Thanh toán

API Google Ads cho phép bạn lập trình các quy trình thanh toán toàn diện, từ bước thiết lập thông tin thanh toán ban đầu, quản lý ngân sách cấp tài khoản đến việc điều chỉnh hoá đơn của khách hàng.

Mỗi thực thể sau đây đóng gói một phần chức năng riêng biệt trong vòng đời thanh toán.

Thiết lập thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán là sự liên kết giữa Tài khoản thanh toán và tài khoản Google Ads cụ thể. Google Ads xác định hiệu quả những người thanh toán cho tài khoản của nhà quảng cáo.

Sử dụng tài nguyên BillingSetup để nhận và quản lý cấu hình thanh toán trên toàn tài khoản.

Ngân sách tài khoản

Ngân sách tài khoản xác định các thuộc tính ngân sách cấp tài khoản, chẳng hạn như thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và hạn mức chi tiêu. Bạn sẽ thực hiện tất cả thay đổi đối với ngân sách tài khoản bằng cách gửi đề xuất ngân sách tài khoản riêng. Sau khi được xem xét và phê duyệt, ngân sách tài khoản sẽ trở thành ngân sách riêng.

Sử dụng tài nguyên AccountBudgetProposal để tạo AccountBudgets mới hoặc cập nhật tài nguyên hiện có.

Hoá đơn

Một hoá đơn được phát hành hằng tháng khi được nhà quảng cáo bật. Các hoá đơn chứa thông tin chi tiết như các mức điều chỉnh, chi phí theo quy định, thuế và ngân sách tài khoản, và có thể được tải xuống dưới dạng tệp PDF. Người quản lý Google Ads thường sử dụng các bảng này để tự động điều chỉnh hoá đơn của khách hàng.

Truy xuất tài nguyên Invoice cho dữ liệu hóa đơn.