parent node for children nodes of the next level.
 ListingGroupInfo otherHotelsSubdivision =
   createListingGroupInfo(
     ListingGroupType.SUBDIVISION, rootResourceName, otherHotelsDimensionInfo);
 // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(
     customerId, adGroupId, otherHotelsSubdivision, percentCpcBidMicroAmount);
 operation = generateCreateOperation(otherHotelsAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 return otherHotelsAdGroupCriterion.getResourceName();
}
   

C#

private string AddLevel1Nodes(long customerId, long adGroupId, string rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations, long percentCpcBidMicroAmount)
{
  // Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  ListingDimensionInfo fiveStarredListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo
    {
      Value = 5
    }
  };

  // Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  ListingGroupInfo fiveStarredUnit = CreateListingGroupInfo(ListingGroupType.Unit,
    rootResourceName, fiveStarredListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = fiveStarredAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code
  // in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo().
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create a UNIT
  // node of 4-star hotels.

  // Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
  // specifying any attributes on those object.
  ListingDimensionInfo otherHotelsListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo()
  };

  // Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will
  // be used as a parent node for children nodes of the next level.
  ListingGroupInfo otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo = CreateListingGroupInfo
    (ListingGroupType.Subdivision, rootResourceName, otherHotelsListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for other hotel classes.
  AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = otherHotelsAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  return otherHotelsAdGroupCriterion.ResourceName;
}
   

PHP

private static function addLevel1Nodes(
  int $customerId,
  int $adGroupId,
  string $rootResourceName,
  array &$operations,
  int $percentCpcBidMicroAmount
) {
  // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
  $fiveStarredDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo(['value' => 5])
  ]);
  // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  $fiveStarredUnit = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::UNIT,
    $rootResourceName,
    $fiveStarredDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
  $fiveStarredAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $fiveStarredUnit,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
  self::$nextTempId--;
  $operation = self::generateCreateOperation($fiveStarredAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
  // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
  // hotels instead.

  // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not* specifying
  // any attributes on those object.
  $othersHotelsDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo()
  ]);
  // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
  // used as a parent node for children nodes of the next level.
  $otherHotelsSubDivision = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::SUBDIVISION,
    $rootResourceName,
    $othersHotelsDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
  $otherHotelsAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $otherHotelsSubDivision,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  $operation = self::generateCreateOperation($otherHotelsAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  self::$nextTempId--;
  return $otherHotelsAdGroupCriterion->getResourceName();
}
   

Python

def add_level1_nodes(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  root_resource_name,
  operations,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
):
  """Creates child nodes on level 1, partitioned by the hotel class info.

  Args:
    client: The Google Ads API client.
    customer_id: The Google Ads customer ID.
    ad_group_id: The ad group ID to which the hotel listing group will be
      added.
    root_resource_name: The string resource name of the listing group's root
      node.
    operations: A list of AdGroupCriterionOperations.
    percent_cpc_bid_micro_amount: The CPC bid micro amount to be set on
      created ad group criteria.

  Returns:
    The string resource name of the "other hotel classes" node, which serves
    as the parent node for the next level of the listing tree.
  """
  global next_temp_id

  # Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  five_starred_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  five_starred_listing_dimension_info.hotel_class.value = 5

  # Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  five_starred_unit = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.UNIT,
    root_resource_name,
    five_starred_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    five_starred_unit,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  five_starred_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    five_starred_ad_group_criterion_operation.create,
    five_starred_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(five_starred_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
  # above code in this method and modifying the hotel class value.
  # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create
  # a UNIT node of 4-star hotels.

  # Create hotel class info and dimension info without any specifying
  # attributes. This node will then represent hotel classes other than those
  # already covered by UNIT nodes at this level.
  other_hotels_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  # Set "hotel_class" as the oneof field on the ListingDimensionInfo object
  # without specifying the optional hotel_class field.
  client.copy_from(
    other_hotels_listing_dimension_info.hotel_class,
    client.get_type("HotelClassInfo"),
  )

  # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
  # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
  other_hotels_subdivision_listing_group_info = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.SUBDIVISION,
    root_resource_name,
    other_hotels_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for other hotel classes.
  other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    other_hotels_subdivision_listing_group_info,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  other_hotels_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    other_hotels_ad_group_criterion_operation.create,
    other_hotels_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(other_hotels_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  return other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
   

Ruby

def add_level1_nodes(
 client,
 customer_id,
 ad_group_id,
 root_resource_name,
 operations,
 percent_cpc_bid_micro_amount)
 # Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 five_starred_dimension_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info do |c|
   c.value = 5
  end
 end

 # Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 five_starred_unit = create_listing_group_info(
  client,
  :UNIT,
  root_resource_name,
  five_starred_dimension_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  five_starred_unit,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  five_starred_ad_group_criterion,
 )

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo()
 # to the value you want.
 # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT
 # node of 4-star hotels instead.

 # Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes
 # by *not* specifying any attributes on those object.
 other_hotels_dimention_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info
 end

 # Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
 # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 other_hotels_subdivision = create_listing_group_info(
  client,
  :SUBDIVISION,
  root_resource_name,
  other_hotels_dimention_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  other_hotels_subdivision,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  other_hotels_ad_group_criterion,
 )

 other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
end
   

Perl

sub add_level_1_nodes {
 my ($customer_id, $ad_group_id, $root_resource_name, $operations,
  $percent_cpc_bid_micro_amount)
  = @_;

 # Create hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 my $five_starred_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::HotelClassInfo->new({
     value => 5
    })});

 # Create listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 my $five_starred_unit = create_listing_group_info(UNIT, $root_resource_name,
  $five_starred_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
 my $five_starred_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id, $five_starred_unit,
  $percent_cpc_bid_micro_amount);

 my $operation = generate_create_operation($five_starred_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo
 # to the value you want. For instance, passing 4 instead of 5 in the above code
 # will create a UNIT node of 4-star hotels instead.

 # Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
 # specifying any attributes on those object.
 my $others_hotels_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V17::Common::HotelClassInfo->new()}
  );

 # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which
 # will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 my $other_hotels_subdivision =
  create_listing_group_info(SUBDIVISION, $root_resource_name,
  $others_hotels_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for other hotel classes.
 my $other_hotels_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id,
  $other_hotels_subdivision, $percent_cpc_bid_micro_amount);

 $operation = generate_create_operation($other_hotels_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 return $other_hotels_ad_group_criterion->{resourceName};
}