Điểm tối ưu hoá và đề xuất

Video: Tìm hiểu chuyên sâu

Đề xuất có thể cải thiện các chiến dịch của bạn theo một số cách:

 • Giới thiệu các tính năng mới và phù hợp
 • Sử dụng ngân sách hiệu quả hơn với giá thầu, từ khóa và quảng cáo được cải thiện
 • Tăng hiệu suất và hiệu quả tổng thể của các chiến dịch

Để tăng điểm tối ưu hoá, bạn có thể sử dụng RecommendationService để truy xuất các đề xuất, sau đó áp dụng hoặc bỏ qua các đề xuất tương ứng.

Điểm tối ưu hoá

Video: Điểm tối ưu hoá

Điểm tối ưu hoá là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads và khả năng hoạt động ở cấp CustomerCampaign.

Customer.optimization_score_weight chỉ dành cho các tài khoản không phải tài khoản người quản lý và được dùng để tính điểm tối ưu hoá tổng thể của nhiều tài khoản. Truy xuất điểm tối ưu hoá và trọng số điểm tối ưu hoá của các tài khoản rồi nhân các tài khoản đó với nhau (Customer.optimization_score * Customer.optimization_score_weight) để tính điểm tối ưu hoá tổng thể.

Có các chỉ số liên quan đến việc tối ưu hoá cho các báo cáo customercampaign:

 1. metrics.optimization_score_url cung cấp đường liên kết sâu vào tài khoản để xem thông tin về các đề xuất có liên quan trong giao diện người dùng Google Ads.
 2. metrics.optimization_score_uplift cho biết điểm tối ưu hoá sẽ tăng lên bao nhiêu nếu bạn áp dụng tất cả đề xuất có liên quan. Đây là con số ước tính dựa trên tất cả các đề xuất có sẵn, chứ không chỉ là tổng điểm số tăng cho từng đề xuất.

Để nhóm và sắp xếp các đề xuất được trả về, bạn có thể phân đoạn cả hai chỉ số này theo loại đề xuất bằng cách sử dụng segments.recommendation_type trong truy vấn của mình.

Các loại đề xuất

API Google Ads hỗ trợ đầy đủ các loại đề xuất sau:

Loại đề xuất Nội dung mô tả
CAMPAIGN_BUDGET Khắc phục các chiến dịch bị giới hạn ngân sách
KEYWORD Thêm từ khoá mới
TEXT_AD Thêm đề xuất quảng cáo
TARGET_CPA_OPT_IN Đặt giá thầu với CPA mục tiêu
MAXIMIZE_CONVERSIONS_OPT_IN Đặt giá thầu bằng chiến lược Tối đa hoá lượt chuyển đổi
ENHANCED_CPC_OPT_IN Đặt giá thầu với CPC nâng cao
SEARCH_PARTNERS_OPT_IN Mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua các đối tác tìm kiếm của Google
MAXIMIZE_CLICKS_OPT_IN Đặt giá thầu với chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp
OPTIMIZE_AD_ROTATION Sử dụng chế độ xoay vòng quảng cáo được tối ưu hoá
CALLOUT_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) Không dùng nữa, thay vào đó hãy sử dụng CALLOUT_ASSET
SITELINK_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) Không dùng nữa, thay vào đó hãy sử dụng SITELINK_ASSET
CALL_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) Không dùng nữa, thay vào đó hãy sử dụng CALL_ASSET
KEYWORD_MATCH_TYPE (đã ngừng hoạt động) Không dùng nữa, thay vào đó hãy sử dụng USE_BROAD_MATCH_KEYWORD
MOVE_UNUSED_BUDGET Chuyển không sử dụng sang ngân sách bị ràng buộc
TARGET_ROAS_OPT_IN Đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
FORECASTING_CAMPAIGN_BUDGET Khắc phục những chiến dịch dự kiến sẽ bị giới hạn theo ngân sách trong tương lai
RESPONSIVE_SEARCH_AD Thêm quảng cáo tìm kiếm thích ứng mới
MARGINAL_ROI_CAMPAIGN_BUDGET Điều chỉnh ngân sách chiến dịch để tăng ROI
USE_BROAD_MATCH_KEYWORD Sử dụng kiểu khớp mở rộng cho những chiến dịch dựa trên lượt chuyển đổi có áp dụng tính năng đặt giá thầu tự động
RESPONSIVE_SEARCH_AD_ASSET Thêm thành phần của quảng cáo tìm kiếm thích ứng vào một quảng cáo
UPGRADE_SMART_SHOPPING_CAMPAIGN_TO_PERFORMANCE_MAX Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh lên Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất
RESPONSIVE_SEARCH_AD_IMPROVE_AD_STRENGTH Cải thiện độ mạnh của quảng cáo tìm kiếm thích ứng
DISPLAY_EXPANSION_OPT_IN Cập nhật chiến dịch để sử dụng tính năng Mở rộng hiển thị
UPGRADE_LOCAL_CAMPAIGN_TO_PERFORMANCE_MAX Nâng cấp chiến dịch địa phương cũ lên chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất
RAISE_TARGET_CPA_BID_TOO_LOW Đề xuất tăng CPA mục tiêu khi giá thầu quá thấp và có rất ít hoặc không có lượt chuyển đổi
FORECASTING_SET_TARGET_ROAS Đề xuất tăng ngân sách trước sự kiện theo mùa được dự báo sẽ tăng lưu lượng truy cập và thay đổi chiến lược đặt giá thầu từ tối đa hóa giá trị chuyển đổi thành ROAS mục tiêu
CALLOUT_ASSET Thêm thành phần chú thích vào cấp chiến dịch hoặc cấp khách hàng
SITELINK_ASSET Thêm thành phần đường liên kết của trang web vào cấp chiến dịch hoặc cấp khách hàng
CALL_ASSET Thêm thành phần cuộc gọi vào cấp chiến dịch hoặc cấp khách hàng

Xử lý các loại không được hỗ trợ

Truy xuất đề xuất

Video: Mã hoá trực tiếp

Giống như hầu hết các thực thể khác trong API Google Ads, đối tượng Recommendation được tìm nạp bằng cách sử dụng GoogleAdsService.SearchStream với truy vấn Ngôn ngữ truy vấn Google Ads.

Đối với mỗi loại đề xuất, thông tin chi tiết về đề xuất sẽ được cung cấp trong một trường recommendation cụ thể với một loại cụ thể:

Loại đề xuất recommendation Loại
CAMPAIGN_BUDGET campaign_budget_recommendation CampaignBudgetRecommendation
KEYWORD keyword_recommendation KeywordRecommendation
TEXT_AD text_ad_recommendation TextAdRecommendation
TARGET_CPA_OPT_IN target_cpa_opt_in_recommendation TargetCpaOptInRecommendation
MAXIMIZE_CONVERSIONS_OPT_IN maximize_conversions_opt_in_recommendation MaximizeConversionsOptInRecommendation
ENHANCED_CPC_OPT_IN enhanced_cpc_opt_in_recommendation EnhancedCpcOptInRecommendation
SEARCH_PARTNERS_OPT_IN search_partners_opt_in_recommendation SearchPartnersOptInRecommendation
MAXIMIZE_CLICKS_OPT_IN maximize_clicks_opt_in_recommendation MaximizeClicksOptInRecommendation
OPTIMIZE_AD_ROTATION optimize_ad_rotation_recommendation OptimizeAdRotationRecommendation
CALLOUT_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) callout_extension_recommendation CalloutExtensionRecommendation
SITELINK_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) sitelink_extension_recommendation SitelinkExtensionRecommendation
CALL_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) call_extension_recommendation CallExtensionRecommendation
KEYWORD_MATCH_TYPE (đã ngừng hoạt động) keyword_match_type_recommendation KeywordMatchTypeRecommendation
MOVE_UNUSED_BUDGET move_unused_budget_recommendation MoveUnusedBudgetRecommendation
TARGET_ROAS_OPT_IN target_roas_opt_in_recommendation TargetRoasOptInRecommendation
FORECASTING_CAMPAIGN_BUDGET forecasting_campaign_budget_recommendation CampaignBudgetRecommendation
RESPONSIVE_SEARCH_AD responsive_search_ad_recommendation ResponsiveSearchAdRecommendation
MARGINAL_ROI_CAMPAIGN_BUDGET marginal_roi_campaign_budget_recommendation CampaignBudgetRecommendation
USE_BROAD_MATCH_KEYWORD use_broad_match_keyword_recommendation UseBroadMatchKeywordRecommendation
RESPONSIVE_SEARCH_AD_ASSET responsive_search_ad_asset_recommendation ResponsiveSearchAdAssetRecommendation
DISPLAY_EXPANSION_OPT_IN display_expansion_opt_in_recommendation DisplayExpansionOptInRecommendation
UPGRADE_LOCAL_CAMPAIGN_TO_PERFORMANCE_MAX upgrade_local_campaign_to_performance_max_recommendation UpgradeLocalCampaignToPerformanceMaxRecommendation
RAISE_TARGET_CPA_BID_TOO_LOW raise_target_cpa_bid_too_low_recommendation RaiseTargetCpaBidTooLowRecommendation
FORECASTING_SET_TARGET_ROAS forecasting_set_target_roas_recommendation ForecastingSetTargetRoasRecommendation
CALLOUT_ASSET callout_asset_recommendation CalloutAssetRecommendation
SITELINK_ASSET sitelink_asset_recommendation SitelinkAssetRecommendation
CALL_ASSET call_asset_recommendation CallAssetRecommendation

Ví dụ về mã

Mã mẫu sau đây truy xuất tất cả đề xuất có sẵn và bị loại bỏ thuộc loại TEXT_AD từ một tài khoản và in một số thông tin chi tiết của đề xuất:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query =
    "SELECT recommendation.type, "
      + "recommendation.campaign, "
      + "recommendation.text_ad_recommendation "
      + "FROM recommendation "
      + "WHERE recommendation.type = TEXT_AD";

  // Creates a request that will retrieve all recommendations using pages of the
  // specified page size.
  SearchGoogleAdsRequest request =
    SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setPageSize(PAGE_SIZE)
      .setQuery(query)
      .build();
  // Issues the search request.
  SearchPagedResponse searchPagedResponse = googleAdsServiceClient.search(request);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for the
  // recommendation in each row.
  for (GoogleAdsRow googleAdsRow : searchPagedResponse.iterateAll()) {
   Recommendation recommendation = googleAdsRow.getRecommendation();
   Ad recommendedAd = recommendation.getTextAdRecommendation().getAd();

   System.out.printf(
     "Recommendation ('%s') was found for campaign '%s':%n",
     recommendation.getResourceName(), recommendation.getCampaign());
   if (recommendedAd.hasExpandedTextAd()) {
    ExpandedTextAdInfo eta = recommendedAd.getExpandedTextAd();
    System.out.printf(
      "\tHeadline 1 = '%s'%n" + "\tHeadline 2 = '%s'%n" + "\tDescription = '%s'%n",
      eta.getHeadlinePart1(), eta.getHeadlinePart2(), eta.getDescription());
   }
   if (recommendedAd.getDisplayUrl() != null) {
    System.out.printf("\tDisplay URL = '%s'%n", recommendedAd.getDisplayUrl());
   }
   for (String url : recommendedAd.getFinalUrlsList()) {
    System.out.printf("\tFinal URL = '%s'%n", url);
   }
   for (String url : recommendedAd.getFinalMobileUrlsList()) {
    System.out.printf("\tFinal Mobile URL = '%s'%n", url);
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsServiceClient .
  GoogleAdsServiceClient service = client.GetService(Services.V13.GoogleAdsService);

  string query =
    @"SELECT
    recommendation.type,
    recommendation.campaign,
    recommendation.text_ad_recommendation
  FROM
    recommendation
  WHERE
    recommendation.type = TEXT_AD";

  // Create a request that will retrieve all recommendations using pages of the
  // specified page size.
  SearchGoogleAdsRequest request = new SearchGoogleAdsRequest()
  {
    CustomerId = customerId.ToString(),
    PageSize = PAGE_SIZE,
    Query = query
  };

  try
  {
    // Issue the search request.
    PagedEnumerable<SearchGoogleAdsResponse, GoogleAdsRow> searchPagedResponse =
      service.Search(customerId.ToString(), query);

    // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values
    // for the recommendation in each row.
    foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in searchPagedResponse)
    {
      Recommendation recommendation = googleAdsRow.Recommendation;
      // ...
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

1.199

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves recommendations for text ads.
  $query = 'SELECT recommendation.type, recommendation.campaign, '
    . 'recommendation.text_ad_recommendation '
    . 'FROM recommendation '
    . 'WHERE recommendation.type = TEXT_AD';

  // Issues a search request by specifying page size.
  $response =
    $googleAdsServiceClient->search($customerId, $query, ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for
  // the recommendation in each row.
  foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    $recommendation = $googleAdsRow->getRecommendation();
    printf(
      "Recommendation with resource name '%s' was found for campaign "
      . "with resource name '%s':%s",
      $recommendation->getResourceName(),
      $recommendation->getCampaign(),
      PHP_EOL
    );
    $recommendedAd = $recommendation->getTextAdRecommendation()->getAd();
    if (!is_null($recommendedAd->getExpandedTextAd())) {
      $recommendedExpandedTextAd = $recommendedAd->getExpandedTextAd();
      printf(
        "\tHeadline part 1 is '%s'.%s",
        $recommendedExpandedTextAd->getHeadlinePart1(),
        PHP_EOL
      );
      printf(
        "\tHeadline part 2 is '%s'.%s",
        $recommendedExpandedTextAd->getHeadlinePart2(),
        PHP_EOL
      );
      printf(
        "\tDescription is '%s'%s",
        $recommendedExpandedTextAd->getDescription(),
        PHP_EOL
      );
    }
    if (!is_null($recommendedAd->getDisplayUrl())) {
      printf("\tDisplay URL is '%s'.%s", $recommendedAd->getDisplayUrl(), PHP_EOL);
    }
    foreach ($recommendedAd->getFinalUrls() as $finalUrl) {
      /** @var string $finalUrl */
      printf("\tFinal URL is '%s'.%s", $finalUrl, PHP_EOL);
    }
    foreach ($recommendedAd->getFinalMobileUrls() as $finalMobileUrl) {
      /** @var string $finalMobileUrl */
      printf("\tFinal Mobile URL is '%s'.%s", $finalMobileUrl, PHP_EOL);
    }
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     recommendation.type,
     recommendation.campaign,
     recommendation.text_ad_recommendation
    FROM recommendation
    WHERE recommendation.type = TEXT_AD"""

  search_request = client.get_type("SearchGoogleAdsStreamRequest")
  search_request.customer_id = customer_id
  search_request.query = query
  stream = ga_service.search_stream(request=search_request)

  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      recommendation = row.recommendation
      recommended_ad = recommendation.text_ad_recommendation.ad
      print(
        f'Recommendation ("{recommendation.resource_name}") '
        f'was found for campaign "{recommendation.campaign}".'
      )

      if recommended_ad.display_url:
        print(f'\tDisplay URL = "{recommended_ad.display_url}"')

      for url in recommended_ad.final_urls:
        print(f'\tFinal URL = "{url}"')

      for url in recommended_ad.final_mobile_urls:
        print(f'\tFinal Mobile URL = "{url}"')
   

Ruby

def get_text_ad_recommendations(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 ga_service = client.service.google_ads

 query = <<~QUERY
  SELECT recommendation.type, recommendation.campaign,
    recommendation.text_ad_recommendation
  FROM recommendation
  WHERE recommendation.type = TEXT_AD
 QUERY

 response = ga_service.search(
  customer_id: customer_id,
  query: query,
  page_size: PAGE_SIZE,
 )

 response.each do |row|
  recommendation = row.recommendation
  recommended_ad = recommendation.text_ad_recommendation.ad

  puts "Recommendation ('#{recommendation.resource_name}') was found for "\
    "campaign '#{recommendation.campaign}'."
  if recommended_ad.expanded_text_ad
   eta = recommended_ad.expanded_text_ad
   puts "\tHeadline 1 = '#{eta.headline_part1}'\n\tHeadline2 = '#{eta.headline_part2}'\n" +
     "\tDescription = '#{eta.description}'"
  end
  if recommended_ad.display_url
   puts "\tDisplay URL = '#{recommended_ad.display_url}'"
  end
  recommended_ad.final_urls.each do |url|
   puts "\tFinal Url = '#{url}'"
  end
  recommended_ad.final_mobile_urls.each do |url|
   puts "\tFinal Mobile Url = '#{url}'"
  end
 end
end
   

Perl

sub get_text_ad_recommendations {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Creates the search query.
 my $search_query =
  "SELECT recommendation.type, recommendation.campaign, " .
  "recommendation.text_ad_recommendation " .
  "FROM recommendation WHERE recommendation.type = TEXT_AD";

 # Create a search Google Ads request that will retrieve all recommendations for
 # text ads using pages of the specified page size.
 my $search_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
   pageSize  => PAGE_SIZE
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $iterator = Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator->new({
  service => $google_ads_service,
  request => $search_request
 });

 # Iterate over all rows in all pages and print the requested field values for
 # the recommendation in each row.
 while ($iterator->has_next) {
  my $google_ads_row = $iterator->next;
  my $recommendation = $google_ads_row->{recommendation};
  printf
   "Recommendation '%s' was found for campaign '%s':\n",
   $recommendation->{resourceName},
   $recommendation->{campaign};

  my $recommended_ad = $recommendation->{textAdRecommendation}{ad};
  if ($recommended_ad->{expandedTextAd}) {
   my $recommended_expanded_text_ad = $recommended_ad->{expandedTextAd};

   printf "\tHeadline part 1 is '%s'.\n" .
    "\tHeadline part 2 is '%s'.\n" . "\tDescription is '%s'.\n",
    $recommended_expanded_text_ad->{headlinePart1},
    $recommended_expanded_text_ad->{headlinePart2},
    $recommended_expanded_text_ad->{description};
  }

  if ($recommended_ad->{displayUrl}) {
   printf "\tDisplay URL is '%s'.\n", $recommended_ad->{displayUrl};
  }

  foreach my $final_url (@{$recommended_ad->{finalUrls}}) {
   printf "\tFinal URL is '%s'.\n", $final_url;
  }

  foreach my $final_mobile_url (@{$recommended_ad->{finalMobileUrls}}) {
   printf "\tFinal Mobile URL is '%s'.\n", $final_mobile_url;
  }
 }

 return 1;
}
   

Thao tác

Bạn có thể áp dụng hoặc loại bỏ bất kỳ đề xuất nào được truy xuất.

Tuỳ thuộc vào loại đề xuất, các đề xuất có thể thay đổi theo cơ sở hằng ngày hoặc thậm chí nhiều lần một ngày. Khi điều đó xảy ra, resource_name của đối tượng đề xuất có thể trở nên lỗi thời sau khi được đề xuất.

Bạn nên xử lý các đề xuất ngay sau khi truy xuất.

Áp dụng đề xuất

Video: Áp dụng đề xuất

Tính năng đặt tài khoản để tự động áp dụng đề xuất không được hỗ trợ trong API Google Ads. Tuy nhiên, bạn có thể triển khai hành vi tương tự cho các loại đề xuất được API Google Ads hỗ trợ đầy đủ. Tham khảo ví dụ về mã DetectAndApplyRecommendations để tìm hiểu thêm.

Bạn có thể áp dụng các đề xuất đang hoạt động hoặc bị loại bỏ bằng phương thức ApplyRecommendation của RecommendationService.

Các loại đề xuất có thể có thông số bắt buộc hoặc không bắt buộc. Hầu hết các đề xuất đều đi kèm với các giá trị đề xuất được sử dụng theo mặc định; hãy xem chi tiết đề xuất.

Sử dụng trường apply_parameters của ApplyRecommendationOperation để áp dụng nội dung đề xuất có các giá trị thông số cụ thể. Mỗi loại đề xuất phù hợp đều có trường riêng. Mọi loại đề xuất bị thiếu trong bảng sẽ không sử dụng các giá trị thông số này.

Loại đề xuất apply_parameters Loại
CAMPAIGN_BUDGET campaign_budget CampaignBudgetParameters
KEYWORD keyword KeywordParameters
TEXT_AD text_ad TextAdParameters
TARGET_CPA_OPT_IN target_cpa_opt_in TargetCpaOptInParameters
CALLOUT_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) callout_extension CalloutExtensionParameters
SITELINK_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) sitelink_extension SitelinkExtensionParameters
CALL_EXTENSION (đã ngừng hoạt động) call_extension CallExtensionParameters
MOVE_UNUSED_BUDGET move_unused_budget MoveUnusedBudgetParameters
TARGET_ROAS_OPT_IN target_roas_opt_in TargetRoasOptInParameters
FORECASTING_CAMPAIGN_BUDGET campaign_budget CampaignBudgetParameters
RESPONSIVE_SEARCH_AD responsive_search_ad ResponsiveSearchAdParameters
MARGINAL_ROI_CAMPAIGN_BUDGET campaign_budget CampaignBudgetParameters
USE_BROAD_MATCH_KEYWORD use_broad_match_keyword UseBroadMatchKeywordRecommendation
RESPONSIVE_SEARCH_AD_ASSET responsive_search_ad_asset ResponsiveSearchAdAssetParameters
CALLOUT_ASSET callout_asset CalloutAssetParameters
SITELINK_ASSET sitelink_asset SitelinkAssetParameters
CALL_ASSET call_asset CallAssetParameters

Ví dụ về mã

Ví dụ về mã sau đây minh hoạ cách áp dụng một đề xuất bằng các tham số áp dụng đề xuất:

Java

private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, String recommendationId) {
 String recommendationResourceName = ResourceNames.recommendation(customerId, recommendationId);

 ApplyRecommendationOperation.Builder operationBuilder =
   ApplyRecommendationOperation.newBuilder().setResourceName(recommendationResourceName);
 // Each recommendation types has optional parameters to override the recommended values.
 // This is an example to override a recommended ad when a TextAdRecommendation is applied.
 // Please read
 // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/rpc/latest/ApplyRecommendationOperation
 // for details.
 // Note that additional import statements are needed for this example to work. And also, please
 // replace INSERT_AD_ID_HERE with a valid ad ID below.
 //
 // Ad overrideAd = Ad.newBuilder().setId(Long.parseLong("INSERT_AD_ID_HERE")).build();
 // operationBuilder.setTextAd(TextAdParameters.newBuilder().
 //   setAd(overrideAd).build()).build();
 List<ApplyRecommendationOperation> operations = new ArrayList<>();
 operations.add(operationBuilder.build());

 try (RecommendationServiceClient recommendationServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createRecommendationServiceClient()) {
  ApplyRecommendationResponse response =
    recommendationServiceClient.applyRecommendation(Long.toString(customerId), operations);
  System.out.printf("Applied %d recommendation:%n", response.getResultsCount());
  for (ApplyRecommendationResult result : response.getResultsList()) {
   System.out.println(result.getResourceName());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long recommendationId)
{
  // Get the RecommendationServiceClient.
  RecommendationServiceClient service = client.GetService(
    Services.V13.RecommendationService);

  ApplyRecommendationOperation operation = new ApplyRecommendationOperation()
  {
    ResourceName = ResourceNames.Recommendation(customerId, recommendationId),

    // Each recommendation types has optional parameters to override the recommended
    // values. For example, you can override a recommended ad when a
    // TextAdRecommendation is applied, as shown below.
    // Please read https://developers.google.com/google-ads/api/reference/rpc/latest/ApplyRecommendationOperation
    // for details.
    // TextAd = new TextAdParameters() {
    //  Ad = new Ad() {
    //   Id = long.Parse("INSERT_AD_ID_HERE")
    //  }
    // }
  };

  try
  {
    ApplyRecommendationResponse response = service.ApplyRecommendation(
      customerId.ToString(), new ApplyRecommendationOperation[] {
        operation
      });
    Console.WriteLine($"Applied {0} recommendation(s):", response.Results.Count);
    foreach (ApplyRecommendationResult result in response.Results)
    {
      Console.WriteLine($"- {result.ResourceName}");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

1.199

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  string $recommendationId
) {
  $recommendationResourceName =
    ResourceNames::forRecommendation($customerId, $recommendationId);

  $applyRecommendationOperation = new ApplyRecommendationOperation();
  $applyRecommendationOperation->setResourceName($recommendationResourceName);

  // Each recommendation type has optional parameters to override the recommended values.
  // This is an example to override a recommended ad when a TextAdRecommendation is applied.
  // For details, please read
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/rpc/latest/ApplyRecommendationOperation.
  /*
  $overridingAd = new Ad([
    'id' => 'INSERT_AD_ID_AS_INTEGER_HERE'
  ]);
  $applyRecommendationOperation->setTextAd(new TextAdParameters(['ad' => $overridingAd]));
  */
  // Issues a mutate request to apply the recommendation.
  $recommendationServiceClient = $googleAdsClient->getRecommendationServiceClient();
  $response = $recommendationServiceClient->applyRecommendation(
    $customerId,
    [$applyRecommendationOperation]
  );
  /** @var Recommendation $appliedRecommendation */
  $appliedRecommendation = $response->getResults()[0];

  printf(
    "Applied recommendation with resource name: '%s'.%s",
    $appliedRecommendation->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );
}
   

Python

def main(client, customer_id, recommendation_id):
  recommendation_service = client.get_service("RecommendationService")

  apply_recommendation_operation = client.get_type(
    "ApplyRecommendationOperation"
  )

  apply_recommendation_operation.resource_name = recommendation_service.recommendation_path(
    customer_id, recommendation_id
  )

  # This is where we override the recommended ad when a TextAdRecommendation is applied.
  # override_ad = client.get_type("Ad")
  # override_ad.resource_name = "INSERT_AD_ID_HERE"
  # apply_recommendation_operation.text_ad.ad = override_ad

  recommendation_response = recommendation_service.apply_recommendation(
    customer_id=customer_id, operations=[apply_recommendation_operation]
  )

  print(
    "Applied recommendation with resource name: "
    f"'{recommendation_response.results[0].resource_name}'"
  )
   

Ruby

def apply_recommendation(customer_id, recommendation_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 recommendation_resource =
   client.path.recommendation(customer_id, recommendation_id)
 apply_recommendation_operation = client.operation.apply_recommendation
 apply_recommendation_operation.resource_name = recommendation_resource

 # Each recommendation type has optional parameters to override the recommended
 # values. This is an example to override a recommended ad when a
 # TextAdRecommendation is applied.
 # For details, please read
 # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/rpc/google.ads.google_ads.v1.services#google.ads.google_ads.v1.services.ApplyRecommendationOperation
 #
 # text_ad_parameters = client.resource.text_ad_parameters do |tap|
 #  tap.ad = client.resource.ad do |ad|
 #   ad.id = "INSERT_AD_ID_AS_INTEGER_HERE"
 #  end
 # end
 # apply_recommendation_operation.text_ad = text_ad_parameters

 # Issues a mutate request to apply the recommendation.
 recommendation_service = client.service.recommendation
 response = recommendation_service.apply_recommendation(
  customer_id: customer_id,
  operations: [apply_recommendation_operation],
 )
 applied_recommendation = response.results.first

 puts "Applied recommendation with resource name: '#{applied_recommendation.resource_name}'."
end
   

Perl

sub apply_recommendation {
 my ($api_client, $customer_id, $recommendation_id) = @_;

 my $recommendation_resource_name =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::recommendation(
  $customer_id, $recommendation_id);

 # Create an apply recommendation operation.
 my $apply_recommendation_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::RecommendationService::ApplyRecommendationOperation
  ->new({
   resourceName => $recommendation_resource_name
  });

 # Each recommendation type has optional parameters to override the recommended values.
 # This is an example to override a recommended ad when a TextAdRecommendation is applied.
 # For details, please read
 # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/rpc/latest/ApplyRecommendationOperation.
 #
 # my $overriding_ad = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::Ad->new({
 #  id => "INSERT_AD_ID_AS_INTEGER_HERE"
 # });
 # my $text_ad_parameters =
 #  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::RecommendationService::TextAdParameters
 #  ->new({ad => $overriding_ad});
 # $apply_recommendation_operation->{textAd} = $text_ad_parameters;

 # Apply the recommendation.
 my $apply_recommendation_response =
  $api_client->RecommendationService()->apply({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$apply_recommendation_operation]});

 printf "Applied recommendation with resource name: '%s'.\n",
  $apply_recommendation_response->{results}[0]{resourceName};

 return 1;
}
   

Xem các video này để tìm hiểu thêm

Áp dụng các thông số

Hàng loạt

Lỗi

Kiểm thử

Loại bỏ đề xuất

Video: Loại bỏ đề xuất

Bạn có thể loại bỏ các đề xuất bằng RecommendationService. Cấu trúc mã tương tự như cách áp dụng các đề xuất, nhưng thay vào đó, bạn sử dụng DismissRecommendationOperationRecommendationService.DismissRecommendation.

Xem các video này để tìm hiểu thêm

Hàng loạt

Lỗi

Kiểm thử