Lỗi một phần

Trong API Google Ads, bạn có thể yêu cầu cam kết thực hiện hợp lệ và không thành công khi trả về lỗi. Tính năng này (được gọi là lỗi một phần) cho phép bạn xử lý các thao tác không thành công một cách riêng biệt ở cuối. Tính năng này có trong các phương thức không nhận được của nhiều dịch vụ API Google Ads.

Chi tiết kỹ thuật

Để sử dụng tính năng này, bạn cần đặt tham số partialFailure của phương thức mà bạn muốn sử dụng. Điều này có thể hơi khác trong mỗi thư viện ứng dụng. Ví dụ: làm như sau để bật tính năng này khi gửi yêu cầu bằng MutateAdGroups:

Java

mutateAdGroups(String.valueOf(customerId), operations, true)

C#

MutateAdGroups(customerId.ToString(), operations, true, false)

1.199

mutateAdGroups($customerId, $operations, ['partialFailure' => true])

Python

mutate_ad_groups(customer_id, operations, partial_failure=True)

Ruby

mutate_ad_groups(customer_id, operations, partial_failure: true)

Perl

mutate({customerId => $customer_id, operations => $operations, partialFailure => 'true'})

Dịch vụ sẽ thực hiện các thao tác không có lỗi. Thao tác này sẽ trả về kết quả cho các thao tác thành công và lỗi nếu thao tác không thành công.

Cách sử dụng

Giả sử bạn cần thêm một nhóm quảng cáo vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, một số nhóm quảng cáo có thể gặp một số vấn đề. Bạn muốn tạo nhóm quảng cáo hợp lệ, nhưng đã trả về các nhóm quảng cáo không thành công kèm theo lỗi.

Tạo các thao tác và thực hiện lệnh gọi API

Tạo các phép biến đổi và thực hiện lệnh gọi API như bình thường.

Java

private MutateAdGroupsResponse createAdGroups(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, long campaignId) {
 // This AdGroup should be created successfully - assuming the campaign in the params exists.
 AdGroup group1 =
   AdGroup.newBuilder()
     .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, campaignId))
     .setName("Valid AdGroup: " + getPrintableDateTime())
     .build();
 // This AdGroup will always fail - campaign ID 0 in resource names is never valid.
 AdGroup group2 =
   AdGroup.newBuilder()
     .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, 0L))
     .setName("Broken AdGroup: " + getPrintableDateTime())
     .build();
 // This AdGroup will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
 AdGroup group3 =
   AdGroup.newBuilder()
     .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, campaignId))
     .setName(group1.getName())
     .build();

 AdGroupOperation op1 = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(group1).build();
 AdGroupOperation op2 = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(group2).build();
 AdGroupOperation op3 = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(group3).build();

 try (AdGroupServiceClient service =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createAdGroupServiceClient()) {
  // Issues the mutate request, setting partialFailure=true.
  return service.mutateAdGroups(
    MutateAdGroupsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(String.valueOf(customerId))
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .addAllOperations(Arrays.asList(op1, op2, op3))
      .setPartialFailure(true)
      .build());
 }
}
   

C#

private static MutateAdGroupsResponse CreateAdGroups(GoogleAdsClient client,
  long customerId, long campaignId)
{
  // Get the AdGroupServiceClient.
  AdGroupServiceClient adGroupService = client.GetService(Services.V13.AdGroupService);

  string validAdGroupName = "Valid AdGroup: " + ExampleUtilities.GetRandomString();

  AdGroupOperation[] operations = new AdGroupOperation[]
  {
    // This operation will be successful, assuming the campaign specified in
    // campaignId parameter is correct.
    new AdGroupOperation()
    {
      Create = new AdGroup()
      {
        Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, campaignId),
        Name = validAdGroupName
      }
    },
    // This operation will fail since we are using campaign ID = 0, which results
    // in an invalid resource name.
    new AdGroupOperation()
    {
      Create = new AdGroup()
      {
        Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, 0),
        Name = "Broken AdGroup: " + ExampleUtilities.GetRandomString()
      },
    },
    // This operation will fail since the ad group is using the same name as the ad
    // group from the first operation. Duplicate ad group names are not allowed.
    new AdGroupOperation()
    {
      Create = new AdGroup()
      {
        Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, campaignId),
        Name = validAdGroupName
      }
    }
  };

  // Add the ad groups.
  MutateAdGroupsResponse response =
    adGroupService.MutateAdGroups(new MutateAdGroupsRequest()
    {
      CustomerId = customerId.ToString(),
      Operations = { operations },
      PartialFailure = true,
      ValidateOnly = false
    });
  return response;
}
   

1.199

private static function createAdGroups(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $campaignId
) {
  $campaignResourceName = ResourceNames::forCampaign($customerId, $campaignId);

  // This ad group should be created successfully - assuming the campaign in the params
  // exists.
  $adGroup1 = new AdGroup([
    'name' => 'Valid AdGroup #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'campaign' => $campaignResourceName
  ]);

  // This ad group will always fail - campaign ID 0 in the resource name is never valid.
  $adGroup2 = new AdGroup([
    'name' => 'Broken AdGroup #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'campaign' => ResourceNames::forCampaign($customerId, 0)
  ]);

  // This ad group will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
  $adGroup3 = new AdGroup([
    'name' => $adGroup1->getName(),
    'campaign' => $campaignResourceName
  ]);

  $operations = [];

  $adGroupOperation1 = new AdGroupOperation();
  $adGroupOperation1->setCreate($adGroup1);
  $operations[] = $adGroupOperation1;

  $adGroupOperation2 = new AdGroupOperation();
  $adGroupOperation2->setCreate($adGroup2);
  $operations[] = $adGroupOperation2;

  $adGroupOperation3 = new AdGroupOperation();
  $adGroupOperation3->setCreate($adGroup3);
  $operations[] = $adGroupOperation3;

  // Issues the mutate request, enabling partial failure mode.
  $adGroupServiceClient = $googleAdsClient->getAdGroupServiceClient();
  return $adGroupServiceClient->mutateAdGroups(
    $customerId,
    $operations,
    ['partialFailure' => true]
  );
}
   

Python

def create_ad_groups(client, customer_id, campaign_id):
  """Creates three Ad Groups, two of which intentionally generate errors.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: A valid customer account ID.
    campaign_id: The ID for a campaign to create Ad Groups under.

  Returns: A MutateAdGroupsResponse message instance.
  """
  ad_group_service = client.get_service("AdGroupService")
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  resource_name = campaign_service.campaign_path(customer_id, campaign_id)

  invalid_resource_name = campaign_service.campaign_path(customer_id, 0)
  ad_group_operations = []

  # This AdGroup should be created successfully - assuming the campaign in
  # the params exists.
  ad_group_op1 = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group_op1.create.name = f"Valid AdGroup: {uuid.uuid4()}"
  ad_group_op1.create.campaign = resource_name
  ad_group_operations.append(ad_group_op1)

  # This AdGroup will always fail - campaign ID 0 in resource names is
  # never valid.
  ad_group_op2 = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group_op2.create.name = f"Broken AdGroup: {uuid.uuid4()}"
  ad_group_op2.create.campaign = invalid_resource_name
  ad_group_operations.append(ad_group_op2)

  # This AdGroup will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
  ad_group_op3 = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group_op3.create.name = ad_group_op1.create.name
  ad_group_op3.create.campaign = resource_name
  ad_group_operations.append(ad_group_op3)

  # Issue a mutate request, setting partial_failure=True.
  request = client.get_type("MutateAdGroupsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.operations = ad_group_operations
  request.partial_failure = True
  return ad_group_service.mutate_ad_groups(request=request)
   

Ruby

def add_ad_groups(customer_id, campaign_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 ad_groups = []
 # This ad group should be created successfully.
 ad_groups << client.resource.ad_group do |ag|
  ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)
  ag.name = "Valid ad group: #{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
 end
 # This ad group should fail to create because it references an invalid campaign.
 ad_groups << client.resource.ad_group do |ag|
  ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, 0)
  ag.name = "Invalid ad group: #{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
 end
 # This ad group should fail to create because it duplicates the name from the first one.
 ad_groups << client.resource.ad_group do |ag|
  ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)
  ag.name = ad_groups.first.name
 end

 operations = ad_groups.map do |ag|
  client.operation.create_resource.ad_group(ag)
 end

 response = client.service.ad_group.mutate_ad_groups(
  customer_id: customer_id,
  operations: operations,
  partial_failure: true,
 )

 response.results.each_with_index do |ad_group, i|
  if ad_group.resource_name != ""
   puts("operations[#{i}] succeeded: Created ad group with id #{ad_group.resource_name}")
  end
 end

 failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
 failures.each do |failure|
  failure.errors.each do |error|
   human_readable_error_path = error
    .location
    .field_path_elements
    .map { |location_info|
     if location_info.index
      "#{location_info.field_name}[#{location_info.index}]"
     else
      "#{location_info.field_name}"
     end
    }.join(" > ")

   errmsg = "error occured creating ad group #{human_readable_error_path}" \
    " with value: #{error.trigger.string_value}" \
    " because #{error.message.downcase}"
   puts errmsg
  end
 end
end
   

Perl

sub create_ad_groups {
 my ($api_client, $customer_id, $campaign_id) = @_;

 my $campaign_resource_name =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::campaign($customer_id,
  $campaign_id);

 # This ad group should be created successfully - assuming the campaign in the
 # params exists.
 my $ad_group1 = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup->new({
  name   => "Valid AdGroup: " . uniqid(),
  campaign => $campaign_resource_name
 });

 # This ad group will always fail - campaign ID 0 in the resource name is never
 # valid.
 my $ad_group2 = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup->new({
   name   => "Broken AdGroup: " . uniqid(),
   campaign => Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::campaign(
    $customer_id, 0
   )});

 # This ad group will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
 my $ad_group3 = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup->new({
  name   => $ad_group1->{name},
  campaign => $campaign_resource_name
 });

 # Create ad group operations.
 my $ad_group_operation1 =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group1});
 my $ad_group_operation2 =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group2});
 my $ad_group_operation3 =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group3});

 # Issue the mutate request, enabling partial failure mode.
 my $ad_groups_response = $api_client->AdGroupService()->mutate({
  customerId => $customer_id,
  operations =>
   [$ad_group_operation1, $ad_group_operation2, $ad_group_operation3],
  partialFailure => "true"
 });

 return $ad_groups_response;
}
   

Kiểm tra xem phản hồi được trả về có chứa lỗi lỗi một phần hay không

Bạn có thể kiểm tra xem phản hồi trả về có chứa lỗi lỗi một phần hay không bằng cách kiểm tra xem lỗi một phần của phản hồi có bị trống hay không:

Java

private boolean checkIfPartialFailureErrorExists(MutateAdGroupsResponse response) {
 return response.hasPartialFailureError();
}
   

C#

private static bool CheckIfPartialFailureErrorExists(MutateAdGroupsResponse response)
{
  return response.PartialFailureError != null;
}
   

1.199

private static function checkIfPartialFailureErrorExists(MutateAdGroupsResponse $response)
{
  if ($response->hasPartialFailureError()) {
    printf("Partial failures occurred. Details will be shown below.%s", PHP_EOL);
  } else {
    printf(
      "All operations completed successfully. No partial failures to show.%s",
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def is_partial_failure_error_present(response):
  """Checks whether a response message has a partial failure error.

  In Python the partial_failure_error attr is always present on a response
  message and is represented by a google.rpc.Status message. So we can't
  simply check whether the field is present, we must check that the code is
  non-zero. Error codes are represented by the google.rpc.Code proto Enum:
  https://github.com/googleapis/googleapis/blob/master/google/rpc/code.proto

  Args:
    response: A MutateAdGroupsResponse message instance.

  Returns: A boolean, whether or not the response message has a partial
    failure error.
  """
  partial_failure = getattr(response, "partial_failure_error", None)
  code = getattr(partial_failure, "code", None)
  return code != 0
   

Ruby

failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
failures.each do |failure|
 failure.errors.each do |error|
  human_readable_error_path = error
   .location
   .field_path_elements
   .map { |location_info|
    if location_info.index
     "#{location_info.field_name}[#{location_info.index}]"
    else
     "#{location_info.field_name}"
    end
   }.join(" > ")

  errmsg = "error occured creating ad group #{human_readable_error_path}" \
   " with value: #{error.trigger.string_value}" \
   " because #{error.message.downcase}"
  puts errmsg
 end
end
   

Perl

sub check_if_partial_failure_error_exists {
 my $ad_groups_response = shift;

 if ($ad_groups_response->{partialFailureError}) {
  print "Partial failures occurred. Details will be shown below.\n";
 } else {
  print
   "All operations completed successfully. No partial failures to show.\n";
 }
}
   

Xử lý các thao tác thành công và không thành công

Nếu kết quả tương ứng với thao tác đã gửi thành công, thì thông báo của thao tác đó sẽ chứa tên tài nguyên. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần in thông tin hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác mà bạn muốn.

Tuy nhiên, nếu kết quả không chứa giá trị nào, thì tức là thao tác tương ứng không thành công. Bạn có thể trích xuất thông tin chi tiết về lỗi bằng cách bắt đầu từ partial_failure_error của phản hồi:

 • Trường partial_failure_error có một loại Status, chứa danh sách các chi tiết.
 • Mỗi chi tiết tương ứng với từng hoạt động đã gửi. Nó đại diện cho một bản sao của GoogleAdsFailure.
 • GoogleAdsFailure chứa danh sách các đối tượng GoogleAdsError. Do đó, một thao tác được gửi có thể chứa nhiều lỗi.
 • GoogleAdsError cho bạn biết thông báo lỗi, mã lỗi và tất cả các thông tin chi tiết khác có liên quan.

Tất cả thư viện ứng dụng đều cung cấp chức năng tiện ích để trích xuất các thông tin chi tiết này về lỗi, vì vậy, bạn không cần lo lắng về việc phải thực hiện các bước trên từ đầu. Hãy xem các đoạn mã dưới đây để biết ví dụ:

Java

private void printResults(MutateAdGroupsResponse response) {
 int operationIndex = 0;
 for (MutateAdGroupResult result : response.getResultsList()) {
  if (ErrorUtils.getInstance().isPartialFailureResult(result)) {
   // May throw on this line. Most likely this means the wrong version of the ErrorUtils
   // class has been used.
   GoogleAdsFailure googleAdsFailure = ErrorUtils.getInstance()
     .getGoogleAdsFailure(response.getPartialFailureError());

   for (GoogleAdsError error :
     ErrorUtils.getInstance()
       .getGoogleAdsErrors(operationIndex, googleAdsFailure)) {
    System.out.printf("Operation %d failed with error: %s%n", operationIndex, error);
   }
  } else {
   System.out.printf("Operation %d succeeded.%n", operationIndex);
  }
  ++operationIndex;
 }
}
   

C#

private void PrintResults(MutateAdGroupsResponse response)
{
  // Finds the failed operations by looping through the results.
  int operationIndex = 0;
  foreach (MutateAdGroupResult result in response.Results)
  {
    // This represents the result of a failed operation.
    if (result.IsEmpty())
    {
      List<GoogleAdsError> errors =
        response.PartialFailure.GetErrorsByOperationIndex(operationIndex);
      foreach (GoogleAdsError error in errors)
      {
        Console.WriteLine($"Operation {operationIndex} failed with " +
          $"error: {error}.");
      }
    }
    else
    {
      Console.WriteLine($"Operation {operationIndex} succeeded.",
        operationIndex);
    }
    operationIndex++;
  }
}
   

1.199

private static function printResults(MutateAdGroupsResponse $response)
{
  // Finds the failed operations by looping through the results.
  $operationIndex = 0;
  foreach ($response->getResults() as $result) {
    /** @var AdGroup $result */
    if (PartialFailures::isPartialFailure($result)) {
      $errors = GoogleAdsErrors::fromStatus(
        $operationIndex,
        $response->getPartialFailureError()
      );
      foreach ($errors as $error) {
        printf(
          "Operation %d failed with error: %s%s",
          $operationIndex,
          $error->getMessage(),
          PHP_EOL
        );
      }
    } else {
      printf(
        "Operation %d succeeded: ad group with resource name '%s'.%s",
        $operationIndex,
        $result->getResourceName(),
        PHP_EOL
      );
    }
    $operationIndex++;
  }
}
   

Python

def print_results(client, response):
  """Prints partial failure errors and success messages from a response.

  This function shows how to retrieve partial_failure errors from a response
  message (in the case of this example the message will be of type
  MutateAdGroupsResponse) and how to unpack those errors to GoogleAdsFailure
  instances. It also shows that a response with partial failures may still
  contain successful requests, and that those messages should be parsed
  separately. As an example, a GoogleAdsFailure object from this example will
  be structured similar to:

  error_code {
   range_error: TOO_LOW
  }
  message: "Too low."
  trigger {
   string_value: ""
  }
  location {
   field_path_elements {
    field_name: "operations"
    index {
     value: 1
    }
   }
   field_path_elements {
    field_name: "create"
   }
   field_path_elements {
    field_name: "campaign"
   }
  }

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient.
    response: a MutateAdGroupsResponse instance.
  """
  # Check for existence of any partial failures in the response.
  if is_partial_failure_error_present(response):
    print("Partial failures occurred. Details will be shown below.\n")
    # Prints the details of the partial failure errors.
    partial_failure = getattr(response, "partial_failure_error", None)
    # partial_failure_error.details is a repeated field and iterable
    error_details = getattr(partial_failure, "details", [])

    for error_detail in error_details:
      # Retrieve an instance of the GoogleAdsFailure class from the client
      failure_message = client.get_type("GoogleAdsFailure")
      # Parse the string into a GoogleAdsFailure message instance.
      # To access class-only methods on the message we retrieve its type.
      GoogleAdsFailure = type(failure_message)
      failure_object = GoogleAdsFailure.deserialize(error_detail.value)

      for error in failure_object.errors:
        # Construct and print a string that details which element in
        # the above ad_group_operations list failed (by index number)
        # as well as the error message and error code.
        print(
          "A partial failure at index "
          f"{error.location.field_path_elements[0].index} occurred "
          f"\nError message: {error.message}\nError code: "
          f"{error.error_code}"
        )
  else:
    print(
      "All operations completed successfully. No partial failure "
      "to show."
    )

  # In the list of results, operations from the ad_group_operation list
  # that failed will be represented as empty messages. This loop detects
  # such empty messages and ignores them, while printing information about
  # successful operations.
  for message in response.results:
    if not message:
      continue

    print(f"Created ad group with resource_name: {message.resource_name}.")
   

Ruby

failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
failures.each do |failure|
 failure.errors.each do |error|
  human_readable_error_path = error
   .location
   .field_path_elements
   .map { |location_info|
    if location_info.index
     "#{location_info.field_name}[#{location_info.index}]"
    else
     "#{location_info.field_name}"
    end
   }.join(" > ")

  errmsg = "error occured creating ad group #{human_readable_error_path}" \
   " with value: #{error.trigger.string_value}" \
   " because #{error.message.downcase}"
  puts errmsg
 end
end
   

Perl

sub print_results {
 my $ad_groups_response = shift;

 # Find the failed operations by looping through the results.
 while (my ($operation_index, $result) =
  each @{$ad_groups_response->{results}})
 {
  if (is_partial_failure_result($result)) {
   my $google_ads_errors = get_google_ads_errors($operation_index,
    $ad_groups_response->{partialFailureError});

   foreach my $google_ads_error (@$google_ads_errors) {
    printf "Operation %d failed with error: %s\n", $operation_index,
     $google_ads_error->{message};
   }
  } else {
   printf "Operation %d succeeded: ad group with resource name '%s'.\n",
    $operation_index, $result->{resourceName};
  }
 }
}
   

Ví dụ về mã

Thư mục ErrorHandling của mỗi thư viện ứng dụng chứa mã ví dụ sau đây về cách sử dụng tính năng này:

Java

// Copyright 2019 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.ads.googleads.examples.errorhandling;

import static com.google.ads.googleads.examples.utils.CodeSampleHelper.getPrintableDateTime;

import com.beust.jcommander.Parameter;
import com.google.ads.googleads.examples.utils.ArgumentNames;
import com.google.ads.googleads.examples.utils.CodeSampleParams;
import com.google.ads.googleads.lib.GoogleAdsClient;
import com.google.ads.googleads.v13.errors.GoogleAdsError;
import com.google.ads.googleads.v13.errors.GoogleAdsException;
import com.google.ads.googleads.v13.errors.GoogleAdsFailure;
import com.google.ads.googleads.v13.resources.AdGroup;
import com.google.ads.googleads.v13.services.AdGroupOperation;
import com.google.ads.googleads.v13.services.AdGroupServiceClient;
import com.google.ads.googleads.v13.services.MutateAdGroupResult;
import com.google.ads.googleads.v13.services.MutateAdGroupsRequest;
import com.google.ads.googleads.v13.services.MutateAdGroupsResponse;
import com.google.ads.googleads.v13.utils.ErrorUtils;
import com.google.ads.googleads.v13.utils.ResourceNames;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/**
 * Shows how to handle partial failures. There are several ways of detecting partial failures. This
 * highlights the top main detection options: empty results and error instances.
 *
 * <p>Access to the detailed error (<code>GoogleAdsFailure</code>) for each error is via a Any
 * proto. Deserializing these to retrieve the error details is may not be immediately obvious at
 * first, this example shows how to convert Any into <code>GoogleAdsFailure</code>.
 *
 * <p>Additionally, this example shows how to produce an error message for a specific failed
 * operation by looking up the failure details in the <code>GoogleAdsFailure</code> object.
 */
public class HandlePartialFailure {

 private static class HandlePartialFailureParams extends CodeSampleParams {

  @Parameter(names = ArgumentNames.CUSTOMER_ID, required = true)
  private Long customerId;

  @Parameter(names = ArgumentNames.CAMPAIGN_ID, required = true)
  private Long campaignId;
 }

 public static void main(String[] args) {
  HandlePartialFailureParams params = new HandlePartialFailureParams();
  if (!params.parseArguments(args)) {
   // Either pass the required parameters for this example on the command line, or insert them
   // into the code here. See the parameter class definition above for descriptions.
   params.customerId = Long.parseLong("INSERT_CUSTOMER_ID");
   params.campaignId = Long.parseLong("INSERT_CAMPAIGN_ID");
  }
  GoogleAdsClient googleAdsClient = null;
  try {
   googleAdsClient = GoogleAdsClient.newBuilder().fromPropertiesFile().build();
  } catch (FileNotFoundException fnfe) {
   System.err.printf(
     "Failed to load GoogleAdsClient configuration from file. Exception: %s%n", fnfe);
   System.exit(1);
  } catch (IOException ioe) {
   System.err.printf("Failed to create GoogleAdsClient. Exception: %s%n", ioe);
   System.exit(1);
  }

  try {
   new HandlePartialFailure().runExample(googleAdsClient, params.customerId, params.campaignId);
  } catch (GoogleAdsException gae) {
   // GoogleAdsException is the base class for most exceptions thrown by an API request.
   // Instances of this exception have a message and a GoogleAdsFailure that contains a
   // collection of GoogleAdsErrors that indicate the underlying causes of the
   // GoogleAdsException.
   System.err.printf(
     "Request ID %s failed due to GoogleAdsException. Underlying errors:%n",
     gae.getRequestId());
   int i = 0;
   for (GoogleAdsError googleAdsError : gae.getGoogleAdsFailure().getErrorsList()) {
    System.err.printf(" Error %d: %s%n", i++, googleAdsError);
   }
   System.exit(1);
  }
 }

 /** Runs the example. */
 public void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, long campaignId) {
  MutateAdGroupsResponse response = createAdGroups(googleAdsClient, customerId, campaignId);

  // Checks for existence of any partial failures in the response.
  if (checkIfPartialFailureErrorExists(response)) {
   System.out.println("Partial failures occurred.");
  } else {
   System.out.println("All operations completed successfully. No partial failures to show.");
   return;
  }

  // Finds the failed operations by looping through the results.
  printResults(response);
 }

 /**
  * Attempts to create 3 ad groups with partial failure enabled. One of the ad groups will succeed,
  * while the other will fail.
  */
 private MutateAdGroupsResponse createAdGroups(
   GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, long campaignId) {
  // This AdGroup should be created successfully - assuming the campaign in the params exists.
  AdGroup group1 =
    AdGroup.newBuilder()
      .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, campaignId))
      .setName("Valid AdGroup: " + getPrintableDateTime())
      .build();
  // This AdGroup will always fail - campaign ID 0 in resource names is never valid.
  AdGroup group2 =
    AdGroup.newBuilder()
      .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, 0L))
      .setName("Broken AdGroup: " + getPrintableDateTime())
      .build();
  // This AdGroup will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
  AdGroup group3 =
    AdGroup.newBuilder()
      .setCampaign(ResourceNames.campaign(customerId, campaignId))
      .setName(group1.getName())
      .build();

  AdGroupOperation op1 = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(group1).build();
  AdGroupOperation op2 = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(group2).build();
  AdGroupOperation op3 = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(group3).build();

  try (AdGroupServiceClient service =
    googleAdsClient.getLatestVersion().createAdGroupServiceClient()) {
   // Issues the mutate request, setting partialFailure=true.
   return service.mutateAdGroups(
     MutateAdGroupsRequest.newBuilder()
       .setCustomerId(String.valueOf(customerId))
       .setCustomerId(Long.toString(customerId))
       .addAllOperations(Arrays.asList(op1, op2, op3))
       .setPartialFailure(true)
       .build());
  }
 }

 /** Inspects a response to check for presence of partial failure errors. */
 private boolean checkIfPartialFailureErrorExists(MutateAdGroupsResponse response) {
  return response.hasPartialFailureError();
 }

 /** Displays the result from the mutate operation. */
 private void printResults(MutateAdGroupsResponse response) {
  int operationIndex = 0;
  for (MutateAdGroupResult result : response.getResultsList()) {
   if (ErrorUtils.getInstance().isPartialFailureResult(result)) {
    // May throw on this line. Most likely this means the wrong version of the ErrorUtils
    // class has been used.
    GoogleAdsFailure googleAdsFailure = ErrorUtils.getInstance()
      .getGoogleAdsFailure(response.getPartialFailureError());

    for (GoogleAdsError error :
      ErrorUtils.getInstance()
        .getGoogleAdsErrors(operationIndex, googleAdsFailure)) {
     System.out.printf("Operation %d failed with error: %s%n", operationIndex, error);
    }
   } else {
    System.out.printf("Operation %d succeeded.%n", operationIndex);
   }
   ++operationIndex;
  }
 }
}

   

C#

// Copyright 2019 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

using CommandLine;
using Google.Ads.Gax.Examples;
using Google.Ads.Gax.Lib;
using Google.Ads.GoogleAds.Lib;
using Google.Ads.GoogleAds.V13.Errors;
using Google.Ads.GoogleAds.V13.Resources;
using Google.Ads.GoogleAds.V13.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Google.Ads.GoogleAds.Examples.V13
{
  /// <summary>
  /// This code example demonstrates how to handle partial failures.
  /// </summary>
  public class HandlePartialFailure : ExampleBase
  {
    /// <summary>
    /// Command line options for running the <see cref="HandlePartialFailure"/> example.
    /// </summary>
    public class Options : OptionsBase
    {
      /// <summary>
      /// The customer ID for which the call is made.
      /// </summary>
      [Option("customerId", Required = true, HelpText =
        "The customer ID for which the call is made.")]
      public long CustomerId { get; set; }

      /// <summary>
      /// ID of the campaign to which ad groups are added.
      /// </summary>
      [Option("campaignId", Required = true, HelpText =
        "ID of the campaign to which ad groups are added.")]
      public long CampaignId { get; set; }
    }

    /// <summary>
    /// Main method, to run this code example as a standalone application.
    /// </summary>
    /// <param name="args">The command line arguments.</param>
    public static void Main(string[] args)
    {
      Options options = ExampleUtilities.ParseCommandLine<Options>(args);

      HandlePartialFailure codeExample = new HandlePartialFailure();
      Console.WriteLine(codeExample.Description);
      codeExample.Run(new GoogleAdsClient(), options.CustomerId, options.CampaignId);
    }

    /// <summary>
    /// Returns a description about the code example.
    /// </summary>
    public override string Description =>
      "This code example demonstrates how to handle partial failures.";

    /// <summary>
    /// Runs the code example.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The Google Ads client.</param>
    /// <param name="customerId">The customer ID for which the call is made.</param>
    /// <param name="campaignId">ID of the campaign to which ad groups are added.</param>
    public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long campaignId)
    {
      try
      {
        MutateAdGroupsResponse response = CreateAdGroups(client, customerId, campaignId);

        // Checks for existence of any partial failures in the response.
        if (CheckIfPartialFailureErrorExists(response))
        {
          Console.WriteLine("Partial failures occurred. Details will be shown below.");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("All operations completed successfully. No partial " +
            "failures to show.");
          return;
        }

        // Finds the failed operations by looping through the results.
        PrintResults(response);
      }
      catch (GoogleAdsException e)
      {
        Console.WriteLine("Failure:");
        Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
        Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
        Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
        throw;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Displays the result from the mutate operation.
    /// </summary>
    /// <param name="response">The mutate response from the Google Ads API server..</param>
    private void PrintResults(MutateAdGroupsResponse response)
    {
      // Finds the failed operations by looping through the results.
      int operationIndex = 0;
      foreach (MutateAdGroupResult result in response.Results)
      {
        // This represents the result of a failed operation.
        if (result.IsEmpty())
        {
          List<GoogleAdsError> errors =
            response.PartialFailure.GetErrorsByOperationIndex(operationIndex);
          foreach (GoogleAdsError error in errors)
          {
            Console.WriteLine($"Operation {operationIndex} failed with " +
              $"error: {error}.");
          }
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Operation {operationIndex} succeeded.",
            operationIndex);
        }
        operationIndex++;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Inspects a response to check for presence of partial failure errors.
    /// </summary>
    /// <param name="response">The response.</param>
    /// <returns>True if there are partial failures, false otherwise.</returns>
    private static bool CheckIfPartialFailureErrorExists(MutateAdGroupsResponse response)
    {
      return response.PartialFailureError != null;
    }

    /// <summary>
    /// Attempts to create 3 ad groups with partial failure enabled. One of the ad groups
    /// will succeed, while the other will fail.
    /// </summary>
    /// <param name="client">The Google Ads client.</param>
    /// <param name="customerId">The customer ID for which the call is made.</param>
    /// <param name="campaignId">ID of the campaign to which ad groups are added.</param>
    /// <returns>The mutate response from the Google Ads server.</returns>
    private static MutateAdGroupsResponse CreateAdGroups(GoogleAdsClient client,
      long customerId, long campaignId)
    {
      // Get the AdGroupServiceClient.
      AdGroupServiceClient adGroupService = client.GetService(Services.V13.AdGroupService);

      string validAdGroupName = "Valid AdGroup: " + ExampleUtilities.GetRandomString();

      AdGroupOperation[] operations = new AdGroupOperation[]
      {
        // This operation will be successful, assuming the campaign specified in
        // campaignId parameter is correct.
        new AdGroupOperation()
        {
          Create = new AdGroup()
          {
            Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, campaignId),
            Name = validAdGroupName
          }
        },
        // This operation will fail since we are using campaign ID = 0, which results
        // in an invalid resource name.
        new AdGroupOperation()
        {
          Create = new AdGroup()
          {
            Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, 0),
            Name = "Broken AdGroup: " + ExampleUtilities.GetRandomString()
          },
        },
        // This operation will fail since the ad group is using the same name as the ad
        // group from the first operation. Duplicate ad group names are not allowed.
        new AdGroupOperation()
        {
          Create = new AdGroup()
          {
            Campaign = ResourceNames.Campaign(customerId, campaignId),
            Name = validAdGroupName
          }
        }
      };

      // Add the ad groups.
      MutateAdGroupsResponse response =
        adGroupService.MutateAdGroups(new MutateAdGroupsRequest()
        {
          CustomerId = customerId.ToString(),
          Operations = { operations },
          PartialFailure = true,
          ValidateOnly = false
        });
      return response;
    }
  }
}

   

1.199

<?php

/**
 * Copyright 2019 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

 namespace Google\Ads\GoogleAds\Examples\ErrorHandling;

require __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php';

use GetOpt\GetOpt;
use Google\Ads\GoogleAds\Examples\Utils\ArgumentNames;
use Google\Ads\GoogleAds\Examples\Utils\ArgumentParser;
use Google\Ads\GoogleAds\Examples\Utils\Helper;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\V13\GoogleAdsClient;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\V13\GoogleAdsClientBuilder;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\V13\GoogleAdsException;
use Google\Ads\GoogleAds\Lib\OAuth2TokenBuilder;
use Google\Ads\GoogleAds\Util\V13\GoogleAdsErrors;
use Google\Ads\GoogleAds\Util\V13\PartialFailures;
use Google\Ads\GoogleAds\Util\V13\ResourceNames;
use Google\Ads\GoogleAds\V13\Errors\GoogleAdsError;
use Google\Ads\GoogleAds\V13\Resources\AdGroup;
use Google\Ads\GoogleAds\V13\Services\AdGroupOperation;
use Google\Ads\GoogleAds\V13\Services\MutateAdGroupsResponse;
use Google\ApiCore\ApiException;

/**
 * Shows how to handle partial failures. There are several ways of detecting partial failures. This
 * highlights the top main detection options: empty results and error instances.
 *
 * <p>Access to the detailed error (<code>GoogleAdsFailure</code>) for each error is via a Any
 * proto. Deserializing these to retrieve the error details is may not be immediately obvious at
 * first, this example shows how to convert Any into <code>GoogleAdsFailure</code>.
 *
 * <p>Additionally, this example shows how to produce an error message for a specific failed
 * operation by looking up the failure details in the <code>GoogleAdsFailure</code> object.
 */
class HandlePartialFailure
{
  private const CUSTOMER_ID = 'INSERT_CUSTOMER_ID_HERE';
  private const CAMPAIGN_ID = 'INSERT_CAMPAIGN_ID_HERE';

  public static function main()
  {
    // Either pass the required parameters for this example on the command line, or insert them
    // into the constants above.
    $options = (new ArgumentParser())->parseCommandArguments([
      ArgumentNames::CUSTOMER_ID => GetOpt::REQUIRED_ARGUMENT,
      ArgumentNames::CAMPAIGN_ID => GetOpt::REQUIRED_ARGUMENT
    ]);

    // Generate a refreshable OAuth2 credential for authentication.
    $oAuth2Credential = (new OAuth2TokenBuilder())->fromFile()->build();

    // Construct a Google Ads client configured from a properties file and the
    // OAuth2 credentials above.
    $googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())
      ->fromFile()
      ->withOAuth2Credential($oAuth2Credential)
      ->build();

    try {
      self::runExample(
        $googleAdsClient,
        $options[ArgumentNames::CUSTOMER_ID] ?: self::CUSTOMER_ID,
        $options[ArgumentNames::CAMPAIGN_ID] ?: self::CAMPAIGN_ID
      );
    } catch (GoogleAdsException $googleAdsException) {
      printf(
        "Request with ID '%s' has failed.%sGoogle Ads failure details:%s",
        $googleAdsException->getRequestId(),
        PHP_EOL,
        PHP_EOL
      );
      foreach ($googleAdsException->getGoogleAdsFailure()->getErrors() as $error) {
        /** @var GoogleAdsError $error */
        printf(
          "\t%s: %s%s",
          $error->getErrorCode()->getErrorCode(),
          $error->getMessage(),
          PHP_EOL
        );
      }
      exit(1);
    } catch (ApiException $apiException) {
      printf(
        "ApiException was thrown with message '%s'.%s",
        $apiException->getMessage(),
        PHP_EOL
      );
      exit(1);
    }
  }

  /**
   * Runs the example.
   *
   * @param GoogleAdsClient $googleAdsClient the Google Ads API client
   * @param int $customerId the customer ID
   * @param int $campaignId a campaign ID
   */
  public static function runExample(
    GoogleAdsClient $googleAdsClient,
    int $customerId,
    int $campaignId
  ) {
    $response = self::createAdGroups($googleAdsClient, $customerId, $campaignId);
    self::checkIfPartialFailureErrorExists($response);
    self::printResults($response);
  }

  /**
   * Create ad groups by enabling partial failure mode.
   *
   * @param GoogleAdsClient $googleAdsClient the Google Ads API client
   * @param int $customerId the customer ID
   * @param int $campaignId a campaign ID
   * @return MutateAdGroupsResponse
   */
  private static function createAdGroups(
    GoogleAdsClient $googleAdsClient,
    int $customerId,
    int $campaignId
  ) {
    $campaignResourceName = ResourceNames::forCampaign($customerId, $campaignId);

    // This ad group should be created successfully - assuming the campaign in the params
    // exists.
    $adGroup1 = new AdGroup([
      'name' => 'Valid AdGroup #' . Helper::getPrintableDatetime(),
      'campaign' => $campaignResourceName
    ]);

    // This ad group will always fail - campaign ID 0 in the resource name is never valid.
    $adGroup2 = new AdGroup([
      'name' => 'Broken AdGroup #' . Helper::getPrintableDatetime(),
      'campaign' => ResourceNames::forCampaign($customerId, 0)
    ]);

    // This ad group will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
    $adGroup3 = new AdGroup([
      'name' => $adGroup1->getName(),
      'campaign' => $campaignResourceName
    ]);

    $operations = [];

    $adGroupOperation1 = new AdGroupOperation();
    $adGroupOperation1->setCreate($adGroup1);
    $operations[] = $adGroupOperation1;

    $adGroupOperation2 = new AdGroupOperation();
    $adGroupOperation2->setCreate($adGroup2);
    $operations[] = $adGroupOperation2;

    $adGroupOperation3 = new AdGroupOperation();
    $adGroupOperation3->setCreate($adGroup3);
    $operations[] = $adGroupOperation3;

    // Issues the mutate request, enabling partial failure mode.
    $adGroupServiceClient = $googleAdsClient->getAdGroupServiceClient();
    return $adGroupServiceClient->mutateAdGroups(
      $customerId,
      $operations,
      ['partialFailure' => true]
    );
  }

  /**
   * Check if there exists partial failure error in the given mutate ad group response.
   *
   * @param MutateAdGroupsResponse $response the mutate ad group response
   */
  private static function checkIfPartialFailureErrorExists(MutateAdGroupsResponse $response)
  {
    if ($response->hasPartialFailureError()) {
      printf("Partial failures occurred. Details will be shown below.%s", PHP_EOL);
    } else {
      printf(
        "All operations completed successfully. No partial failures to show.%s",
        PHP_EOL
      );
    }
  }

  /**
   * Print results of the given mutate ad group response. For those that are partial failure,
   * print all their errors with corresponding operation indices. For those that succeeded, print
   * the resource names of created ad groups.
   *
   * @param MutateAdGroupsResponse $response the mutate ad group response
   */
  private static function printResults(MutateAdGroupsResponse $response)
  {
    // Finds the failed operations by looping through the results.
    $operationIndex = 0;
    foreach ($response->getResults() as $result) {
      /** @var AdGroup $result */
      if (PartialFailures::isPartialFailure($result)) {
        $errors = GoogleAdsErrors::fromStatus(
          $operationIndex,
          $response->getPartialFailureError()
        );
        foreach ($errors as $error) {
          printf(
            "Operation %d failed with error: %s%s",
            $operationIndex,
            $error->getMessage(),
            PHP_EOL
          );
        }
      } else {
        printf(
          "Operation %d succeeded: ad group with resource name '%s'.%s",
          $operationIndex,
          $result->getResourceName(),
          PHP_EOL
        );
      }
      $operationIndex++;
    }
  }
}

HandlePartialFailure::main();

   

Python

#!/usr/bin/env python
# Copyright 2018 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
"""This shows how to handle responses that may include partial_failure errors.
"""


import argparse
import sys
import uuid

from google.ads.googleads.client import GoogleAdsClient
from google.ads.googleads.errors import GoogleAdsException


def main(client, customer_id, campaign_id):
  """Runs the example code, which demonstrates how to handle partial failures.

  The example creates three Ad Groups, two of which intentionally fail in
  order to generate a partial failure error. It also demonstrates how to
  properly identify a partial error and how to log the error messages.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: A valid customer account ID.
    campaign_id: The ID for a campaign to create Ad Groups under.
  """
  try:
    ad_group_response = create_ad_groups(client, customer_id, campaign_id)
  except GoogleAdsException as ex:
    print(
      f'Request with ID "{ex.request_id}" failed with status '
      f'"{ex.error.code().name}" and includes the following errors:'
    )
    for error in ex.failure.errors:
      print(f'\tError with message "{error.message}".')
      if error.location:
        for field_path_element in error.location.field_path_elements:
          print(f"\t\tOn field: {field_path_element.field_name}")
    sys.exit(1)
  else:
    print_results(client, ad_group_response)


def create_ad_groups(client, customer_id, campaign_id):
  """Creates three Ad Groups, two of which intentionally generate errors.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: A valid customer account ID.
    campaign_id: The ID for a campaign to create Ad Groups under.

  Returns: A MutateAdGroupsResponse message instance.
  """
  ad_group_service = client.get_service("AdGroupService")
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  resource_name = campaign_service.campaign_path(customer_id, campaign_id)

  invalid_resource_name = campaign_service.campaign_path(customer_id, 0)
  ad_group_operations = []

  # This AdGroup should be created successfully - assuming the campaign in
  # the params exists.
  ad_group_op1 = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group_op1.create.name = f"Valid AdGroup: {uuid.uuid4()}"
  ad_group_op1.create.campaign = resource_name
  ad_group_operations.append(ad_group_op1)

  # This AdGroup will always fail - campaign ID 0 in resource names is
  # never valid.
  ad_group_op2 = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group_op2.create.name = f"Broken AdGroup: {uuid.uuid4()}"
  ad_group_op2.create.campaign = invalid_resource_name
  ad_group_operations.append(ad_group_op2)

  # This AdGroup will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
  ad_group_op3 = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group_op3.create.name = ad_group_op1.create.name
  ad_group_op3.create.campaign = resource_name
  ad_group_operations.append(ad_group_op3)

  # Issue a mutate request, setting partial_failure=True.
  request = client.get_type("MutateAdGroupsRequest")
  request.customer_id = customer_id
  request.operations = ad_group_operations
  request.partial_failure = True
  return ad_group_service.mutate_ad_groups(request=request)


def is_partial_failure_error_present(response):
  """Checks whether a response message has a partial failure error.

  In Python the partial_failure_error attr is always present on a response
  message and is represented by a google.rpc.Status message. So we can't
  simply check whether the field is present, we must check that the code is
  non-zero. Error codes are represented by the google.rpc.Code proto Enum:
  https://github.com/googleapis/googleapis/blob/master/google/rpc/code.proto

  Args:
    response: A MutateAdGroupsResponse message instance.

  Returns: A boolean, whether or not the response message has a partial
    failure error.
  """
  partial_failure = getattr(response, "partial_failure_error", None)
  code = getattr(partial_failure, "code", None)
  return code != 0


def print_results(client, response):
  """Prints partial failure errors and success messages from a response.

  This function shows how to retrieve partial_failure errors from a response
  message (in the case of this example the message will be of type
  MutateAdGroupsResponse) and how to unpack those errors to GoogleAdsFailure
  instances. It also shows that a response with partial failures may still
  contain successful requests, and that those messages should be parsed
  separately. As an example, a GoogleAdsFailure object from this example will
  be structured similar to:

  error_code {
   range_error: TOO_LOW
  }
  message: "Too low."
  trigger {
   string_value: ""
  }
  location {
   field_path_elements {
    field_name: "operations"
    index {
     value: 1
    }
   }
   field_path_elements {
    field_name: "create"
   }
   field_path_elements {
    field_name: "campaign"
   }
  }

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient.
    response: a MutateAdGroupsResponse instance.
  """
  # Check for existence of any partial failures in the response.
  if is_partial_failure_error_present(response):
    print("Partial failures occurred. Details will be shown below.\n")
    # Prints the details of the partial failure errors.
    partial_failure = getattr(response, "partial_failure_error", None)
    # partial_failure_error.details is a repeated field and iterable
    error_details = getattr(partial_failure, "details", [])

    for error_detail in error_details:
      # Retrieve an instance of the GoogleAdsFailure class from the client
      failure_message = client.get_type("GoogleAdsFailure")
      # Parse the string into a GoogleAdsFailure message instance.
      # To access class-only methods on the message we retrieve its type.
      GoogleAdsFailure = type(failure_message)
      failure_object = GoogleAdsFailure.deserialize(error_detail.value)

      for error in failure_object.errors:
        # Construct and print a string that details which element in
        # the above ad_group_operations list failed (by index number)
        # as well as the error message and error code.
        print(
          "A partial failure at index "
          f"{error.location.field_path_elements[0].index} occurred "
          f"\nError message: {error.message}\nError code: "
          f"{error.error_code}"
        )
  else:
    print(
      "All operations completed successfully. No partial failure "
      "to show."
    )

  # In the list of results, operations from the ad_group_operation list
  # that failed will be represented as empty messages. This loop detects
  # such empty messages and ignores them, while printing information about
  # successful operations.
  for message in response.results:
    if not message:
      continue

    print(f"Created ad group with resource_name: {message.resource_name}.")


if __name__ == "__main__":
  # GoogleAdsClient will read the google-ads.yaml configuration file in the
  # home directory if none is specified.
  googleads_client = GoogleAdsClient.load_from_storage(version="v13")

  parser = argparse.ArgumentParser(
    description="Adds an ad group for specified customer and campaign id."
  )
  # The following argument(s) should be provided to run the example.
  parser.add_argument(
    "-c",
    "--customer_id",
    type=str,
    required=True,
    help="The Google Ads customer ID.",
  )
  parser.add_argument(
    "-i", "--campaign_id", type=str, required=True, help="The campaign ID."
  )
  args = parser.parse_args()

  main(googleads_client, args.customer_id, args.campaign_id)

   

Ruby

# Encoding: utf-8
#
# Copyright 2019 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
# This code example shows how to deal with partial failures

require 'optparse'
require 'google/ads/google_ads'
require 'date'

def add_ad_groups(customer_id, campaign_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 ad_groups = []
 # This ad group should be created successfully.
 ad_groups << client.resource.ad_group do |ag|
  ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)
  ag.name = "Valid ad group: #{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
 end
 # This ad group should fail to create because it references an invalid campaign.
 ad_groups << client.resource.ad_group do |ag|
  ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, 0)
  ag.name = "Invalid ad group: #{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
 end
 # This ad group should fail to create because it duplicates the name from the first one.
 ad_groups << client.resource.ad_group do |ag|
  ag.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)
  ag.name = ad_groups.first.name
 end

 operations = ad_groups.map do |ag|
  client.operation.create_resource.ad_group(ag)
 end

 response = client.service.ad_group.mutate_ad_groups(
  customer_id: customer_id,
  operations: operations,
  partial_failure: true,
 )

 response.results.each_with_index do |ad_group, i|
  if ad_group.resource_name != ""
   puts("operations[#{i}] succeeded: Created ad group with id #{ad_group.resource_name}")
  end
 end

 failures = client.decode_partial_failure_error(response.partial_failure_error)
 failures.each do |failure|
  failure.errors.each do |error|
   human_readable_error_path = error
    .location
    .field_path_elements
    .map { |location_info|
     if location_info.index
      "#{location_info.field_name}[#{location_info.index}]"
     else
      "#{location_info.field_name}"
     end
    }.join(" > ")

   errmsg = "error occured creating ad group #{human_readable_error_path}" \
    " with value: #{error.trigger.string_value}" \
    " because #{error.message.downcase}"
   puts errmsg
  end
 end
end

if __FILE__ == $PROGRAM_NAME
 options = {}
 # The following parameter(s) should be provided to run the example. You can
 # either specify these by changing the INSERT_XXX_ID_HERE values below, or on
 # the command line.
 #
 # Parameters passed on the command line will override any parameters set in
 # code.
 #
 # Running the example with -h will print the command line usage.
 options[:customer_id] = 'INSERT_CUSTOMER_ID_HERE'
 options[:campaign_id] = 'INSERT_CAMPAIGN_ID_HERE'

 OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = sprintf('Usage: ruby %s [options]', File.basename(__FILE__))

  opts.separator ''
  opts.separator 'Options:'

  opts.on('-C', '--customer-id CUSTOMER-ID', String, 'Customer ID') do |v|
   options[:customer_id] = v
  end

  opts.on('-c', '--campaign-id CAMPAIGN-ID', String, 'Ad Group ID') do |v|
   options[:campaign_id] = v
  end

  opts.separator ''
  opts.separator 'Help:'

  opts.on_tail('-h', '--help', 'Show this message') do
   puts opts
   exit
  end
 end.parse!

 begin
  add_ad_groups(
   options.fetch(:customer_id).tr("-", ""),
   options.fetch(:campaign_id),
  )
 rescue Google::Ads::GoogleAds::Errors::GoogleAdsError => e
  e.failure.errors.each do |error|
   STDERR.printf("Error with message: %s\n", error.message)
   if error.location
    error.location.field_path_elements.each do |field_path_element|
     STDERR.printf("\tOn field: %s\n", field_path_element.field_name)
    end
   end
   error.error_code.to_h.each do |k, v|
    next if v == :UNSPECIFIED
    STDERR.printf("\tType: %s\n\tCode: %s\n", k, v)
   end
  end
  raise
 end
end

   

Perl

#!/usr/bin/perl -w
#
# Copyright 2019, Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
# This example shows how to deal with partial failures. There are several ways
# of detecting partial failures. This example highlights the top main detection
# options: empty results and error instances.

use strict;
use warnings;
use utf8;

use FindBin qw($Bin);
use lib "$Bin/../../lib";
use Google::Ads::GoogleAds::Client;
use Google::Ads::GoogleAds::Utils::GoogleAdsHelper;
use Google::Ads::GoogleAds::Utils::PartialFailureUtils;
use Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup;
use Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation;
use Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames;

use Getopt::Long qw(:config auto_help);
use Pod::Usage;
use Cwd     qw(abs_path);
use Data::Uniqid qw(uniqid);

# The following parameter(s) should be provided to run the example. You can
# either specify these by changing the INSERT_XXX_ID_HERE values below, or on
# the command line.
#
# Parameters passed on the command line will override any parameters set in
# code.
#
# Running the example with -h will print the command line usage.
my $customer_id = "INSERT_CUSTOMER_ID_HERE";
my $campaign_id = "INSERT_CAMPAIGN_ID_HERE";

sub handle_partial_failure {
 my ($api_client, $customer_id, $campaign_id) = @_;

 my $ad_groups_response =
  create_ad_groups($api_client, $customer_id, $campaign_id);
 check_if_partial_failure_error_exists($ad_groups_response);
 print_results($ad_groups_response);

 return 1;
}

# Creates ad groups by enabling partial failure mode.
sub create_ad_groups {
 my ($api_client, $customer_id, $campaign_id) = @_;

 my $campaign_resource_name =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::campaign($customer_id,
  $campaign_id);

 # This ad group should be created successfully - assuming the campaign in the
 # params exists.
 my $ad_group1 = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup->new({
  name   => "Valid AdGroup: " . uniqid(),
  campaign => $campaign_resource_name
 });

 # This ad group will always fail - campaign ID 0 in the resource name is never
 # valid.
 my $ad_group2 = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup->new({
   name   => "Broken AdGroup: " . uniqid(),
   campaign => Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::campaign(
    $customer_id, 0
   )});

 # This ad group will always fail - duplicate ad group names are not allowed.
 my $ad_group3 = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::AdGroup->new({
  name   => $ad_group1->{name},
  campaign => $campaign_resource_name
 });

 # Create ad group operations.
 my $ad_group_operation1 =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group1});
 my $ad_group_operation2 =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group2});
 my $ad_group_operation3 =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group3});

 # Issue the mutate request, enabling partial failure mode.
 my $ad_groups_response = $api_client->AdGroupService()->mutate({
  customerId => $customer_id,
  operations =>
   [$ad_group_operation1, $ad_group_operation2, $ad_group_operation3],
  partialFailure => "true"
 });

 return $ad_groups_response;
}

# Checks if partial failure error exists in the given mutate ad group response.
sub check_if_partial_failure_error_exists {
 my $ad_groups_response = shift;

 if ($ad_groups_response->{partialFailureError}) {
  print "Partial failures occurred. Details will be shown below.\n";
 } else {
  print
   "All operations completed successfully. No partial failures to show.\n";
 }
}

# Prints results of the given mutate ad group response. For those that are partial
# failure, prints all their errors with corresponding operation indices. For those
# that succeeded, prints the resource names of created ad groups.
sub print_results {
 my $ad_groups_response = shift;

 # Find the failed operations by looping through the results.
 while (my ($operation_index, $result) =
  each @{$ad_groups_response->{results}})
 {
  if (is_partial_failure_result($result)) {
   my $google_ads_errors = get_google_ads_errors($operation_index,
    $ad_groups_response->{partialFailureError});

   foreach my $google_ads_error (@$google_ads_errors) {
    printf "Operation %d failed with error: %s\n", $operation_index,
     $google_ads_error->{message};
   }
  } else {
   printf "Operation %d succeeded: ad group with resource name '%s'.\n",
    $operation_index, $result->{resourceName};
  }
 }
}

# Don't run the example if the file is being included.
if (abs_path($0) ne abs_path(__FILE__)) {
 return 1;
}

# Get Google Ads Client, credentials will be read from ~/googleads.properties.
my $api_client = Google::Ads::GoogleAds::Client->new();

# By default examples are set to die on any server returned fault.
$api_client->set_die_on_faults(1);

# Parameters passed on the command line will override any parameters set in code.
GetOptions("customer_id=s" => \$customer_id, "campaign_id=i" => \$campaign_id);

# Print the help message if the parameters are not initialized in the code nor
# in the command line.
pod2usage(2) if not check_params($customer_id, $campaign_id);

# Call the example.
handle_partial_failure($api_client, $customer_id =~ s/-//gr, $campaign_id);

=pod

=head1 NAME

handle_partial_failure

=head1 DESCRIPTION

This example shows how to deal with partial failures. There are several ways of
detecting partial failures. This example highlights the top main detection
options: empty results and error instances.

=head1 SYNOPSIS

handle_partial_failure.pl [options]

  -help            Show the help message.
  -customer_id        The Google Ads customer ID.
  -campaign_id        The campaign ID.

=cut