Tìm nạp thuộc tính và chỉ số nội dung

Thuộc tính thành phần

Bạn có thể xem danh sách các thành phần và thuộc tính của chúng bằng cách gửi truy vấn Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (GAQL) đến Google AdsService. Nội dung được biểu thị bằng thực thể asset, hiển thị một số trường dành riêng cho nội dung đó.

Truy vấn GAQL sau đây liệt kê tất cả các thành phần trong tài khoản của nhà quảng cáo cùng với tên và loại tài nguyên của chúng.

SELECT
 asset.id,
 asset.name,
 asset.resource_name,
 asset.type
FROM asset

Lưu ý rằng có các thuộc tính loại cụ thể mà bạn có thể thêm vào truy vấn ở trên để đọc các thuộc tính dành riêng cho nội dung như ImageAsset hoặc YoutubeVideoAsset.

Ví dụ: truy vấn sau đây liệt kê mã video YouTube cho tất cả đối tượng YoutubeVideoAsset trong một tài khoản bằng cách lọc giá trị asset.type (xem tài liệu để biết danh sách các giá trị loại có thể dùng) cho YoutubeVideoAsset.

SELECT
 asset.id,
 asset.name,
 asset.resource_name,
 asset.youtube_video_asset.youtube_video_id
FROM asset
WHERE asset.type = 'YOUTUBE_VIDEO'

Chỉ số về thành phần

Các chỉ số về thành phần được cung cấp thông qua một số nguồn lực sau:

Thông qua các tài nguyên này, bạn có thể truy vấn các chỉ số về thành phần ở mỗi cấp tương ứng. Ví dụ: khi truy vấn tài nguyên ad_group_asset, bạn có thể sử dụng trường ad_group.id để phân đoạn kết quả, từ đó truy xuất chỉ số cho từng tổ hợp duy nhất của ad_groupasset:

SELECT
 ad_group.id,
 asset.id,
 metrics.clicks,
 metrics.impressions
FROM ad_group_asset
WHERE segments.date DURING LAST_MONTH
ORDER BY metrics.impressions DESC

Chỉ số cấp quảng cáo

Các chỉ số về hiệu suất ở cấp quảng cáo cho thành phần được tổng hợp trong ad_group_ad_asset_view. Thành phần hiển thị này thu thập chỉ số cho các thành phần trên mỗi quảng cáo riêng lẻ. Do đó, truy vấn chế độ xem này sẽ trả về một hàng cho mỗi nhóm quảng cáo và quảng cáo.

ad_group_ad_asset_view sẽ hiển thị thuộc tính cụ thể của chế độ xem performance_label cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm hiệu suất của việc ghép quảng cáo nội dung cụ thể này. Các giá trị có thể có của các trường performance_label được liệt kê trong bảng sau.

performance_labelMô tả
BESTCác thành phần hoạt động tốt nhất.
GOODCác thành phần hoạt động tốt.
LOWThành phần hoạt động kém hiệu quả nhất.
LEARNINGNội dung đã bắt đầu nhận được lượt hiển thị nhưng số liệu thống kê không đủ quan trọng về mặt thống kê để nhận được nhãn hiệu suất nội dung.
PENDINGThành phần này chưa có thông tin về hiệu suất. Điều này có thể là do quảng cáo vẫn đang được xem xét.
UNKNOWNBiểu thị giá trị không xác định trong phiên bản này.
UNSPECIFIEDChưa chỉ định.

Truy vấn GAQL sau đây trả về số lượt hiển thị, số lượt nhấp, chi phí và lượt chuyển đổi cho tất cả tài sản trong một tài khoản trong tháng trước, được sắp xếp theo performance_label:

SELECT
 ad_group_ad_asset_view.ad_group_ad,
 ad_group_ad_asset_view.asset,
 ad_group_ad_asset_view.field_type,
 ad_group_ad_asset_view.performance_label,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions
FROM ad_group_ad_asset_view
WHERE segments.date DURING LAST_MONTH
ORDER BY ad_group_ad_asset_view.performance_label