Thay đổi dịch vụ sự kiện

Sự kiện thay đổi cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi trong tài khoản của bạn. Khi báo cáo về một thao tác tạo, tất cả giá trị mới của trường sẽ được trả về; và khi báo cáo về một thao tác cập nhật, cả giá trị mới và cũ sẽ được trả về. Nhờ đó, bạn sẽ có thông tin đầy đủ về những thay đổi riêng lẻ.

Ngoài ra, loại ứng dụng (chẳng hạn như API hoặc ứng dụng web) dùng để thực hiện thay đổi cũng như người dùng thực hiện thay đổi, giả sử rằng thông tin đó cũng hiển thị trong Nhật ký thay đổi của ứng dụng web.

Thay đổi loại sự kiện

Dịch vụ Sự kiện thay đổi hiện theo dõi thay đổi của các loại tài nguyên sau:

Loại tài nguyên Giá trị
Quảng cáo AD
Nhóm quảng cáo AD_GROUP
Loại quảng cáo của nhóm quảng cáo AD_GROUP_AD
Hệ số sửa đổi giá thầu cho nhóm quảng cáo AD_GROUP_BID_MODIFIER
Tiêu chí nhóm quảng cáo AD_GROUP_CRITERION
Chiến dịch CAMPAIGN
Ngân sách chiến dịch CAMPAIGN_BUDGET
Tiêu chí chiến dịch CAMPAIGN_CRITERION
Nguồn cấp dữ liệu của nhóm quảng cáo AD_GROUP_FEED
Nguồn cấp dữ liệu của chiến dịch CAMPAIGN_FEED
Nguồn cấp dữ liệu FEED
Mục nguồn cấp dữ liệu FEED_ITEM
Thành phần ASSET
Thành phần của khách hàng CUSTOMER_ASSET
Thành phần của chiến dịch CAMPAIGN_ASSET
Thành phần nhóm quảng cáo AD_GROUP_ASSET

Truy vấn

Danh sách các thay đổi phải được lọc theo ngày (phạm vi ngày phải trong vòng 30 ngày qua).

Truy vấn cũng phải bao gồm một mệnh đề LIMIT hạn chế kết quả ở tối đa 10.000 hàng. Nếu bạn muốn nhận được hơn 10.000 kết quả, hãy ghi chú về dấu thời gian của mục nhập gần đây nhất trong tập hợp kết quả được trả về, sau đó đặt phạm vi ngày cho truy vấn sau để bắt đầu sau khoảng thời gian đó.

Thay đổi có thể mất tới ba phút mới được phản ánh trong kết quả sự kiện thay đổi.

Ví dụ sau đây minh hoạ cách tìm nạp các sự kiện thay đổi và xử lý các sự kiện đó, bao gồm việc xác định người đã thực hiện thay đổi, loại ứng dụng khách mà họ đã sử dụng để thực hiện thay đổi, cũng như các giá trị cũ và mới của mỗi trường trong thay đổi:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 // Defines a GAQL query to retrieve change_event instances from the last 14 days.
 String query =
   String.format(
     "SELECT"
       + " change_event.resource_name,"
       + " change_event.change_date_time,"
       + " change_event.change_resource_name,"
       + " change_event.user_email,"
       + " change_event.client_type,"
       + " change_event.change_resource_type,"
       + " change_event.old_resource,"
       + " change_event.new_resource,"
       + " change_event.resource_change_operation,"
       + " change_event.changed_fields "
       + "FROM "
       + " change_event "
       + "WHERE "
       + " change_event.change_date_time <= '%s' "
       + " AND change_event.change_date_time >= '%s' "
       + "ORDER BY"
       + " change_event.change_date_time DESC "
       + "LIMIT 5",
     LocalDate.now().toString("YYYY-MM-dd"),
     LocalDate.now().minusDays(14).toString("YYYY-MM-dd"));

 // Creates a GoogleAdsServiceClient instance.
 try (GoogleAdsServiceClient client =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  // Issues the search query.
  SearchPagedResponse response = client.search(String.valueOf(customerId), query);

  // Processes the rows of the response.
  for (GoogleAdsRow row : response.iterateAll()) {
   ChangeEvent event = row.getChangeEvent();

   // Prints some general information about the change event.
   System.out.printf(
     "On '%s', user '%s' used interface '%s' to perform a(n) '%s' operation on a '%s' with"
       + " resource name '%s'.%n",
     event.getChangeDateTime(),
     event.getUserEmail(),
     event.getClientType(),
     event.getResourceChangeOperation(),
     event.getChangeResourceType(),
     event.getResourceName());

   // Prints some detailed information about update and create operations.
   if (event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.UPDATE
     || event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.CREATE) {
    // Retrieves the entity that was changed.
    Optional<Message> oldResource =
      getResourceByType(event.getOldResource(), event.getChangeResourceType());
    Optional<Message> newResource =
      getResourceByType(event.getNewResource(), event.getChangeResourceType());

    // Prints the old and new values for each field that was updated/created.
    for (String changedPath : row.getChangeEvent().getChangedFields().getPathsList()) {
     // Uses the FieldMasks utility to retrieve a value from a . delimited path.
     List<? extends Object> oldValue =
       oldResource.isPresent()
         ? FieldMasks.getFieldValue(changedPath, oldResource.get())
         : Collections.emptyList();
     List<? extends Object> newValue =
       newResource.isPresent()
         ? FieldMasks.getFieldValue(changedPath, newResource.get())
         : Collections.emptyList();
     // Prints different messages for UPDATE and CREATE cases.
     if (event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.UPDATE) {
      System.out.printf("\t %s changed from %s to %s.%n", changedPath, oldValue, newValue);
     } else if (event.getResourceChangeOperation() == ResourceChangeOperation.CREATE) {
      System.out.printf("\t %s set to %s.%n", changedPath, newValue);
     }
    }
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V13.GoogleAdsService);

  // Construct a query to find details for recent changes in your account.
  // The LIMIT clause is required for the change_event resource.
  // The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
  // purposes.
  // The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
  // window of at most 30 days within the past 30 days.

  string startDate = DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(25)).ToString("yyyyMMdd");
  string endDate = DateTime.Today.Add(TimeSpan.FromDays(1)).ToString("yyyyMMdd");
  string searchQuery = $@"
    SELECT
      change_event.resource_name,
      change_event.change_date_time,
      change_event.change_resource_name,
      change_event.user_email,
      change_event.client_type,
      change_event.change_resource_type,
      change_event.old_resource,
      change_event.new_resource,
      change_event.resource_change_operation,
      change_event.changed_fields
    FROM
      change_event
    WHERE
      change_event.change_date_time >= '{startDate}' AND
      change_event.change_date_time <= '{endDate}'
    ORDER BY
      change_event.change_date_time DESC
    LIMIT 5";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), searchQuery,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        // Display the results.
        foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
        {
          ChangeEvent changeEvent = googleAdsRow.ChangeEvent;
          ChangedResource oldResource = changeEvent.OldResource;
          ChangedResource newResource = changeEvent.NewResource;

          bool knownResourceType = true;
          IMessage oldResourceEntity = null;
          IMessage newResourceEntity = null;
          switch (changeEvent.ChangeResourceType)
          {
            case ChangeEventResourceType.Ad:
              oldResourceEntity = oldResource.Ad;
              newResourceEntity = newResource.Ad;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroup:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroup;
              newResourceEntity = newResource.AdGroup;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupAd:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupAd;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupAd;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupAsset;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupBidModifier:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupBidModifier;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupBidModifier;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupCriterion:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupCriterion;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupCriterion;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AdGroupFeed:
              oldResourceEntity = oldResource.AdGroupFeed;
              newResourceEntity = newResource.AdGroupFeed;
              break;

            case ChangeEventResourceType.Asset:
              oldResourceEntity = oldResource.Asset;
              newResourceEntity = newResource.Asset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AssetSet:
              oldResourceEntity = oldResource.AssetSet;
              newResourceEntity = newResource.AssetSet;
              break;

            case ChangeEventResourceType.AssetSetAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.AssetSetAsset;
              newResourceEntity = newResource.AssetSetAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.Campaign:
              oldResourceEntity = oldResource.Campaign;
              newResourceEntity = newResource.Campaign;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignAsset;
              newResourceEntity = newResource.CampaignAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignAssetSet:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignAssetSet;
              newResourceEntity = newResource.CampaignAssetSet;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignBudget:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignBudget;
              newResourceEntity = newResource.CampaignBudget;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignCriterion:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignCriterion;
              newResourceEntity = newResource.CampaignCriterion;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CampaignFeed:
              oldResourceEntity = oldResource.CampaignFeed;
              newResourceEntity = newResource.CampaignFeed;
              break;

            case ChangeEventResourceType.CustomerAsset:
              oldResourceEntity = oldResource.CustomerAsset;
              newResourceEntity = newResource.CustomerAsset;
              break;

            case ChangeEventResourceType.Feed:
              oldResourceEntity = oldResource.Feed;
              newResourceEntity = newResource.Feed;
              break;

            case ChangeEventResourceType.FeedItem:
              oldResourceEntity = oldResource.FeedItem;
              newResourceEntity = newResource.FeedItem;
              break;

            default:
              knownResourceType = false;
              break;
          }

          if (!knownResourceType)
          {
            Console.WriteLine($"Unknown change_resource_type " +
              $"'{changeEvent.ChangeResourceType}'.");
            continue;
          }

          Console.WriteLine($"On #{changeEvent.ChangeDateTime}, user " +
            $"{changeEvent.UserEmail} used interface {changeEvent.ClientType} " +
            $"to perform a(n) '{changeEvent.ResourceChangeOperation}' " +
            $"operation on a '{changeEvent.ChangeResourceType}' with " +
            $"resource name {changeEvent.ChangeResourceName}.");

          foreach (string fieldMaskPath in changeEvent.ChangedFields.Paths)
          {
            if (changeEvent.ResourceChangeOperation ==
              ResourceChangeOperation.Create)
            {
              object newValue = FieldMasks.GetFieldValue(
                fieldMaskPath, newResourceEntity);
              Console.WriteLine($"\t{fieldMaskPath} set to '{newValue}'.");
            }
            else if (changeEvent.ResourceChangeOperation ==
              ResourceChangeOperation.Update)
            {
              object oldValue = FieldMasks.GetFieldValue(fieldMaskPath,
                oldResourceEntity);
              object newValue = FieldMasks.GetFieldValue(fieldMaskPath,
                newResourceEntity);

              Console.WriteLine($"\t{fieldMaskPath} changed from " +
                $"'{oldValue}' to '{newValue}'.");
            }
          }
        }
      });
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();

  // Constructs a query to find details for recent changes in your account.
  // The LIMIT clause is required for the change_event resource.
  // The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
  // purposes.
  // The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
  // window of at most 30 days within the past 30 days.
  $query = 'SELECT change_event.resource_name, '
    . 'change_event.change_date_time, '
    . 'change_event.change_resource_name, '
    . 'change_event.user_email, '
    . 'change_event.client_type, '
    . 'change_event.change_resource_type, '
    . 'change_event.old_resource, '
    . 'change_event.new_resource, '
    . 'change_event.resource_change_operation, '
    . 'change_event.changed_fields '
    . 'FROM change_event '
    . sprintf(
      'WHERE change_event.change_date_time <= %s ',
      date_format(new DateTime('+1 day'), 'Ymd')
    ) . sprintf(
      'AND change_event.change_date_time >= %s ',
      date_format(new DateTime('-14 days'), 'Ymd')
    ) . 'ORDER BY change_event.change_date_time DESC '
    . 'LIMIT 5';
  // Issues a search request by specifying page size.
  // The page size is superfluous with the default limit set above, but it's
  // shown here since it's a good practice to use a reasonable page size when
  // you set a higher limit.
  $response =
    $googleAdsServiceClient->search($customerId, $query, ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for
  // the change event in each row.
  foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    $changeEvent = $googleAdsRow->getChangeEvent();
    $oldResource = $changeEvent->getOldResource();
    $newResource = $changeEvent->getNewResource();

    $isResourceTypeKnown = true;
    $oldResourceEntity = null;
    $newResourceEntity = null;
    switch ($changeEvent->getChangeResourceType()) {
      case ChangeEventResourceType::AD:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAd();
        $newResourceEntity = $newResource->getAd();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroup();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroup();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_AD:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupAd();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupAd();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_CRITERION:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupCriterion();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupCriterion();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_BID_MODIFIER:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupBidModifier();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupBidModifier();
        break;
      case ChangeEventResourceType::ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::ASSET_SET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAssetSet();
        $newResourceEntity = $newResource->getAssetSet();
        break;
      case ChangeEventResourceType::ASSET_SET_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAssetSetAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getAssetSetAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaign();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaign();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_ASSET_SET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignAssetSet();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignAssetSet();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_BUDGET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignBudget();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignBudget();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_CRITERION:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignCriterion();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignCriterion();
        break;
      case ChangeEventResourceType::AD_GROUP_FEED:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getAdGroupFeed();
        $newResourceEntity = $newResource->getAdGroupFeed();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CAMPAIGN_FEED:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCampaignFeed();
        $newResourceEntity = $newResource->getCampaignFeed();
        break;
      case ChangeEventResourceType::CUSTOMER_ASSET:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getCustomerAsset();
        $newResourceEntity = $newResource->getCustomerAsset();
        break;
      case ChangeEventResourceType::FEED:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getFeed();
        $newResourceEntity = $newResource->getFeed();
        break;
      case ChangeEventResourceType::FEED_ITEM:
        $oldResourceEntity = $oldResource->getFeedItem();
        $newResourceEntity = $newResource->getFeedItem();
        break;
      default:
        $isResourceTypeKnown = false;
        break;
    }
    if (!$isResourceTypeKnown) {
      printf(
        "Unknown change_resource_type %s.%s",
        ChangeEventResourceType::name($changeEvent->getChangeResourceType()),
        PHP_EOL
      );
    }
    $resourceChangeOperation = $changeEvent->getResourceChangeOperation();
    printf(
      "On %s, user '%s' used interface '%s' to perform a(n) '%s' operation on a '%s' "
      . "with resource name '%s'.%s",
      $changeEvent->getChangeDateTime(),
      $changeEvent->getUserEmail(),
      ChangeClientType::name($changeEvent->getClientType()),
      ResourceChangeOperation::name($resourceChangeOperation),
      ChangeEventResourceType::name($changeEvent->getChangeResourceType()),
      $changeEvent->getChangeResourceName(),
      PHP_EOL
    );

    if (
      $resourceChangeOperation !== ResourceChangeOperation::CREATE
      && $resourceChangeOperation !== ResourceChangeOperation::UPDATE
    ) {
      continue;
    }
    foreach ($changeEvent->getChangedFields()->getPaths() as $path) {
      $newValueStr = self::convertToString(
        FieldMasks::getFieldValue($path, $newResourceEntity, true)
      );
      if ($resourceChangeOperation === ResourceChangeOperation::CREATE) {
        printf("\t'$path' set to '%s'.%s", $newValueStr, PHP_EOL);
      } elseif ($resourceChangeOperation === ResourceChangeOperation::UPDATE) {
        printf(
          "\t'$path' changed from '%s' to '%s'.%s",
          self::convertToString(
            FieldMasks::getFieldValue($path, $oldResourceEntity, true)
          ),
          $newValueStr,
          PHP_EOL
        );
      }
    }
  }
}

/**
 * Converts the specified value to string.
 *
 * @param mixed $value the value to be converted to string
 * @return string the value in string
 */
private static function convertToString($value)
{
  if (is_null($value)) {
    return 'no value';
  }
  if (gettype($value) === 'boolean') {
    return $value ? 'true' : 'false';
  } elseif (gettype($value) === 'object') {
    if (get_class($value) === RepeatedField::class) {
      $strValues = [];
      foreach (iterator_to_array($value->getIterator()) as $element) {
        /** @type Message $element */
        $strValues[] = $element->serializeToJsonString();
      }
      return '[' . implode(',', $strValues) . ']';
    }
    return json_encode($value);
  } else {
    return strval($value);
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  """Gets specific details about the most recent changes in the given account.

  Args:
   client: The Google Ads client.
   customer_id: The Google Ads customer ID.
  """
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  # Construct a query to find details for recent changes in your account.
  # The LIMIT clause is required for the change_event resource.
  # The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
  # purposes. For more information see:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/change-event#getting_changes
  # The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
  # window within the past 30 days.
  tomorrow = (datetime.now() + timedelta(1)).strftime("%Y-%m-%d")
  two_weeks_ago = (datetime.now() + timedelta(-14)).strftime("%Y-%m-%d")
  query = f"""
    SELECT
     change_event.resource_name,
     change_event.change_date_time,
     change_event.change_resource_name,
     change_event.user_email,
     change_event.client_type,
     change_event.change_resource_type,
     change_event.old_resource,
     change_event.new_resource,
     change_event.resource_change_operation,
     change_event.changed_fields
    FROM change_event
    WHERE change_event.change_date_time <= '{tomorrow}'
    AND change_event.change_date_time >= '{two_weeks_ago}'
    ORDER BY change_event.change_date_time DESC
    LIMIT 5"""

  search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
  search_request.customer_id = customer_id
  search_request.query = query
  search_request.page_size = _DEFAULT_PAGE_SIZE

  results = googleads_service.search(request=search_request)

  for row in results:
    event = row.change_event
    resource_type = event.change_resource_type.name
    if resource_type == "AD":
      old_resource = event.old_resource.ad
      new_resource = event.new_resource.ad
    elif resource_type == "AD_GROUP":
      old_resource = event.old_resource.ad_group
      new_resource = event.new_resource.ad_group
    elif resource_type == "AD_GROUP_AD":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_ad
      new_resource = event.new_resource.ad_group_ad
    elif resource_type == "AD_GROUP_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_asset
      new_resource = event.new_resource.ad_group_asset
    elif resource_type == "AD_GROUP_CRITERION":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_criterion
      new_resource = event.new_resource.ad_group_criterion
    elif resource_type == "AD_GROUP_BID_MODIFIER":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_bid_modifier
      new_resource = event.new_resource.ad_group_bid_modifier
    elif resource_type == "AD_GROUP_FEED":
      old_resource = event.old_resource.ad_group_feed
      new_resource = event.new_resource.ad_group_feed
    elif resource_type == "ASSET":
      old_resource = event.old_resource.asset
      new_resource = event.new_resource.asset
    elif resource_type == "ASSET_SET":
      old_resource = event.old_resource.asset_set
      new_resource = event.new_resource.asset_set
    elif resource_type == "ASSET_SET_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.asset_set_asset
      new_resource = event.new_resource.asset_set_asset
    elif resource_type == "CAMPAIGN":
      old_resource = event.old_resource.campaign
      new_resource = event.new_resource.campaign
    elif resource_type == "CAMPAIGN_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.campaign_asset
      new_resource = event.new_resource.campaign_asset
    elif resource_type == "CAMPAIGN_ASSET_SET":
      old_resource = event.old_resource.campaign_asset_set
      new_resource = event.new_resource.campaign_asset_set
    elif resource_type == "CAMPAIGN_BUDGET":
      old_resource = event.old_resource.campaign_budget
      new_resource = event.new_resource.campaign_budget
    elif resource_type == "CAMPAIGN_CRITERION":
      old_resource = event.old_resource.campaign_criterion
      new_resource = event.new_resource.campaign_criterion
    elif resource_type == "CAMPAIGN_FEED":
      old_resource = event.old_resource.campaign_feed
      new_resource = event.new_resource.campaign_feed
    elif resource_type == "CUSTOMER_ASSET":
      old_resource = event.old_resource.customer_asset
      new_resource = event.new_resource.customer_asset
    elif resource_type == "FEED":
      old_resource = event.old_resource.feed
      new_resource = event.new_resource.feed
    elif resource_type == "FEED_ITEM":
      old_resource = event.old_resource.feed_item
      new_resource = event.new_resource.feed_item
    else:
      print(
        "Unknown change_resource_type: '{event.change_resource_type}'"
      )
      # If the resource type is unrecognized then we continue to
      # the next row.
      continue

    print(
      f"On {event.change_date_time}, user {event.user_email} "
      f"used interface {event.client_type.name} to perform a(n) "
      f"{event.resource_change_operation.name} operation on a "
      f"{event.change_resource_type.name} with resource name "
      f"'{event.change_resource_name}'"
    )

    operation_type = event.resource_change_operation.name

    if operation_type in ("UPDATE", "CREATE"):
      for changed_field in event.changed_fields.paths:
        # Change field name from "type" to "type_" so that it doesn't
        # raise an exception when accessed on the protobuf object, see:
        # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/client-libs/python/library-version-10#field_names_that_are_reserved_words
        if changed_field == "type":
          changed_field = "type_"

        new_value = get_nested_attr(new_resource, changed_field)
        # If the field value is an Enum get the human readable name
        # so that it is printed instead of the field ID integer.
        if isinstance(type(new_value), ProtoEnumMeta):
          new_value = new_value.name

        if operation_type == "CREATE":
          print(f"\t{changed_field} set to {new_value}")
        else:
          old_value = get_nested_attr(old_resource, changed_field)
          # If the field value is an Enum get the human readable name
          # so that it is printed instead of the field ID integer.
          if isinstance(type(old_value), ProtoEnumMeta):
            old_value = old_value.name

          print(
            f"\t{changed_field} changed from {old_value} to {new_value}"
          )
   

Ruby

def get_change_details(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 # Construct a query to find details for recent changes in your account.
 # The LIMIT clause is required for the change_event resource.
 # The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
 # purposes.
 # The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
 # window of at most 30 days within the past 30 days.
 query = <<~QUERY
  SELECT
   change_event.resource_name,
   change_event.change_date_time,
   change_event.change_resource_name,
   change_event.user_email,
   change_event.client_type,
   change_event.change_resource_type,
   change_event.old_resource,
   change_event.new_resource,
   change_event.resource_change_operation,
   change_event.changed_fields
  FROM
   change_event
  WHERE
   change_event.change_date_time <= '#{(Date.today + 1).to_s}'
   AND change_event.change_date_time >= '#{(Date.today - 14).to_s}'
  ORDER BY
   change_event.change_date_time DESC
  LIMIT 5
 QUERY

 # Execute the query to fetch results from the API.
 response = client.service.google_ads.search(
  customer_id: customer_id,
  query: query,
  # The page size is superfluous with the default limit set above, but it's
  # shown here since it's a good practice to use a reasonable page size when
  # you set a higher limit.
  page_size: PAGE_SIZE
 )

 # Process the results and output changes.
 response.each do |row|
  event = row.change_event
  old_resource, new_resource = case event.change_resource_type
  when :AD
   [event.old_resource.ad, event.new_resource.ad]
  when :AD_GROUP
   [event.old_resource.ad_group, event.new_resource.ad_group]
  when :AD_GROUP_AD
   [event.old_resource.ad_group_ad, event.new_resource.ad_group_ad]
  when :AD_GROUP_ASSET
   [event.old_resource.ad_group_asset, event.new_resource.ad_group_asset]
  when :AD_GROUP_CRITERION
   [event.old_resource.ad_group_criterion, event.new_resource.ad_group_criterion]
  when :AD_GROUP_BID_MODIFIER
   [event.old_resource.ad_group_bid_modifier, event.new_resource.ad_group_bid_modifier]
  when :ASSET
   [event.old_resource.asset, event.new_resource.asset]
  when :ASSET_SET
   [event.old_resource.asset_set, event.new_resource.asset_set]
  when :ASSET_SET_ASSET
   [event.old_resource.asset_set_asset, event.new_resource.asset_set_asset]
  when :CAMPAIGN
   [event.old_resource.campaign, event.new_resource.campaign]
  when :CAMPAIGN_ASSET
   [event.old_resource.campaign_asset, event.new_resource.campaign_asset]
  when :CAMPAIGN_ASSET_SET
   [event.old_resource.campaign_asset_set, event.new_resource.campaign_asset_set]
  when :CAMPAIGN_BUDGET
   [event.old_resource.campaign_budget, event.new_resource.campaign_budget]
  when :CAMPAIGN_CRITERION
   [event.old_resource.campaign_criterion, event.new_resource.campaign_criterion]
  when :AD_GROUP_FEED
   [event.old_resource.ad_group_feed, event.new_resource.ad_group_feed]
  when :ASSET
   [event.old_resource.asset, event.new_resource.asset]
  when :CAMPAIGN_FEED
   [event.old_resource.campaign_feed, event.new_resource.campaign_feed]
  when :CUSTOMER_ASSET
   [event.old_resource.customer_asset, event.new_resource.customer_asset]
  when :FEED
   [event.old_resource.feed, event.new_resource.feed]
  when :FEED_ITEM
   [event.old_resource.feed_item, event.new_resource.feed_item]
  else
   puts "Unknown change_resource_type #{event.change_resource_type}."
   next
  end
  puts "On #{event.change_date_time}, user #{event.user_email} used interface " \
   "#{event.client_type} to perform a(n) #{event.resource_change_operation} " \
   "operation on a #{event.change_resource_type} with resource name " \
   "#{event.change_resource_name}."
  if [:UPDATE, :CREATE].include? event.resource_change_operation
   event.changed_fields.paths.each do |changed_field|
    new_value = get_value_from_path(changed_field, new_resource)
    if :CREATE == event.resource_change_operation
     puts "\t#{changed_field} set to '#{new_value}'."
    else
     old_value = get_value_from_path(changed_field, old_resource)
     puts "\t#{changed_field} changed from '#{old_value}' to '#{new_value}'."
    end
   end
  end
 end
end

# Given the string value of a path from the response, look up the value of the
# field located at that path on the given object.
def get_value_from_path(path, object)
 path.split(".").inject(object) {|obj, key| obj.send(key)}
end
   

Perl

sub get_change_details {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Construct a query to find details for recent changes in your account.
 # The LIMIT clause is required for the change_event resource.
 # The maximum size is 10000, but a low limit was set here for demonstrative
 # purposes.
 # The WHERE clause on change_date_time is also required. It must specify a
 # window of at most 30 days within the past 30 days.
 my $search_query =
  "SELECT change_event.resource_name, change_event.change_date_time, " .
  "change_event.change_resource_name, change_event.user_email, " .
  "change_event.client_type, change_event.change_resource_type, " .
  "change_event.old_resource, change_event.new_resource, " .
  "change_event.resource_change_operation, change_event.changed_fields " .
  "FROM change_event " .
  "WHERE change_event.change_date_time DURING LAST_14_DAYS " .
  "ORDER BY change_event.change_date_time DESC LIMIT 5";

 # Create a search Google Ads request that will retrieve all change events using
 # pages of the specified page size.
 my $search_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
   # The page size is superfluous with the default limit set above, but it's
   # shown here since it's a good practice to use a reasonable page size
   # when you set a higher limit.
   pageSize => PAGE_SIZE
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $iterator = Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator->new({
  service => $google_ads_service,
  request => $search_request
 });

 # Iterate over all rows in all pages and print the requested field values for
 # the change event in each row.
 while ($iterator->has_next) {
  my $google_ads_row = $iterator->next;

  my $change_event = $google_ads_row->{changeEvent};
  printf "On %s, user %s used interface %s to perform a(n) %s operation " .
   "on a %s with resource name '%s'.\n", $change_event->{changeDateTime},
   $change_event->{userEmail}, $change_event->{clientType},
   $change_event->{resourceChangeOperation},
   $change_event->{changeResourceType}, $change_event->{changeResourceName};

  if (grep /$change_event->{resourceChangeOperation}/, (CREATE, UPDATE)) {
   my ($old_resource, $new_resource) =
    _get_changed_resources_for_resource_type($change_event);

   foreach my $changed_field (split /,/, $change_event->{changedFields}) {
    my $new_value =
     _convert_to_string(get_field_value($new_resource, $changed_field))
     || "";
    if ($change_event->{resourceChangeOperation} eq CREATE) {
     print "\t$changed_field set to '$new_value'.\n";
    } else {
     my $old_value =
      _convert_to_string(get_field_value($old_resource, $changed_field))
      || "";
     print "\t$changed_field changed from '$old_value' to '$new_value'.\n";
    }
   }
  }
 }

 return 1;
}

# This method converts the specified value to a string.
sub _convert_to_string {
 my $value    = shift;
 my $string_value = "";

 if (ref($value) eq "ARRAY") {
  $string_value .= "[";
  foreach my $item (@$value) {
   if (is_hash_ref($item)) {
    $string_value .= (JSON::XS->new->utf8->encode($item) . ",");
   } else {
    $string_value .= ($item . ",");
   }
  }
  $string_value .= "]";
 } elsif (is_hash_ref($value)) {
  $string_value .= JSON::XS->new->utf8->encode($value);
 } else {
  $string_value = $value;
 }
 return $string_value;
}

# This method returns the old resource and new resource based on the change
# resource type of a change event.
sub _get_changed_resources_for_resource_type {
 my $change_event = shift;
 my $resource_type = $change_event->{changeResourceType};
 if ($resource_type eq AD) {
  return $change_event->{oldResource}{ad}, $change_event->{newResource}{ad};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroup},
   $change_event->{newResource}{adGroup};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_AD) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupAd},
   $change_event->{newResource}{adGroupAd};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupAsset},
   $change_event->{newResource}{adGroupAsset};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_CRITERION) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupCriterion},
   $change_event->{newResource}{adGroupCriterion};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_BID_MODIFIER) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupBidModifier},
   $change_event->{newResource}{adGroupBidModifier};
 } elsif ($resource_type eq AD_GROUP_FEED) {
  return $change_event->{oldResource}{adGroupFeed},
   $change_event->{newResource}{adGroupFeed};
 } elsif ($resource_type eq ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{asset},
   $change_event->{newResource}{asset};
 } elsif ($resource_type eq ASSET_SET) {
  return $change_event->{oldResource}{assetSet},
   $change_event->{newResource}{assetSet};
 } elsif ($resource_type eq ASSET_SET_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{assetSetAsset},
   $change_event->{newResource}{assetSetAsset};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN) {
  return $change_event->{oldResource}{campaign},
   $change_event->{newResource}{campaign};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignAsset},
   $change_event->{newResource}{campaignAsset};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_ASSET_SET) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignAssetSet},
   $change_event->{newResource}{campaignAssetSet};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_BUDGET) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignBudget},
   $change_event->{newResource}{campaignBudget};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_CRITERION) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignCriterion},
   $change_event->{newResource}{campaignCriterion};
 } elsif ($resource_type eq CAMPAIGN_FEED) {
  return $change_event->{oldResource}{campaignFeed},
   $change_event->{newResource}{campaignFeed};
 } elsif ($resource_type eq CUSTOMER_ASSET) {
  return $change_event->{oldResource}{customerAsset},
   $change_event->{newResource}{customerAsset};
 } elsif ($resource_type eq FEED) {
  return $change_event->{oldResource}{feed},
   $change_event->{newResource}{feed};
 } elsif ($resource_type eq FEED_ITEM) {
  return $change_event->{oldResource}{feedItem},
   $change_event->{newResource}{feedItem};
 } else {
  print "Unknown change_resource_type $resource_type.\n";
 }
}
   

Các điểm hạn chế

Một sự kiện thay đổi có thể không bao gồm mọi hàng từ Nhật ký thay đổi trên ứng dụng web. Để có chế độ xem tương tự như Nhật ký thay đổi, hãy sử dụng tài nguyên trạng thái thay đổi.

Tài nguyên sự kiện thay đổi được dùng để xem chi tiết các chi tiết cụ thể của một thay đổi riêng lẻ. Bạn có thể truy xuất dữ liệu như các giá trị trường cụ thể đã thay đổi, người thực hiện thay đổi và loại ứng dụng khách được dùng để thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, không phải tất cả thay đổi đối với tài khoản của bạn sẽ có mục nhập sự kiện thay đổi tương ứng.

Một số loại ứng dụng chính ghi lại các thay đổi để sử dụng cùng với sự kiện thay đổi:

 • API Google Ads
 • Ứng dụng web Google Ads

Những thay đổi được thực hiện bằng API AdWords sẽ bị loại trừ khỏi kết quả cho các truy vấn sự kiện thay đổi trong API Google Ads.