Xử lý hàng loạt

Mặc dù hầu hết các dịch vụ đều cung cấp các API đồng bộ, đòi hỏi bạn phải đưa ra yêu cầu và sau đó chờ phản hồi, nhưng BatchJobService cung cấp cách thực hiện các thao tác hàng loạt trên nhiều dịch vụ mà không cần chờ đồng bộ các thao tác.

Không giống như hoạt động đột biến của một dịch vụ cụ thể, một công việc trong BatchJobService có thể hoạt động đối với bộ sưu tập chiến dịch hỗn hợp, nhóm quảng cáo, quảng cáo, tiêu chí, nhãn và mục nguồn cấp dữ liệu. Các công việc đã gửi sẽ chạy song song và BatchJobService sẽ tự động thử lại các thao tác không thành công do lỗi tạm thời, chẳng hạn như lỗi giới hạn tốc độ. API Google Ads vẫn tính mỗi thao tác vào giới hạn hoạt động hằng ngày của bạn theo hướng dẫn hoạt động API.

Ngoài ra, BatchJobService cho phép bạn sử dụng mã tạm thời trong yêu cầu để có thể gửi các thao tác phụ thuộc vào một công việc.

Vận hành

BatchJobService hỗ trợ tất cả các thao tác được liệt kê trong MutateOperation, trừ một số trường hợp ngoại lệ quan trọng.

API Google Ads thực thi tất cả thao tác trong công việc đã bật một phần lỗi. Tuy nhiên, các thao tác sau đây trong MutateOperation không hỗ trợ lỗi không thành công một phần vì các thao tác này phải là nguyên tử. Do đó, chúng không được hỗ trợ trong các công việc theo lô và bạn nên tránh thêm chúng vào công việc của mình.

Nếu bạn cần thực thi bất kỳ thao tác nào trong số này, hãy sử dụng phương thức mutate của GoogleAdsService và đặt partial_failure thành false trong yêu cầu.

Không hỗ trợ trong BatchJobService