Hóa đơn

Bạn có thể truy xuất hoá đơn hằng tháng của một tài khoản Google Ads bằng InvoiceService.

Điều kiện tiên quyết

 • Bật tính năng lập hoá đơn hằng tháng cho tài khoản Google Ads. Hãy xem hướng dẫn về thông tin thanh toánngân sách của tài khoản để tìm hiểu cách quản lý việc thanh toán bằng API Google Ads.
 • Nếu được đặt, login-customer-id phải chỉ định mã khách hàng của một tài khoản người quản lý đang quản lý tài khoản Google Ads mà bạn đang truy xuất hóa đơn. Việc này được gắn nhãn tại trình quản lý thanh toán trong giao diện người dùng Google Ads.
 • AccountSummaryInvoice.account_summaries[] để điều chỉnh báo cáo chỉ dành cho khách hàng thuộc danh sách cho phép. Nếu bạn muốn sử dụng các trường này, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của Google để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Đang truy xuất hóa đơn

Để truy xuất hóa đơn, bạn cần yêu cầu phương thức InvoiceService.ListInvoices đặt tất cả các trường bắt buộc trong ListInvoicesRequest: customer_id, billing_setup, issue_yearissue_month.

Dưới đây là ví dụ:

Java

// Issues the request.
ListInvoicesResponse response =
  invoiceServiceClient.listInvoices(
    String.valueOf(customerId),
    ResourceNames.billingSetup(customerId, billingSetupId),
    String.valueOf(oneMonthAgo.getYear()),
    MonthOfYear.valueOf(oneMonthAgo.getMonth().toString()));
   

C#

ListInvoicesResponse response = invoiceServiceClient.ListInvoices(customerId.ToString(),
  ResourceNames.BillingSetup(customerId, billingSetupId),
  // Year must be 2019 or later.
  lastMonthDateTime.Year.ToString("yyyy"),
  lastMonth);
   

PHP

// Issues the request.
$response = $googleAdsClient->getInvoiceServiceClient()->listInvoices(
  $customerId,
  ResourceNames::forBillingSetup($customerId, $billingSetupId),
  // The year needs to be 2019 or later.
  date('Y', $lastMonth),
  MonthOfYear::value(strtoupper(date('F', $lastMonth)))
);
   

Python

# Issues a request to list invoices.
response = client.get_service("InvoiceService").list_invoices(
  customer_id=customer_id,
  billing_setup=client.get_service("GoogleAdsService").billing_setup_path(
    customer_id, billing_setup_id
  ),
  # The year needs to be 2019 or later, per the docs:
  # https://developers.google.com/google-ads/api/docs/billing/invoice?hl=en#retrieving_invoices
  issue_year=str(last_month.year),
  issue_month=last_month.strftime("%B").upper(),
)
   

Ruby

# Issues a request to list invoices.
response = client.service.invoice.list_invoices(
 customer_id: customer_id,
 billing_setup: client.path.billing_setup(customer_id, billing_setup_id),
 # The year needs to be 2019 or later.
 issue_year: last_month.year.to_s,
 # '%^B' option returns the uppercased full month name (e.g. 'JANUARY').
 issue_month: last_month.strftime("%^B").to_sym,
)
   

Perl

# Issue the request.
my $response = $api_client->InvoiceService()->list({
  customerId  => $customer_id,
  billingSetup =>
   Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::billing_setup(
   ($customer_id, $billing_setup_id)
   ),
  # The year needs to be 2019 or later.
  issueYear => strftime("%Y", @last_month),
  issueMonth => uc(strftime("%B", @last_month))});
   

Phản hồi là một đối tượng ListInvoicesResponse chứa danh sách các đối tượng phù hợp Invoices, mỗi đối tượng chứa một tập hợp lớn các trường như:

 • Các mã: payments_account_id, payments_profile_id.
 • Thời gian: issue_date, due_date, service_date_range.
 • Số tiền: subtotal_amount_micros, tax_amount_micros, total_amount_micros.
 • PDF: pdf_url. Xem bài viết tải hóa đơn PDF xuống để biết hướng dẫn.
 • Nhật ký: corrected_invoice, replaced_invoices.

Lấy thông tin ngân sách

Invoice cung cấp thông tin chi tiết về ngân sách tài khoản liên quan dưới dạng danh sách các đối tượng AccountBudgetSummary trong trường account_budget_summaries:

 • Các mã: customer, account_budget, purchase_order_number.
 • Thời gian: billable_activity_date_range.
 • Số tiền: subtotal_amount_micros, tax_amount_micros, total_amount_micros, invalid_activity_summaries.amount_micros.

Invoice cũng chứa các trường khác khi phù hợp:

 • Mức điều chỉnh: adjustments_subtotal_amount_micros, adjustments_tax_amount_micros, adjustments_total_amount_micros.
 • Chi phí theo quy định: regulatory_costs_subtotal_amount_micros, regulatory_costs_tax_amount_micros, regulatory_costs_total_amount_micros.

Tìm hiểu về số tiền

Tất cả số tiền được cung cấp trong các đối tượng AccountBudgetSummaryInvoice đều được quy cho trong thời gian sử dụng dịch vụ và được đánh giá theo các quy tắc sau:

AccountBudgetSummary Quy tắc đánh giá
subtotal_amount_micros $account\_budget\_subtotal$ (thuế trước của ngân sách tài khoản)
tax_amount_micros $account\_budget\_tax$ (thuế của ngân sách tài khoản)
total_amount_micros
$account\_budget\_subtotal + tài khoản\_budget\_tax$
Invoice Quy tắc đánh giá
adjustments_subtotal_amount_micros $adjustment\_subtotal$ (thuế điều chỉnh trước)
regulatory_costs_subtotal_amount_micros $regulatory\_costs\_subtotal$ (thuế trước của chi phí theo quy định)
adjustments_tax_amount_micros $adjustments\_tax$ (thuế điều chỉnh)
regulatory_costs_tax_amount_micros $regulatory\_costs\_tax$ (thuế của chi phí theo quy định)
adjustments_total_amount_micros
$ần điều chỉnh\_subtotal + điều chỉnh\_tax$
regulatory_costs_total_amount_micros
$regulatory\_costs\_subtotal + quy định\_costs\_tax$
subtotal_amount_micros $adjustment\_subtotal + \sum_{i=1}^n tài khoản\_budget\_subtotal_i$
tax_amount_micros $ần điều chỉnh\_tax + quy định\_costs\_tax + \sum_{i=1}^n tài khoản\_budget\_tax_i$
total_amount_micros
$subtotal + quy định\_costs\_subtotal + Tax$

Dưới đây là ví dụ về cách lặp lại hóa đơn được truy xuất:

Java

// Iterates over all invoices retrieved and prints their information.
for (Invoice invoice : response.getInvoicesList()) {
 System.out.printf(
   "- Found the invoice '%s':\n"
     + " ID (also known as Invoice Number): '%s'\n"
     + " Type: %s\n"
     + " Billing setup ID: '%s'\n"
     + " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '%s'\n"
     + " Payments profile ID (also known as Billing ID): '%s'\n"
     + " Issue date (also known as Invoice Date): %s\n"
     + " Due date: %s\n"
     + " Currency code: %s\n"
     + " Service date range (inclusive): from %s to %s\n"
     + " Adjustments: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n"
     + " Regulatory costs: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n"
     + " Replaced invoices: '%s'\n"
     + " Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n"
     + " Corrected invoice: '%s'\n"
     + " PDF URL: '%s'\n"
     + " Account budgets: ",
   invoice.getResourceName(),
   invoice.getId(),
   invoice.getType(),
   invoice.getBillingSetup(),
   invoice.getPaymentsAccountId(),
   invoice.getPaymentsProfileId(),
   invoice.getIssueDate(),
   invoice.getDueDate(),
   invoice.getCurrencyCode(),
   invoice.getServiceDateRange().getStartDate(),
   invoice.getServiceDateRange().getEndDate(),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getAdjustmentsSubtotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getAdjustmentsTaxAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getAdjustmentsTotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getRegulatoryCostsSubtotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getRegulatoryCostsTaxAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getRegulatoryCostsTotalAmountMicros()),
   invoice.getReplacedInvoicesList(),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getSubtotalAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getTaxAmountMicros()),
   convertMicrosToCurrency(invoice.getTotalAmountMicros()),
   invoice.getCorrectedInvoice(),
   invoice.getPdfUrl());
 for (AccountBudgetSummary accountBudgetSummary : invoice.getAccountBudgetSummariesList()) {
  System.out.printf(
    " - Account budget '%s':\n"
      + "   Name (also known as Account Budget): '%s'\n"
      + "   Customer (also known as Account ID): '%s'\n"
      + "   Customer descriptive name (also known as Account): '%s'\n"
      + "   Purchase order number (also known as Purchase Order): '%s'\n"
      + "   Billing activity date range (inclusive): from %s to %s\n"
      + "   Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n",
    accountBudgetSummary.getAccountBudget(),
    accountBudgetSummary.getAccountBudgetName(),
    accountBudgetSummary.getCustomer(),
    accountBudgetSummary.getCustomerDescriptiveName(),
    accountBudgetSummary.getPurchaseOrderNumber(),
    accountBudgetSummary.getBillableActivityDateRange().getStartDate(),
    accountBudgetSummary.getBillableActivityDateRange().getEndDate(),
    convertMicrosToCurrency(accountBudgetSummary.getSubtotalAmountMicros()),
    convertMicrosToCurrency(accountBudgetSummary.getTaxAmountMicros()),
    convertMicrosToCurrency(accountBudgetSummary.getTotalAmountMicros()));
 }
}
   

C#

// information.
foreach (Invoice invoice in response.Invoices)
{
  Console.WriteLine(
    "- Found the invoice '{0}':\n" +
    " ID (also known as Invoice Number): '{1}'\n" +
    " Type: {2}\n" +
    " Billing setup ID: '{3}'\n" +
    " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '{4}'\n" +
    " Payments profile ID (also known as Billing ID): '{5}'\n" +
    " Issue date (also known as Invoice Date): {6}\n" +
    " Due date: {7}\n" +
    " Currency code: {8}\n" +
    " Service date range (inclusive): from {9} to {10}\n" +
    " Adjustments: subtotal '{11}', tax '{12}', total '{13}'\n" +
    " Regulatory costs: subtotal '{14}', tax '{15}', total '{16}'\n" +
    " Replaced invoices: '{17}'\n" +
    " Amounts: subtotal '{18}', tax '{19}', total '{20}'\n" +
    " Corrected invoice: '{21}'\n" +
    " PDF URL: '{22}'\n" +
    " Account budgets:\n",
    invoice.ResourceName,
    invoice.Id,
    invoice.Type.ToString(),
    invoice.BillingSetup,
    invoice.PaymentsAccountId,
    invoice.PaymentsProfileId,
    invoice.IssueDate,
    invoice.DueDate,
    invoice.CurrencyCode,
    invoice.ServiceDateRange.StartDate,
    invoice.ServiceDateRange.EndDate,
    FormatMicros(invoice.AdjustmentsSubtotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.AdjustmentsTaxAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.AdjustmentsTotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.RegulatoryCostsSubtotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.RegulatoryCostsTaxAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.RegulatoryCostsTotalAmountMicros),
    invoice.ReplacedInvoices.Count > 0
      ? string.Join("', '", invoice.ReplacedInvoices)
      : "none",
    FormatMicros(invoice.SubtotalAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.TaxAmountMicros),
    FormatMicros(invoice.TotalAmountMicros),
    string.IsNullOrEmpty(invoice.CorrectedInvoice)
      ? invoice.CorrectedInvoice
      : "none",
    invoice.PdfUrl);
  foreach (AccountBudgetSummary accountBudgetSummary in
    invoice.AccountBudgetSummaries)
  {
    Console.WriteLine(
      "\t- Account budget '{0}':\n" +
      "\t Name (also known as Account Budget): '{1}'\n" +
      "\t Customer (also known as Account ID): '{2}'\n" +
      "\t Customer descriptive name (also known as Account): '{3}'\n" +
      "\t Purchase order number (also known as Purchase Order): '{4}'\n" +
      "\t Billing activity date range (inclusive): from {5} to {6}\n" +
      "\t Amounts: subtotal '{7}', tax '{8}', total '{9}'\n",
      accountBudgetSummary.AccountBudget,
      accountBudgetSummary.AccountBudgetName ?? "none",
      accountBudgetSummary.Customer,
      accountBudgetSummary.CustomerDescriptiveName ?? "none",
      accountBudgetSummary.PurchaseOrderNumber ?? "none",
      accountBudgetSummary.BillableActivityDateRange.StartDate,
      accountBudgetSummary.BillableActivityDateRange.EndDate,
      FormatMicros(accountBudgetSummary.SubtotalAmountMicros),
      FormatMicros(accountBudgetSummary.TaxAmountMicros),
      FormatMicros(accountBudgetSummary.TotalAmountMicros));
  }
}
   

PHP

// Iterates over all invoices retrieved and prints their information.
foreach ($response->getInvoices() as $invoice) {
  /** @var Invoice $invoice */
  printf(
    "- Found the invoice '%s':" . PHP_EOL .
    " ID (also known as Invoice Number): '%s'" . PHP_EOL .
    " Type: %s" . PHP_EOL .
    " Billing setup ID: '%s'" . PHP_EOL .
    " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '%s'" . PHP_EOL .
    " Payments profile ID (also known as Billing ID): '%s'" . PHP_EOL .
    " Issue date (also known as Invoice Date): %s" . PHP_EOL .
    " Due date: %s" . PHP_EOL .
    " Currency code: %s" . PHP_EOL .
    " Service date range (inclusive): from %s to %s" . PHP_EOL .
    " Adjustments: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL .
    " Regulatory costs: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL .
    " Replaced invoices: '%s'" . PHP_EOL .
    " Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL .
    " Corrected invoice: '%s'" . PHP_EOL .
    " PDF URL: '%s'" . PHP_EOL .
    " Account budgets:" . PHP_EOL,
    $invoice->getResourceName(),
    $invoice->getId(),
    InvoiceType::name($invoice->getType()),
    $invoice->getBillingSetup(),
    $invoice->getPaymentsAccountId(),
    $invoice->getPaymentsProfileId(),
    $invoice->getIssueDate(),
    $invoice->getDueDate(),
    $invoice->getCurrencyCode(),
    $invoice->getServiceDateRange()->getStartDate(),
    $invoice->getServiceDateRange()->getEndDate(),
    Helper::microToBase($invoice->getAdjustmentsSubtotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getAdjustmentsTaxAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getAdjustmentsTotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getRegulatoryCostsSubtotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getRegulatoryCostsTaxAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getRegulatoryCostsTotalAmountMicros()),
    $invoice->getReplacedInvoices()
      ? implode(
        "', '",
        iterator_to_array($invoice->getReplacedInvoices()->getIterator())
      ) : 'none',
    Helper::microToBase($invoice->getSubtotalAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getTaxAmountMicros()),
    Helper::microToBase($invoice->getTotalAmountMicros()),
    $invoice->getCorrectedInvoice() ?: 'none',
    $invoice->getPdfUrl()
  );
  foreach ($invoice->getAccountBudgetSummaries() as $accountBudgetSummary) {
    /** @var AccountBudgetSummary $accountBudgetSummary */
    printf(
      " - Account budget '%s':" . PHP_EOL .
      "   Name (also known as Account Budget): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Customer (also known as Account ID): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Customer descriptive name (also known as Account): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Purchase order number (also known as Purchase Order): '%s'" . PHP_EOL .
      "   Billing activity date range (inclusive): from %s to %s" . PHP_EOL .
      "   Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'" . PHP_EOL,
      $accountBudgetSummary->getAccountBudget(),
      $accountBudgetSummary->getAccountBudgetName() ?: 'none',
      $accountBudgetSummary->getCustomer(),
      $accountBudgetSummary->getCustomerDescriptiveName() ?: 'none',
      $accountBudgetSummary->getPurchaseOrderNumber() ?: 'none',
      $accountBudgetSummary->getBillableActivityDateRange()->getStartDate(),
      $accountBudgetSummary->getBillableActivityDateRange()->getEndDate(),
      Helper::microToBase($accountBudgetSummary->getSubtotalAmountMicros()),
      Helper::microToBase($accountBudgetSummary->getTaxAmountMicros()),
      Helper::microToBase($accountBudgetSummary->getTotalAmountMicros())
    );
  }
}
   

Python

  for invoice in response.invoices:
    print(
      f"""
- Found the invoice {invoice.resource_name}
  ID (also known as Invoice Number): '{invoice.id}'
  Type: {invoice.type_}
  Billing setup ID: '{invoice.billing_setup}'
  Payments account ID (also known as Billing Account Number): '{invoice.payments_account_id}'
  Payments profile ID (also known as Billing ID): '{invoice.payments_profile_id}'
  Issue date (also known as Invoice Date): {invoice.issue_date}
  Due date: {invoice.due_date}
  Currency code: {invoice.currency_code}
  Service date range (inclusive): from {invoice.service_date_range.start_date} to {invoice.service_date_range.end_date}
  Adjustments:
    subtotal {_micros_to_currency(invoice.adjustments_subtotal_amount_micros)}
    tax {_micros_to_currency(invoice.adjustments_tax_amount_micros)}
    total {_micros_to_currency(invoice.adjustments_total_amount_micros)}
  Regulatory costs:
    subtotal {_micros_to_currency(invoice.regulatory_costs_subtotal_amount_micros)}
    tax {_micros_to_currency(invoice.regulatory_costs_tax_amount_micros)}
    total {_micros_to_currency(invoice.regulatory_costs_total_amount_micros)}
  Replaced invoices: {invoice.replaced_invoices.join(", ") if invoice.replaced_invoices else "none"}
  Amounts:
    subtotal {_micros_to_currency(invoice.subtotal_amount_micros)}
    tax {_micros_to_currency(invoice.tax_amount_micros)}
    total {_micros_to_currency(invoice.total_amount_micros)}
  Corrected invoice: {invoice.corrected_invoice or "none"}
  PDF URL: {invoice.pdf_url}
  Account budgets:
  """
    )
    for account_budget_summary in invoice.account_budget_summaries:
      print(
        f"""
         - Account budget '{account_budget_summary.account_budget}':
           Name (also known as Account Budget): '{account_budget_summary.account_budget_name}'
           Customer (also known as Account ID): '{account_budget_summary.customer}'
           Customer descriptive name (also known as Account): '{account_budget_summary.customer_descriptive_name}'
           Purchase order number (also known as Purchase Order): '{account_budget_summary.purchase_order_number}'
           Billing activity date range (inclusive):
            from #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.start_date}
            to #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.end_date}
           Amounts:
            subtotal '{_micros_to_currency(account_budget_summary.subtotal_amount_micros)}'
            tax '{_micros_to_currency(account_budget_summary.tax_amount_micros)}'
            total '{_micros_to_currency(account_budget_summary.total_amount_micros)}'
        """
      )
   

Ruby

# Iterates over all invoices retrieved and prints their information.
response.invoices.each do |invoice|
 puts <<~OUTPUT
 - Found the invoice '#{invoice.resource_name}'
  ID (also known as Invoice Number): '#{invoice.id}'
  Type: #{invoice.type}
  Billing Setup ID: '#{invoice.billing_setup}'
  Payments account ID (also known as Billing Account Number): '#{invoice.payments_account_id}'
  Payments profile ID (also known as Billing ID): '#{invoice.payments_profile_id}'
  Issue date (also known as Invoice Date): #{invoice.issue_date}
  Due date: #{invoice.due_date}
  Currency code: #{invoice.currency_code}
  Service date range (inclusive):
   from #{invoice.service_date_range.start_date}
   to #{invoice.service_date_range.end_date}
  Adjustments:
   subtotal '#{micro_to_base(invoice.adjustments_subtotal_amount_micros)}'
   tax '#{micro_to_base(invoice.adjustments_tax_amount_micros)}'
   total '#{micro_to_base(invoice.adjustments_total_amount_micros)}'
  Regulatory costs:
   subtotal '#{micro_to_base(invoice.regulatory_costs_subtotal_amount_micros)}'
   tax '#{micro_to_base(invoice.regulatory_costs_tax_amount_micros)}'
   total '#{micro_to_base(invoice.regulatory_costs_total_amount_micros)}'
  Replaced invoices: '#{invoice.replaced_invoices ? invoice.replaced_invoices.join(", ") : 'none'}'
  Amounts:
   subtotal '#{micro_to_base(invoice.subtotal_amount_micros)}'
   tax '#{micro_to_base(invoice.tax_amount_micros)}'
   total '#{micro_to_base(invoice.total_amount_micros)}'
  Corrected invoice: '#{invoice.corrected_invoices ? invoice.corrected_invoices : 'none'}'
  PDF URL: '#{invoice.pdf_url}'
  Account budgets:
 OUTPUT
 invoice.account_budget_summaries.each do |account_budget_summary|
  puts <<~OUTPUT
  \tAccount budget '#{account_budget_summary.account_budget}':
  \t Name (also known as Account Budget): '#{account_budget_summary.account_budget_name}'
  \t Customer (also known as Account ID): '#{account_budget_summary.customer}'
  \t Customer descriptive name (also known as Account): '#{account_budget_summary.customer_descriptive_name}'
  \t Purchase order number (also known as Purchase Order): '#{account_budget_summary.purchase_order_number}'
  \t Billing activity date range (inclusive):
  \t  from #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.start_date}
  \t  to #{account_budget_summary.billable_activity_date_range.end_date}
  \t Amounts:
  \t  subtotal '#{micro_to_base(account_budget_summary.subtotal_amount_micros)}'
  \t  tax '#{micro_to_base(account_budget_summary.tax_amount_micros)}'
  \t  total '#{micro_to_base(account_budget_summary.total_amount_micros)}'
  OUTPUT
 end
end
   

Perl

# Iterate over all invoices retrieved and print their information.
foreach my $invoice (@$response) {
 printf "- Found the invoice '%s':\n" .
  " ID (also known as Invoice Number): '%s'\n" .
  " Type: %s\n" . " Billing setup ID: '%s'\n" .
  " Payments account ID (also known as Billing Account Number): '%s'\n" .
  " Payments profile ID (also known as Billing ID): '%s'\n" .
  " Issue date (also known as Invoice Date): %s\n" .
  " Due date: %s\n" . " Currency code: %s\n" .
  " Service date range (inclusive): from %s to %s\n" .
  " Adjustments: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n" .
  " Regulatory costs: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n" .
  " Replaced invoices: '%s'\n" .
  " Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n" .
  " Corrected invoice: '%s'\n" .
  " PDF URL: '%s'\n" . " Account budgets:\n",
  $invoice->{resourceName},
  $invoice->{id},
  $invoice->{type},
  $invoice->{billingSetup},
  $invoice->{paymentsAccountId},
  $invoice->{paymentsProfileId},
  $invoice->{issueDate},
  $invoice->{dueDate},
  $invoice->{currencyCode},
  $invoice->{serviceDateRange}{startDate},
  $invoice->{serviceDateRange}{endDate},
  micro_to_base($invoice->{adjustmentsSubtotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{adjustmentsTaxAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{adjustmentsTotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{regulatoryCostsSubtotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{regulatoryCostsTaxAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{regulatoryCostsTotalAmountMicros}),
  $invoice->{replacedInvoices}
  ? join(',', @{$invoice->{replacedInvoices}})
  : "none",
  micro_to_base($invoice->{subtotalAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{taxAmountMicros}),
  micro_to_base($invoice->{totalAmountMicros}),
  $invoice->{correctedInvoice} ? $invoice->{correctedInvoice} : "none",
  $invoice->{pdfUrl};

 foreach my $account_budget_summary (@{$invoice->{accountBudgetSummaries}}) {
  printf " - Account budget '%s':\n" .
   "   Name (also known as Account Budget): '%s'\n" .
   "   Customer (also known as Account ID): '%s'\n" .
   "   Customer descriptive name (also known as Account): '%s'\n" .
   "   Purchase order number (also known as Purchase Order): '%s'\n" .
   "   Billing activity date range (inclusive): from %s to %s\n" .
   "   Amounts: subtotal '%.2f', tax '%.2f', total '%.2f'\n",
   $account_budget_summary->{accountBudget},
   $account_budget_summary->{accountBudgetName}
   ? $account_budget_summary->{accountBudgetName}
   : "none",
   $account_budget_summary->{customer},
   $account_budget_summary->{customerDescriptiveName}
   ? $account_budget_summary->{customerDescriptiveName}
   : "none",
   $account_budget_summary->{purchaseOrderNumber}
   ? $account_budget_summary->{purchaseOrderNumber}
   : "none",
   $account_budget_summary->{billableActivityDateRange}{startDate},
   $account_budget_summary->{billableActivityDateRange}{endDate},
   $account_budget_summary->{subtotalAmountMicros},
   $account_budget_summary->{taxAmountMicros},
   $account_budget_summary->{totalAmountMicros};
 }
}
   

Tải một bản PDF của hóa đơn xuống

Bạn có thể tải mọi hoá đơn xuống dưới dạng tệp PDF. Sau khi truy xuất Invoice, bạn cần gửi yêu cầu HTTP cho URL được lưu trữ trong trường pdf_url. Yêu cầu này phải được xác thực bằng chính Tài khoản Google dùng để truy xuất hóa đơn; tức là bạn cần chỉ định mã thông báo truy cập OAuth tạo bằng Tài khoản Google trong tiêu đề của yêu cầu Authorization: Bearer:

curl --request GET \
   --header "Authorization: Bearer access token" \
   Invoice.pdf_url > filename.pdf

Kết quả là một nội dung PDF của hoá đơn được lưu trong tệp filename.pdf.

Mã lỗi phổ biến

Trường hợp Mã lỗi
Thiếu hoặc không có thông tin thanh toán, năm phát hành hoặc tháng phát hành. RequestError.REQUIRED_FIELD_MISSING
Không thể phân tích cú pháp của thông tin thanh toán, năm phát hành hoặc tháng phát hành. FieldError.INVALID_VALUE
Yêu cầu là dành cho các hoá đơn được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. InvoiceError.YEAR_MONTH_TOO_OLD
Yêu cầu này dành cho một khách hàng không nhận được hoá đơn. InvoiceError.NOT_INVOICED_CUSTOMER
Người dùng không có quyền xem hoá đơn của thông tin thanh toán. AuthorizationError.ACTION_NOT_PERMITTED