Lập kế hoạch từ khóa

Lập kế hoạch từ khoá là một quá trình để nhận các chỉ số và thông tin dự đoán về từ khoá cũng như tìm kiếm các từ khoá mới để thêm vào chiến dịch.

Bạn tạo kế hoạch từ khoá có thể truy cập và sửa đổi sau này. Kế hoạch từ khoá có cấu trúc tương tự như chiến dịch phân phát chuẩn: KeywordPlan chứa KeywordPlanCampaign chứa một số KeywordPlanAdGroup chứa nhiều KeywordPlanCampaignKeyword hoặc KeywordPlanAdGroupKeyword. Bạn cần tạo tập hợp đầy đủ các thực thể Kế hoạch từ khóa để nhận Các chỉ số dự báo hoặc Chỉ số trong quá khứ (dữ liệu về lượng tìm kiếm).

Quy trình công việc

Dưới đây là quy trình làm việc phổ biến khi sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa.

  1. Tạo một danh sách có thể quản lý gồm ý tưởng. Bạn có thể sử dụng số lượng tìm kiếm và CPC trước đây để giảm danh sách từ khoá được đưa vào thông tin dự đoán.
  2. Tạo chỉ số dự đoán cho từ khoá để nhận lưu lượng truy cập cho các từ khoá trong kế hoạch.
  3. Tạo chiến dịch mới với từ khoá mới.
  4. Điều chỉnh từ khoá và thông số ước tính để tìm chế độ thiết lập giúp phân phối mục tiêu tiếp thị bằng các từ khoá và giá thầu CPC mà bạn đã chọn ở trên.
  5. Rời khỏi chiến dịch trong thời gian thuộc tính KeywordPlan.forecastPeriod. Thông tin dự đoán của chúng tôi là dựa trên chiến dịch đang chạy chưa sửa đổi trong khoảng thời gian dự đoán. Việc thay đổi chiến dịch bao gồm giá thầu và tiêu chí nhắm mục tiêu trước thời điểm đó sẽ làm thay đổi hiệu suất vì chúng tôi xem xét các xu hướng hằng ngày và theo mùa.

Lập kế hoạch từ khoá trong API có thể: