Thiết lập thanh toán

Thông tin thanh toán là một mối liên kết cấp tài khoản giữa tài khoản Google Ads và tài khoản thanh toán (còn gọi là thông tin lập hoá đơn), giúp xác định một cách hiệu quả các chi phí phát sinh trong ngân sách tài khoản của thông tin thanh toán. Mỗi tài khoản thanh toán tương ứng với một hóa đơn.

Giới thiệu về tài khoản thanh toán

Mỗi BillingSetup sẽ xác định một tài khoản Thanh toán được lập hoá đơn cho chi phí phát sinh trong ngân sách tài khoản. Tài khoản thanh toán này được liên kết với một Hồ sơ thanh toán chịu trách nhiệm cuối cùng về các khoản phí.

Thông tin thanh toán chứa cả trường payments_account và nhóm payments_account_info để xác định tài khoản thanh toán đang được sử dụng, bao gồm:

Nếu Tài khoản thanh toán đủ điều kiện để thanh toán tổng hợp, thì nhiều tài khoản Google Ads có thể được nhóm trong cùng một hóa đơn bằng cách thiết lập thông tin thanh toán để sử dụng cùng một Tài khoản thanh toán cơ bản.

Tạo thông tin thanh toán mới

Bạn có thể liên kết thông tin thanh toán mới với tài khoản thanh toán hiện có hoặc các thông tin thanh toán được tạo cùng lúc.

Sử dụng tài khoản thanh toán hiện có

Để liên kết với một Tài khoản thanh toán hiện có, hãy đặt payments_account thành Mã tài nguyên của một Tài khoản thanh toán hợp lệ. Tuy nhiên, không sửa đổi payments_account_info.

Bạn có thể liệt kê các tài khoản thanh toán có sẵn bằng phương thức PaymentsAccountService.ListPaymentsAccounts. PaymentsAccounts được trả về phụ thuộc vào tài khoản người quản lý mà bạn dùng để xác thực.

Đối với mỗi PaymentsAccount, mã nhận dạng của người quản lý thanh toán của tài khoản đó sẽ nằm trong trường paying_manager_customer.

Sử dụng tài khoản thanh toán mới

Để liên kết với Tài khoản thanh toán mới, hãy đặt các trường sau trong payments_account_info (không đặt payments_account):

Ví dụ bên dưới cho biết cách tạo thông tin thanh toán mới từ Mã hồ sơ thanh toán hiện có. Như đã nêu ở trên, thao tác này cũng sẽ tạo một Tài khoản thanh toán mới có tên My New Payments Account.

BillingSetup bsetup = BillingSetup.newBuilder()
  .setPaymentsAccountInfo(PaymentsAccountInfo.newBuilder()
    .setPaymentsAccountName("My New Payments Account")
    .setPaymentsProfileId("1234-5678-9012")
    .build())
  .setStartTimeType(TimeType.NOW)
  .build();

BillingSetupOperation op = BillingSetupOperation.newBuilder().setCreate(bsetup).build();

try (BillingSetupServiceClient billingSetupServiceClient = googleAdsClient
  .getBillingSetupServiceClient()) {

 MutateBillingSetupResponse response =
   billingSetupServiceClient.mutateBillingSetup(Long.toString(customerId), op);
}

Nếu đây là thông tin thanh toán đầu tiên được thêm vào tài khoản Google Ads, thì thao tác này sẽ giúp khách hàng đăng ký thanh toán một cách hiệu quả bằng cách sử dụng hồ sơ thanh toán được tham chiếu.

Trạng thái thiết lập thanh toán

Các thực thể BillingSetup mới sẽ được phê duyệt trước khi có hiệu lực. Cho đến thời điểm đó, status sẽ ở trạng thái PENDING.

BillingSetup có thể thuộc một trong các status sau:

Trạng thái thiết lập thanh toán Mô tả
PENDING Đang chờ phê duyệt.
APPROVED_HELD Được chấp thuận nhưng ngân sách đầu tiên tương ứng chưa được phê duyệt. Điều này chỉ có thể xảy ra đối với những thông tin thanh toán được thiết lập để lập hoá đơn hằng tháng.
APPROVED Quá trình thiết lập đã được phê duyệt.
CANCELLED Người dùng đã huỷ quá trình thiết lập trước khi phê duyệt.

Truy xuất thông tin thanh toán của tài khoản

Giống như hầu hết các thực thể khác trong API Google Ads, BillingSetup được tìm nạp bằng cách truy vấn GoogleAdsService.SearchStream bằng cách sử dụng truy vấn Ngôn ngữ truy vấn Google Ads chỉ định những trường cần trả về.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 // Defines a GAQL query to retrieve all billing setup information.
 String searchQuery =
   "SELECT billing_setup.id, "
     + " billing_setup.status, "
     + " billing_setup.payments_account, "
     + " billing_setup.payments_account_info.payments_account_id, "
     + " billing_setup.payments_account_info.payments_account_name, "
     + " billing_setup.payments_account_info.payments_profile_id, "
     + " billing_setup.payments_account_info.payments_profile_name, "
     + " billing_setup.payments_account_info.secondary_payments_profile_id "
     + "FROM billing_setup";

 // Creates a request that will retrieve all billing setups using pages of the specified
 // page size.
 SearchGoogleAdsRequest request =
   SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
     .setCustomerId(String.valueOf(customerId))
     .setPageSize(PAGE_SIZE)
     .setQuery(searchQuery)
     .build();

 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  // Issues the search request.
  SearchPagedResponse response = googleAdsServiceClient.search(request);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for the billing
  // setup in each row.
  for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.iterateAll()) {
   BillingSetup billingSetup = googleAdsRow.getBillingSetup();
   System.out.printf(
     "Billing setup with ID '%d', "
       + "status '%s', "
       + "payments_account '%s', "
       + "payments_account_id '%s', "
       + "payments_account_name '%s', "
       + "payments_profile_id '%s', "
       + "payments_profile_name '%s', "
       + "secondary_payments_profile_id '%s'.%n",
     billingSetup.getId(),
     billingSetup.getStatus(),
     billingSetup.getPaymentsAccount(),
     billingSetup.getPaymentsAccountInfo().getPaymentsAccountId(),
     billingSetup.getPaymentsAccountInfo().getPaymentsAccountName(),
     billingSetup.getPaymentsAccountInfo().getPaymentsProfileId(),
     billingSetup.getPaymentsAccountInfo().getPaymentsProfileName(),
     billingSetup.getPaymentsAccountInfo().getSecondaryPaymentsProfileId());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsServiceClient.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V13.GoogleAdsService);

  // Define a GAQL query to retrieve all billing setup information.
  string searchQuery = @"
    SELECT
      billing_setup.id,
      billing_setup.status,
      billing_setup.payments_account,
      billing_setup.payments_account_info.payments_account_id,
      billing_setup.payments_account_info.payments_account_name,
      billing_setup.payments_account_info.payments_profile_id,
      billing_setup.payments_account_info.payments_profile_name,
      billing_setup.payments_account_info.secondary_payments_profile_id
    FROM billing_setup";

  // Creates a request that will retrieve all billing setups using pages of the specified
  // page size.
  SearchGoogleAdsRequest request = new SearchGoogleAdsRequest()
  {
    PageSize = PAGE_SIZE,
    Query = searchQuery,
    CustomerId = customerId.ToString()
  };

  try
  {
    PagedEnumerable<SearchGoogleAdsResponse, GoogleAdsRow> searchPagedResponse =
      googleAdsService.Search(request);

    foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in searchPagedResponse)
    {
      BillingSetup billingSetup = googleAdsRow.BillingSetup;
      Console.WriteLine($"Billing setup with ID '{billingSetup.Id}'has status " +
        $"'{billingSetup.Status}'.");

      // A missing billing setup will have no payments account information.
      if (billingSetup.HasPaymentsAccount)
      {
        Console.WriteLine(
          $"\tPayments account: {billingSetup.PaymentsAccount}\n" +
          "\tPayments account Id: " +
          $"{billingSetup.PaymentsAccountInfo.PaymentsAccountId}\n" +
          "\tPayments profile id: " +
          $"{billingSetup.PaymentsAccountInfo.PaymentsProfileId}\n");

        // A pending billing setup will not have values for certain fields.
        if (billingSetup.Status != BillingSetupStatus.Pending)
        {
          Console.WriteLine(
            "\tPayments account name: " +
            $"{billingSetup.PaymentsAccountInfo.PaymentsAccountName}\n" +
            "\tPayments profile name: " +
            $"{billingSetup.PaymentsAccountInfo.PaymentsProfileName}\n" +
            "\tSecondary payments profile id: " +
            $"{billingSetup.PaymentsAccountInfo.SecondaryPaymentsProfileId}");
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Payments account details missing or incomplete.");
      }
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves the billing setups.
  $query = 'SELECT billing_setup.id, '
  . ' billing_setup.status, '
  . ' billing_setup.payments_account_info.payments_account_id, '
  . ' billing_setup.payments_account_info.payments_account_name, '
  . ' billing_setup.payments_account_info.payments_profile_id, '
  . ' billing_setup.payments_account_info.payments_profile_name, '
  . ' billing_setup.payments_account_info.secondary_payments_profile_id '
  . 'FROM billing_setup';

  // Issues a search request by specifying page size.
  $response =
    $googleAdsServiceClient->search($customerId, $query, ['pageSize' => self::PAGE_SIZE]);

  // Iterates over all rows in all pages and prints the requested field values for
  // the billing setup in each row.
  foreach ($response->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    $paymentAccountInfo = $googleAdsRow->getBillingSetup()->getPaymentsAccountInfo();
    if (is_null($paymentAccountInfo)) {
      printf(
        'Found the billing setup with ID %1$d, %3$s'
        . ' status \'%2$d\' with no payment account info. %3$s',
        $googleAdsRow->getBillingSetup()->getId(),
        $googleAdsRow->getBillingSetup()->getStatus(),
        PHP_EOL
      );
      continue;
    }
    printf(
      'Found the billing setup with ID %1$d, %8$s'
      . ' status \'%2$s\', %8$s'
      . ' payments account ID \'%3$s\', %8$s'
      . ' payments account name \'%4$s\', %8$s'
      . ' payments profile ID \'%5$s\', %8$s'
      . ' payments profile name \'%6$s\', %8$s'
      . ' secondary payments profile ID \'%7$s\'.%8$s',
      $googleAdsRow->getBillingSetup()->getId(),
      BillingSetupStatus::name($googleAdsRow->getBillingSetup()->getStatus()),
      $paymentAccountInfo->getPaymentsAccountId(),
      $paymentAccountInfo->getPaymentsAccountName(),
      $paymentAccountInfo->getPaymentsProfileId(),
      $paymentAccountInfo->getPaymentsProfileName(),
      $paymentAccountInfo->getSecondaryPaymentsProfileId()
        ? $paymentAccountInfo->getSecondaryPaymentsProfileId()
        : 'None',
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     billing_setup.id,
     billing_setup.status,
     billing_setup.payments_account,
     billing_setup.payments_account_info.payments_account_id,
     billing_setup.payments_account_info.payments_account_name,
     billing_setup.payments_account_info.payments_profile_id,
     billing_setup.payments_account_info.payments_profile_name,
     billing_setup.payments_account_info.secondary_payments_profile_id
    FROM billing_setup"""

  stream = ga_service.search_stream(customer_id=customer_id, query=query)

  print("Found the following billing setup results:")
  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      billing_setup = row.billing_setup
      pai = billing_setup.payments_account_info

      if pai.secondary_payments_profile_id:
        secondary_payments_profile_id = (
          pai.secondary_payments_profile_id
        )
      else:
        secondary_payments_profile_id = "None"

      print(
        f"Billing setup with ID {billing_setup.id}, "
        f'status "{billing_setup.status.name}", '
        f'payments_account "{billing_setup.payments_account}" '
        f"payments_account_id {pai.payments_account_id}, "
        f'payments_account_name "{pai.payments_account_name}", '
        f"payments_profile_id {pai.payments_profile_id}, "
        f'payments_profile_name "{pai.payments_profile_name}", '
        "secondary_payments_profile_id "
        f"{secondary_payments_profile_id}."
      )
   

Ruby

def get_billing_setup(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 ga_service = client.service.google_ads

 search_query = <<~QUERY
  SELECT billing_setup.id,
   billing_setup.status,
   billing_setup.payments_account,
   billing_setup.payments_account_info.payments_account_id,
   billing_setup.payments_account_info.payments_account_name,
   billing_setup.payments_account_info.payments_profile_id,
   billing_setup.payments_account_info.payments_profile_name,
   billing_setup.payments_account_info.secondary_payments_profile_id
  FROM billing_setup
 QUERY

 response = ga_service.search(
  customer_id: customer_id,
  query: search_query,
  page_size: PAGE_SIZE,
 )

 response.each do |row|
  billing_setup = row.billing_setup
  payments_account_info = billing_setup.payments_account_info

  puts sprintf('Billing setup with ID "%s", status "%s",'\
    ' payments_account "%s", payments_account_id "%s",'\
    ' payments_account_name "%s", payments_profile_id "%s",'\
    ' payments_profile_name "%s", secondary_payments_profile_id "%s"',
    billing_setup.id,
    billing_setup.status,
    billing_setup.payments_account,
    payments_account_info ? payments_account_info.payments_account_id : "N/A",
    payments_account_info ? payments_account_info.payments_account_name : "N/A",
    payments_account_info ? payments_account_info.payments_profile_id : "N/A",
    payments_account_info ? payments_account_info.payments_profile_name : "N/A",
    payments_account_info ? payments_account_info.secondary_payments_profile_id : "N/A"
  )
 end
end
   

Perl

sub get_billing_setup {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create a query that retrieves the billing setups.
 my $search_query =
  "SELECT billing_setup.id, billing_setup.status, " .
  "billing_setup.payments_account, " .
  "billing_setup.payments_account_info.payments_account_id, " .
  "billing_setup.payments_account_info.payments_account_name, " .
  "billing_setup.payments_account_info.payments_profile_id, " .
  "billing_setup.payments_account_info.payments_profile_name, " .
  "billing_setup.payments_account_info.secondary_payments_profile_id " .
  "FROM billing_setup";

 # Create a search Google Ads request that will retrieve the billing setups
 # using pages of the specified page size.
 my $search_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   => $search_query,
   pageSize  => PAGE_SIZE
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $iterator = Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchGoogleAdsIterator->new({
  service => $google_ads_service,
  request => $search_request
 });

 # Iterate over all rows in all pages and print the requested field values for
 # the billing setup in each row.
 while ($iterator->has_next) {
  my $google_ads_row = $iterator->next;

  my $billing_setup    = $google_ads_row->{billingSetup};
  my $payment_account_info = $billing_setup->{paymentsAccountInfo};

  if (!$payment_account_info) {
   printf "Found the billing setup with ID %d, status '%s' " .
    "with no payment account info.\n", $billing_setup->{id},
    $billing_setup->{status};
   next;
  }

  printf "Found the billing setup with ID %d, status '%s', " .
   "payments account '%s', " .
   "payments account ID '%s', payments account name '%s', " .
   "payments profile ID '%s', payments profile name '%s', " .
   "secondary payments profile ID '%s'.\n",

   $billing_setup->{id}, $billing_setup->{status},
   $billing_setup->{paymentsAccount},
   $payment_account_info->{paymentsAccountId},
   $payment_account_info->{paymentsAccountName},
   $payment_account_info->{paymentsProfileId},
   $payment_account_info->{paymentsProfileName},
   $payment_account_info->{secondaryPaymentsProfileId}
   ? $payment_account_info->{secondaryPaymentsProfileId}
   : "None";
 }

 return 1;
}
   

Sau khi có một tệp tham chiếu đến BillingSetup, bạn có thể sử dụng tệp này để tạo AccountBudgetProposal như mô tả trong Ngân sách tài khoản.

Huỷ thiết lập thanh toán đang chờ xử lý

Bạn có thể huỷ một BillingSetup chưa có hiệu lực bằng cách sử dụng thao tác xoá. Bạn chỉ có thể hủy thông tin thanh toán nếu status là thông tin PENDING hoặc nếu thiết bị APPROVED bắt đầu hoạt động trong tương lai.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, long billingSetupId) {
 // Formats the customerId and billingSetupId into a resource name.
 String billingSetupResourceName = ResourceNames.billingSetup(customerId, billingSetupId);

 // Constructs an operation that will remove the billing setup.
 BillingSetupOperation operation =
   BillingSetupOperation.newBuilder().setRemove(billingSetupResourceName).build();

 try (BillingSetupServiceClient billingSetupServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createBillingSetupServiceClient()) {
  // Sends the operation in a mutate request.
  MutateBillingSetupResponse response =
    billingSetupServiceClient.mutateBillingSetup(String.valueOf(customerId), operation);

  System.out.printf(
    "Removed billing setup with resource name '%s'.%n",
    response.getResult().getResourceName());
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long billingSetupId)
{
  // Get the BillingSetupServiceClient.
  BillingSetupServiceClient billingSetupService = client.GetService(
    Services.V13.BillingSetupService);

  // Create the billing setup resource.
  String billingSetupResource = ResourceNames.BillingSetup(customerId, billingSetupId);

  // Construct an operation that will remove the billing setup.
  BillingSetupOperation operation = new BillingSetupOperation()
  {
    Remove = billingSetupResource
  };

  try
  {
    // Send the operation in a mutate request.
    MutateBillingSetupResponse response =
      billingSetupService.MutateBillingSetup(customerId.ToString(), operation);

    Console.WriteLine("Removed billing setup with resource name '{0}'.",
      response.Result.ResourceName);
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

PHP

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $billingSetupId
) {
  // Creates the resource name of a billing setup to remove.
  $billingSetupResourceName = ResourceNames::forBillingSetup($customerId, $billingSetupId);

  // Creates a billing setup operation.
  $billingSetupOperation = new BillingSetupOperation();
  $billingSetupOperation->setRemove($billingSetupResourceName);

  // Issues a mutate request to remove the billing setup.
  $billingSetupServiceClient = $googleAdsClient->getBillingSetupServiceClient();
  $response =
    $billingSetupServiceClient->mutateBillingSetup($customerId, $billingSetupOperation);

  /** @var BillingSetup $removedBillingSetup */
  $removedBillingSetup = $response->getResult();
  printf(
    "Removed billing setup with resource name '%s'%s",
    $removedBillingSetup->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );
}
   

Python

def main(client, customer_id, billing_setup_id):
  billing_setup_service = client.get_service("BillingSetupService")

  # Create billing setup operation.
  billing_setup_operation = client.get_type("BillingSetupOperation")
  billing_setup_operation.remove = billing_setup_service.billing_setup_path(
    customer_id, billing_setup_id
  )

  # Remove the billing setup.
  billing_setup_response = billing_setup_service.mutate_billing_setup(
    customer_id=customer_id, operation=billing_setup_operation
  )
  print(
    "Removed billing setup "
    f'"{billing_setup_response.results[0].resource_name}"'
  )
   

Ruby

def remove_billing_setup(customer_id, billing_setup_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 billing_setup_service = client.service.billing_setup

 resource = client.path.billing_setup(customer_id, billing_setup_id)
 operation = client.operation.remove_resource.billing_setup(resource)

 response = billing_setup_service.mutate_billing_setup(
  customer_id: customer_id,
  operation: operation,
 )

 puts sprintf("Removed billing_setup %s", response.results.first.resource_name)
end
   

Perl

sub remove_billing_setup {
 my ($api_client, $customer_id, $billing_setup_id) = @_;

 # Create the resource name of a billing setup to remove.
 my $billing_setup_resource_name =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::billing_setup(
  $customer_id, $billing_setup_id);

 # Create a billing setup operation.
 my $billing_setup_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::BillingSetupService::BillingSetupOperation
  ->new({
   remove => $billing_setup_resource_name
  });

 # Remove the billing setup.
 my $billing_setup_response = $api_client->BillingSetupService->mutate({
  customerId => $customer_id,
  operation => $billing_setup_operation
 });

 printf "Removed billing setup with resource name: '%s'.\n",
  $billing_setup_response->{result}{resourceName};

 return 1;
}