Chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản

Chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản là chiến lược đặt giá thầu danh mục đầu tư Đặt giá thầu thông minh một cách hiệu quả được tạo trong tài khoản người quản lý. Các chiến dịch trong tài khoản khách hàng bất kỳ bên dưới người quản lý sở hữu chiến lược này đều có thể sử dụng chúng.

Tạo và quản lý

Việc tạo một chiến lược đặt giá thầu mới trên nhiều tài khoản gần giống với việc tạo một chiến lược đặt giá thầu danh mục đầu tư mới, ngoại trừ việc đặt customer_id của lệnh gọi API thành chiến lược của tài khoản người quản lý. Sử dụng mã tài khoản người quản lý để tạo tài nguyên BiddingStrategy mới, giống như cách bạn tạo chiến lược danh mục đầu tư mới trong tài khoản khách hàng.

Java

private String createBiddingStrategy(GoogleAdsClient googleAdsClient, long managerCustomerId) {
 try (BiddingStrategyServiceClient biddingStrategyServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createBiddingStrategyServiceClient()) {
  // Creates a portfolio bidding strategy.
  BiddingStrategy portfolioBiddingStrategy =
    BiddingStrategy.newBuilder()
      .setName("Maximize Clicks #" + getPrintableDateTime())
      .setTargetSpend(TargetSpend.getDefaultInstance())
      // Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the bidding
      // strategy uses the manager account's default currency.
      .setCurrencyCode("USD")
      .build();
  // Constructs an operation that will create a portfolio bidding strategy.
  BiddingStrategyOperation operation =
    BiddingStrategyOperation.newBuilder().setCreate(portfolioBiddingStrategy).build();
  // Sends the operation in a mutate request.
  MutateBiddingStrategiesResponse response =
    biddingStrategyServiceClient.mutateBiddingStrategies(
      Long.toString(managerCustomerId), ImmutableList.of(operation));

  // Prints the resource name of the created cross-account bidding strategy.
  MutateBiddingStrategyResult mutateBiddingStrategyResult = response.getResults(0);
  String resourceName = mutateBiddingStrategyResult.getResourceName();
  System.out.printf("Created cross-account bidding strategy: '%s'.%n", resourceName);

  return resourceName;
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Creates a new TargetSpend (Maximize Clicks) cross-account bidding strategy in the
/// specified manager account.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="managerCustomerId">The manager customer ID.</param>
/// <returns>The resource name of the newly created bidding strategy.</returns>
private string CreateBiddingStrategy(GoogleAdsClient client, long managerCustomerId)
{
  BiddingStrategyServiceClient biddingStrategyServiceClient =
    client.GetService(Services.V13.BiddingStrategyService);

  // Create a portfolio bidding strategy.
  BiddingStrategy portfolioBiddingStrategy = new BiddingStrategy
  {
    Name = $"Maximize clicks #{ExampleUtilities.GetRandomString()}",
    TargetSpend = new TargetSpend(),
    // Set the currency of the new bidding strategy. If not provided, the bidding
    // strategy uses the manager account's default currency.
    CurrencyCode = "USD"
  };

  // Send a create operation that will create the portfolio bidding strategy.
  MutateBiddingStrategiesResponse mutateBiddingStrategiesResponse =
    biddingStrategyServiceClient.MutateBiddingStrategies(managerCustomerId.ToString(),
      new[]
      {
        new BiddingStrategyOperation
        {
          Create = portfolioBiddingStrategy
        }
      });

  // Print and return the resource name of the newly created cross-account bidding
  // strategy.
  string biddingStrategyResourceName =
    mutateBiddingStrategiesResponse.Results.First().ResourceName;
  Console.WriteLine("Created cross-account bidding strategy " +
    $"'{biddingStrategyResourceName}'.");

  return biddingStrategyResourceName;
}
   

PHP

private static function createBiddingStrategy(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $managerCustomerId
): string {
  // Creates a portfolio bidding strategy.
  $portfolioBiddingStrategy = new BiddingStrategy([
    'name' => 'Maximize Clicks #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    'target_spend' => new TargetSpend(),
    // Optional: Sets the currency of the new bidding strategy to match the currency of the
    // client account with which this bidding strategy is shared.
    // If not provided, the bidding strategy uses the manager account's default currency.
    'currency_code' => 'USD'
  ]);

  // Constructs an operation that will create a portfolio bidding strategy.
  $biddingStrategyOperation = new BiddingStrategyOperation();
  $biddingStrategyOperation->setCreate($portfolioBiddingStrategy);

  // Issues a mutate request to create the bidding strategy.
  $biddingStrategyServiceClient = $googleAdsClient->getBiddingStrategyServiceClient();
  $response = $biddingStrategyServiceClient->mutateBiddingStrategies(
    $managerCustomerId,
    [$biddingStrategyOperation]
  );
  /** @var BiddingStrategy $addedBiddingStrategy */
  $addedBiddingStrategy = $response->getResults()[0];

  // Prints out the resource name of the created bidding strategy.
  printf(
    "Created cross-account bidding strategy with resource name: '%s'.%s",
    $addedBiddingStrategy->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );

  return $addedBiddingStrategy->getResourceName();
}
   

Python

def create_bidding_strategy(client, manager_customer_id):
  """Creates a new cross-account bidding strategy in the manager account.

  The cross-account bidding strategy is of type TargetSpend (Maximize Clicks).

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    manager_customer_id: A manager customer ID.

  Returns:
    The ID of the newly created bidding strategy.
  """
  bidding_strategy_service = client.get_service("BiddingStrategyService")
  # Creates a portfolio bidding strategy.
  # Constructs an operation that will create a portfolio bidding strategy.
  bidding_strategy_operation = client.get_type("BiddingStrategyOperation")
  bidding_strategy = bidding_strategy_operation.create
  bidding_strategy.name = f"Maximize Clicks #{uuid4()}"
  # Sets target_spend to an empty TargetSpend object without setting any
  # of its nested fields.
  bidding_strategy.target_spend = client.get_type("TargetSpend")
  # Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the
  # bidding strategy uses the manager account's default currency.
  bidding_strategy.currency_code = "USD"

  # Sends the operation in a mutate request.
  response = bidding_strategy_service.mutate_bidding_strategies(
    customer_id=manager_customer_id, operations=[bidding_strategy_operation]
  )

  # Prints the resource name of the created cross-account bidding strategy.
  resource_name = response.results[0].resource_name
  print(f"Created cross-account bidding strategy: '{resource_name}'")

  return resource_name
   

Ruby

def create_bidding_strategy(client, manager_customer_id)
 # Constructs an operation that will create a portfolio bidding strategy.
 operation = client.operation.create_resource.bidding_strategy do |b|
  b.name = "Maximize Clicks ##{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
  b.target_spend = client.resource.target_spend
  # Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the
  # bidding strategy uses the manager account's default currency.
  b.currency_code = "USD"
 end

 # Sends the operation in a mutate request.
 response = client.service.bidding_strategy.mutate_bidding_strategies(
  customer_id: manager_customer_id,
  operations: [operation],
 )

 resource_name = response.results.first.resource_name
 puts "Created cross-account bidding strategy: `#{resource_name}`"

 resource_name
end
   

Perl

# Creates a new TargetSpend (Maximize Clicks) cross-account bidding strategy in
# the specified manager account.
sub _create_bidding_strategy {
 my ($api_client, $manager_customer_id) = @_;

 # Create a portfolio bidding strategy.
 my $portfolio_bidding_strategy =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::BiddingStrategy->new({
   name    => "Maximize clicks #" . uniqid(),
   targetSpend => Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::TargetSpend->new(),
   # Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the
   # bidding strategy uses the manager account's default currency.
   currencyCode => "USD"
  });

 # Send a create operation that will create the portfolio bidding strategy.
 my $mutate_bidding_strategies_response =
  $api_client->BiddingStrategyService()->mutate({
   customerId => $manager_customer_id,
   operations => [
    Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::BiddingStrategyService::BiddingStrategyOperation
     ->new({
      create => $portfolio_bidding_strategy
     })]});

 my $resource_name =
  $mutate_bidding_strategies_response->{results}[0]{resourceName};

 printf "Created cross-account bidding strategy with resource name '%s'.\n",
  $resource_name;

 return $resource_name;
}
   

Đặt mã đơn vị tiền tệ

Chiến lược nhiều tài khoản trong tài khoản người quản lý hỗ trợ việc đặt currency_code (không bắt buộc), cho phép họ chia sẻ chiến lược đặt giá thầu với tài khoản khách hàng bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Trường này là không bắt buộc và nếu không được đặt, trường này sẽ được đặt mặc định là đơn vị tiền tệ của tài khoản người quản lý. Trường currency_code chỉ có thể thay đổi trên các chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản.

Java

BiddingStrategy portfolioBiddingStrategy =
  BiddingStrategy.newBuilder()
    .setName("Maximize Clicks #" + getPrintableDateTime())
    .setTargetSpend(TargetSpend.getDefaultInstance())
    // Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the bidding
    // strategy uses the manager account's default currency.
    .setCurrencyCode("USD")
    .build();
   

C#

BiddingStrategy portfolioBiddingStrategy = new BiddingStrategy
{
  Name = $"Maximize clicks #{ExampleUtilities.GetRandomString()}",
  TargetSpend = new TargetSpend(),
  // Set the currency of the new bidding strategy. If not provided, the bidding
  // strategy uses the manager account's default currency.
  CurrencyCode = "USD"
};
   

PHP

$portfolioBiddingStrategy = new BiddingStrategy([
  'name' => 'Maximize Clicks #' . Helper::getPrintableDatetime(),
  'target_spend' => new TargetSpend(),
  // Optional: Sets the currency of the new bidding strategy to match the currency of the
  // client account with which this bidding strategy is shared.
  // If not provided, the bidding strategy uses the manager account's default currency.
  'currency_code' => 'USD'
]);
   

Python

# Constructs an operation that will create a portfolio bidding strategy.
bidding_strategy_operation = client.get_type("BiddingStrategyOperation")
bidding_strategy = bidding_strategy_operation.create
bidding_strategy.name = f"Maximize Clicks #{uuid4()}"
# Sets target_spend to an empty TargetSpend object without setting any
# of its nested fields.
bidding_strategy.target_spend = client.get_type("TargetSpend")
# Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the
# bidding strategy uses the manager account's default currency.
bidding_strategy.currency_code = "USD"
   

Ruby

operation = client.operation.create_resource.bidding_strategy do |b|
 b.name = "Maximize Clicks ##{(Time.new.to_f * 1000).to_i}"
 b.target_spend = client.resource.target_spend
 # Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the
 # bidding strategy uses the manager account's default currency.
 b.currency_code = "USD"
   

Perl

my $portfolio_bidding_strategy =
 Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::BiddingStrategy->new({
  name    => "Maximize clicks #" . uniqid(),
  targetSpend => Google::Ads::GoogleAds::V13::Common::TargetSpend->new(),
  # Sets the currency of the new bidding strategy. If not provided, the
  # bidding strategy uses the manager account's default currency.
  currencyCode => "USD"
 });
   

Cập nhật chiến lược

Bạn có thể cập nhật một số trường của chiến lược đặt giá thầu, tuỳ thuộc vào loại chiến lược đó. Tài khoản người quản lý sở hữu chiến lược đặt giá thầu (hoặc người quản lý của họ) có thể cập nhật các trường của chiến lược đặt giá thầu tài khoản coss tương tự như mọi chiến lược danh mục đầu tư khác.

Ví dụ: để thay đổi hạn mức giá thầu tối đa cho chiến lược Targetspend được tạo trong ví dụ trước, hãy đặt trường cpc_bid_ceiling_micros thành một giá trị mới.

Xóa chiến lược không sử dụng

Để xóa chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản, bạn không được sử dụng chiến lược này trên bất kỳ chiến dịch nào. Việc cố gắng xoá một chiến lược vẫn đang được sử dụng sẽ dẫn đến lỗi CANNOT_REMOVE_ASSOCIATED_STRATEGY. Trước tiên, bạn phải xoá chiến lược khỏi mọi chiến dịch được liên kết.

Đọc thuộc tính

Tài nguyên BiddingStrategy được dùng để tạo, cập nhật và nhận thuộc tính của các chiến lược đặt giá thầu trong một tài khoản duy nhất. Như đã đề cập trong phần trước, khi tài khoản đó là trình quản lý, bạn có thể thay đổi và đọc từ tài nguyên BiddingStrategy để quản lý chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản.

Do đó, khi thực hiện lệnh gọi API với tư cách là người quản lý, bạn có thể liệt kê và đọc danh sách các chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản mà họ sở hữu bằng cách truy vấn tài nguyên BiddingStrategy:

Java

private void listManagerOwnedBiddingStrategies(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long managerCustomerId) throws GoogleAdsException {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query =
    "SELECT bidding_strategy.id, "
      + "bidding_strategy.name, "
      + "bidding_strategy.type, "
      + "bidding_strategy.currency_code "
      + "FROM bidding_strategy";
  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(managerCustomerId))
      .setQuery(query)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all bidding
  // strategies.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  System.out.printf(
    "Cross-account bid strategies in manager account %d: %n", managerCustomerId);
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    BiddingStrategy bs = googleAdsRow.getBiddingStrategy();
    System.out.printf(" ID: %d%n", bs.getId());
    System.out.printf(" Name: %s%n", bs.getName());
    System.out.printf(" Strategy type: %s%n", bs.getType());
    System.out.printf(" Currency: %s%n", bs.getCurrencyCode());
    System.out.println();
   }
  }
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Lists all cross-account bidding strategies in a specified manager account.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="managerCustomerId">The manager customer ID.</param>
private void ListManagerOwnedBiddingStrategies(GoogleAdsClient client,
  long managerCustomerId)
{
  GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    client.GetService(Services.V13.GoogleAdsService);

  // Create a GAQL query that will retrieve all cross-account bidding strategies.
  string query = @"
    SELECT
     bidding_strategy.id,
     bidding_strategy.name,
     bidding_strategy.type,
     bidding_strategy.currency_code
    FROM bidding_strategy";

  // Issue a streaming search request, then iterate through and print the results.
  googleAdsServiceClient.SearchStream(managerCustomerId.ToString(), query,
    delegate(SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
    {
      Console.WriteLine("Cross-account bid strategies in manager account " +
        $"{managerCustomerId}:");

      foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
      {
        BiddingStrategy biddingStrategy = googleAdsRow.BiddingStrategy;

        Console.WriteLine($"\tID: {biddingStrategy.Id}\n" +
          $"\tName: {biddingStrategy.Name}\n" +
          "\tStrategy type: " +
          $"{Enum.GetName(typeof(BiddingStrategyType), biddingStrategy.Type)}\n" +
          $"\tCurrency: {biddingStrategy.CurrencyCode}\n\n");
      }
    }
  );
}
   

PHP

private static function listManagerOwnedBiddingStrategies(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $managerCustomerId
) {
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all bidding strategies.
  $query = 'SELECT bidding_strategy.id, bidding_strategy.name, '
    . 'bidding_strategy.type, bidding_strategy.currency_code '
    . 'FROM bidding_strategy';
  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream = $googleAdsServiceClient->searchStream($managerCustomerId, $query);

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // the bidding strategy in each row.
  printf(
    "Cross-account bid strategies in manager account ID %d:%s",
    $managerCustomerId,
    PHP_EOL
  );
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      ' ID: %1$d%2$s Name: "%3$s"%2$s Strategy type: "%4$s"%2$s'
      . ' Currency: "%5$s"%2$s%2$s',
      $googleAdsRow->getBiddingStrategy()->getId(),
      PHP_EOL,
      $googleAdsRow->getBiddingStrategy()->getName(),
      BiddingStrategyType::name($googleAdsRow->getBiddingStrategy()->getType()),
      $googleAdsRow->getBiddingStrategy()->getCurrencyCode()
    );
  }
}
   

Python

def list_manager_owned_bidding_strategies(client, manager_customer_id):
  """List all cross-account bidding strategies in the manager account.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    manager_customer_id: A manager customer ID.
  """
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  query = """
    SELECT
     bidding_strategy.id,
     bidding_strategy.name,
     bidding_strategy.type,
     bidding_strategy.currency_code
    FROM bidding_strategy"""

  # Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve
  # all bidding strategies.
  stream = googleads_service.search_stream(
    customer_id=manager_customer_id, query=query
  )

  # Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  print(
    "Cross-account bid strategies in manager account: "
    f"{manager_customer_id}"
  )
  for response in stream:
    for row in response.results:
      bs = row.bidding_strategy
      print(
        f"\tID: {bs.id}\n"
        f"\tName: {bs.name}\n"
        f"\tStrategy type: {bs.type_}\n"
        f"\tCurrency: {bs.currency_code}\n\n"
      )
   

Ruby

def list_manager_owned_bidding_strategies(client, manager_customer_id)
 query = <<~QUERY
  SELECT bidding_strategy.id,
      bidding_strategy.name,
      bidding_strategy.type,
      bidding_strategy.currency_code
  FROM bidding_strategy
 QUERY

 responses = client.service.google_ads.search_stream(
  customer_id: manager_customer_id,
  query: query,
 )

 puts "Cross-account bid strategies in manager account #{manager_customer_id}:"
 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   b = row.bidding_strategy
   puts "ID: #{b.id}"
   puts "Name: #{b.name}"
   puts "Strategy type: #{b.type}"
   puts "Currency: #{b.currency_code}"
   puts
  end
 end
end
   

Perl

# Lists all cross-account bidding strategies in a specified manager account.
sub _list_manager_owned_bidding_strategies {
 my ($api_client, $manager_customer_id) = @_;

 # Create a GAQL query that will retrieve all cross-account bidding
 # strategies.
 my $query = "SELECT
         bidding_strategy.id,
         bidding_strategy.name,
         bidding_strategy.type,
         bidding_strategy.currency_code
        FROM bidding_strategy";

 # Issue a streaming search request, then iterate through and print the
 # results.
 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $api_client->GoogleAdsService(),
   request =>
    Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
    ->new({
     customerId => $manager_customer_id,
     query   => $query
    })});

 printf
  "Cross-account bid strategies in manager account $manager_customer_id:\n";
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row  = shift;
   my $bidding_strategy = $google_ads_row->{biddingStrategy};
   printf "\tID: $bidding_strategy->{id}\n" .
    "\tName: $bidding_strategy->{name}\n" .
    "\tStrategy type: $bidding_strategy->{type}\n" .
    "\tCurrency: $bidding_strategy->{currencyCode}\n\n";
  });
}
   

Xem các chiến lược đặt giá thầu có thể truy cập

Khi làm việc với các tài khoản khách hàng sử dụng chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản, tài nguyên AccessibleBiddingStrategy được dùng để cung cấp chế độ xem chỉ đọc cho tất cả chiến lược đặt giá thầu mà khách hàng hiện tại có thể truy cập. Điều này bao gồm cả chiến lược danh mục đầu tư do khách hàng sở hữu và chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản được chia sẻ với khách hàng.

Xem tất cả chiến lược đặt giá thầu có thể truy cập

Để truy xuất tất cả các chiến lược đặt giá thầu mà khách hàng hiện tại có thể truy cập, hãy truy vấn trực tiếp tài nguyên accessible_bidding_strategy. Theo mặc định, kết quả sẽ bao gồm cả chiến lược danh mục đầu tư trong tài khoản hiện tại và chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản do người quản lý chia sẻ.

Java

private void listCustomerAccessibleBiddingStrategies(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long clientCustomerId) throws GoogleAdsException {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query =
    "SELECT accessible_bidding_strategy.id, "
      + "accessible_bidding_strategy.name, "
      + "accessible_bidding_strategy.type, "
      + "accessible_bidding_strategy.owner_customer_id, "
      + "accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name "
      + "FROM accessible_bidding_strategy "
    // Uncomment the following WHERE clause to filter results to *only* cross-account bidding
    // strategies shared with the current customer by a manager (and not also include the
    // current customer's portfolio bidding strategies).
    // + "WHERE accessible_bidding_strategy.owner_customer_id != " + clientCustomerId;
    ;

  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(clientCustomerId))
      .setQuery(query)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all accessible
  // bidding strategies.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  System.out.printf("All bid strategies accessible by account %d: %n", clientCustomerId);
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    AccessibleBiddingStrategy bs = googleAdsRow.getAccessibleBiddingStrategy();
    System.out.printf(" ID: %d%n", bs.getId());
    System.out.printf(" Name: %s%n", bs.getName());
    System.out.printf(" Strategy type: %s%n", bs.getType());
    System.out.printf(" Owner customer ID: %d%n", bs.getOwnerCustomerId());
    System.out.printf(" Owner description: %s%n", bs.getOwnerDescriptiveName());
    System.out.println();
   }
  }
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Lists all bidding strategies available to specified client customer account. This
/// includes both portfolio bidding strategies owned by the client customer account and
/// cross-account bidding strategies shared by any of its managers.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads client customer ID for which the call is
/// made.</param>
private void ListCustomerAccessibleBiddingStrategies(GoogleAdsClient client,
  long customerId)
{
  GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    client.GetService(Services.V13.GoogleAdsService);

  // Create a GAQL query that will retrieve all accessible bidding strategies.
  string query = @"
    SELECT
     accessible_bidding_strategy.resource_name,
     accessible_bidding_strategy.id,
     accessible_bidding_strategy.name,
     accessible_bidding_strategy.type,
     accessible_bidding_strategy.owner_customer_id,
     accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name
    FROM accessible_bidding_strategy";

  // Uncomment the following WHERE clause addition to the query to filter results to
  // *only* cross-account bidding strategies shared with the current customer by a manager
  // (and not also include the current customer's portfolio bidding strategies).
  // query += $" WHERE accessible_bidding_strategy.owner_customer_id != {customerId}";

  // Issue a streaming search request, then iterate through and print the results.
  googleAdsServiceClient.SearchStream(customerId.ToString(), query,
    delegate(SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
    {
      Console.WriteLine($"All bid strategies accessible by account {customerId}:");

      foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
      {
        AccessibleBiddingStrategy biddingStrategy =
          googleAdsRow.AccessibleBiddingStrategy;

        Console.WriteLine($"\tID: {biddingStrategy.Id}\n" +
          $"\tName: {biddingStrategy.Name}\n" +
          $"\tStrategy type: {biddingStrategy.Type.ToString()}\n" +
          $"\tOwner customer ID: {biddingStrategy.OwnerCustomerId}\n" +
          $"\tOwner description: {biddingStrategy.OwnerDescriptiveName}\n\n");
      }
    }
  );
}
   

PHP

private static function listCustomerAccessibleBiddingStrategies(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $clientCustomerId
) {
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all bidding strategies.
  $query = 'SELECT accessible_bidding_strategy.id, '
     . 'accessible_bidding_strategy.name, '
     . 'accessible_bidding_strategy.type, '
     . 'accessible_bidding_strategy.owner_customer_id, '
     . 'accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name '
     . 'FROM accessible_bidding_strategy '
    // Uncomment the following WHERE clause to filter results to *only* cross-account
    // bidding strategies shared with the current customer by a manager (and not also
    // include the current customer's portfolio bidding strategies).
    // . 'WHERE accessible_bidding_strategy.owner_customer_id != ' . $clientCustomerId
  ;
  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream = $googleAdsServiceClient->searchStream($clientCustomerId, $query);

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // each accessible bidding strategy.
  printf(
    "All bid strategies accessible by the customer ID %d:%s",
    $clientCustomerId,
    PHP_EOL
  );
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      ' ID: %1$d%2$s Name: "%3$s"%2$s Strategy type: "%4$s"%2$s'
      . ' Owner customer ID: %5$d%2$s Owner customer description: "%6$s"%2$s%2$s',
      $googleAdsRow->getAccessibleBiddingStrategy()->getId(),
      PHP_EOL,
      $googleAdsRow->getAccessibleBiddingStrategy()->getName(),
      BiddingStrategyType::name($googleAdsRow->getAccessibleBiddingStrategy()->getType()),
      $googleAdsRow->getAccessibleBiddingStrategy()->getOwnerCustomerId(),
      $googleAdsRow->getAccessibleBiddingStrategy()->getOwnerDescriptiveName()
    );
  }
}
   

Python

def list_customer_accessible_bidding_strategies(client, customer_id):
  """Lists all bidding strategies available to the client account.

  This includes both portfolio bidding strategies owned by account and
  cross-account bidding strategies shared by any of its managers.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: A client customer ID.
  """
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  query = """
    SELECT
     accessible_bidding_strategy.id,
     accessible_bidding_strategy.name,
     accessible_bidding_strategy.type,
     accessible_bidding_strategy.owner_customer_id,
     accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name
    FROM accessible_bidding_strategy"""
  # Uncomment the following WHERE clause to filter results to *only*
  # cross-account bidding strategies shared with the current customer by a
  # manager (and not also include the current customer's portfolio
  # bidding strategies).
  #
  # query += f"WHERE accessible_bidding_strategy.owner_customer_id != {customer_id}"

  # Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve
  # all bidding strategies.
  stream = googleads_service.search_stream(
    customer_id=customer_id, query=query
  )

  # Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  print(f"All bid strategies accessible by account '{customer_id}'\n")
  for response in stream:
    for row in response.results:
      bs = row.accessible_bidding_strategy
      print(
        f"\tID: {bs.id}\n"
        f"\tName: {bs.name}\n"
        f"\tStrategy type: {bs.type_}\n"
        f"\tOwner customer ID: {bs.owner_customer_id}\n"
        f"\tOwner description: {bs.owner_descriptive_name}\n\n"
      )
   

Ruby

def list_customer_accessible_bidding_strategies(client, customer_id)
 query = <<~QUERY
  SELECT accessible_bidding_strategy.id,
      accessible_bidding_strategy.name,
      accessible_bidding_strategy.type,
      accessible_bidding_strategy.owner_customer_id,
      accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name
  FROM accessible_bidding_strategy
 QUERY
 # Add the following WHERE clause to filter results to *only*
 # cross-account bidding strategies shared with the current customer by a
 # manager (and not also include the current customer's portfolio bidding
 # strategies).
 # query += <<~QUERY
 # WHERE accessible_bidding_strategy.owner_customer_id != #{customer_id}
 # QUERY

 responses = client.service.google_ads.search_stream(
  customer_id: customer_id,
  query: query,
 )

 puts "All bid strategies accessible by account #{customer_id}:"
 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   b = row.accessible_bidding_strategy
   puts "ID: #{b.id}"
   puts "Name: #{b.name}"
   puts "Strategy type: #{b.type}"
   puts "Owner customer ID: #{b.owner_customer_id}"
   puts "Owner description: #{b.owner_descriptive_name}"
   puts
  end
 end
end
   

Perl

# Lists all bidding strategies available to specified client customer account.
# This includes both portfolio bidding strategies owned by the client customer
# account and cross-account bidding strategies shared by any of its managers.
sub _list_customer_accessible_bidding_strategies {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create a GAQL query that will retrieve all accessible bidding strategies.
 my $query = "SELECT
         accessible_bidding_strategy.resource_name,
         accessible_bidding_strategy.id,
         accessible_bidding_strategy.name,
         accessible_bidding_strategy.type,
         accessible_bidding_strategy.owner_customer_id,
         accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name
        FROM accessible_bidding_strategy";

 # Uncomment the following WHERE clause addition to the query to filter results
 # to *only* cross-account bidding strategies shared with the current customer
 # by a manager (and not also include the current customer's portfolio bidding
 # strategies).
 # $query .=
 #  " WHERE accessible_bidding_strategy.owner_customer_id != $customer_id";

 # Issue a streaming search request, then iterate through and print the
 # results.
 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $api_client->GoogleAdsService(),
   request =>
    Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
    ->new({
     customerId => $customer_id,
     query   => $query
    })});

 printf "All bid strategies accessible by account $customer_id:\n";
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row  = shift;
   my $bidding_strategy = $google_ads_row->{accessibleBiddingStrategy};
   printf "\tID: $bidding_strategy->{id}\n" .
    "\tName: $bidding_strategy->{name}\n" .
    "\tStrategy type: $bidding_strategy->{type}\n" .
    "\tOwner customer ID: $bidding_strategy->{ownerCustomerId}\n" .
    "\tOwner description: $bidding_strategy->{ownerDescriptiveName}\n\n";
  });
}
   

Nhận thông tin về chiến dịch cụ thể

Bạn cũng có thể tìm nạp các trường bidding_strategyaccessible_bidding_strategy khi truy vấn các chiến dịch. Bằng cách sử dụng campaign trong mệnh đề FROM của truy vấn, các chiến dịch phù hợp sẽ ngầm tham gia mọi tài nguyên bidding_strategyaccessible_bidding_strategy được liên kết.

Ví dụ: truy vấn sau sẽ tìm nạp tất cả các chiến dịch và trường đang hoạt động của tài nguyên bidding_strategyaccessible_bidding_strategy được liên kết.

SBQL

SELECT campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.bidding_strategy,
 campaign.bidding_strategy_type,
 accessible_bidding_strategy.id,
 accessible_bidding_strategy.name,
 accessible_bidding_strategy.type,
 accessible_bidding_strategy.owner_customer_id,
 accessible_bidding_strategy.owner_descriptive_name,
 bidding_strategy.name,
 bidding_strategy.type
FROM campaign
WHERE campaign.status != REMOVED

Đính kèm vào chiến dịch

Tương tự như chiến lược đặt giá thầu danh mục đầu tư tiêu chuẩn, bạn đính kèm chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản vào chiến dịch bằng cách đặt bidding_strategy của chiến lược này thành tên tài nguyên của chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản. Chỉ những người quản lý sở hữu chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản (hoặc người quản lý của những người quản lý đó) mới có thể đính kèm họ vào các chiến dịch. Vì vậy, các lệnh gọi API đính kèm chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản vào một chiến dịch phải sử dụng login-customer-id của người quản lý có quyền truy cập phù hợp vào chiến lược đặt giá thầu.

Java

private void attachCrossAccountBiddingStrategyToCampaign(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long clientCustomerId,
  long campaignId,
  String biddingStrategyResourceName)
  throws GoogleAdsException {

 try (CampaignServiceClient campaignServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createCampaignServiceClient()) {
  Campaign campaign =
    Campaign.newBuilder()
      .setResourceName(ResourceNames.campaign(clientCustomerId, campaignId))
      .setBiddingStrategy(biddingStrategyResourceName)
      .build();
  CampaignOperation operation =
    CampaignOperation.newBuilder()
      .setUpdate(campaign)
      .setUpdateMask(FieldMasks.allSetFieldsOf(campaign))
      .build();
  // Sends the operation in a mutate request.
  MutateCampaignsResponse response =
    campaignServiceClient.mutateCampaigns(
      Long.toString(clientCustomerId), ImmutableList.of(operation));

  MutateCampaignResult mutateCampaignResult = response.getResults(0);
  // Prints the resource name of the updated campaign.
  System.out.printf(
    "Updated campaign with resource name: '%s'.%n", mutateCampaignResult.getResourceName());
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Attaches a specified cross-account bidding strategy to a campaign owned by a specified
/// client customer account.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads client customer ID for which the call is
/// made.</param>
/// <param name="campaignId">The ID of the campaign owned by the customer ID to which the
/// cross-account bidding strategy will be attached.</param>
/// <param name="biddingStrategyResourceName">A cross-account bidding strategy resource
/// name.</param>
private void AttachCrossAccountBiddingStrategyToCampaign(GoogleAdsClient client,
  long customerId, long campaignId, string biddingStrategyResourceName)
{
  CampaignServiceClient campaignServiceClient =
    client.GetService(Services.V13.CampaignService);

  Campaign campaign = new Campaign
  {
    ResourceName = ResourceNames.Campaign(customerId, campaignId),
    BiddingStrategy = biddingStrategyResourceName
  };

  // Mutate the campaign and print the resource name of the updated campaign.
  MutateCampaignsResponse mutateCampaignsResponse =
    campaignServiceClient.MutateCampaigns(customerId.ToString(), new[]
    {
      new CampaignOperation
      {
        Update = campaign,
        UpdateMask = FieldMasks.AllSetFieldsOf(campaign)
      }
    });

  Console.WriteLine("Updated campaign with resource name " +
    $"'{mutateCampaignsResponse.Results.First().ResourceName}'.");
}
   

PHP

private static function attachCrossAccountBiddingStrategyToCampaign(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $clientCustomerId,
  int $campaignId,
  string $biddingStrategyResourceName
) {
  // Creates a campaign using the specified campaign ID and the bidding strategy ID.
  // Note that a cross-account bidding strategy's resource name should use the
  // client's customer ID when attaching it to a campaign, not that of the manager that owns
  // the strategy.
  $campaign = new Campaign([
    'resource_name' => ResourceNames::forCampaign($clientCustomerId, $campaignId),
    'bidding_strategy' => $biddingStrategyResourceName
  ]);

  // Constructs an operation that will update the campaign with the specified resource name,
  // using the FieldMasks utility to derive the update mask. This mask tells the Google Ads
  // API which attributes of the campaign you want to change.
  $campaignOperation = new CampaignOperation();
  $campaignOperation->setUpdate($campaign);
  $campaignOperation->setUpdateMask(FieldMasks::allSetFieldsOf($campaign));

  // Issues a mutate request to update the campaign.
  $campaignServiceClient = $googleAdsClient->getCampaignServiceClient();
  $response =
    $campaignServiceClient->mutateCampaigns($clientCustomerId, [$campaignOperation]);

  // Prints information about the updated campaign.
  printf(
    "Updated campaign with resource name: '%s'.%s",
    $response->getResults()[0]->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );
}
   

Python

def attach_cross_account_bidding_strategy_to_campaign(
  client, customer_id, campaign_id, bidding_strategy_resource_name
):
  """Attaches the cross-account bidding strategy to the given campaign.

  Args:
    client: An initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: A client customer ID.
    campaign_id: The ID of an existing campaign in the client customer's
      account.
    bidding_strategy_resource_name: The ID of a bidding strategy
  """
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  bidding_strategy_service = client.get_service("BiddingStrategyService")
  campaign_operation = client.get_type("CampaignOperation")
  campaign = campaign_operation.update
  campaign.resource_name = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, campaign_id
  )
  campaign.bidding_strategy = bidding_strategy_resource_name
  campaign_operation.update_mask = protobuf_helpers.field_mask(
    None, campaign._pb
  )

  # Sends the operation in a mutate request.
  response = campaign_service.mutate_campaigns(
    customer_id=customer_id, operations=[campaign_operation]
  )

  # Prints the resource name of the updated campaign.
  print(
    "Updated campaign with resource name: "
    f"'{response.results[0].resource_name}'"
  )
   

Ruby

def attach_cross_account_bidding_strategy_to_campaign(
 client,
 customer_id,
 campaign_id,
 bidding_strategy_resource_name)
 operation = client.operation.update_resource.campaign(
  client.path.campaign(customer_id, campaign_id)) do |c|
  c.bidding_strategy = bidding_strategy_resource_name
 end

 # Sends the operation in a mutate request.
 response = client.service.campaign.mutate_campaigns(
  customer_id: customer_id,
  operations: [operation],
 )

 puts "Updated campaign with resource name: " \
  "`#{response.results.first.resource_name}`"
end
   

Perl

# Attaches a specified cross-account bidding strategy to a campaign owned by a
# specified client customer account.
sub _attach_cross_account_bidding_strategy_to_campaign {
 my ($api_client, $customer_id, $campaign_id, $bidding_strategy_resource_name)
  = @_;

 my $campaign = Google::Ads::GoogleAds::V13::Resources::Campaign->new({
   resourceName =>
    Google::Ads::GoogleAds::V13::Utils::ResourceNames::campaign(
    $customer_id, $campaign_id
    ),
   biddingStrategy => $bidding_strategy_resource_name
  });

 my $campaign_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V13::Services::CampaignService::CampaignOperation->
  new({
   update   => $campaign,
   updateMask => all_set_fields_of($campaign)});

 my $campaigns_response = $api_client->CampaignService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$campaign_operation]});

 printf "Updated campaign with resource name '%s'.\n",
  $campaigns_response->{results}[0]{resourceName};
}
   

Xoá chiến lược đặt giá thầu

Để huỷ liên kết chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản khỏi một chiến dịch, hãy cập nhật chiến dịch để sử dụng một chiến lược đặt giá thầu khác. Hãy đặt trường bidding_strategy để sử dụng một chiến lược danh mục đầu tư khác hoặc sử dụng chiến lược đặt giá thầu chuẩn.

Nếu một tài khoản khách hàng bị huỷ liên kết khỏi người quản lý của tài khoản đó, thì mọi chiến lược đặt giá thầu trên nhiều tài khoản do người quản lý đó chia sẻ sẽ không còn truy cập được nữa. Bất kỳ chiến dịch nào của khách hàng được thiết lập để sử dụng chiến lược đặt giá thầu như vậy sẽ ngừng phân phát và phải được cập nhật để sử dụng một chiến lược đặt giá thầu khác.