OAuth2 trong API Google Ads

Video: Xem bài nói chuyện về OAuth2 trong hội thảo năm 2019

Tất cả các lệnh gọi API Google Ads đều được ủy quyền thông qua OAuth2. OAuth2 cho phép ứng dụng API Google Ads của bạn truy cập vào tài khoản Google Ads của người dùng mà không phải xử lý hoặc lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng.

Bạn phải hoàn thành các bước sau để ủy quyền cho các yêu cầu đối với API Google Ads.

  1. Định cấu hình dự án trên Cloud cho API Google Ads

  2. Định cấu hình thư viện ứng dụng cho OAuth trong API Google Ads

Tài liệu hỗ trợ cũng có sẵn cho các chủ đề có liên quan.